Sportul Popular, ianuarie 1965 (Anul 20, nr. 4584-4599)

1965-01-04 / nr. 4584

Cuvîntarea tovarăşului Gheorghe Gheorghiu-Dej rostită la posturile de radio şi televiziune cu prilejul Anului Nou Dragi tovarăşi şi prieteni, Peste cîteva clipe vom rupe ultima filă din calenda­rul anului 1964. Marcînd hotarul a două decenii de la eliberarea ţării — anul de la care ne luăm acum rămas bun a dat roade bogate în înfăptuirea măreţelor obiective stabi­lite de partid, a înscris noi succese ale poporului nostru în toate domeniile construcţiei socialiste. Lucrările re­centei Sesiuni a Marii Adunări Naţionale au înfăţişat tabloul acestor realizări. A continuat să se dezvolte armonios şi în ritm susţinut întreaga economie naţio­nală ; prin munca entuziastă şi perseve­rntă a munci­torilor, inginerilor, tehnicienilor, preve­­­sie planului de stat pe anul 1964 au fost îndepliniri şi depăşite. Harta ţării s-a îmbogăţit cu noi obiective industriale prin intrarea în producţie a numeroase întreprinderi dotate cu tehnică modernă ; alte întreprinderi şi com­binate se află în construcţie, urmînd să fie date în funcţiune în anii 1965 şi 1966. Toate ramurile agriculturii au continuat să se dez­volte, statul alocînd în acest scop însemnate resurse materiale ; ţărănimea muncitoare, lucrătorii din gospo­dăriile agricole de stat şi staţiunile de maşini şi trac­toare au făcut ca şi în acest an ogoarele să dea rod bogat; un mare număr de gospodării de stat şi coope­rative agricole de producţie au încheiat anul cu rea­lizări remarcabile. S-au obţinut noi progrese în ridi­carea bunăstării oamenilor muncii — obiectiv funda­­mental al politicii partidului şi statului nostru. Au fost luate măsuri de sporire a salariilor, construire de lo­cuinţe, lărgirea reţelei de învăţămînt şi sănătate, dezvoltare a ştiinţei, artei şi culturii. La capătul aces­tui an de muncă, patria noastră se înfăţişează mai frumoasă, mai lorgată, iar în această minunată imagine pe care ne-o oferă este întruchipată munca fiecăruia dintre noi. Toate acestea sunt mărturii ale justeţei politicii par­tidului, căreia cetăţenii ţării noastre îi dau viaţă cu entuziasmul propriu acelora ce se simt stăpîni deplini pe soarta şi pe roadele muncii lor. Pe agenda anului 1964 au fost înscrise noi succese ale forţelor socialismului şi păcii din întreaga lume. Creşte rolul şi influenţa sistemului mondial socialist în toate problemele majore ale contemporaneităţii, în întreaga dezvoltare a societăţii omeneşti. Alături de celelalte ţări socialiste, R­omânia s-a manifestat ca un factor activ al vieţii internaţionale, militînd cu perse­verenţă pentru promovarea principiilor coexistenţei paşnice între ţări cu orînduiri sociale diferite, pentru instaurarea unui climat de înţelegere, prietenie şi co­­laborare între popoare. Republica Populară Romînă şi-a lărgit continuu re­laţiile internaţionale, bucurindu-se de prietenia şi sim­patia popoarelor iubitoare de pace şi progres. Dragi prieteni şi tovarăşi, Acum, cînd trecem în revistă realizările anului care se încheie, permiteţi-mi ca în numele Comitetului Cen­tral al Partidului Muncitoresc Român, al Consiliului de Stat şi al guvernului Republicii Populare Române să a­­dresez cele mai călduroase urări de fericire, muncă spornică şi sănătate muncitorilor, ţăranilor, intelectua­lilor, activiştilor de partid şi de stat, bărbaţi şi femei, vîrstnici şi tineri, oameni ai muncii de toate naţiona­lităţile­­ tuturor acelora care nu-şi precupeţesc for­ţele şi energia pe vastul şantier al ţării noastre în plin avînt. Privim înainte cu optimism şi încredere, convinşi că noul an va aduce poporului nostru noi victorii în lupta pentru înflorirea şi prosperitatea patriei noastre socia­liste, iar pe plan internaţional noi succese ale forţelor socialismului, democraţiei şi păcii, destindere în rela­ţiile internaţionale, dezvoltarea colaborării paşnice din­tre toate ţările. Frumos şi minunat este viitorul care stă în faţa ţării şi a poporului nostru. Pentru înfăptuirea acestui viitor vă invit să ridicăm paharul şi vă adresez tradiţionala urare La mulţi ani ! Anul 1964 îşi trăieşte ultimele clipe... Noaptea de hotar dintre anul vechi,­­Care se încheie şi cel nou, care bate la uşă, găseşte aproape fiecare casă cu ferestrele luminate. Şi, cu cit 1965 se apropie, inimile bat mai vibrant, mai tumultuos. Sportivii n-au fost nici ei ocoliţi de emoţiile pe care le trăim cu toţii in acest moment solemn, tradi­ţional... SCHIOR SAU... CANOTOARE ? Atmosferă veselă, antrenantă, în casa regizorului de film Mihai Bengeanu... Colegi de breaslă. Actori şi actriţe. Printre ei — ce surpriză plăcută ! — şi două perechi de sportivi. Sunt soţii Ana şi Aurel Vernescu, Sonia şi Paul Iovan. Retrospectiva asupra anului care se încheie este pe terminate. începe un alt capitol, acela al proiectelor. — Au cuvîntul Vereştii ! — răsună vocea caldă a amfitrionului. Toată lu­mea aplaudă, semn că este de acord. Aurel Vernescu îşi priveşte soţia cu un uşor zimbet în colţul buzelor. Par­că ar vrea să-i spună : de ce nu vor­beşti tu pentru noi ? Dar Ana — Ana Scherer, campioana noastră de schi­s ezită. Ştie că Aurel vorbeşte mai con­vingător. Şi apoi nu este el capul fa­miliei ? In fine, Aurel Vernescu se hotărăşte. ■— Proiectele noastre pot fi cuprinse în două categorii : o categorie care vizează rezultate tot mai bune în în­trecerile internaţionale, o altă catego­rie de proiecte se referă la un eveni­ment foarte apropiat care va avea loc în familia noastră... Ştim, aşteptaţi un moştenitor ! in­tervine Sonia lovan.­­— ...Sau moştenitoare — comple­tează gazda. — Spune drept, Aurel, ce vă do­riţi ? întreabă Sonia. — Eu îmi doresc o fată. Aş vrea să­­ văd canotoare... Ana — în schimb — îşi doreşte un băiat... — ...pe care să-l facă schior­­? inter­vine tot Sonia. Soţii Vernescu se privesc rîzînd. Co­mesenii aplaudă. Tot amfitrionul are ultimul cuvînt : — Noi vă dorim un băiat şi o fată. în felul ăsta, proiectele familiei s-ar putea realiza sută la sută... SUS, PE MUNTELE MIC... Cei mai silitori dintre elevii sportivi de la şcolile medii cu program special de educaţie fizică, aproape 300 la nu­măr, şi-au petrecut Revelionul într una din cabanele de la Văliug, de pe mun­uţ Anasta nr. 1 a ţării noastre, Bonta Iovan, intr-o postură mai puţin cunos­cută sportivilor noştri: cea de gos­podină... tele Mic. Decor adecvat momentului, cu o orchestră organizată ad-hoc, cu o mică tombolă, cu... epigrame şi, se înţelege, cu conferii... Nota originală a Revelionului de la Văliug au dat-o însă schiorii: la ora la care cele 12 bătăi ale gongului ves­teau sosirea noului an, ei se aflau în faţa cabanei, gata de start. Apoi, la o comandă, zeci de schiori s-au avîntat într-un iureş ameţitor pe pîrtiile Vă­­liugului. Porţie dublă pentru fiecare schior (a avut grijă tovarăşul Benia­min, organizatorul taberei...) şi cîteva melodii preferate pentru fiecare din „eroii“ acestui plăcut intermezzo spor­tiv... LA TELEFON, BÉZIERS-UL !... Promptă ca de obicei, telefonista de la 07 ne-a dat repede legătura cu Bé­­ziers-ul, „cartierul general“ al rugbiști­­lor de la Grivița Roşie, în turneul pe care îl întreprind în Franța. — Alo, Bucureștiul !... De la celălalt capăt al firului, am recunoscut vocea grăbită a antrenoru­lui federal, prof. Aurel Barbu. .. — Noroc şi la mulţi ani! — La mulţi ani! Cuvenite felicitări pentru cele cîteva rezultate bune obţinute de rugbiştii de (Continuare în pag. a 3-a) Foto­­. P. gomoşan REVELION-1965! Revelion în casa­­regizorului Mihai Bengeanu... In prim plan (dreapta) Ana si Aurel Vernescu... PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAI X. ' -■ 5-tt. .. . ••*«*» ‘AfL ' ’ '*9 C­Organ al Uniunii de,^Cultura Fizică și Sport din R.­ P., Romina Anul XXI — Nr. 4584 ★ Luni 4 ianuarie 1965 * 4 pagini 25 bani LA 7 MARTIE 1965 ALEGERILE DE DEPUTAŢI PENTRU MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ ŞI PENTRU SFATURILE POPULARE Decretul Consiliului de Stat al R. P. Român. Avînd în vedere că mandatul Marii Adunări Naţionale şi al sfaturilor populare expiră la 5 martie 1965 . Faţă de dispoziţiile art. 28 şi 52 din Constituție, Consiliul de Stat al Republicii Populare Române decretează: Art. unic. — Alegerile de deputaţi pentru Marea Adunare Naţională precum şi pentru toate sfaturile populare vor avea loc la data de 7 martie 1965. Preşedintele Consiliului de Stat,­­ GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ , București, 2 ianuarie 1965. ci fază de atac din meciul feminin de campionat Ştiinţa Bucureşti — C.S.M. Cluj: Elena Florescu (Ştiinţa) străpunge cu uşurinţă blocajul clujean, defectuos organizat. (Citiţi in pag. a 2-a relatările despre partidele etapei de duminică) I Handbaliştii români peste hotare reşii şi-a început vineri turneul în R. D. Germană. Ea a participat la tradiţionalul turneu (fulger) de Anul Nou de la Berlin, alături de selecţio­natele oraşelor Berlin, Leipzig, Copen­haga şi Viena. Tinerii noştri handba­­lişti au infirmat toate pronosticurile specialiştilor şi presei sportive de aici şi au reuşit excelenta performanţă de a termina turneul neînvinşi, ocupînd astfel primul loc. Valoarea succesului este şi mai bine conturată de faptul că în rîndul selecţionatelor celorlalte patru oraşe au evoluat numeroşi in­ternaţionali, printre care: Habern­auffe, Pappusch, Zimmermaran, Liebke, Mül­ler, Frischke, Petzold (Berlin), P. Niel­sen, M. Petersen, M. Nielsen, K. Pe­­­tersen, A. Andersen (Copenhaga)­, Kaldarasch, Langhof, Tiedemann, * Eichorn, Hölke, Franke (Leipzig) etc. Echipa noastră a practicat un joc excelent, impresionînd spectatorii —­ care au aplaudat-o îndelung — şi pe cronicarii sportivi, care au avut apre­cieri elogioase la adresa ei. Handba­­liştii români au prestat un joc precis in apărare şi de mare circulaţie în atac, terminat cu combinaţii specta­culoase şi precise la semicerc. Ei au făcut deseori „şah mat“ apărările ad­verse. Iată rezultatele obţinute de Bucu­­reşti : 6—4 (4—2) cu Viena: au marcat: Popescu 2, Coran, Marines­­cu, Roşescu şi Oţelea ; 7—6 (2—3) cu Copenhaga: au marcat: Iacob, Po­pescu 3, Coran 2, Roşescu: 8—4 (3—1) cu Leipzig: realizatori: lacob 5, Popescu, Marinescu, Oţelea; 5—2 (3—1) cu Berlin: au înscris: Mari­nesc­u 2, Popescu, Goran şi lacob. Celelalte rezultate: Viena — Copen­haga 5—4 (2—1), Leipzig — Copen­haga 13—8 (9—3), Berlin — Leipzig 4—2 (2—2), Berlin — Viena 16—2 (8—1), Leipzig — Viena 15—5 (10—1) şi Berlin — Copenhaga 12—9 (4-3). Formaţia noastră: Penu — Iacob, Oţelea, Coran, Roşescu, Popescu, Ma­­rinescu, Paraschiv, Duca, Bratilovea­­nu, Savu. ★ Duminică 3 ianuarie, jucătorii rro­­mâni au evoluat la Leipzig, în com­pania liderului campionatului R.D.G., D.H.I.K. care a cîştigat meciul cu­ 14—13 (10—8). Intîlnirea a prilejuit un joc viu disputat, pasionant, in cursul căruia echipa noastră a prac­ticat acelaşi handbal bun ca si 13 Berlin, numai că a ratat foarte mult, chiar si un 7 m. In plus, au fost si {Continuare in pag. a 2-a) HASSLOCH. — Echipa masculină de handbal Dinamo Bucureşti şi-a continuat turneul în R. F. Germană. Ea a evaluat la Hassloch, în compa­nia formaţiei locale Palatinat. Desfă­şurând un joc de ridicat nivel tehnic, spectaculos, dinamoviştii au obţinut victoria cu 21—9 (13—4). K­ LEIPZIG 3 (prin telefon). Repre­zentativa de tineret a orașului Bucu­

Next