Sportul Popular, noiembrie 1963 (Anul 18, nr. 4334-4350)

1963-11-02 / nr. 4334

Rectificări in clasamente, în ultima zi a semifinalelor Se cunosc, în sfîrşit, cei 16 şahişti promovaţi in finala campionatului ţării, după runde de dificilă întrecere în ca­drul celor patru turnee desfăşurate la Bucureşti, Timişoara şi Suceava. Fapt demn de reţinut, în ultima zi a semifinalelor o serie întreagă de concu­renţi au reuşit „turul de forţă“ de a intra in rîndul celor calificaţi, cîştigînd partide decisive. Astfel, în prima grupă bucureşteană, M. Sutiman a jucat cu deosebit curaj ultima sa partidă, în care avea ca ad­versar chiar pe fruntaşul clasamentului, T. Stanciu. In jocul de mijloc el şi-a creat doi pioni centrali avansaţi care au pătruns în poziţia adversă, ameninţînd cîştig de material, la­ capătul celor 5 ore de joc, Stanciu a trebuit să se re­cunoască învins şi Sutiman urcă pe locul trei în clasament, la egalitate de puncte cu Gh­iţescu, Botez şi Georgescu. Ultimii doi sunt eliminaţi pe baza sis­temului Sonc-Lom de departajare... Iată cele malte rezultate din ultima run­dă : Olteanu —Alexandrescu 0—1, Şuta — Voiculescu 1­­—Va, Macri—Bozdoghi­­nă '/2—V2, Ghiţescu — Coculeanu '/2—'/2, Covaci — I’orojan 1—0, Botez — Bă­lănci 1—0. Clasament final: Stanciu şi Alexemdresai 101­­ puncte (din 14 po­sibile): Sutiman, Ghitescu, Botez şi Geor­­gescu 9'/2, Șuta 8, Bozdoghină şi Voicu- I­lescu 7'/2, Coculeanu 5, Macri 4*/2, Co­vaci 4, Bălănel şi I’orojan 3'/2, Cr­­tcanu 2. In a doua grupă, din Capitală, lucru­rile au decurs mai puţin agitat. E drept, Sonel­om-ul a avut de tranşat şi aici egalitate importantă, cea de pe locurile 3—5, unde însă Troianescu avea un coe­ficient net superior lui Creţulescu, care a luptat totuşi sa cîştige ultima sa par­tidă, cu Cormos. Alte rezultate: Rado­vici — Ciocîltea '/2—­/1, Troiane­scu — Dăneţ 1—0, Nacu — Szabó */2—*/2, Ro­taru — Pogorevici 1—0, Gavrilă — Sei­­meanu ’/2—*/2, Buzoianu — Ţucă 1—0, Ionescu —­ Oancea 1—0. Clasamentul grupei a doua: Ciocli­­tea 12*/2 (din 15), Radovici IVI2, Nu­cu­, Troianescu şi Creţulescu 11, Rota­­ru 10, Gavrilă 91/2, Seimeanu 71/2, Szabó, Pogorevici şi Buzoianu 7, Dăneţ 5’/2, Ţucă şi Cormos 3, Ionescu 2, Dancea 1­2. De-a dreptul dramatică a fost înche­ierea semifinalei de la Timişoara. Aici — după cum ne relatează coresponden­tul nostru A. Gros — înaintea ultimei runde, patru jucători conduceau la ega­litate, cu 91/2 puncte: Neamţu, Reicher, Nacht şi Partos. Dintre aceştia a retro­gradat Reicher, învins de I. Szabo, care i-a luat astfel locul in finală ! De notat că în runda a 12-a Szabo pierduse la Partos, permiţîndu-i acestuia să urce în clasament. La jumătate de punct de primir se afla în ultima zi şi clujeanul Buza, care jucînd cu Nacht n a putut trece însă de apărarea dîrză a acestuia : remiză ! Iată clasamentul final: Neam­­ţu 101/2 (din 15, o singură înfrîngere, la Stepan), Nacht, Partos şi Szabó 10, Reicher şi Buza 9ll2, Ianosi 9, Italic 8, Rozvan 7, Ungureanu şi Stepan 6­/2, Polen 5­2, Ardeleanu, Klein şi Lazăr 5, Cim­iş 3. La Suceava — ne transmite corespon­dentul nostru C. Alexa­­— liderul cla­samentului s-a menţinut neînvins. Soos termină cu 12 puncte (din 15), fiind ur­mat de Şut­eu şi Vaisman 11, Mititelu 10, C. Rotaru 9­/2, Duţă şi Bondoc S’/1, Melan şi Stănculescu 8, Puşcaşu 7/2, Zabloţchi 6, Naghi 5, Rădulescu (1), Cociş şi Ciochină 4, Horvat 3. Cupa de toanmă la paraşutism Pe­­atrodromid Conceni se desfă­şoară ultimul concurs de paraşutism din calendarul competiţional al acestui an, întrecerile dotate cu „CUPA DE TOAM­NA“. Concursul cuprinde două probe (salt tiv la 600 m cu deschiderea ime­diată a paraşutei şi aterizare la punct fix şi salt de la 1000 m cu deschiderea intirziată a paraşutei ptnă la 10 m şi aterizare la punct fix). Participanţi, nu­mai sportivi de­cat a II-a şi a 111-a. Am decolat cu ultimul echipaj din proba de 1000 m. Pe băncile din lun­gul celor două şiruri de geamuri, spor­tivii îşi prind hamurile paraşutelor, îşi potrivesc cronometrele şi urmează apa­ratele de declanşare automată. Maestrul emerit al sportului Gh. Iancu le dă ul­timele indicaţii, băieţii fac pronosticuri. Primele salturi au dovedit, in general, o bună pregătire. Sportivii N. Grămescu, Maria Bistu­ţeanul Victoria Zet au ate­rizat foa­rte aproape de punct id fix. Semnalul de salt ii face pe toţi să tre­sară. Un viraj larg şi uşa avionului s-a­­deschis. După o clipă, paraşttiştii au părăsit unul după altul bordul. Para­­­utide au fost deschise şi se obsenă b­ine cum fiecare luptă pentru dirijarea­­dor spre punctul fix. După executarea celor două salturi, proba de CM nu a fost ci­şti­gat­â la bă­ieţi de Cornel Serghianu, iar la fele ■de Maria Bistriţeanu. In proba de 1000 m la băieţi a ieşit învingător Nicolae Gri­mescu cu frumoasa performanţă de 0,88 m distanţă de punctul fix; la fete vic­toria a revenit din nou Măriei Bistriţei­­mi. Clasament general, băieţi : 1) N. Grămescu ; 2) C. Serghiami; 3) I. Nea­ga; fete: 1) M Bistriţeanu; 2) M. V .­ Uxar; 3) 1. Topor VIOREL TONCEANU TINERI ŞI TINERE! Participaţi cu toţii la „CONCURSUL PENTRU INSIGNA DE POLISPORTIVI“ C­oncursurile pentru trecerea normelor necesare obţinerii „Insignei de Polisportiv“ sunt în plină desfăşurare. In asociaţiile sportive, nume­roşi tineri şi-au trecut de-acum o parte din probele „Concursului pen­tru Insigna de Polisportiv“. Dornici să devină cit mai repede posesori ai acestui trofeu, ei se pregătesc cu perseverenţă şi pentru cele care le-au mai rămas de realizat. Iată de ce, începem publicarea în ziarul nostru a exer­­ciţiilor de gimnastică, tip înviorare, cuprinse în regulamentul acestui con­curs. Recomandăm consiliilor asociaţiilor, antrenorilor, profesorilor de edu­caţie fizică şi instructorilor voluntari să folosească în munca lor acest material ,­­­ciţiul se execută alternativ stînga­­drepta de cite două ori. EXERCIŢIUL V Poziţia iniţial­ă stînd. 1. Sprijin ghemuit. 2. Aruncarea picioarelor îna­poi în sprijin culcat. 3. Prin săritură revenire în sprijin ghemuit. 4. Ridi­carea în stînci. Exerciţiul se execută 4x4 timpi. EXERCIŢIUL VI Poziţia iniţială — stînd cu vîrfurile apropiate. 1. Sprijin ghemuit cu pal­mele pe sol la nivelul virfurilor picioa­relor. 2. Întinderea genunchilor (pal­mele rămîn pe sol). 3. Revenire în ghemuit. 4. Ridicare în stînci. Exerci­ţiul se execută de 4x4 timpi, pe tim­pul 16 se va reveni în stîndi, cu bra­ţele pe şold. EXERCIŢIUL VII Poziţia iniţială — stînd cu mîinile pe şold. 1—2. Săritură pe loc cu de­părtarea picioarelor (stîngul înainte, dreptul înapoi­ şi revenire. 3—4. A­­ceeaşi (1—2) cu piciorul drept înain­te, stîngul înapoi şi revenire. 5—6. Să­ritura pe loc, cu depărtarea picioare­lor lateral şi revenire. 7—8. Se re­petă (5—6). Exerciţiul se execută 2x8 timpi. EXERCIŢIUL VIII Poziţia iniţială — stînd, mîinile pe şold. 1. Ducerea braţelor prin înainte oblic în sus şi lateral cu ridicarea pe vîrfuri (inspiraţie). 2. Coborîrea bra­ţelor prin lateral, încrucişarea lor în faţă şi relaxarea trunchiului înainte — (expiraţie). Exerciţiul se execută de 8x2 timpi cu revenire în stind. (în numărul nostru de marţi, 5.XL, vom publica exerciţiile prevăzute în regulamentul „Concursului pentru In­signa de Polisportiv“ gradul I şi II — femei). In căutarea... gimnasticii de înviorare (Urmare din pag. 1) nevoia ca şi aici, colectivul catedrei de educaţie fizică să dea o mină de aju­tor... PROMOVAŢI DAR ŞI... RESTANŢIERI Pe str. Constantin Mijle­coif cu str. Brezoianu se află unul din căminele stu­denţilor de la I.M.F. Căminul se nu­meşte „30 Decembrie“ şi găzduieşte nu­mai studente. Aproape 600. Şi aici am găsit programe redactate de colectivul catedrei de educaţie fizică (responsabil, lector universitar Octav Bănăţean) şi o asistentă de specialitate foarte activă, Margareta Ţigănuş. Programul conţine o bogată varietate de exerciţii, specifice celor cărora li se adresează, majorita­tea studente de la Medicină Generală şi Farmacie. Pentru a împăca pe toată lu­mea, tovarăşa Ţigănuş, în colaborare cu conducerea căminului, a stabilit ca o parte din studente cele care au cursuri încă din primele ore ale dimineţii, să execute exerciţiile din cadrul progra­mului, transmis de către Radiodifuziune, iar celelalte studente să lucreze în ju­rul orei 8, sub supravegherea respon­sabilelor de etaj, după programul pre­conizat de catedra de educaţie fizică. Treaba merge bine cu studentele de la Medicină Generală şi mai puţin bine cu cele de la Farmacie care — se pare — n-au înţeles încă pe deplin rostul aces­tei activităţi. Cu rezultate promiţătoare (în ce pri­veşte participarea) se desfăşoară acti­vitatea şi la căminul „Drumul Taberei“ (coordonatori: asistenţi M. Frazzei şi I. Hector). Numai că la I . F. —­ aşa cum recu­noştea de altfel şi şeful catedrei de edu­caţie fizică — s-ar putea face mai mult. Este oare nevoie să demonstrăm unor viitori medici foloasele practicării siste­matice a exerciţiului fizic ? .(NE-AŢI PRINS PE... PICIOR GREŞIT !“... Cuvintele lectorului universitar Victor Ionescu, rostite cu toată sinceritatea, vizau situaţia existentă la Universitate. Aici, din cei peste 5 000 de studenţi căminişti, nici o treime nu practică gim­nastica de înviorare şi aceştia... din ini­ţiativă personală. Din documente rezultă că şi aici ca­tedra de educaţie fizică a întocmit pro­grame şi a format, numai in anul pre­cedent, peste 200 de instructori spor­tivi voluntari. Asociaţia studenţilor şi comitetul U.T.M. sunt convinse de uti­litatea acţiunii şi au­ elaborat şi un plan comun pentru organizarea gimnasticii de înviorare in cămine. Din păcate lucru­rile au rămas pină acum tot în stadiul proiectelor, al intenţiilor. In nici un că­min al Universităţii studenţii nu parti­cipă organizat dimineaţa la un program comun de exerciţii fizice de înviorare şi să intilneşti studenţi — in special cei din loturile sportive sau dintre aceia care urmează să treacă norma de educa­ţie fizică — lucrind individual sau in grupuri mici. Destul de conştiincios şi de convingător. Clţi studenţi fac aceas­ta? 1200, hai să zicem 1500. Restul... — Şi soluţia ? îl întrebăm pe tovară­şul Victor Ionescu. — Trebuie să existe mai mult interes în rândurile utemiştilor, a Asociaţiilor studenţeşti pe facultăţi. Doar lor li se adresează această activitate. Gimnastica de înviorare este necesară, condiţii exis­tă, la nivelul fiecărui cămin. In unele mai mult, in altele mai puţin. Dar exis­tă. Lipseşte Insă convingerea că este vorba de un lucru deosebit de util. Ce aveţi de spus, tovarăşi studenţi de la Universitate ? TIBERIU STAIVA Exerciţiile de gimnastică (tip înviorare) GRADUL I BĂIEŢI Şl FETE (categ. de vîrsta 12—15 ani) EXERCIŢIUL 1 Poziţia iniţială — stînd. 1. Depla­sarea piciorului sting lateral şi îndoi­rea braţelor cu mîinile la umăr (coa­tele lipite de corp). 2. Ridicarea pe vîrfuri cu ducerea braţelor sus. 3. Co­­borîrea călcîielor, cu mîinile la umăr. 4. Revenire în stînci, cu apropierea pi­ciorului sting şi ducerea braţelor prin lateral în jos. La lei (1—4) spre dreapta. Exerci­ţiul se execută de 4x4 timpi. EXERCIŢIUL II Poziţia iniţială — stînd. 1. Balan­sul piciorului sting înapoi, cu ducerea braţelor prin înainte, sus. 2. Balansul piciorului sting înainte cu ducerea bra­ţelor prin înainte, jos lateral. 3. Re­venire, prin balansul piciorului sting pe jos înapoi şi braţele sus. 4. Reve­nire în stînci. 5—8. Se repetă (1—4) cu piciorul drept. Exerciţiul se execută în ritm susţinut de 4x8 timpi EXERCIŢIUL III Poziţia iniţială — stînd. 1. Depla­sarea piciorului sting lateral, cu în­doirea trunchiului lateral spre stingă, braţul drept îndoit sub axilă, stîngul în jos (privirea înainte). 2.3. îndoi­rea trunchiului alternativ spre dreapta şi spre stingă cu schimbarea poziţiei braţelor. 4. Revenire în stînci. 5—8. La fel (1—4) în partea opusă. Exer­ciţiul se execută de 2x8 timpi EXERCIŢIUL IV Poziţia iniţială — stînd. 1. Depla­sarea piciorului sting, lateral cu ple­carea trunchiului în faţă, braţele la­teral (spatele drept). 2. îndoirea trun­chiului cu balansarea şi încrucişarea braţelor. 3. Redresarea corpului, la verticală cu braţele lateral 4. Reve­nire în stînci, prin apropierea picioru­lui sting şi coborîrea braţelor. Exer­

Next