Sportul Popular, aprilie 1965 (Anul 20, nr. 4634-4651)

1965-04-01 / nr. 4634

PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VA! Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romina Anul XXI-Mr. 4634 Joi 1 aprilie 1965 4 pagini 25 bani A X-a ediţie a „Crosului Balcanic" • PATRU PROBE PE PROGRAMUL ÎNTRECERILOR • IUGOSLAVII ŞI-AU ALCĂTUIT ECHIPELE • PEEV ŞI DANAILOVA — CAMPIONI ŞI ÎN 1965 • FONDIŞTII ROMÂNI SE PREGĂTESC Peste cîteva zile se va desfă­şura în Capitală cea de a X-a ediţie a importantei competiţii atletice internaţionale „Crosul Balcanic”. După cum am mai anunţat, pe programul întrece­rilor figurează patru probe : seniori (10 000 m), senioare (2 000 m), juniori (4 000 m) şi junioare (1000 m). In afară de rincurs se va desfăşura şi „cro­sul veteranilor” (4 000 m) la care va participa o serie dintre vechii noştri alergători de fond. ■*La ora actuală, în Albania, Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Romînia şi Turcia viitorii par­ticipanţi la competiţie participă la ultimele antrenamente. Pe baza întrecerilor de pînâ acum federaţia iugoslavă de atletism a alcătuit loturile de alergă­tori. Antrenorii Velimir Ilici şi Marko Racici au selecţionat pe următorii fondişti : seniori : Vazici, Cervan, Farcici, Bogu­­ novici, Span şi Kokici. senioare: Farkas, Maricici, Zmejkova, Petrovici şi Nikolici. Campionatele de cros ale Bul­gariei au avut loc recent în lo­calitatea Russe. Titlurile au fost cîştigate de Ivan Peev la se­niori şi de Kipra Danailova la senioare. De remarcat faptul că Peev a obţinut pentru a 9-a oară acest titlu iar Danailova a cîştigat pentru a 11-a oară. Din formaţiile bulgare vor face parte aceeaşi vechi alergători, participanţi şi la ultimele ediţii ale acestei tradiţionale compe­tiţii. Sportivii români se pregătesc şi ei cu toată seriozitatea. Din loturile noastre fac parte, prin­tre alţii : Nicolae Mustaţă, Ion Rusnac, Andrei Barabaş, Ovidiu Lupu, C-tin Grecescu, Irina Ze­­greanu-Miklos, Viorica Gabor, Elisabeta Teodorof, Elisabeta Bucur. II. Aspect din crosul seniorilor de la campionatul republican. In­­ prim plan Nicolae Mustaţă — cîștigătorul probei. Doi lideri in turneul maeştrilor Ultima săptămînă a turneului maeştrilor a început cu clarificări importante în clasament. Trei jucători s-au desprins de restul concurenţilor şi între ei se va da lupta pentru primul loc. Aceştia sunt V. Ciocîltea, C. Partoş şi S. Neamţu. Fostul campion al ţării a înregistrat o suită impresionan­tă de victorii, cîştigind după în­trerupta cu Puşcaşu alte trei par­tide : la Reicher, Ghiţescu şi Sza­bó. Aceasta n-a fost însă sufi­cient decit pentru a-l egala pe Partoş, în fruntea clasamentului, ultimul avînd şi el o preţioasă victorie la Ghiţescu. Amindoi li­derii au cîte 8 puncte. Alte rezultate înregistrate în ultimele zile : Puşcaşu — Partos Va—Va, Szabó — Botez 1—0, Ghi­ţescu — Voiculescu Va—Vs (r. 8); Botez — Pavlov Vs—V2, Mititelu — Radovici Vt—V1, Voiculescu — Szabó 1—0 (r. 9); Voiculescu — Ciocâltea V2—V2, Ghiţescu — Stan­­ciu V*—Va, Reicher — Partos V1— V*, Puşcaşu — Neamţu 0—1, Ra­dovici — Botez Va—Va, Soos — Mi­titelu Va—Va, Szabó — Pavlov Va—Va (r. 10), Stanciu — Voicules­cu 0—1, Mititelu — Puşcaşu 0—1, Pavlov — Radovici Va—Va, Botez — Soos Va—Va (r. 11), Nacu — Botez 0—1, Soos — Stanciu 1—0, Mititelu — Botez 1—0 (într.). In clasament : Ciocîltea şi Par­tos 8, Neamţu 7, Soos 5Va (1), Stanciu şi Pavlov 5Ve, Radovici 5 (1), Ghiţescu, Voiculescu, Botez şi Szabó 5. Concursul se încheie duminică. Cuplajul internaţional de fotbal din Capitală Ionescu în plină acţiune... (Foto : V. Bageac) (Citiţi în pag. a 3-a cronicile meciurilor Selecţionata cate­goriei A—Wiener Sportklub şi Selecţionata de tineret—Szeged) Romînia—Ungaria la scrimă (tineret) Intrucît federaţia poloneză de scrimă a anunţat că nu mai poate participa la „triunghiula­rul“ de la Bucureşti, concursul internaţional de la Dinamo va avea loc sub forma unei intîl­­niri bilaterale Romînia—Unga­ria (tineret). Din formaţia oaspe, care a sosit in Capitală încă de marţi, fac parte — printre alţii — o Paul Filip (S.S.A. Ploieşti) una din „speranţele“ ţării noastre la floretă, serie de trăgători cunoscuţi, pre­zenţi la cele mai importante competiţii internaţionale la ni­velul „speranţelor“. Iată cîteva nume : Éva Harsay, Marta Sza­lai, Janos Csakker şi Miklós Berkovics (floretă), Karoly Marton şi Sándor Erdős (spa­dă), Göry Gerevich şi Zsolt Nagy (sabie). Lotul român, definitivat în urma finalelor campionatelor republicane de juniori, înche­iate cu două zile în urmă, cu­prinde tot ce are mai valoros la această oră scrima noastră de perspectivă. Astfel, pe plan­şele sălii din şos. Ştefan cel Mare vor evolua Cristian Cos­­tescu, Paul Filip, Petru Habala, Ileana Drîmbă, Ecaterina Ien­cic, Marina Stanca, Suzana Tasi (floretă), Gheorghe Cerea Gheorghe Cristof (spadă), Ale­xandru Nilca, Dumitru Vornicu (sabie) etc. Programul întîlnirii a fost stabilit astfel : • JOI : întrecerea pe echipe • VINERI : turneu indivi­dual de floretă băieţi şi spadă • SIMBATA : turneu indivi­dual de floretă fete şi sabie Asalturile vor începe în fie­care zi la orele 9 și se vor re­lua la orele 16. Itinerar rugbistic Bucureşti-Toulouse-Heidelberg Franţa­­, juniorii vor juca la Toulouse, iar Clubul sportiv şco­lar va participa la turneul-ful­­ger de la Heidelberg (R. F. Ger­mană). Prima dintre cele trei compe­tiţii este cea programată între 17 şi 19 aprilie la Heidelberg. Până acum este anunţată parti­ciparea selecţionatei şcolare din Essex (Anglia), selecţionatei de juniori S.V.O. din Hanovra, a două echipe din Heidelberg, a selecţionatei şcolare franceze şi a Clubului sportiv şcolar din Bucureşti —­ echipă care a cu­cerit ultimele trei ediţii ale cam­pionatului republican de juniori. L-am rugat pe antrenorul C. Munteanu să ne spună care sunt jucătorii aflaţi în pregătire. Iată lotul din care se va forma echi­pa : Ionescu, Alexandrescu, Cle­ment Valentin, Belu, Iancu, Sto­­leru, Onuţiu, Gavrilaş, Ibraş, N. Dumitru, Rădulescu, M. Drăgan, Chiciu, Braga, Oprea, Caraiman, Popescu, Mocanu, Zamfir, Sta­vilă. Competiţia de la Heidelberg se va disputa sistem fulger — cite două meciuri pe zi (2 re­prize a 20 minute). Este intere­sant că la întocmirea clasamen­­­­tului se va ţine cont nu numai de numărul victoriilor ci şi de calitatea jocului prestat. Dubla întîlnire (seniori şi ju­niori) dintre selecţionata Piri­neilor şi cea a oraşului Bucu­reşti programează meciul senio­rilor în Capitală — la 16 mai — şi, în aceeaşi zi, partida juniori­lor la Toulouse. Este prima par­ticipare a rugbiştilor noştri ju­niori la o competiţie internaţio­nală şi tocmai de aceea federaţia de specialitate, antrenorii, a­­cordă o atenţie cu totul deose­bită meciului de la Toulouse. Fireşte, nu mai puţină preocu­pare există pentru meciul de la — d. g. — (Continuare in pag. a 4-a) O dată cu reluarea activităţii competiţionale, au început şi pregătirile pentru întîlnirile in­ternaţionale programate în apri­lie şi mai. Rugbiştii ■— seniori şi juniori — au de susţinut în această perioadă trei examene deosebit de importante: selec­ţionata de seniori a oraşului Bucureşti va î­ntîlni selecţionata Pirineilor , care cuprinde ma­joritatea jucătorilor fruntaşi din Conferinţele raionale UCFS şi ale cluburilor sportive PRILEJ DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII Un eveniment important în viaţa organizaţiei noastre îl con­stituie în momentul de faţă conferinţele raionale şi orăşeneşti UCFS şi ale cluburilor sportive. Cu acest prilej se face o temei­nică analiză a modului cum au îndeplinit organele şi organiza­ţiile sportive sarcinile trasate mişcării de cultură fizică şi sport prin Salutul C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat şi Consiliului de Miniştri adresat Conferinţei pe ţară a UCFS. Dările de seamă prezentate, discuţiile care angrenează un mare număr de membri ai UCFS fac o analiză multilaterală, în spirit critic şi autocritic, a muncii consiliilor asociaţiilor spor­tive, comisiilor pe ramră de sport, a cluburilor, a organelor ra­ionale şi orăşeneşti UCFS în îndeplinirea sarcinii de cuprin­dere a tineretului în practicarea exerciţiilor fizice şi sportului, în lărgirea continuă a competiţiilor locale, în ridicarea performan­ţelor sportive. Conferinţele au scos în evidenţă munca desfăşu­­rată în această perioadă pentru întărirea organizatorică a aso­ciaţiilor sportive, pentru desfăşurarea unei activităţi mai siste­matice şi cu un conţinut mai bogat. O grijă deosebită se acordă în cadrul conferinţelor modului cum sunt angrenaţi profesorii de educaţie fizică, antrenorii, sportivii fruntaşi şi instructorii în pregătirea şi desfăşurarea competiţiilor de mase menite să creeze oamenilor muncii — întregului tineret — deprinderea de a face sport. Conferinţele cluburilor sportive dezbat cu precădere desfă­şurarea activităţii sportive de performanţă, pe baza concluziilor ultimei Plenare a Consiliului General al UCFS. In conferinţele cluburilor sportive Rapid Bucureşti, CSO Galaţi, CSO Hune­doara ş.a. au fost puse în discuţie probleme de o deosebită im­portanţă cum sunt acelea ale selecţiei, lărgită efectivelor sec­ţiilor pe ramură de sport, prin angrenarea unui mare număr de copii şi juniori, îmbunătăţirii muncii de instruire (prin ridi­carea nivelului profesional al antrenorilor şi prin introducerea în procesul de antrenament a celor mai moderne metode de pregătire) şi obţinerii de rezultate superioare, la nivelul cerin­ţelor internaţionale ale sportului. Numeroase sunt conferinţele raionale, orăşeneşti şi ale clubu­rilor sportive care abordează cu spirit critic şi autocritic pro­blemele majore ale activităţii lor. La CSO Hunedoara, de pildă, mulţi dintre participanţii la discuţii s-au ocupat în cu­vântul lor de necesitatea dezvoltării ramurilor sportive care au tradiţie în oraş, bază materială şi cadre calificate, cum ar fi luptele, boxul şi altele. Tehnicienii şi-au propus să realizeze o simţitoare îmbunătăţire a procesului de instruire, prin folosirea unor metode noi, moderne, prin sporirea exigenţei faţă de pro­pria lor muncă. Activitatea de educaţie cu sportivii fruntaşi a constituit, de asemenea, punctul principal în cuvîntul multor participanţi la conferinţă. La conferinţa raională UCFS Istria, regiunea Dobrogea, s-a pus un accent deosebit pe continua lărgire a activităţii sportive de mase. Mecanizatorii au împărtăşit din experienţa lor în or­ganizarea unei bogate activităţi sportive, au făcut cunoscute proiectele lor pentru noul sezon sportiv. Modul cum sunt angrenaţi profesorii de educaţie fizică, an­trenorii, sportivii fruntaşi, instructorii în pregătirea şi desfăşu­rarea competiţiilor de mase a stat în centrul atenţiei conferinţei raionale UCFS Lipova. La conferinţa raională UCFS Bîrlad a ieşit în evidenţă faptul că numai o mică parte dintre profesorii de educaţie fizică se preocupă de pregătirea echipelor şi şcola­(Continuare In pag. a 2-a) (Actualitatea ) • R0MÍNIA—CEHOSLOVACIA LA NATAŢIE In zilele de 10 şi 11 a­­prilie se va desfăşura la bazinul Floreasca întîlni­­rea internaţională de nata­­ţie dintre reprezentativele Romîniei şi Cehoslovaciei.­ ­ Handbaliştii de la Dinamo pleacă la Lyon In cursul zilei de azi va pleca spre Lyon echipa masculină de handbal DI­NAMO BUCUREŞTI, care urmează să susţină in a­­cest oraş finala „Cupei campionilor europeni”. In această partidă, care va a­­vea loc simbătă 3 aprilie, dinamoviştii bucureşteni vor întilni echipa Medves­­ciak Zagreb. Meciul va fi arbitrat de suedezul G. Karlsson. • „Cupa Flacăra“ la ciclism Duminică se va desfă­şura competiţia ciclistă de fond dotată cu „Cupa Fla­căra”. La această întrecere vor participa cei mai buni ciclişti din ţara noastră în frunte cu alergătorii din lotul pentru „Cursa Păcii“ şi cei din lotul de tineret. Competiţia organizată de clubul sportiv Flacăra se va disputa pe şoseaua Bucureşti — Ploieşti, de-a lungul a 80 km. • START In campionatul SECUND LA LUPTE Incepînd de duminică sălile de sport din Tulcea, Craiova, Brăila și Medgi­dia găzduiesc primele re­uniuni din cadrul campio­natului republican de lup­te clasice pe echipe, seria B. Programul complet al acestei competiţii îl publi­căm în pagina a doua. Iubitorii sportului lupte­lor din Capitală vor asis­ta sâmbătă după-amiaza la o interesantă partidă de „libere“ dintre formaţiile bucureştene Steaua, Ra­pid şi echipa din Braşov, Steagul roşu, din cadrul etapei a III-a a campiona­tului sportiv" .

Next