Sportul Popular, mai 1964 (Anul 19, nr. 4437-4452)

1964-05-04 / nr. 4437

SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 MAI ve­cht­­Sărbătorind cu entuziasm ziua de 1 Mai, oamenii muncii din ţara noastră şi-au exprimat dragostea şi ataşamentul faţă de partid şi patria socialistă, prietenia frăţească cu po­poarele ţărilor socialiste, solidaritatea cu clasa muncitoare internaţională, cu forţele păcii şi progresului de pretutindeni, începe parada sportivilor... În grup d­e tineri poartă lozinca tradiţională sărbătoririi zilei de 1 !\fcai O splendi­da piramidă pe motocicletă efectuată de­ gimnaştii dinamovişti Pe platoul din piaţa Aviatorilor, dansul eşarfelor stârneşte ropote de aplauze. Lxucută tinerele reprezentante ale Clubului sportiv şcolar bucureşteans Ruginiştii Griviţei Roşii au debutat­­victorioşi în cea de a doua ediţie a „­Cupei campionilor europeni“, între­­­cind campioana Marocului, echipa R. U. Casablanca. Scorul categoric cu I care s-a încheiat partida: 29—3 ,(13—0) reflecta fidel evidenta supe­rioritate manifestată de jucătorii noştri în toate compartimentele şi pe toată du­­­­rata meciului. Griviţa Roşie a evoluat, în general, mulţumitor, la nivelul aşteptărilor. A„XV-lea nostru a excelat îndeosebi în­­jocul înaintării, a realizat o bună le­gătură între compartimente şi a men­­­­ţinut un ritm ridicat de-a lungul celor 80 de minute. Trebuie subliniat jocul I deschis, la mină, practicat de rugbiştii­­ români, dorinţa — în mare parte rea­lizată — de a oferi spectatorilor pre- I zenţi în tribunele stadionului „23 Au­gust" nu numai satisfacţia unei vic­­­torii, ci şi un spectacol sportiv plăcut, de calitate. S-au marcat multe încercări I (majoritatea la centru), s-au desfăşurat cîteva „şarje“ deosebit de spectaculoa­­­­se şi, în plus, duelul înaintărilor — net cîştigat de griviţeni — a arătat că nu­­numai liniile de treisferturi pot contri­bui la frumuseţea jocului de rugbi. Oaspeţii au răspuns cu un joc des­chis, curajos. Rugbiştii marocani n-au­­ fost surprinşi de fineţea diferitelor exe­cuţii tehnice şi tactice ale jucătorilor noştri, ceea ce dovedeşte că sunt, de asemenea, buni cunoscători ai jocului de rugbi. Echipa R. U. Casablanca este însă lipsită de maturitate, de forţa şi experienţa formaţiei noastre. După un sfert de oră de do­minare infructuoasă a echipei Gri­viţa Roşie, Viorel Moraru sca­pă din duelul cu înaintaşii maro­cani şi îl serveşte excelent pe De­­mian, care înscrie la centru. Transfor­mă Irimescu şi Griviţa la conducerea cu 5—0. In min. 29, Vusek are o pă­trundere spectaculoasă oprită in ulti­mul moment de fundaşul Gapuz, iar in minutul următor încearcă — tot fară rezultat — o lovitură de picior căzută. O mare ocazie este ratată apoi de Teo-­­­dorescu, care trece de toţi adversarii, dar scapă balonul din nană. Scorul este majorat de Irimescu, care Iranu-i formă impecabil o lovitură de pedeapsă­] de la 30 m : 8—0. O acţiune personală­­ a aripei Balcan şi, din nou, Griviţa, marchează o încercare la centru, trans­formată de Irimescu : 13—0. După pau­ză, mingea purtată de Iliescu și Teo­ ,­dorescu ajunge la Vusek, care înscria și Irimescu trimite din nou mi­ngea printre bare : 18—0. Majorarea scoru­lui o aduce Balcan (min. 68) printr-o nouă încercare. In fine, jucătorii maro­cani înscriu la colţ prin Delege, dar in minutul următor Vusek realizează o încercare transformată de Irimescu. Teodorescu pătrunde excelent, porneşte DAN GIRI I.ŞIT­ANU (Continuare în pag. a 2-a) In sferturile de finală ale „C.C.E.“ la nigel GRI­VITA ROSIE A OBTINUT O CATEGORICĂ VICTORIE INTRECIND CAMPIOANA MAROCULUI CU 29-3 (13-9) Ajutat de coechipierii săi, Viorel Moraru, Mircea Rusu și Stoenescu, Cost­­al Stănescu a cîştigat balonul şi-l va trimite liniei de treisferturi Foto : T. Ch­iorean. PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂI Organ al Uniunii de Cultură Fizică şi Sport din R. P. Romînci Anul XX-Mr. 4437 Luni 4 mai 1364 4 pagini 25 ­n primul joc din preliminariile olimpice R. P. ROMINA -R. P. BULGARIA 2-1 (0-0) Ieri, pe stadionul „23 August“, s-a consumat prima partidă a dublei în­­tîlniri dintre reprezentati­vele olimpice ale ţării noastre şi R.P. Bulgaria, încheiată — după cum se ştie — cu victoria la li­mită a fotbaliştilor români. Dacă în alte situaţii re­zultatul de duminică ne-ar fi mulţumit, de data a­­ceasta însă, asemenea fotbaliştilor noştri şi mii­lor de spectatori, avem toate motivele să nu ne declarăm satisfăcuţi. Nu ne gîndim numai la „zes­trea“ cu care ar fi fost de dorit să luăm startul in acest dublu joc preo­­limpic, ci şi la faptul că fotbaliştii cărora li s-a a­­cordat încrederea — doar o parte — au evoluat la valoarea lor. Ju­cînd acasă, după un timp suficient de pregătire şi în faţa unei echipe tinere, formaţia noastră a lăsat să-i sca­pe printre degete o victo­rie la scor. Şi, pentru a ne da mai bine seama de situaţia de pe teren, să încercăm să creionăm in cîteva cuvinte jocul oaspeţilor. Ei au venit la Bucureşti cu un singur cuvînt de or­dine : toată lumea în apărare, pentru un scor cit mai strîns. Numai aşa se explică de ce o repriză întreagă s-au apărat ermetic cu 6—8 oameni, ieşind foarte rar la contraatac (foarte pru­dent) şi numai cu 2 sau 3 jucători. Ar mai fi de adăugat că Deianov a început să tragă de timp din primul minut — ca şi coechipierii săi de alt­fel — precum şi jocul dur practicat de oaspeţi. Dacă o asemenea concepţie de joc a avut totuşi o explicaţie pentru fotbaliştii bulgari, n-am înţeles de ce reprezentativa noastră a irosit o re­priză Întreaga practicind un joc lent, anost şi lipsit de orizont. In loc să acţioneze insistent, să pregătească lucid atacurile, să şuteze la poartă, fotba­liştii români s-au angrenat în stilul oaspeţilor, luîndu-se parcă cu ei la în­trecere în degajarea la întim­plare a balonului. Din cele 65 de pase date la adversar de-a lungul întregului meci, 38 am însemnat numai în prima repriză. Şuturi la poartă ? Unul sun­ M. COSTE­A C. MANTE! Duel aerian : Deianov va refine destul de d­i­ficil balonul (Continuare in pag. n­o­­) Rezultate ale sportivilor noştri • In concursul de atletism de la Ploieşti, Iolanda Balaş a sărit 1,87 m — cel mai bun re­zultat al sezonului. • Echipa de tineret a oraşu­lui Bucureşti la handbal învin­gătoare în turneul său în Iugo­slavia cu 23—16 şi 24—19. • Selecționata de box a clu­bului Metalul a întrecut repre­zentativa oraşului Lodz (R. P. Polonă) cu 13—7. • Echipele de fotbal U. T. Arad, Dinamo Piteşti şi Siderur­­gistul Galaţi învingătoare în partidele cu Újpesti Dózsa Bu­dapesta şi Spartak Sofia. Echi­pa de tineret a Bucureştiului la egalitate (1—1) cu F. C. Nürn­berg. • La Budapesta, în turneul internaţional de pale : R. P. Romina — R.F.G. 6—2. • Selecţionata de scrimă a Capitalei a cîştigat concursul triunghiular de la Bucureşti. • Tinerii gimnaşti români în­vingători în R. S. Cehoslovacă.

Next