Sportul Popular, septembrie 1964 (Anul 20, nr. 4508-4525)

1964-09-01 / nr. 4508

Se apropie noul an şcolar! Pregătiri intense pentru viitoarea activitate sportivă s­e mai despart doar două săptămâni de ziua în care şco­lile îşi vor redeschide porţile. O dată cu reînceperea cursurilor va fi reluată şi activitatea sportivă din aso­ciaţiile şcolare. Acum, în ajunul acestui important eveniment, in toate şcolile se fac intense pregătiri pentru a se crea ele­vilor cele mai bune condiţii de învăţătură şi sport. Se revi­zuieşte mobilierul claselor, se pun la punct aparatele pentru lecţiile experimentale, intr-un cu-­­­­­vint, se schimbă aspectul şcoli­lor. Sălile de gimnastică, tere­nurile de sport din curţile şco­lilor se află şi ele in centrul atenţiei. Do oooopfo lomo -1 »•»•'/■V#-*-f:r Pe aceasta temă, a pregătiri­lor pe plan sportiv ce se fac în şcoli, am stat de vorbă cu cîţi­va dintre acei care răspund di­rect de această sarcină atit de importantă. Iată , răspunsurile lor... prof. r.GEORGHE BAIZAT — PLOIEŞTI: „In aproape toate şcolile din oraşul nostru se des­făşoară o intensă activitate spor­tivă in r­adul elevilor. Cu spri­jinul elevilor, in perioada de va­canţă au fost efectuate ultimele retuşuri la terenurile de sport de la şcolile medii nr. 2 şi 3. La Şcoala medie n­r. 2, cu ajutorul comitetului de părinţi şi prin munca patriotică a elevilor a fost amenajat un „microstadion“ compus din terenuri de handbal, volei„ baschet şi o pistă de atletism de 300 m (circulară). Toate acestea creează cele mai bune condiţii de desfăşurare a activităţii sportive, care la a­­ceastă şcoală a devenit tradi­ţională, şi de unde s-au ridicat multe elemente talentate. Nu trebuie omisă nici Şcoala medie nr. 1, unde conducerea şcolii se străduieşte să asigure condiţii optime pentru activitatea sporti­vă. Aici există o frumoasă bază sportivă care, la începutul anu­lui se va prezenta in cele mai bune condiţii“. prof. ADRIAN MARIAN­­ GALAŢI: „La noi nu scoală, la „medie ““, pregătirile pentru noul an şcolar sunt pe încheiate. Condiţiile de practicare a spor­tului silit tot mai bune. Elevii vor avea la dispoziţie terenuri de handbal chiar in curtea şcolii, iar cele trei săli de sport, in ca­re se pot practica gimnastica, baschetul şi atletismul, au fost şi ele reparate, dotate cu aparate noi pentru gimnastică mai ales. Pînă la începerea cursurilor ne străduim să rezolvăm toate pro­blemele legate de viitoarea noas­tră activitate sportivă pentru ca elevii să înceapă in cele mai bune condiţii activitatea“. prof. EUGEN PETERFI­L PLIBOŞENI: „La ora actuală curtea şcolii a fost transformată intr-o veritabilă bază sportivă. In interiorul ei au fost antena­(Continuare in pag. a 3-a) CONSTANTIN ALEXE TIBERIU S­I AMA Ca şi in anul şcolar precedent, sala de gimnastică a grupului şcolar profesional „23 August“ din Capitală este gata pentru orele de educaţie fizică. In fotografie — o imagine de la o oră de colectiv sportiv des­făşurată la acest grup şcolar. Foto : T. Roibu Joi, la orele 18, în sala spor­turilor din Constanţa se vor a­­linia în jurul saltelei cei mai buni luptători din ţările balcani­ce, participanţi la cea de a Xlll-a ediţie a acestui impor­tant concurs internaţional. Spec­tatorii din localitate vor fi fără îndoială martorii unor dispute pasionante, vor urmări evoluţia unui număr mare de medaliaţi olimpici şi mondiali. Nu greşim cu nimic afirmînd că această Balcaniadă va fi cea mai „tare“ din cele organizate pînă în pre­zent, deoarece la Constanţa se va face ultima verificare a spor­tivilor care vor reprezenta ţările respective la Jocurile Olimpice de la Tokio. lata loturile ţărilor partici­pante din care vor fi alcătuite echipele: R. S. F. IUGOSLA­VIA — „clasice“ — B. Marinko, S. Dora, M. Vidakovic, M. Ne­­medi, M. Nenadic, Z. Tanasic, B. Pavicevic, M. Citacovic: „li­bere" — K. Mihailovic, I. Mus­tafa, M. Alisevsch­i, R. Tefikov, A. Ristev, A. Dem­iri, I. Abduli, I. Rizvani, I. Kecev, K. Naumov­­ski, R. Takov. GRECIA — „cla­sice“ — V. Ganotis, O. Aloschi­­dis, N. Bazaru, A. Moisidis, D. Savas, O. Pavlidis, V. Popou­­lias, G. Armpilias; „libere“ — Al. Descouldis, D. Petroulias, T. Antoniou, T. Aravidis, G. Ota­­basoglu, S. Gionie, P. Kokinos, S. Ioanidis, S. Papadopoulos, D. Georgopoulos. TURCIA — „cla­sice“ — Esenceli, Sevink, Ka­­banli, Civelek, Ogan, Ayik, To­­pkan, Yagci, Erdeni; „libere“ — Mete, Besergil, Ayvaz, Acar, U­­car, Ylmaz, Aksu, Selekan. R.P. BULGARIA — „clasice“ — T. Petrov, V. Penev, H. Cotev, G. Ghiurov, K. Petcov, V. Tintarov, St. Petrov, R. Casabuv; „libe­re“ — B. Baev, S. Malov, S. Cervencov, D. Marinov, M. A­­liev, T. Aladjicov, V. Costov, S. Mustafov. R. P. ROMINA — „clasice“ — D. Kirvulescu, I. Cernea, Al. Bolocan, S. Popescu, V. Bularca, I. Ţăranu, Gh. Po­­povici, N. Martinescu, G. Ale­­zinca, C. Buşoiu; „libere“ Gh. Tăpălaga, N. Cristea, P. lungi, I. Ch­irilă, I. Radu, St. Tampa, I. Popescu, A. Balog, Fr. Boia, St. Sfingu. La Constanţa Avanpremiera luptătorilor pentru Tokio Oh. Tăpălagă (Steaua) încearcă o acţiune pe braţ in meciul cu R. Presa (C.­S.M. Cluj). PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VA! Organ al Uniunii de Cultura Fizica şi Sport din R.P.Romînd 8 pagini 25 bani Marţi 1 septembrie 1964 Anul XX­ Nr. 4508 HANDBALUL ROMÂNESC NU SE DEZMINTE Ecouri de la Budapesta, comentarii, declaraţii după finala „Cupei Dunării" Duminică seară, la „Kissta­dion“ din Budapesta au ră­sunat îndelungi aplauze la a­­dresa handbaliştilor români. A­­plauze pe deplin meritate pentru frumoasa lor comportare în „Cupa Dunării“ şi în special în finala cu prima echipă a R. S. Cehoslovace. Jocul excelent prac­ticat de reprezentativa B a R.P. Româno de-a lungul întregului turneu, victoriile clare obţinute şi cucerirea Cupei au constituit pri­lej de vie satisfacţie pentru pa­sionaţii handbalului şi, în gene­ral, pentru iubitorii de sport din ţara noastră. Valoarea victoriei este conturată de valoarea echi­pelor participante şi în primul rînd de a celor cehoslovacă (a 3-a clasată la ultimul campionat mondial), iugoslavă (a 6-a) şi maghiară (a 8-a), în prima lor evoluţie într-o competiţie internaţională im­portantă după cucerirea cam­pionatului mondial, handbaliştii noştri nu şi-au dezminţit faima de care se bucură în lume. Şi au realizat acest lucru cu o repre­zentativă secundă, din care fă­ceau parte doar cîţiva jucători din primii 7 ai echipei A, în rest, echipa a cuprins handbalist, ti­neri şi chiar debutanţi. Faptul că fiecare din ei a corespuns şi că în ansamblu au format un tot omo­gen, încadrîndu-se în disciplina şi stilul de joc proprii handbalu­lui nostru, confirmă justeţea po­liticii federaţiei în domeniul ri­dicării şi promovării tinerelor cadre. In acelaşi timp, constituie o dovadă că handbalul rom­înesc dispune de rezerve numeroase şi valoroase, care­­— pregătite cu aceeaşi seriozitate ca şi pînă a­­cum, tratate cu toată încrederea şi promovate cu mult curaj — îmbogăţesc şi lărgesc lotul pri­mei reprezentative. Alături de jucătorii noştri de bază (Mozer, Ivănescu, Nodea,­­ Inat, Redl, Oţelea, Costache II etc.) se ri-1 d­ică şi se impun elemente ca I Gruia, Samungi, Goran sau Ala- I­rinescu,­ care pot acoperi necesi- I tăţile de lot pentru viitoarele c­o­difii ale "campionatului mondial. (Continuare in pag. a 7-a) Mîine, la „D­namo“ incepe turneul internaţional fie polo in cel mai important meci, Rominia inteneste R. O. G. Foto: St. Petrică De mîine pînă duminică, ele­gantul bazin din Parcul sportiv Dinamo va găzdui unul din cele mai importante turnee interna­­ţion­ale de polo desfăşurate anul acesta pe continentul european. L­a startul competiţiei vor fi prezente selecţionatele Ungariei, U.R.S.S., R.D. Germane, Bul­gariei, României, precum şi re­prezentativa de tineret a ţării noastre. Dintre aceste formaţii, cele mai valoroase şi, totodată, cele mai apropiate ca posibilităţi, sunt ale Ungariei, Uniunii So­vietice (nelipsite pe podiumul premianţilor la Jocurile Olim­pice, campionatul european, şi­­ la alte mari competiţii) şi Re­­zultatele înregistrate între ele chiar în 1964. Astfel, România a dispus de U.R.S.S. la Bucureşti, minier, ale cărei rezultate ale­ U.R.S.S. a învins Ungaria la ţinute în acest an sunt remar- Moscova, iar Ungaria a între­­cabile. Echilibrul dintre aceste reprezentative reiese şi din re- (Continuare in pag. a 3-a) Ieri dimineaţă, poloiştii bulgari şi romîni au făcut un reuşit an­trenament comun. In fotografie, o spectaculoasă fază din cursul antrenamentului. Joi, la Sofia: Rapid — Levski Seria jocurilor internaţionale din această lună ale fotbalişti­lor români începe joi 3 sep­tembrie la Sofia. După cum am mai anunţat, echipa bucureş­­teană Rapid are programat la această dată întîlnirea retur cu Levski din cadrul „Cupei Bal­canice“. Pentru acest joc, for­maţia rapidistă care pleacă as­tăzi la amiază pe calea aerului în capitala R. P. Bulgaria va deplasa­­următorul lot : Urzicea­­nu, Andrei, Lupescu, Motroc, C. Dan, Greavu, Dinu, Georges­­cu, Năsturescu, Dumitriu, Iones­­cu, Codreanu, Jamaîschi, Kraus Obiemenco, Macri. Ech­ip­a este însoțită de antrenorii Valentin Stănescu și Victor Stănculescu. Angliei Şopterealm (la 200 m bras) şi Vladimir Moraru­ (la 1500 m liber) a performerii ultimului concurs O nouă ediţie — a IV-a — a campionatelor internaţionale de înot ale R.P. Romíno a luat sfâr­­şit duminică seara la ştrandul tineretului, o dată cu consuma­rea ultimei probe: 4x100 m­ mixt masculin. Se poate spune acum, cînd bilanţul a fost în­cheiat, că am asistat la cea mai reuşită ediţie, atît din punct de vedere tehnic cît şi organizato­ric. Corectînd un număr de 18 recorduri republicane (8 de seni­ori, 6 de juniori, 4 de copii), îno­tătorii noştri fruntaşi au demon­strat o ascensiune de formă, în­­trecînd şi ceea ce realizaseră în concursurile anterioare, întrece­rile cu C.E.D. Praga şi cele din cadrul Spartachiadei republicane. Parcurgînd chiar în fugă lista participanţilor şi rezultatele ob­ţinute, vom vedea cît de bine­venite sînt concursurile impor­tante pentru înotătorii noştri. In­tr-adevăr, marea majoritate a re­cordurilor absolute au căzut la confruntarea înotătorilor noştri cu valoroşii lor parteneri de în­trecere, la capătul unor curse decise la finiş. Iată de pildă, Şoptereanu a dus o luptă strîn­­să cu Ocenasek şi Besekért, Vla­dimír Moraru cu Lantos (la 400 m) şi cu Ossig (la 800 şi 1500 m liber); la fel Nicoleta Bărbu­­lescu şi Ingrid Ungur au fost serios solicitate de Gertrude Lindner şi — respectiv — Eva Szentesy, realizînd astfel recor­duri, ca să nu mai vorbim de „duelul“ purtat de echipele Ro­­mîniei şi Ungariei în ştafeta fe­minină de 4x100 m mixt, „duel“ care a dus la îmbunătăţirea re­cordului cu 7,2 sec 1 ★ Vom stărui în rîndurile care urmează asupra performanţelor pline de perspectivă realizate de Angliei şoptereanu şi Vladimir Moraru în probele clasice de 200 m bras şi — respectiv — 1500 m liber. Primul a reuşit sîmbătă să coboare pentru prima oară sub 2:40,0 corectînd cu 2/10 sec. recordul (2:39,5) pe care-l deţi­nea Adrian Oanţă din anul 1958. Şoptereanu nu are ceea­­ ce se cheamă vechime în nataţie. A (Continuare in pag. a 3-a) C. CRUDU ŞI I. DINU PE LOCUL I LA TURNEUL DE BOX DE LA SOFIA SOFIA (prin telefon de la corespondentul nostru). Sâm­­bătă şi duminică s-a dispu­tat la Sofia un turneu inter­naţional de box dotat cu „Cupa Strandjata“. La aceas­tă ediţie au participat cite 4 boxeri din România şi Unga­ria şi 24 din ţara gazdă. Din­tre boxerii români, comportări bune au avut Constantin Crudu, Ion Dinu, şi Dumitru Davidescu. Primii doi au o­­cupat locul 1 la categoria pană, şi, respectiv, uşoară, iar Davidescu s-a clasat pe locul secund, în finală pier­­zînd de puţin în faţa vice­­campionului european Ştefan Ivanaiotov. Cel de-al patru­lea boxer român prezent la a­­cest turneu, i\\. Alam­uţan, a decepţionat, pierzînd conse­cutiv la Burmov (prin des­calificare) şi Djonev (la puncte). TOMA HRISTOV TENISMENI ROMINI EVOLUEAZĂ IN R. S. F. IUGOSLAVIA Duminică seara au părăsit Capitala, plecînd in R.S.F. Iugoslavia, jucătorii de te­nis Petre Mărmureanu şi Ilie Năstase. Sportivii români vor lua parte la patru con­cursuri internaţionale : 2—6 septembrie la Zagreb, 7—10 , la Lubliana, 12—15 La Opa­­tija şi 17—20 la Split. 250 DE TRĂGĂTORI LA FINALELE CAMPIONA­TULUI REPUBLICAN incepînd de duminică moder­nul poligon din pădure­a Tunari va găzdui ediţia 1964 a finale­lor campionatului republican de tir. Pe listele de partici­panţi figurează aproape 250 de sportivi reprezentînd cluburi şi asociaţii sportive din Capitală şi din diferite oraşe ale ţării. Vor fi prezenţi la întreceri cei mai valoroşi trăgători ai noş­tri, printre care N. Rotari, T. Cogut, T. Ciulu, I. Olărescu, Margareta Enache, Jaqueline Zvonevschi, Ana Goreti, Ioana Soare — la armă liberă cali­bru redus, I. Tripşa, M. Dumi­­triu, St. Petrescu, M. Roșea, V. Atanasiu — la pistol viteză, I. Pieptea, B. Neagu, T. Jeglia­­schi, Al. Claus — la pistol pre­cizie, G. Enache, I. Dumibascu, St. Popovici, D. Danciu, A. Io­­nescu — la talere, L. Giușcă, G. Maghiar, N. Flamaropol — la pistol calibru mar9, V. Enea, C. Antonescu, L. Cristescu — la armă calibru mare etc. Concursurile vor începe du­minică 6 septembrie şi vor dura cinci zile. CENTRU DE INIŢIERE IN RUG­BI PENTRU COPII De curînd, pe lingă asocia­ţia sportivă Vulcan din Ca­pitală, a luat fiinţă un centru de iniţiere în rugbi pentru copii. In cadrul acestui centru condus de antrenorul D. Ţe­­nescu, elevi între 10—12 ani din raioanele V. I. Lenin şi Tudor Vladimirescu învaţă di­ferite elemente din tehnica sportului cu balonul oval (placajul, pasa etc.). Pînă acum centrul acti­vează cu un număr de aproa­pe 20 de viitori rugbişti, din rîndul cărora se remarcă Paul Hudescu, Ion Aluscaru şi Vasile G­eorgescu. Activitatea centrului se des­făşoară pe stadionul „Turda“ aparţinînd asociaţiei sportive organizatoare.

Next