Sportul Popular, martie 1964 (Anul 19, nr. 4402-4419)

1964-03-02 / nr. 4402

MĂRŢIŞOR de DAN DESLIU Privind înapoi peste umăr. Doam­na albă şi năzuroasă i-a dăruit Spartachiadei, la-ntiia zi, mărţişor, de zăpadă... Ninge-n răspăr, cu fulgi nevero­simili, ca-ntr-o poveste de Ander­sen.­ Prin perdeaua destrămată de vini stadionul transpare deşert, in­tr-o poză ciudată, pe care nu i-am imai văzut-o şi nici im seamănă cu el. Pustietatea e insă iluzorie: in sala mare se desfăşoară defilarea sportivilor. Steagurile celor două asociaţii din raionul 1 Mai — Dina­mo şi Gloria— tresar, cind şi cindi, de ecoul virtojului de afară. Băieţii­­şî fetele d un echipament de concurs,­­intimpină cu aplauze şi ovaţii cu­­vintul de deschidere. în tribună, tatăl sau frăţiorul unuia dintre ,participanţi au şi început să aibă eru­pţii... Prima etapă a celei dinţii­­ Spa­tachiade republicane debutează­­ sub ochii noştri. Cum nu se putea­­ mai frumos, printr-un meci­ minia­­dură intre două echipe liliputane. iCiteva goluri prin ,evitare", un con­traatac magistral, „știi Oţelea“ — jși tocmai and taberele s-au încăl­zit, fluierul arbitrului ii invită pe­­succesorii lui Moser. Ivănescu el­­comp. să facă loc cele­, mai... vir­­ist­nici, juniorii dinamotişti şi hand­­baliştii de la „Forestiera“... in parcul din şoseaua Ştefan cei ! Mare mai sunt insă multe de văzut din această dimineaţă festivă. Sus,­­ la popi­carie. Dinamoi şi Ceramice Îşi dispută cu indirjire fiecare bilă , standurile de tir sini ocupate de ţin­­taşii de la Tranzistorul şi Electro­litica; sub tribuna stadionului, sprin­­ini de la Grupul şcolar Tei iau­rimele starturi... Evident, ce. (Continuare in pag. a 2-a) SURPRIZE IN SAISPREZECI­­MILE „CUPEI R.P.R." Şase echipe de categoria A eliminate din competiţie! (Citiţi amănunte in pag. a 3-a) PROLETART DIN TOATE T­ART­LE, .UNITI­ VAJ Organ al Uniunii de Cultura Fizica si Sport din R. P. Romina Anul XX —Nr. 4402 ★ Luni 2 martie 1954 * 4 pagini 25 bani IERI, IN ÎNTREAGA ŢARA, Z­ iua de 1 martie a constituit o adevărată sărbătoare pentru iubitorii sportului din ţara noastră : a început prima SPAR­­TACHIADA REPUBLICANA! In sute de săli de sport, pe terenuri, la casele de cultură ale tineretului şi in cadrul nume­roaselor cămine culturale au avut loc frumoase demonstraţii şi întreceri la care şi-au dat concursul mii şi mii de sportivi, frun­taşi şi începători. Din prima zi a competiţiei a reieşit larga popu­laritate de care se bucură Spartachiada republicană, entuziasmul cu care tineretul participă la această mare manifestaţie sportivă organizată în cinstea celei de a XX-a aniversări a eliberării pa­triei noastre. Iată cîteva din primele relatări ale frumoaselor întreceri inaugurale din Capitală şi din ţară. IN RAIOANELE CAPITALEI... • Duminică dimineaţă, mulţi dintre viitorii participanţi din raionul I­enin la Spartachiad­a republicană au asistat în sala de festivităţi a Palatului Pio­nierilor la deschiderea festivă a marii competiţii a anului 1964. Sportivii fruntaşi ai clubului Pro­gresul au făcut reuşite demonstraţii, îndelung aplaudaţi pentru evoluţia lor au fost boxerii C. Niculescu (campion republican) şi Dan Filip (amîndoi elevi ai antrenorului L. Popescu), scrimerele Sanda Alexiu şi Alaria Vasilescu, an­samblurile de gimnastică feminină ale asociaţiilor sportive Tricotajul roşu şi Banca de stat (pregătite de prof. Elena Toma) şi cel de băieţi al S.P.G. De asemenea, luptătorii Ionescu şi Crişan,au arătat diferite procedee ale luptelor clasice. • CASA DE CULTURA A TINE­RETULUI DIN RAIONUL GRI­VIŢA ROŞIE... Re scenă şi in­vesliare, ac­tivitate febrilă... Antrenorii Dumitru Hitru şi Constantin Cionoiu dau spor­tivilor ultimele indicaţii. După festivi­tatea de deschidere, primii evo­luează gimnaştii de la Rapid Exe­cuţiile lor sunt răsplătite cu puternice aplauze Urmează halterofilii. „Greii“ Nicolae Băncilă (locul II­ la campio­natele R.­P.R.) şi Ion Andruşceac (Continuare in pag. a 2-a) In sala de sport de­ la stadionul Petrolul din Ploieşti au avut loc ieri o serie de întreceri şi demonstraţii sportive, in imagine, un spectaculos meci de lupte clasice susţinut de doi sportivi ai clubului Petrolul Loto : T. Roll.a PRIMĂ RESTANȚĂ Olff CATEGORIA A LA FOTBAL Victorie in minutul 851: Dinamo Piteşti — Steaua 0-1 (0-0) PITEŞTI, 1 martie (prin telefon de la trimisul nostru). A meciul disputat azi în localitate a însemnat pentru piteşteni o veritabilă deschidere a sezonului fot­balistic din acest an. Stadionul a devenit neincăpător încă cu­­două ore înainte de începerea me­ciului. Trebuie remarcată grija gazde­lor care s-au străduit să asigure jo­cului condiţii bune de desfăşurare prin măsurile luate pentru îndepărtarea ză­pezii, nivelarea terenului etc. Sub aces­te auspicii, la ora 15, în faţa a peste 10 000 de spectatori, a început partida. S-a jucat surprinzător de repede. Di­nam­oviştii reuşesc cîteva acţiuni spectaculoase prin C. Ionescu şi Ca­­coveanu, rămase Insă fără rezultat.­­Jucătorii bucureşteni răspund prin con­­traătacuri gîndite, dar spre deosebire *N,dg, partenerii lor, care joacă mingea îiv'Mîn’ciune, ei preferă jocul cu pase scurtei-"balonul oprindu-se tn terenul „arat“’ de' cra’napoane,_ așa că se apro­pie mai rar de poartă 'luLMatach­e. , Cu toate acestea publice! a asistat. ht.­;cîteva, momente de înaltă ‘ tensiune.. cînd intr-un singur minut rezultatul putea deveni favorabil oricărei, echipe. Astfel, în min. 16, o acțiune Pavlovici — FI. Voinea este reținută in ultima clipă de Matache (intr-o formă remar­cabilă), pentru ca la numai cîteva zeci C. MANTU (Continuare in pag. a 3-a) Fază din meciul Dinamo Pitești — Steaua '0 — 1) Foto : P. Rumojan Duminică dimineaţa a părăsit Capitala plecînd pe calea aerului sp.;# Pekin, delegaţia Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Remin, care, la invitaţia Comitetului Central al Partidului Comunist Chinei, va face o Vizită prietenească în China, între reprezentanţii conducerilor superioare ale celor douuă partide urmează să aibă loc un schimb de păreri cu privire la relaţiile dintre cele două partide şi ţări, precum şi cu privire la problemele unităţii lagărului socialist şi a mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale. Delegaţia este condusă de tovarăşul Ion Gheorghe Maurer, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român. Din delegaţie fac parte tovarăşii Emil Sodnăraş, Nicolae Ceauşescu şi Chivu Stoica, membri ai Biroului Politic al Comitetului Central al Partidu­lui Muncitoresc Român, la plecare, pe aeroportul Băneasa, au fost prezenţi tovarăşii Ghreorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Petre Borilă, Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroş, Alexandru Bîrlădeanu, Dumitru Cotiu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ştefan Voitec, Mihai Dalea, Gheorghe Gaston Marin, Gogu Sădulescu, Constantin Tuzu, membri ai C.C al P.M.R., ai Consiliului de Stat şi ai guvernului, conducători ai organizaţiilor obşteşti şi instituţiilor centrale, activişti de partid. Împreună cu delegaţia a plecat şi Wang Tun, însărcinatul cu afaceri ad-interim al HP. Chineze la Bucureşti. La aeroport au fost de faţă membri ai Ambasadei R.P. Chineze in R.P. Romíne. A fost prezent I. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice la Bucureşti. (Agerpres) MARIA ALEXANDRU ŞI DORIN GIURGIUCĂ CAMPIONI INTERNAŢIONALI AI ANGLIEI LA TENIS DE MASĂ LONDRA, 1 martie. Actuala ediţie a campionatelor inter­naţionale de tenis de masă ale Angliei, care s-au încheiat sîmbătă noaptea la Brighton, a fost dominată de repre­zentanţii Romîniei, prezenţi în 4 din cele 5 finale ale probelor. Deşi noap­tea tîrziu, numeroşii corespondenţi de presă aflaţi în sală s-au grăbit să transmită, prin intermediul teleimpri­matoarelor sau al firelor telefonice, excelenta comportare a sportivilor ro­­mâni, care, după marele concurs de la Wolfsburg, şi-au confirmat din nou înalta clasă la întrecerile de la Brigh­ton, de la care nu au lipsit cele mai bune palete din Europa. Duminica di­mineaţa, majoritatea posturilor de ra­dio din Anglia şi-au început ştirile sportive cu remarcabilul succes reali­zat, în special, de Maria Alexandru şi Dorin Giurgiucă, cîştigători în probele individuale, subliniind şi rezultatele perechilor Negulescu, Alexandru şi Alexandru, Constantinescu, calificate în finală. Maria Alexandru şi-a confirmat din nou clasa internaţională, înscriindu-şi, Corespondență specială pentru a doua oară consecutiv, numele pe lista cîștigătoarelor. în semifinale, românia a eliminat-o, fără drept de apel, pe cunoscuta jucătoare Diana Rowe cu 3—0 (21-18, 21-13, 21-10), după ce în „sferturi“ trecuse de Bucholz (R.F.G.) cu 3—1 (21-14, 14-21, 21-12, 21-14). In finală, Maria Ale­xandru a entuziasmat miile de specta­tori din sală în compania adversarei sale, marea speranţă a englezilor, Sha­­non, în primele două seturi. Alexandru a făcut o adevărată demonstraţie, uti­­lizînd întreaga gamă a loviturilor şi cîştigînd cu 21—9 şi 21—14, în setul al treilea, forţele au fost mai echili­brate. Totuşi, după o egalitate la 22, sportiva romina are încă suficiente re­surse şi, făcînd încă două puncte, cîştigă astfel meciul (24—22). Cealaltă sportivă rot­iînă, Ella Constantinescu, a fost eliminată în „sferturi“ de Sha­non, după un meci dramatic : 3—2 (21-12, 12-21, 21-18, 12-21, 21-8), în ..semifinale“. Shanon a dispus cu 3 — 1 de campioana Ungariei, Eva Feid». Cu mare interes a fost aşteptată finala de simplu bărbaţi. Giurgiucă a jucat excelent, eliminînd cinci pe rînd pe englezul Simons (3—1, în optime), pe Schüler (R.F.G.) cu 3—0 (la 14, 11 şi 15) în sferturi, şi pe cehoslovacul Stanek (in semifinale cu 3—0, la 12, 18 şi 18). în finală, tînărul Giurgiucă a impresionat prin calmul şi siguranţa cu care a mînuit paleta în faţa cu­noscutului jucător suedez Johansson. Giurgiucă a învins cu 3-1 (21-14, 21-18, 11-21, 21-19). Prin această vic­torie, Dorin Giurgiucă şi-a confirmat valoarea într-o mare competiţie euro­peană, la care au participat cei mai buni jucători din Ungaria, Anglia, R.F. Germană, Iugoslavia, Cehoslova­cia şi alte ţări de pe continent. Nu este lipsit de interes faptul că adver­sarul din finală al lui Giurgiucă, Johansson l-a eliminat în semifinale pe cunoscutul jucător iugoslav Marko­vici cu 3—2 ! Aşadar, pentru prima oară în istoria campionatelor internaţionale de tem­a de masă ale Angliei, pe tabelul învin­gătorilor la simplu bărbaţi şi-a în­scris numele un jucător român. Dar şi în celelalte finale ale cam­pionatelor, sportivii rom­âni au jucat un rol important. Iată celelalte rezultate înregistrate în finale : dublu bărbaţi : Fabazi, Róz­sás (R.P. Ungară) — Bernardth. Jo­hansson (Suedia) 21-15 ; 17-21 ; 22-21 ; 19-21 ; 22-29; dublu femei : Rowe, Shanon (Anglia) — Alexandru, Con­stantinescu (R.P.R.) 19-21 ; 21-12 ; 21-19 ; 18-21 ; 21-19 ; dublu mixt : Rózsás, Lukacs (R.P.R.) — Negulescu, Alexandru (R.P.R.) 16-21 ; 21-17 ; 21-19; 21-14 THOMAS FLOWERS

Next