Sportul Popular, noiembrie 1963 (Anul 18, nr. 4334-4350)

1963-11-02 / nr. 4334

M Mtine pe stadionul „23 August“ Meciul de fotbal România-Danemarca cadrul preliminariilor olimpice Vine, echipa reprezentativă de fotbal a ţării noastre susţine cea de-a 168-a întîlnire interna­ţională din palmaresul său: la Bucureşti, pe stadionul „23 August“, se dispută meciul retur Romînia — Danemarca, din cadrul pre­liminariilor turneului olimpic. Primul meci, disputat la 23 iunie la Copenhaga s-a terminat cu o frumoasă victorie a repre­zentativei noastre : 3—2. Acest rezultat constituie, desigur o foarte bună „bază de plecare“ pentru echipa romînă în drumul său spre turneul final al Jocu­rilor Olimpice de la Tokio. Un gol avantaj, luat în deplasare, dă echipei noastre şansele cele mai mari de calificare pentru e­­tapa a doua, în cadrul căreia ur­mează să întîlnim selecţionata olimpică a Bulgariei. Selecţionata noastră olim­pică, în fapt însăşi reprezenta­tiva ţării, a avut un an bun din punct de vedere al comportării şi al rezultatelor obţinute. În primăvară, la Bucureşti, fotba­liştii noştri au repurtat o primă victorie, cu 3—2, asupra echipei R.D. Germane, după care, în deplasare, au reuşit un alt re­zultat bun: 1—1 cu Polonia. A urmat victoria cu 3—2 de la Co­penhaga, cu care reprezentativa noastră a încheiat sezonul de primăvară. In această toamnă, după meciul egal reuşit la An­kara împotriva Turciei, selecţio­nata română a întrecut, duminica trecută, la Bucureşti, selecţiona­ta olimpică a Iugoslaviei cu 2—1 iar acum îşi încheie pregătirile în vederea ultimei partide interţări a anului, cea de mîi­ne. Ce ne rezervă jocul cu Danemar­ca ? Suntem­ con­vinşi că cei 11 ju­cători desemnaţi să ne reprezinte în a­­cest meci vor face tot posibilul pentru a se prezenta cît mai bine în faţa publicului bucureş­­tean şi pentru a în­cheia bilanţul in­ternaţional al a­nului cu o victorie, aşa cum de altfel l-au început. Am stat de vorbă cu cîţiva dintre compo­nenţii lotului şi ei şi-au mani­festat dorinţa care-l animă, a­­ceea de a-şi îndeplini angaja­mentul pe care şi l-au luat, de a termina neînvinşi sezonul in­ternaţional în acest an. Jucăto­rii noştri apreciază că meciul cu Danemarca departe de a fi un meci uşor, ridică destul de mul­te probleme, dar — in acelaşi timp — ei consideră că, jucind la valoarea normală, mobilizîn­­du-şi forţele, pot reedita victoria ch­iar la un scor mai mare decit în primul meci, avînd în vedere că de această dată nu mai au handicapul deplasării, al jocului pe un teren nou, în faţa unui public străin. PREGĂTIRILE REPREZENTATIVEI NOASTRE In această săptămînă, fotba­liştii lotului nostru reprezentativ şi-au continuat pregătirile sub conducerea antrenorilor S. Plo­­ieşteanu şi Gh. Ola. Joi după-a­­miază, pe stadionul ..23 August“, ei au susţinut un meci de antre­nament în compania echipei Bumbacul din campionatul oră- RADU URZICEANU (Continuare in pag. a 3-a) De sus: Constantin (R.P.R.) și E. Sorensen (Danemarca), Koszka (R.P.R.) și Oile Madsen (Danemarca), I'ricovnicu (R.P.R.) și Rent Han­sen (Danemarca) văzuți de Neagu Itădulescu U * r= LJ _­UJ |­UJ l__ UJ eu La o lună de la deschiderea anului uni­versitar, neam oprit In clteva institute de Invăţămint superior din Capitală. Obiectiv: modul cum a fost organizată o activitate deosebit de utilă studenţilor noştri: gim­nastica de înviorare. Şi iată ce am găsit..« STUDENŢI URMAŢI-LE EXEMPLUL ! Aşa ar fi fost intitulat materialul nostru, dacă raidul de faţă s-ar fi rezumat doar la vizitarea institutului de construcţii. Insti­tut mare, cu peste 1500 de studenţi cămi­­nişti, găzduiţi in 4 centre: Matei Voevod (cel mai mare: 650 de studenţi şi studente), Tei, Republica şi Călăraşi. Patru centre răs­­pindite in tot atîtea raioane ale oraşului. Nu-i uşor, fireşte, să organizezi activita­tea unui număr atit de mare de studenţi. Pentru a găsi rezolvarea trebuie să fii om de iniţiativă, să dovedeşti pricepere şi pre­ocupare. Colectivul catedrei de educaţie fi­zică de la Construcţii este compus din astfel de oameni. De la şeful de catedră (lecto­rul universitar Dinu Grănescu) şi până la cel mai tinăr dintre asistenţi (Anton Barbu), toţi au înţeles că organizarea programului de gimnastică de înviorare este o treabă se­rioasă. Au fost întocmite programele (după o prealabilă consultare cu conducerea In­stitutului, Asociaţia studenţilor şi comi­tetul U.T.M.) care, ulterior, au fost lito­grafiate — sub forma unor planşe — şi re­partizate pe cămine. Treaba nu s-a oprit aici. Asistenţii de specialitate, planificaţi in mod riguros, pe cămine, au instruit studenţi (peste 150) care să conducă programele. Din cind un cînd, noii instructori au fost sam­daţi de asis­tenţi la conducerea programelor de învio­rare, pentru a se vedea, pe viu, cum se desfăşoară activitatea. Iar căminul „Matei Voevod“, intr-o aripă a clădirii, am găsit un etaj întreg format din studenţi de la instalaţii civile şi hidrotehnică lucrînd însu­fleţit sub conducerea colegilor lor, Petre Podoleanu şi Voicu Morariu. Tot aici, într-o altă aripă a clădirii unde locuiesc studen­tele, o asistentă, Mioara Şerban coordona programul de înviorare. După cum am aflat, se ocupă de acest cămin prin rotaţie cu co­legele ei, Rodica Oancea şi Ruxandra Io­­nescu, la căminul „Tei“. In altă zi, asis­tenţii N. Trestioreanu şi I. Răducanu fă­ceau — împreună cu instructorii M. David şi St. Popescu, ambii anul IE Drumuri, bi­lanţul primei luni de activitate: 80 la sută studenţi prezenţi la gimnastica de înviorare. Am exagera, desigur, dacă am afirma că în toate căminele Institutului de construcţii, gimnastica de înviorare se află la ordinea zilei. Iată, de pildă, o... excepţie: căminul Călăraşi. Aici, activitatea încă n-a început. Este adevărat că în acest cămin nu sunt decit 60 de studenţi (toţi de la „civile“), că unii din ei, care au unele afinităţi cu sportul lucrează individual. Se simte însă TIBERIU STAMA (Continuare în pag. a 2-a) PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITIVA! Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P.Romîna Anul XIX—Nr. 4334 ★ Simbătă 2 noiembrie 1963 * 8 pagini 25 bani Reşiţa, 3 noiembrie Finala concursului republican de atletism al şcolilor sportive de elevi Miine, în „Cetatea oţelului“, aproape 400 de at­leţi şi atlete vor fi prezenţi la finala concursului republican rezervat şcolilor sportive de elevi. In fond, o veritabilă finală de campionat republican de juniori, deoarece la Reşiţa şi-au anunţat parti­ciparea numeroşi atleţi cunoscuţi — consacraţi ai marilor întreceri adresate „speranţelor“ — printre care Dinu Piştaru, Gh. Bălaşa, Virgil Porojan, Te­­mistocle Achiţei, Horia Ilieşiu, Sorin Turcuş, Al. Bogdan, Vasilica Ioniţă, Livia Piţu, Doina Vincan, Georgeta Predulea ş.a. Programarea finalei intr-un oraş în care activi­tatea sportivă se bucură de o largă preţuire va fi, desigur, de bun augur înregistrării unor perfor­manţe cît mai frumoase. SUCCES 1 A­stăzi, la Bucureşti, la Constanţa şi Cluj, ma­­eştrii şi maestrele voleiului de pe continentul nostru îşi încheie principala lor confruntare din acest an, jucind actul final al celei de-a VI-a ediţii a campionatelor europene. Pretutindeni in cele trei centre care găzduiesc de 11 zile încoace lupta titanilor acestui sport, aplauzele, acordate cu largă dărnicie formaţiilor concurente şi mar­ţiad strălucirea sărbătorească a întrecerilor, vor răsuna pentru ultima oară. De astă dată, ofe­­rindu-se cu osebire, la Bucureşti şi la Constanţa, celor mai bune dintre cele mai bune echipe na­ţionale, celor care vor termina d­in fruntea cla­samentelor dirza şi sportiva bătălie. Una dintre ele, dintre ciştigătoarele cupelor, aşteptăm să fie reprezentativa masculină a ţării noastre, singura neînvinsă şi, după cele opt eclatante victorii de până acum, virtuală campioană a Europei. Să ne pregătim deci să-i susţinem efor­turile in ultima sa partidă, de azi, de la Ho­rească şi, de bună seamă, pentru a-i aureola cu mindria şi cu ovaţiile noastre biruinţa finală„ atit de dorită, atit de apropiată ! Ne umplu inimile de mindrie şi succesele în­scrise la Constanţa in palmaresul său de repre­­zentativa noastră feminină, aflată astăzi şi ea in pragul celei din urmă partide a acestor ,,eu­ropene“ şi nutrind justificata nădejde a califi­cării sale pentru J.O. de la Tokio, unde-i va da dreptul să participe speratul loc Iii in clasa­mentul final. Deci, din tot sufletul: „N­AIDE, HAIDE. R.P.R. I“ Emil Dragan, protejat de, atenfia lui Szăes (4) si a lui Fierarii (dreapta), „pane”, dezorganizind blo­cajul echipei franceze Echipa masculină a României — virtuală campioană a Europei A OPTA VICTORIE CONSE­CUTIVA A ECHIPEI NOASTRE MASCULINE, A SASEA VIC­TORIE IN TURNEUL FINAL AL „EUROPENELOR“! Conform previziunilor, reprezentativa Ro-­ mîniei a întrecut net pe cea a Franţei fără a pierde nici un set. Ea a cîştigat la 4 la 5, şi la 11. După primele două seturi ale jocului, îr­ care formaţia Szöcs, Nicolau, Fieraru, Derzei, Schrei­ber, Drăgan dispune comod de garnitura franceză (Sanchez, Rossard, Carlier, Math­ieu, Ar­royo, Duca — Cassini, Bonnier, Garau, Chamouleau, Mangé), în al treilea adversarii noştri au o viguroasă revenire şi, speculînd scăderea de ritm, de forţă şi de precizie a atacului romînilor, preiau iniţiativa: 0—1, 0—2, 1—2, 1—4, 2—4, 2—5, 3—5, 4—5. Egalăm la 5 şi conducem auto­ritar pînă la 10—5, de unde francezii, mai cu seamă prin jo­cul atent şi inteligent prestat în atac de Bonnier, Cassini şi Mat­­hieu, iar în apărare de întreaga formaţie, echilibrează din nou si­tuaţia : 10—6, 10—7, 11—7, 11—8, fiind stopaţi la 12—8. E­­chipa noastră (în care între timp Grigorovici i-a înlocuit cu succes pe Derzei, Coste pe Szöcs şi Chezan pe Sch­reiber), nu mai scade cadenţa şi nu mai cedează pînă la sfîrşit conduce­rea: 12—9, 14—9, 14—10, 14—11 şi, în fine, arbitrul polonez Zverjanski (care a fost secon­dat de cehoslovacul Kettner), fluieră la 15—11 sfîrşitul con­fruntării. Şi acum... pe după­­amiază. Succes deplin, băieţi, în meciul cu echipa Bulgariei, ultimul vostru, asalt la titlul continental ! In cea de a doua partidă de joi de la Floreasca, arbitrată de Spietz (Belgia) şi Catanzaro (I­­talia), U.R.S.S—Polonia 3-2 (8—15, 15—4, 15—6, 10-15, 15—8), voleibaliştii polonezi au jucat două seturi excelent, apli­­cînd unica tactică indicată îm­potriva formaţiei sovietice (joc extrem de variat în atac, cu serii de mingi liftate şi „puse“). Ei au acţionat însă în celelalte trei seturi în genere şa­blon linia lor ofensivă trimi­­ţind în plus şi numeroase mingi afară. Şi, cum era firesc în ase­menea condiţii, au pierdut, tre­buind să se încline în faţa re­marcabilelor blocaje ale jucăto­rilor sovietici şi în faţa rapidelor lor contraatacuri. Cei mai efica­ce jucători ai întîlnirilor : Vos­­ kovoinikov, Burobin, Cesnokov şi Bugaenkov (U.R.S.S.), Kiel­pinski, Tomaszewski, şi Si» vl (Polonia). începutul partide! Ungaria— Iugoslavia (3—1) a fost cit se poate de promiţător: după 7 schimburi spectaculoase de ser­viciu abia se realizase urn punct Apoi echipele au ( 1 egale ptnă la 9—9. Se con­tura deci o partidă echi­librată, în care jucătorii iugo­slavi vor opune o rezistență dîr­­ză voleibaliştilor maghiari. .­ vid însă s-a încheiat cu victoria ca­tegorică a echipei R.P. Ungare, care beneficiind de aportul umil lot mai omogen de jucători,­u 2—3 trăgători buni (Tatar Ga­loş şi lano­şi), s-a impus un ’­­io şi a cîştigat în faţa unei echipe care, pe parcursul meciului a dovedit multă inconstanţă. E-ďar Jivkovici şi Petrovici au mur­at bine în tot meciul Au arbitrat V. Arh­ire şi I. Niculescu (Rem­i­­nia). Bulgaria—Cehoslovacia (3—2) A fost un meci excepţional. Un meci al puterii de luptă, al dîr­­zeniei cu care echipele şi-au apa­rat şansele, al unor execuţii terme­nice de mare subtilitate. Fără Îndoială, că atunci citul se întîlnesc două echipe ca Ce­hoslovacia şi Bulgaria aştepţi să vezi un joc bun din punct d­e vedere tehnic şi disputat. Dar In­­tilnirea acestor formații, desfă­(Continuare in pag. a 4-a) Finiş puternic in Constanţa Cu toate că şi aici, la Constan­ţa, campionatul feminin se apro­pie de sfîrşit, echipele par mai­ proaspete decit în primele zile. Lucru poate de necrezut, dar meciurile de joi au probat din plin acest lucru. Astfel, formaţia Ungariei a depus o dîrză rezis­tenţă experimentatei reprezenta­tive a Poloniei, căreia i-a luat chiar un set. Echipa noastră fe­minină realizează jocuri de o ca­litate tot mai bună, dovedind o valoare care arată că ea meri­tă locul fruntaş deţinut actual­mente în clasament. In sfîrşit, fi altă echipă care s-a prezentat la Constanţa cu o carte de vizi­tă foarte frumoasă dar care la început a dezamăgit, cea a Re­publicii Democrate Germane, a realizat joi seara cel mai ini­mos meci al său in actualul campionat, disptmînd în numai 55 de minute de matura (pont« prea matură) formaţie a Ceho­slovaciei. Iată, dar cu toate că se cant cunosc ocupantele primelor trei (Continuare in pag. a 4-a)

Next