Sportul Popular, august 1963 (Anul 18, nr. 4282-4293)

1963-08-01 / nr. 4282

PROLEI­ARI DIN TOATE TARILE, UNITI VA! Organ al Uniunii de Cultura Fizica si Sport din R.P.Romina Anul XIX-Nr. 4282 * Joi 1 august 1963 ★ 4 pagini 25 bani Corespondenţii ne scriu despre Spartachiada de vară a tineretului Z­ ilnic ne sosesc la redacţie numeroase scrisori prin care sunt relatate pe larg aspecte din desfăşurarea întrecerilor Spartachiadei de vară a tineretului. Iată pe scurt con­ţinutul câtorva din aceste corespondenţe.­ ­--------------| Pe baza sportivă I IpUliu ! din comuna Dor­u Mărunt, raionul Le­­■---------------Iliu, s-au desfășu­rat duminică întrecerile etapei raionale a Spartachindei la care au partici­pat peste 600 de tineri. Programul a cuprins con­cursuri atractive la atletism, ciclism, fotbal, volei, hal­tere, handbal şi gimnastică. Mulţi dintre concurenţi au dat dovadă de o bună pregătire. De pildă, junioara Elena Gheorghe — Lehliu (9,05 m la aruncarea greută­ţii), Aurel Anghel — Sălcioara (cîşti­­gător în cursele de 200 şi 1500 m), Corbu Bogdan — Lehliu (cel mai bun la săritura în lungime şi înăl­ţime), Elena Ni­­colae — Crăsani (locul întîi la ci­clism) etc. In fotografie, un aspect din cursa de 1500 m desfă­şurată pe pista te­renului sportiv din comuna Dor Mă­runt. E. COSMA --------------- In cluburile spor-Bra­cnv tive din locuita de viaţa,­i activitatea legată -------­ de etapa a doua a Spartachiadei a fost deo­sebit de susţinută. Re­prezentanţii celor peste 66 000 de participanţi la faza de mase a acestei competiţii şi-au de­semnat campionii interasociaţii. In cadrul clubului sportiv Steagul roşu s-au evidenţiat o serie de elemente talentate cum sunt popicarul St. Marţon (asoc. Oţelărie), trăgătorii I. Fior­ea, V. Mîndroi, E. Topoş şi Mioara Moarcăş etc. Acelaşi interes l-am întilnit şi în cadrul întrecerilor desfăşurate la clu­bul sportiv orăşenesc unde, dat fiind marele număr de asociaţii care aparţin clubului (101), s-a hotărit (pentru o mai bună or­ganizare a competiţiilor) împăr­ţirea pe grupe, ciştigătorii tur­neelor ducind mai departe în­trecerea. Şi la clubul sportiv Tractorul aceeaşi animaţie. Aci conducerea clubului a decernat celei mai bune asociaţii spor­tive „Cupa Spartachiadei de vară”, lată citeva dintre ulti­mele rezultate ale etapei a doua înregistrate in cadrul clubului sportiv orăşenesc: Volei : Barajul—Oltul 2—0, Pie­lăria—T.R.C.L. 3—0, Nivea—An­cora 2—0, Carpaţi— Pielăria 2—0, Popice: I.C.B.—Dezrobirea 750— 745, Pielăria—Răsăritul 629 -569, I.C.B.—Pielăria 790-980, Fotbal: Prefabricate—Metrom 5—2, Pie­lăria—T.R.C.L. 4—1, Timpa—An­cora 5—2, Prefabricate—Poligra­fia 2-1. C. GRUIA ! Săptăm'nna trecu-Fălticeni orașul nostm a­­ fost locul de desfă­­—--------------șurare a unei du­minici sportive de amploare. Cei mai buni sportivi din Fălti­ceni şi din unele asociaţii să­teşti din raion, un număr de peste 150, participanţi la eta­pele precedente ale Spartachia­­dei, s-au întrecut la o serie de ramuri sportive ca înot, tir, motociclism, călărie, ciclism, orientare turistică etc. Între­cerile au început de diminea­ţă, au continuat toată ziua şi au fost urmărite de un mare nu­măr de spectatori. (Continuare în pag. a 2-a) Un frumos su­cces al sportului nostru şcolar ATLEŢII ROMÂN! PE LOCUL I LA TETRATLONUL INTERNAŢIONAL DE LA ZIELONA GORA (R. P. POLONĂ) în a doua jumătate a lunii iulie au avut loc în oraşul Zielona Gora din R. P. Polonă întrecerile din cadrul celei de a VII­­-a ediţii a Tetratlonului in­ternaţional rezervat pionierilor şi şcolarilor şi dotat cu „Cupa prie­teniei“. La această ediţie, atleţii pio­nieri din ţara noastră au avut o comportare excelentă. Ei au domi­nat categoric probele de sărituri (înălţime şi lungime) şi au ocupat locuri fruntaşe în cea de sprint (60 m). In clasamentul general — individual şi pe echipe — at­leţii R.P. Româno s-au situat, de asemenea, pe primele locuri. Este un frumos succes al spor­tului şcolar din ţara noastră pen­tru care micii concurenţi merită calde felicitări la fel ca şi antre­norul lor, prof. Marian Păşcălău. Iată şi rezultatele tehnice. înăl­ţime : 1—2. Andrei Şepci şi Barbu Bocu (R.P.R.) 1,75 m; 3. N. Stancel (R.P.R.) 1,64 m. Lun­gime: 1. Andrei Şepci (R.P.R.) 5,96 m­ ; 2. N. Negruţiu (R.P.R.) 5,85 m; 3. Sergiu Gligor (R.P.R.) 5,69 m; 4. Barbu Bocu­ (R.P.R.) 5,57 m; 5. P. Perdiel (R.S.G.) 5,56 m ; 6. N. Stancef (R.P.B.) 5,51 m. 60 m: 1. M. Zelenin (U.R.S.S.) 7,4­­2.4. N. Negru­­ţiu (R.P.R.), S. Gligor (R.P.R.) şi J. Karra (R.S.C.) 7,5. Arun­(Continuare în pag. a 2-a) ÎV/colae Marinescu­ (RP.R. 1), in luptă cu obstacolul Foto : T. Chioreanu GIMNASTI ROMANI IN R. D. GERMANA Duminică va avea loc la Leipzig un important concurs internaţional de gimnastică la care şi-au anunţat participarea spor­tivi şi sportive din 11 ţări. Pentru această în­trecere federaţia noastră a desemnat următorii re­prezentanţi: Emilia Liţă, Cristina Doboşan, Ale­xandru Silaghi şi Marcel Simionn. Grupul de spor­tivi români, însoţiţi de antrenorul federal Ion Sabău, a părăsit marţi Capitala cu trenul în­­dreptîndu-se spre Leip­zig. s­t­ i R­I­L­E z­ I­L­E­I­ TURNEUL DE BARAJ AL ECHIPELOR CLASATE PE LOCUL 10 ÎN CAT. B LA FOTBAL Duminică după-a­­m­iază începe pe stadionul Republicii din Capitală turneul de baraj al echipe­lor de fotbal clasa­te pe locul 10 in campionatul catego­riei B. Participă: Ştiinţa Galaţi, Trac­torul Braşov şi A.S.M.D. Sa­tu Mare. (Citiți amănunte în pag. a 111-a). l­. Ónodi — București Simetrie... De cîteva zile la „Cauciucul Quadrat“ şi-au făcut apariţia prin secţii tineri şi tinere cu priviri curioase şi zeci de întrebări pe buze. Creioanele notau în caiete, cu repeziciune, denumiri de uti­laje, materii prime, produse finite, indici tehnico-economici de care depind îndeplinirea şi depăşirea sarcinilor planului de producţie. Notaţii luate „pe viu“ care sunt confruntate cu notaţiile teoretice făcute pînă mai acum două luni în amfiteatre şi săli de cursuri. Cine erau oaspeţii ? Studenţii anilor I, II şi IV ai Institutului de ştiinţe economice ,,V. I. Lenin“ din Bucureşti, aflaţi în practică profesională. Zi de zi în mijlocul muncitorilor şi specialiştilor din întreprindere, studenţii capătă noi cunoştinţe, noi deprinderi, şi nu numai atât. Tinerii practicanţi mai învaţă ceva : să preţuiască munca productivă, pe meşterii uzinei. ...Laboratorul întreprinderii ! Asupra aparatelor ce controlează şi precizează prin analize fizico­­mecanice flexibilitatea, duritatea şi rezistenţa cauciucului, stau a­­plecate trei capete , ce urmăresc atent fiece înregistrare şi cifră. Sunt muncitorii laboranţi Elena Reportajul nostru Rusen şi Marius Barae, împreună cu studentul Puiu Segărceanu. în pauze discuţia alunecă spre alte domenii. Spre handbal în Z. K şi firesc, Marius Barae, anima­torul handbalului din întreprin­dere, îl ştie pe tînărul student un pasionat handbalist şi voleibalist. ...La sediul organizaţiei U.T.M. am surprins o discuţie : — Cu şahul cum facem ? — Ca şi la tenis de masă, or­ganizăm întreceri între echipe co­mune, formate din muncitori ,şi studenţi reprezentînd cile o sec­ţie. Cei doi erau secretarul organizaţiei U.T.M. a între­prinderii, tov. Tudor Iorda­­ch­e,­­şi studentul Cică Şova, „mai marele practicanţilor“. S au despărţit zîmbindu­-şi prieteneşte. Mîine se vor întîlni din nou în fabrică şi pe terenul de sport. Rezultatul ? Prin muncă şi sport noi şi trainice prietenii ! DECEBAL TOCA cores fi­­­mdent 82 centre de iniţiere în sport în regiunea Dobrogea Pentru răspîndirea în rîndurile ti­neretului din regiunea noastră a unor ramuri de sport mai puţin practicate, din iniţiativa consiliului regional UCFS Dobrogea s-a trecut, în majoritatea raioanelor, la orga­nizarea centrelor de învăţare a sporturilor. In momentul de faţa funcţionează în dife­rite localităţi­­ din regiune 82 de centre, unde cei­­ mai pricepuţi antrenori, profesori de­­ educaţie fizică şi instructori volun- I tari iniţiază aproape 3000 de tineri­­ în notaţie, atletism, tir, radioama­torism etc. O activitate rodnică se desfăşoară la centrele organizate în oraşul Constanţa şi în raioanele Tulcea şi Medgidia. Mai puţină atenţie se a­­cordă acestei deosebit de impor­tante acţiuni de către consiliul ra­ional UCFS şi de către comisiile pe ramuri de sport din raionul Ne­gru Vodă. Mergînd pe linia îndeplinirii sar­cinii trasate de Conferinţa pe ţară a UCFS, de a pregăti cît mai mulţi instructori voluntari pentru asocia­ţiile sportive, consiliul regional UCFS Dobrogea organizează noi cursuri de instructori sportivi. Zi­lele acestea, peste 200 de tineri vor începe un curs de instructori voluntari. O noutate în organizarea acestui curs este aceea că partici­panţii, pe lingă ramurile sportive in care vor să se califice, fotbal sau volei, vor fi pregătiţi toţi ca instruc­tori la atletism. Ing. CORNEL POPA — coresp. BOGAT PROGRAM VOLEIBAUSTIC • Intre 15 şi 19 august, luează din nou în tara noas­­ta Bucureşti şi Constanţa, vor tră • încep pregătirile loru­­avea loc două turnee interna­­rilor de tineret ale R.P.R. ţionale, băieţi şi fete • Echi- (Citiţi amănunte in pag. a pa feminină a Japoniei — IlI-a, la rubrica noastră de campioană mondială — evo- volei). CONCIIItSu­l IMtMWTIOVU UE I'ENIIHOS rtODERV DAN IONESCU LIDER DUPĂ PATRU PROBE încă două zile, încă două prob­e în concursul internaţional de pen­tatlon modern al ţării noastre. Pe măsură ce se apropie de sfîrşit, întrecerea devine tot mai intere­santă, lupta pentru primele locuri — mai dîrză, mai spectaculoasă. Nataţia şi călăria, desfăşurate marţi şi miercuri, probează în mod evident afirmaţia noastră. Concurînd de la o zi la alta me­reu mai bine, tot mai aproape de valoarea lor, sportivii noştri au reuşit în aceste două zile rezul­tate meritorii, dintre care reţinem în primul rînd asaltul lui Dan lonescu către primul loc. Ceea ce nu reuşise la nataţie, lonescu a realizat ieri, în proba de călărie, pe care, cîşligind-o s­pectaculos, a îmbrăcat „tricoul galben“ de fruntaş al concursului după des­făşurarea a patru probe, intrecîn­­du­-l pe valorosul Bale­o. Menţio­năm de asemenea că, intr-o com­panie foarte puternică, prima re­prezentativă a ţării noastre a reu­şit ieri performanţa remarcabilă de a se clasa pe primul loc în proba de călărie. Atlt comportarea de la nataţie ca şi cea de la că­lărie evidenţiază grăitor că pen­­tatloniştii noştri pot obţine rezul­tate bune în concursuri internaţio­nale, că pot fi depăşite conside­rabil rezultatele realizate pînăr a­­cum în acest concurs de o bună valoare internaţională. Dar, iată cîteva amănunte despre probele de nataţie şi călărie, disputate marţi şi miercuri. CONSTANTIN M ACO V EI (Contthuare In pag. u 4-a) CONCURS DE OBSTACOLE PE STADIONUL DINAMO Duminică dimineaţă se va desfăşura pe stadionul Dinamo din Capitală un interesant concurs motociclist de obstacole. La întreceri vor lua parte alergători din Bucureşti, Sibiu, Re­şiţa, Cîmpina, Ploieşti, Braşov, Piteşti etc. Concursul începe la ora 10.

Next