Sportul Popular, decembrie 1963 (Anul 18, nr. 4351-4368)

1963-12-02 / nr. 4351

PROJ.ETART DIN TOATE TĂRHE, INITIVT? Organ al Uniunii de Cultura Fizica si Sport din R. P. Romina Anul XIX — Mr. 4351 • Luni 2 decembrie 1963 • 4 pagini 25 bani Au fost desemnaţi campionii de gimnastică ai R. P. Romíne pe anul 1963 Iubitorii de gimnastică din Capitală, veniţi în număr mare în sala Dinamo, au urmărit sîmbătă şi duminică ulti­mele întreceri republicane ale anului­ 1963 , etapa finală a campionatului pe echipe, cu care prilej au fost desemnaţi şi campionii republicani la individual compus şi pe aparate. Ca şi­ la recentele „internaţionale", unii dintre gimnaştii noştri fruntaşi au dovedit forma lor bună, concurînd şi de data aceasta la un nivel ridicat, confirmînd rezultatele obţinute a­­tunci. Ne referim la Sonia Iovan, care a reuşit să cucerească pentru a doua oară titlul de campioană republicană la individual compus, ca şi la tînărul gimnast Anton Cadar, care-şi vede în­cununată munca sîrguincioasă şi asi­duă desfăşurată în ultima perioadă cu titlul republican la individual compus, ca şi cu trei titluri de campion pe aparate. In cele două zile de întreceri el a dovedit că merită din plin laurii cîştigaţi. Reţinem, de asemenea, pro­gresul evident înregistrat de tînăra gimnastă Elena Ceampelea, care a reu­şit un meritoriu loc 6 la individual compus, precum şi 2 locuri , în con­cursul pe aparate. Aşa cum era de aşteptat, titlurile de campioane pe echipe au rămas în po­sesia formaţiilor care le-au deţinut şi anul trecut : Ştiinţa 1 Bucureşti, la feminin, şi Dinamo Bucureşti, la mas­culin. Echipele campioane şi-au apărat cu succes titlurile, dovedind în gene­ral o bună pregătire. Primul campio­nat republican pe echipe sistem divi­zionar s-a bucurat de un real succes, el angrenînd într-o activitate orga­nizată numeroşi gimnaşti din întreaga ţară. La sfirşitul întrecerilor, tov. Ion Siclovan, preşedintele F. R. Gimnastică, şi Claudiu Atanasiu, secretarul general al federaţiei, au înmînat cupele şi distincţiile acordate noilor campioni. REZULTATE TEHNICE Individual compus Feminin: 1. Sonia Iovan (Ştiinţa I Buc.) 74,95 p, campioană a R.P.R. , pe anul 1963; 2. Emilia N­iţă (Dinamo Buc.) 73,90 p; 3. Atanasia Ionescu (Ştiinţa I Buc.) 73,75 p; 4. Elena Leuş­­teanu - Popescu (Ştiinţa I Buc.) 73,55 p; 5 Elena Tutan (Ştiinţa I Buc.) (Continuare in pag. a 2-a) Soma lovait, la brrna Rugbiştii români au învins categoric pe campioana Italiei: 35-3 (16-0) ROVIGO, 1 (prin telefon). — Du­minică, în frumoasa localitate italia­nă, reprezentativa noastră de rugbi a întîlnit — în joc de pregătire — pe campioana Italiei, formaţia Rovigo. Rugbiştii români au jucat excelent şi au obţinut o victorie categorică, mult aplaudată de cei peste 5000 de spec­tatori. Deschiderile rapide ale mijlo-­­ caşilor, jocul combinativ şi pătrunde-­­ rile atacanţilor, ca şi atacurile spec-­­ taculoase ale aripilor, au fost punc­tele forte ale echipei noastre. Ina- [ întării i-a revenit sarcina cea mai di­ficilă în faţa puternicului pachet de înaintaşi ai formaţiei italiene. Jucind grupat în momentele fixe din cîmp, folosind bine jocul de percuţie şi sta­bilind permanent legătura cu liniile dinapoi, înaintaşii noştri şi-au probat­­ maturitatea puterii de luptă şi buna pregătire fizică. In această partidă echipa noastră a avut următoarea înfăţişare: Teofilo­­vnei, Iordăchescu (Ionescu), Drobotă (Rădulescu) — V. Rusu, Preda (min. 70 M. Rusu) — Moraru, Demian­, M. Rusu (Iliescu) — Stănescu, Chiriac — Ciobănel, Rabtopol (min. 70 Irimescu), Irimescu (Luscal), Wusek — Penciu. Punctele au fost înscrise în ordine de Ciobănel (încercare), Rahtopol (încer­care transformată de Penciu), M. Rusu încercare transformată de Penciu), Rahtopol (încercare), Betarrelo (lovi­tură de pedeapsă), Moraru (lovitură de picior căzută), Chiriac (încercare), Iliescu (încercare transformată de Pen­ciu), Wusek (încercare), Chiriac (în­cercare transformată tot de el). Echipa noastră a desfășurat un fru­mos joc colectiv și este greu de făcut­­ remarcări. In mod deosebit au cores-­ puns însă jucătorii liniei a treia, mij­locaşii şi fundaşul. Partida dintre reprezentativa R. P. Romíno şi campioana Italiei, forma­ţia Rovigo, a fost condusă de cunoscu­tul arbitru internaţional Silvio Pozzi DELEGAȚIA DE STAT A R.P. ROMÍNE S-A ÎNAPOIAT IN CAPITALĂ Duminică după-amiază s-a înapoiat în Capitală, venind de la Bel­grad, delegația de stat a Republicii Populare Romíne, condusă de tova­răşul Gheorghe Gheorghiu-Dej, preşedintele Consiliului de Stat al Re­publicii Populare Romíne, prim-secretar al C.C al P.M.R., care la invitaţia preşedintelui Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, secretar general al Uniunii Comuniştilor din Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a vizitat R. S. F. Iugoslavia. Din delegaţie au făcut parte tovarăşii Ion Gheorghe Maurer, pre­şedintele Consiliului de Miniştri al R. P. Române, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., Emil Bodnăraş, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., Alexandru Birludeanu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, precum şi Aurel Málnásán, ambasadorul R. P. Romíno la Belgrad. Delegaţia a fost însoţită de consilieri şi experţi. La sosire, în Gara Băneasa, delegaţia a fost întîmpinată de tova­răşii Gheorghe Apostol, Petre Borilă, Nicolae Ceauşescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroş, Dumitru Coniu, Leonte Rautu, Leontin Sălăjan, Ştefan Voitec, Mihai Dalea, Avram Bunaciu, vicepre­şedinte al Consiliului de Stat, Gogu Rădulescu, Constantin Tuzu, vice­preşedinţi ai Consiliului de Miniştri, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consi­liului de Stat şi ai guvernului, conducători ai instituţiilor centrale şi ai organizaţiilor obşteşti. Au fost de faţa şefi ai misiunilor diplomatice acreditaţi la Bucu­reşti, membri ai ambasadei R. S. F. Iugoslavia şi alţi membri ai corpu­lui diplomatic. Un grup de pionieri au oferit flori tovarăşului Gheorghe Gheorghiu- Dej şi membrilor delegaţiei, ★ în drum spre Bucureşti, în timpul călătoriei pe teritoriul ţării noastre, în gările Turnu Severin, Balota, Filiaşi, Craiova, Caracal, Roşiori, Videle, împodobite cu steaguri, delegaţia a fost salutată de un mare număr de oameni veniţi în întîmpinare cu flori. Ei au aclamat îndelung pe tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej şi membrii delegaţiei. (Agerpres) In prima etapă a „Cupei F.R.V.“ Dinamo — Rapid 3-2, la băieţi Sîmbătă şi duminică cele mai bune echipe de volei din ţara noastră s-au prezentat din nou în faţa fileului. In mijlocul unui interes general au în­ceput întrecerile din cadrul „Cupei F. R. Volei“ care au prilejuit meciuri viu disputate şi de bună calitate. Iată rezultatele şi cîteva comentarii asu­pra întilnirilor din prima etapă. FEMININ DINAMO BUCUREŞTI — VOINŢA CRAIOVA 3—1 (9—15, 15—9, 15—4, 15—10). Superioara din punct de ve­dere tehnic şi tactic, echipa , Dinamo a cîştigat pe merit. Tinerele jucătoa­re craiovence au luptat cu multă ar­doare reuşind să cîştige un set. S-au remarcat : H. Schreiber, M. Şte­­fănescu (Dinamo) şi Cornelia Lăzea­­nu, Elena Gherase (Voinţa). A arbitrat bine A. Florescu. (GEORGE CIOBA­­NU, coresp.). RAPID—FARUL CONSTANŢA 3—1 (15—9, 11—15, 15—9, 15—11). După desfăşurarea primului set, cînd au con­dus cu 8—0 şi 13—6, cîştigînd la 9, se părea că rapidistele vor ciştiga uşor. Dar în seturile 2 şi 4 au primit o re­plică dîrză din partea adversarelor. Totuşi, cu un atac mai bun, în care s-a remarcat Daniela Golimaş, Rapid­a (Continuare in pag. a. 2-a) Dinamoviștii au surprins din nou „blo­­cul”­ nepregătit al Rapidului și vor realiza Lrun nou punct. Fază din mo* ciul­ Dinamo — Rapid Foto : T. Chioreanu IERI ÎN CATEGORIA A REZULTATELE ETAPEI Dinamo Bucureşti—Ştiinţa Tim. 0—0 Farul Constanţa—Progr. Buc. 2—0 (1—0) Ştiinţa Cluj—Petrolul Ploieşti 1—0 (1—0) Din. Piteşti—St. roşu Braşov 2—0­­(0—0) C.S.M.S.-----Rapid Bucureşti 0-0 Crişul Oradea—Sid. Galaţi 3—1 (3—1) Steaua—U.T.A. (aminat) CLASAMENTUL ETAPA VIITOARE : U.T.A.—C.S.M.S. Iaşi, Steagul roşu— Dinamo Bucureşti, Rapid—Ştiinţa Cluj, Petrolul—Farul, Progresul—Crişul Ora­dea, Ştiinţa Timişoara—Siderurgistul Galaţi. Meciul Dinamo Piteşti—Steaua este aminat. 1. Dinamo Bucureşti 11 7 2 2 28:12 16 2. Farul 12 8 0 4 18:15 16 3. Progresul 11 5 4 2 22:19 14 4. Rapid 11 5 3 3 21:21 13 5. Crişul 12 5 3 4 12:18 13 6. Petrolul 12 4 4 4 15: 8 12 7. Steagul roșu 12 5 2 5 19:16 12 8. Dinamo Pitești 12 5 2 5 13:14 12 9. Steaua 10 5 1 4 30:21 11 10. C.S.M.S. 12 5 1 6 19:20 11 11. U.T.A. 11 4 2 5 13:16 10 12. Siderurgia­nur 12 3 2 7 11:23 8 13. Ştiinţa Timişoara 12 3 1 8 13:21 7 14. Ştiinţa Cluj 12 3 1 8 11:21 7 Olga Orbán învingătoare la Paris — O interesantă dispută a campionilor — cu o interesantă reuniune in care s-au întîlnit campionii mondiali din 1962 cu cei din 1903. Asalturile desfășurate în prezența unui public numeros au prilejuit un spectacol sportiv de înaltă clasă, aplaudat la scenă deschisă.­­ LA FLORETA FEMEI SI-AU DISPU­­­TAT VICTORIA OLGA ORBÁN (R.P. ROMINA), CAMPIOANA MON­DIALA IN 1962, SI ILDIKÓ REJTŐ (R. P. UNGARA), CAMPIOANA MONDIALA PE 1963. A ÎNVINS OLGA ORBÁN CU 8 TUSE LA 6. După întrecere, sportiva romînă a fost felicitată de Maurice Herzog, înalt co­misar pentru problemele tineretului şi sportului din Franţa, care a asistat la concurs. In celelalte probe s-au înregistrat următoarele rezultate: floretă bărbaţi: Jean Claude Magnan (Franţa), cam­pion în 1963, întrece cu 10-9 pe Her­man Sveşnikov (U.R.S.S.), campion 1962; spadă: István Kausz (R. P­­Ungară), campion în 1962, învinge pe Jack Guittet (Franța), campion 1961. Scrimerul francez l-a înlocuit pe aus­triacul Losert, campion mondial în 1963, care nu a putut veni la Paris fiind bolnav; sabie: Zoltán Horvath (R. P. Ungară), campion 1962, învin­ge cu 10—9 pe Iakov Rilski (U.R.S.S.), campion 1963. După cum se vede, în trei probe au cîştigat campionii din 1962, ceea ce denotă că pentru Jocu­rile Olimpice de la Tokio este foarte greu de făcut vreun pronostic. PARIS 30 (Agerpres). — Congresul jubiliar al Federaţiei internaţionale de scrimă, organizaţie înfiinţată cu 50 de ani în urmă, s-a încheiat la Paris Curcan, portarul Ştiinței Timişoara, a făcut o partidă bună în meciul de ieri. Iată-l respingînd în corner min­cea ce se îndrepta spre colțul porții sale. * Bottu­ E. Rojuosaa

Next