Sportul Popular, iulie 1964 (Anul 20, nr. 4471-4487)

1964-07-02 / nr. 4471

[" iNTR-O ATMOSFERĂ DE INTERES GENERAL. Au început campionatele şcolare "In cadrul Spartachiadei republicane A­u început finalele campiona­telor şcolare din cadrul Spar­­tachiadei republicane. Stadionul tineretului — principa­lul loc de desfăşurare a acestor în­treceri ale tinereţii — şi-a primit sărbătoreşte oaspeţii, peste 1800 de elevi şi eleve din întreaga ţară. Disputele lor pentru titlurile de campioni republicani şcolari şi ai Spartachiadei republicane au îm­brăcat de la primele „secvenţe“ un caracter pasionant. Lucru firesc. Este vorba, doar, de o întrecere în­tre tineri care trăiesc efectiv acest (Continuare în pag.­a 2-a) Plecarea intr-una din seriile probei de 60 m plat, fete, cat. II. Foto : T. Roibu Finalele campionatelor republicane de scrimă Primii competitori - npretistii si florelistele Incepînd de azi, fruntaşii scrimei noastre reapar pe planşe. Prilejul le este oferit de întrecerile din ca­drul celei de a doua manşe a fi­nalelor campionatelor republicane. Primii competitori vor fi floretiştii şi floretistele. Printre ei, Ionel Drîmbă şi Ştefan Haukler, cîştigătorii recen­telor turnee internaţionale de la Bologna şi Milano, Olga Szabó şi Maria Vicol, fruntaşe în concursul dotat cu­­Cupa Jantie“ care a avut loc la Paris. In celelalte două concursuri, spa­dasinul C. Stelian şi sabierul I. Drîmbă vor căuta să folosească a­­vantajul luat în prima manşă a fi­nalelor, din aprilie, pentru a se menţine lideri ai campionatului. Finalele vor avea loc în sala Institutului politehnic (str. Ştefan Furtună — tramvaiele 13, 14 şi tro­leibuzul 85) după următorul pro­gram : 2 IULIE — floretă masculină; 3 IULIE — floretă feminină; 4 IU­LIE — spadă; 3 IULIE — sabie. Asalturile din preliminarii și se­mifinale vor avea loc între orele 3—121 de la ora 17 — finalele pro­m­i­u-ZiSQ. PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VA! Organ al Uniunii de Cultura Fizica si Sport din R.P.Romîna­nul XX —Nr. 4471 ★ Joi 2 iulie 1964 * 4 pagini 25 bani Mîine — start in marea confruntare a luptătorilor de la „clasice“ şi „libere“ Începind da la ora 17, patinoa­rul din parcul „23 August“ (iar în caz de vreme nefavorabilă, sala Floreasca) găzduieşte în­trecerile din cadrul marelui con­curs International de lupte cla­sice şi libere al R. P. Romíne, la care vor participa cei mai buni sportivi din Europa. Oas­peţii au început să sosească de ieri dimineaţă. Astăzi ei vor face antrenamente la patinoar şi la sala Floreasca. Federaţia de specialitate a stabilit lotul luptătorilor noştri care vor evolua la fiecare cate­gorie de greutate. La 52 kg: D. Pîrvulescu, Gh. Szabad, C. Turturea, Gh. Stoiciu, SL Ște­fan ; 57 kg : I. Cernea, I. Alio­­nescu, AL Cristea, I. Baciu; 63 kg : S. Popescu, AL Bolocan, C. Corneanu, P. David, V. Coman; 70 kg: V. Bularca, L Gabor, Al. Toth, C. Sîrbu, L. Buha 78 kg : I. Țăranu, G. Regleanu, P. Stroe, C. Badea, A. Ficher ; 87 kg : Gh. Popovîcî, N. Berceanu, St. Nesterov, N. Baeiu, B. Abatîas, A. Teodoriu; cat. 97 kg: N. Martinescu, C. Bușoiu, N. Pavel, G. Mezinca — la lupte clasice, iar la „libere“ participă urmă­torii sportivi: cat. 52 kg: Gh. Tăpălagă, P. Cernău, J. Buzo­­ianu, T. Pătraşcu, P. Bocu, C. Drăgulin ; 57 kg : P. Coman, Al. Amarmara, N. Cristea, I. Ian­­cău, P. Venter, D. Dragomir; 63 kg: P. Poalelungi, Al. Radu, Al. Geantă, M. Bădiţă, C. Gheor­­ghe, I. Tobă, Fr. Gyarmati; 70 kg: L. Kiss, I. Chirilă, P. Cir­­ciumaru, N. Ene, T. Balaş, Al. Tampa ; 78 kg : I. Popescu, Șt. Tampa, C. Uibar, Gh. Marines­­cu, V. Opaină, I. Herman II; 97 kg: Fr. Boia, Șt. Stîngu, A. Balog, Gh. Ureianu ; cat. grea : I. Herman I, S. Arioca, C. Deac. Concursul internaţional de caiac-canoe © O IMPORTANTĂ „REPETIŢIE" PENTRU... TOKIO © RECORDURI DE PARTI­­CIPARE I­A TOATE PROBELE @ RĂSFOIND LISTELE DE ÎNSCRIERE , PREGĂ­TIRI ŞI ANTRENAMENTE... La sfîrşitul săptămânii, mulţi din­tre cei mai buni caiacişîî şi canoişîi ai lumii se vor întrece pe lacul Snagov în cadrul unuia dintre cele mai importante concursuri de pre­gătire şi verificare pentru Jocurile Olimpice de la Tokio. Este, fără în­doială, un eveniment deosebit în activitatea sporturilor nautice din ţara noastră. Cu prilejul competiţiei de sîmbătă şi duminică vom reve­dea — alături de numeroşi oaspeţi care ne-au vizitat ţara şi în anii trecuţi — pe cei mai valoroşi caia­­cişti şi canoişti români în rîndul că­rora se numără mulţi campioni mondiali, europeni şi olimpici. Competiţia se va desfăşura la probele de K 1 — 1000 m, K 2 — 1000 m, K 4 — 1000 m, X 1 — 500 m fete, K 2 —­ 500 m fete, C 1 — 1000 m şi C 2 — 1000 m, după următo­rul program : sîmbătă serii (dimi­neaţa) şi recalificări (după amiaza); duminică : semifinale (dimineaţa) şi ficalele (după amiaza). De re­marcat faptul că la toate probele s-a înregistrat un adevărat record de înscrieri, ceea ce va face cu si­guranţă ca întrecerile să fie deo­sebit de disputate. La caiac simplu vor lua startul 24 de concurenţi. Printre ei , Bor­ev (R.P.B.), Kensecsei (R.P.B.), Rozenberg, Finger,­­Wenk­ze, Niedrig (R.D.G.), Holger (R.F.G.) şi reprezentanţii noştri Pocola, Con­­ţolenco, Ivanov, Vernescu, Sideri etc. Participare valoroasă şi în pro­ba rezervată fetelor : Eva Zdenîcova (R.S.C.), Katalin­a Benko (R.P.U.), Marquardt (R.D.G.), Esser (R.F.G.), Elena Iapaliî, Hilde Lauer, Valentina Sergei, Ema Mihăilescu (R.P.R.). Iată şi cîteva din echipajele care se vor întrece la K 2 — laCO m : Lange— Krauss (R.D.G.), Szölessi—Semecssi (E.F.U.), Kasabov—Guearguci (R.P.R.), V. Nicoară — Ivanov Haralambîe (R.P.R.). La­lele (X 2 — 530 m) , Hradilova — Kutova (R.S.C.), Utze— Kobuss (R.D.G.), Zimmerman—Esser (R.F.G.), Sideri—Lauer, Lipaltt—Mi­­hăilescu, Serghei—Árvai (R.P.R.) etc. O luptă sportivă deosebit de atrac­tiva o va oferi desigur proba de caiac 4 — 1000 m, unde vor concura echipajele R.D.G., R.P.U., R.F.G. și cele mai bune din echipajele noas­tre, dintre care amintim pe cele for­mate din Nicoară, Ivanov, Artimov, Conţelescu şi Vernescu, Anastases­­cu, Turcaş, Sciotnic. Cele două pro­be ale canciştilor reunesc, de ase­menea, numeroşi sportivi consacraţi, candidaţi olimpici din diferite ţări, îşi vor disputa — printre alţii — întîietartea : Müller, Eschert (R.D.G.), Toro, Hajba (RJP.U.), Ivanov (R.P.B.), Bangard, Malinovschi (R.P.P.), Fo­­land (Franţa), Deilewe (fl.F.G.) şi sportivii noştri Simion Ismailciuc, Andrei Igorov, Serghei, Rotmac, Ma­rian Ionescu, Ichim şi Igor Lipatii, Calinov, Alexe, Iacovici, Sidorov şi alţii. In aşteptarea oaspeţilor, organi­zatorii desfăşoară intense pregătiri la Snagov, iar reprezentanţii noştri fac ultimele pregătiri pentru ca si­n­­băta şi duminică să realizeze o comportare cît mai bună. O frumoasă acţiune de lupte libere.­­­­oale lungi execută un rebut şi îşi va itwinge adversarul prin tuş. Două importante confruntări internaţionale ale gimnaştilor noştri Sfîrşitul acestei săptămîni găseşte pe gimnaştii noştri fruntaşi angajaţi în impor­tante confruntări internaţio­nale. Atît echipa feminină cît şi cea masculină vor sus­ţine întîlniri internaţionale în compania unor reprezenta­tive de ţări. Prima ia „startul“ selec­ţionata feminină, care astăzi în oraşiul Leiden (Olanda) întîlneşte echipa reprezenta­tivă a Olandei într-un meci amical care prevede numai exerciţii liber alese. In ve­derea acestui concurs au fă­cut deplasarea în Olanda ur­mătoarele gimnaste : Elena Ceampelea, Cristina Dobo­­şan, Atanasia Ionescu, Emi­lia Liţă, Sonia Iovan, Elena Leuştean-Popescu şi Rozalia Baizat. Sîmbătă şi dumi­nică, (în arabele zile de la ora 18), în sala Dinamo din Capitală echipa noa­stră masculină sus­ţine u­n dificil meci cu repre­zentativa R. P. Ungare, care a anunţat deplasarea la Bucureşti a celor mai în for­mă gimnaşti La ora actuală : Raymond Csany, Janos Ara­nyos, Lajos Varga, István Lelkes, Peter Soos, Lajos Pusztay. Echipa noastră va fi alcătuită din următorul lot : Frederic Orendi, Anton Cadar, Petre Miclăuş, Gheor­­ghe Coiadovici, Alexandru Si­­laghi, Gheorgh­e Tohaneanu şi Marcel Simion. Gh. Tohăneanu la cal cu minere. Foto: T. Roibu Simbătă și duminică, pe lacul Snagov Din nou rezultate neaşteptate © Ştiinţa Timişoara — Di­namo Bucureşti 0—0 după prelungiri, (meciul se va rejuca azi) © C. S. M. Sibiu — Farul Constanţa 2-1 (2-1) © Crişul Oradea — Siderur­­gistul Hunedoara 1-0 (1-0) 0 Meciul Steaua — Rapid, întrerupt din cauza ploii în min. 15 la scorul de 1-0 pentru Steaua, con­tinuă azi pe stadionul „23 August", de la ora 17,30. (citiţi cronicile meciurilor în pag. a Iii-a) Timp de la zei zile, pe velodr­smul Maiam© COMPETIŢIE INTERNAŢIONALĂ DE CICLISM Vineri, sîmbătă şi duminică iubitorii sportu­lui cu pedale vor lua loc în tribunele velodro­mului Dinamo din Capitală pentru a asista la concursul internaţional de pistă care se a­­nunţa deosebit de interesant. Alături de cei mai buni ciclişti din ţara noastră sunt prezenţi la aceste „internaţionale“ pistarzi din Austria, Bulgaria, Belgia şi Ungaria. Întrecerile încep în fiecare zi la orele 16.00 şi se vor desfăşura după următorul program : Vineri: festivitate de deschidere, viteză , serii, recalificări şi sferturi de finală; urmă­rire individuală (4 000 m) serii şi semifinale şi 1 000 m cu start de pe loc ; sîmbătă : urmă­rire pe echipe (4 000 m) serii şi semifinale; viteză — semifinale şi finala ; urmărire indi­viduală — finala ; cursa italiană — serii; şta­fetă perechi (50 de ture cu sprint la 5 ture) ; duminică : urmărire pe echipe — finala ; viteză — revanşe; cursa italiană — finala; cursă cu adiţiune de puncte (100 de ture cu sprint la 3 ture).

Next