Sportul Popular, octombrie 1963 (Anul 18, nr. 4316-4332)

1963-10-01 / nr. 4316

ACTUALITATEA SPORTIVĂ • ACTUALITATEA SPORTIVĂ ACTUALITATEA SPORTIVA • ACTUALITATEA SPORTIVĂ • ACTUALITATEA SPORTIVĂ „Concursul pentru Insigna de Polisportiv*4 Au început întrecerile „Concursului pen­tru Insigna de Polisportiv* și in comuna Trăisteni, raionul Cîmpina. Printre primii care s-au avîntat în trecerea normelor au fost elevii şcolii de 8 ani. Sub conducerea profesoarei de educaţie fizica, Maria Ena­­che, elevii şcolii se antrenează de 3—4 ori pe sâptămînă în vederea Îndeplinirii pro­belor „Insignei“. In fotografie, pionierele la startul probei de 60 m plat. I ELENA CIACHIR preşedintele asociaţiei sportive din comuna Trăisteni ZILNIC — 500 DE ELEVI PARTICIPA LA EXERCIŢIILE DE GIMNASTICĂ La centrul şcolar forestier din Curtea de Argeş peste 500 de elevi participă la exerciţiile de învio­rare. Gimnastica de dimineaţă este con­dusă de instructorul CONCURS INTERNAŢIONAL DE MOTOCICLISM Astăzi dupâ-amiază se desfăşoară pe traseul din Şoseaua Nordului un interesant concurs internaţio­nal de motociclism viteză la care participă moto­­ciclişti de valoare din Italia şi din ţara noastră. (CITIŢI AMĂNUNTE CU PRIVIRE LA ACEST CON­CURS IN PAG. A IV-A A ZIARULUI NOSTRU). ŞI-AU AMENAJAT NOI TERENURI JUCĂTORI ROMÂNI DE TENIS DE HĂSĂ EVOLUEAZĂ IN R. D. GrlMIANA Duminică a plecat în fl.D.G. un lot de jucătoare şi jucători de tenis de masă pentru a susţine o serie de întîlniri cu sportivii germani Au făcut deplasarea Geta Pitica, Eleonora Mihalca, Marta Tompa, Iudit Crejec, Marius Badea, Şt. Sen­­tivam, F. Hidveghi, S. Luchiian şi G. Păun. Asociaţia sportiva Victoria din comuna Vînâtori, raionul Si­ghişoara, are un nou şi frumos teren de sport. Un mare nu­măr de tineri au de­pus sute de ore de principal, pedagogul Mihai Vîlcescu, aju­tat de 10 elevi, cei mai buni în execu­tarea programului. (EM. STERESCU— co­­resp.) muncă voluntară pen­tru amenajarea noii baze sportive care cuprinde un teren de fotbal și unul de handbal în 7. (I. TURJAN—coresp.) › p H C › r S s › CD “O O 73 H ̋ PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI V­ĂI Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romma Anul XIX-Nr. 4318 '■ '★ Marți ] octombrie 1963 0 pagini 25 bani La deschiderea noului an­ universitar Astăzi, porţile institutelor şi facultăţilor se vor deschide pen­tru a primi zecile de mii de studenţi ai patriei, începe un nou an universitar. In acest an universitar, datorită minunatelor condiţii pe care partidul şi guvernul nostru le-a creat tineretului studios, peste 91 000 de studenţi vor învăţa, se vor pregăti pentru a deveni cadre cu înaltă calificare. Numai în anul I vor studia în acest an peste 22 000 de studenţi şi studente. Creşterea vertiginoasă a reţelei învăţământului superior din ţara noastră o dovedesc şi alte cifre : in prezent, în ţara noastră există 13 centre uni­versitare cuprinzind 46 de instituţii de învăţământ superior cu 165 de facultăţi. Incepind cu anul universitar 1963—1964 vor lua fiinţa încă două centre universitare, la Suceava şi Oradea, unde vor funcţiona cite un institut pedagogic de trei ani. Pe lingă multiplele preocupări in domeniul îmbunătăţirii continue a procesului de învăţămînt, în fiecare centru univer­sitar s-au făcut pregătiri privind amenajarea sau reamenaja­­rea bazelor sportive. Sportul a devenit în anii puterii popu­lare, un bun prieten al studenţilor. Aproape că nu există in­stitut sau facultate unde să nu se desfăşoare o activitate spor­tivă multilaterală, de la gimnastica de înviorare în cămine, până la competiţiile sportive rezervate studenţilor. Foarte mulţi studenţi practică sportul de performanţă, unii dintre ei ajungînd să urce pe cele mai înalte trepte ale măiestriei spor­tive. Recentele finale ale campionatelor republicane universi­tare, competiţie care a angrenat in întreceri peste 60 000 de studenţi şi studente, au demonstrat cu prisosinţă că sportul are o bază trainică in rîndurile tineretului nostru studios. Tocmai de aceea, acum, la început de an, catedrele şi profe­sorii de educaţie fizică şi organizaţiile U.T.M. din institute şi facultăţi, în colaborare cu Asociaţiile studenţeşti din centrele universitare au un bun prilej să pornească cu tot elanul în or­ganizarea cit mai temeinică a activităţii sportive studenţeşti. De pe acum — acolo unde încă n-au fost alcătuite — calenda­rele sportive este bine ca acestea să fie întocmite cit mai cu­­rînd. Acestea vor trebui să cuprindă pe lingă competiţiile tradiţionale rezervate studenţilor (Cupa anilor I, campiona­tele republicane universitare ş.a.) şi întrecerile ,,Concursului pentru Insigna de Polisportiv“, competiţie de mare amploare la care participă în prezent mase largi de tineri şi tinere din oraşele şi satele patriei noastre. Vom fi bucuroşi să con­semnăm faptul că mase tot mai largi de studenţi din întreaga ţară s-au prezentat la startul acestui concurs, că pe piepturile multora dintre ei străluceşte Insigna de Polisportiv. In acest sens, amintim faptul că în multe oraşe (Braşov, Bucureşti, Galaţi, Iaşi, Timişoara) au fost create condiţii pentru ca în­trecerile să se desfăşoare încă din primele săptămîni ale nou­lui om universitar. Ţinind seama de condiţiile pe care le au create, de bazele sportive şi de materialul sportiv de care dispun institutele şi facultăţile noastre, de experienţa dobîndită în anii precedenţi, suntem­ convinşi că activitatea sportivă în rândurile studenţilor va cunoaşte, în acest an, o creştere însemnată, că noi şi , noi studenţi vor fi atraşi pe stadioane şi in sălile de sport, pentru prootioainea organizată, sistematică a exerciţilor fizice şi spor­tului. Urăm tuturor studenţilor patriei noastre spor la învăţătură şi noi succese in activitatea sportivă în anul universitar care începe astăzi! SPORTUL POPULAR Hone, la Ploieşti Un meci de fotbal interesant Lotul olimpic al R. P. Romine —Fortuna Geleen (Olanda) Echipa Fortuna Geleen. De la stingă la dreapta, sus: Beerten, Brüll, Mommertz, Vogels, Munster, Van den Hart j jos: Petakovici, Kutten, Ge­rards, Van Rhijn, Piters. Foto: Anefo-Amsterdam Cele două me­ciuri internaționale din sezonul de toamnă, cu Turcia (Ankara, 9 octom­brie) şi cu Dane­marca (Bucureşti, 3 noiembrie) se a­­propie cu paşi re­pezi. In vederea lor, fotbaliştii noş­tri îşi continuă pregătirile, dornici să realizeze ace­leaşi bune rezulta­te ca şi în primă­vara acestui an. O verificare a antre­namentelor făcute pină acum şi a for­mei jucătorilor noş­tri, o va constitui întîlnirea pe care LOTUL OLIMPIC AL R. P. ROMINE ii va susţine m­îi­­ne la Ploieşti, în compania forma­ţiei olandeze FOR­TUNA GELEEN­După meciurile de verificare susţinute pină acum, cei cu For­tuna se anunţă ca foarte impor­tant. Antrenorul federal Angelo Niculescu, împreună cu Silviu Ploeşteanu şi Gheorghe Ola, an­trenorii lotului, au selecţionat pentru acest meci următorii ju­cători : Datcu, Suciu, Popa, Nunweiller III, Petescu, Ivan, Greavu, Petru Emil, Nunweiller IV, Koszka, Pîrcălab, Constan­tin, Dridea I, Ţîrcovnicu, Raksi, Crăiniceanu, Haidu. Fortuna Geleen, una din for­maţiile olandeze de frunte, se prezintă cu o carte de vizită frumoasă. Dintre rezultatele sale notăm victoriile asupra echipe­lor Stade de Reims (5—0), Ra­cing Club Paris (4—1), Kaiser­slautern (R.F.G.) cu 3—2, Ever­­ton (2—1, dar apoi 2—4), re­zultatele de egalitate cu Arsenal Londra (5—5) şi reprezentativa R. P. Bulgaria (4—4) etc. Din echipă fac parte internaţionalii olandezi Van der Hart (de 34 de ori în reprezentativa ţării), Notermans (28), Rutten, Be­enen, Munsters, internaţionalul Iugoslav Petakovici (de 31 de ori în reprezentativa Iugosla­viei), internaţionalul belgian Pi­ters etc. trea­ga ţară au în faţă în aceas­tă perioadă o sarcină deosebit de importantă. ..Co­ncursul pentru Insigna de Polisportiv“. Organizarea acestei mari com­petiţii va duce la angrernarea „Concursul pentru Insigna de Polisportiv I CE NE AM PROPUS PENTRU REUŞITA ÎNTRECERILOR Organele şi organizaţiile în întreceri a unor mase largi UDFS din Ca­pitală şi din­ în­ de oameni ai muncii. „Concursul pentru Insigna de Polisportiv“ dă posibilitatea ti­neretului ca incepind de la 12 ani să participe la întreceri sportive organizate la o serie de ramuri larg acces toile cum si al atietifuimiuil, gimnastica, na­­taiţia, tirul, ciclismul, turismul şi schiul. Consiliul orăşenesc UCFS Bucureşti a analizat in mod temeinic in premara sa, care s-a desfăşurat de curând, rea­lizările obţinute sub conduce­rea Com­i­tetului orăşenesc de partid în activitatea sportivă de mase pe anul 1963, stabilind totoda­tă un plan de măsuri privind organizarea şi desfăşu­rarea Spartachiadei Republica­ne, Pavării Sporturilor şi a Comiaulistikii pentru Insigna de Polisportiv. In ceea ce priveşte „Con­cursul pentru Insigna de ION RAICIU vicepreşedinte al consiliului orăşenesc UCFS Bucureşti (Continuare in png. a 2-a) ACTUALITATEA SPORTIVĂ * ACTUALITATEA SPORTIVA & ACTUALITATEA SPORTIVĂ •—i­e*i­cr» Opa Dr. Pleniceanu Dan „Temeritate* MARATONISTUL... II știau oamenii că-i muncitor harnic. Zi­dar de „mîna-ntîi", cum se spune. Acum mai aveau să afle ceva. _ — Băieți, la prînz alergăm la cros. Cei de la cazangerie și de la utilaj au și făcut citeva antrenamente. De la „șantier* s-au înscris vreo douăzeci. Unul i-a spus, mai In glumă, mai serios . ».Ne... mobilizezi numai, sau alergi şi tu cu noi ?' îl ştiau că nu prea vine la sport. — Am să alerg ! Cîţiva au zîmbit. S-au apucat de lucru. La centrala termică era de muncă, nu glumă. Marin Pandele zorea şi el cu treaba, fredo­­nind încet un cînt de prin cimpiile Mozăcenilor. De la el de-acasă... Era 9 dimineaţă cu parfum de liliac şi soare cald de primăvara... A doua zi ! Discuţii între tinerii zidari ai şantierului. „Ai auzit că Marin a venit al doilea?" Cine s-ar fi aşteptat ? Numai atît însă ? .. .Marin Pandele se luptă cu kilometrii pe şoseaua Olteniţei. Şi pe drumul spre Vidra. Şi în pădurea străjuită de sălcii a Snagovului. A trecut liliacul, dar au înflorit vişinii. Nu e mult de cînd a alergat desculţ primul lui cros în curtea uzinei „Vulcan“. Nu-i uşor antrena-reporter La jumătatea cursei. . mental. Dar, parcă e mai uşor ca ieri. „Marina, tu dacă o ţi f aţa o să ajungi... mara­­tonist!", i-a spus unul, ca să-l necăjească. Nu ştia că a pus degetul pe... rană. Ei da ! Ar vrea să ajungă maratonist. E o luptă cu tine însuţi. Dacă vrei, poţi să alergi şi 42 de kilo­metri. Şi, poate că la Cluj uzina ar fi reprezentată — pentru prima oară — de o echipă în proba de maraton. Ar fi Braboveanu, frezorul, Ion David, de la lăcătuşerie, Vasile Sînzeanu, de la zidărie şi... pl ! Aleargă înainte pe panglica nesfîrşită a şoselei Cum s-o fi antrenînd etiopianul Bikila Abebe ? Respiră greu. Simte uscăciunea care nu „iartă" nici pe cei cu multe maratoane „in picioare". Dacă cedează acum, ce-o sa faca la Cluj ? Să abandoneze ? Dar, pentru azi ajunge Nu se prea pricepe el, dar atita lucru DAN GIRLESTEANU (Continuare in pag a­n­a) Carnet de

Next