Sportul Popular, aprilie 1965 (Anul 20, nr. 4634-4651)

1965-04-01 / nr. 4634

Finalele campionatelor republicane şi de juniori­ ­­Peste 200 de tineri schiori vor participa duminică îşi luni la întrecerile finale ale campionatelor repu­blicane de juniori şi ale campionatelor republicane şcolare. Probele concursului se vor disputa pe pîrti­­ile Poienii Braşov şi ale Postăvarului după următo­rul program: DUMINICA: slalom uriaş băieţi şi fete, fond 3 km fete şi fond 5 km băieţi; LUNI : slalom special băieţi şi fete, ştafetele 3x3 km fete şi 3x5 km băieţi. In rîndurile de mai jos publicăm rezultatele cam­pionatelor elevilor din regiunile Hunedoara şi Mara­mureş. CEI MAI BUNI ELEVI ai şcolilor medii şi profe­sionale din Valea Jiului şi-au disputat pe pîrtiile Paringului etapa regională a campionatului republi­can şcolar. Buna organizare şi vremea frumoasă au contribuit la reuşita întrecerilor care au desemnat următorii câştigători : slalom special băieţi: Moise Boda (Şc. profesională Petroşeni), fete : Rodica Stan­­ciu (Şc. medie Petroşeni); slalom uriaş băieţi : Aurel Rad (Şc. profesională Petroşeni), fete : Rodica Stan­­ciu; fond 5 km băieţi : Constantin Coman (Şc. medie Petroşeni), 3x5 km băieţi , Şc. medie Petroşeni. De la întreceri au lipsit nejustificat elevii şcolii medii şi ai şcolii profesionale din Lupeni. (S. BALOI şi I. INLING — coresp.). PÎRTIILE DE LA MOGOŞA au găzduit timp de 3 zile campionatul şcolarilor din regiunea Maramureş. Au fost reprezentate şcolile mediii din Baia Mare, Baia Sprie, Baia Borşa, Vişeul de Sus, Sighetul­ Mar­­maţiei şi Cărei. Cîştigătorii probelor : slalom special băieţi : Vasile Timiş (Şc. medie Baia Borşa), fete: Maria Deac (Şc. medie Baia Sprie); slalom uriaş băieţi : Gr. Cervenschi (Şc. medie Baia Borşa), fete : Maria De­ac, fond 5 km băieţi : Ion Drozd (Şc. me­die Sighetul-Marmaţiei), 3 km fete : Valentina Plă­cintă (Şc. medie Baia Sprie), ştafeta 3x5 km băieţi : Şcoala medie Sighetul-Marmaţiei, 3x3 km fete : Şcoa­la medie Sighetul-Marmaţiei. (V. SASARAN­U — co­resp.). Liliera Iocșeneanu, una din favoritele campionatelor de juniori. Foto: D. Stănculescu A apărut numărul 6/1965 al revistei Din cuprinsul acestui număr : • FOTOCRONICA SPORT: Baschet — Volei — Hochei — Box — Fotbal • ATLETISM: 100 de minute la Snagov — Primii campioni ai anului — Codanele de la Roman • PUNCTE DE VEDERE — La începutul campionatului de rugbi • HANDBAL — Drumul spre finală al lui Dinamo Bucureşti şi Medvesciak Zagreb. • FOTBAL — Campionatul în­­imagini Acasă la U.T.A. Antrenorul Iosef Marko prezin­tă echipa Cehoslovaciei Portret Bükössi. • ITINERAR NORDIC: „Flo­retele” sătmărene — „Schiurile“ dornene — „Crosele” rădăuţene • MAGAZIN SPORTIV: Ho­chei pe gheaţă feminin la Bucu­reşti — Odiseea cicliştilor români în „Turul Franţei“ — Străbătînd lumea... — Bicicleta marină... Găsiţi acest număr la orice chioşc al difuzării presei din Ca­pitală şi din ţară. Floretista Ileana Drîmbă (Steaua) o campioană merituoasă Confirmînd valoarea pe care o de­ţine în actualul sezon, floretista Ilea­na Drîmbă (Steaua) a reuşit să cuce­rească titlul de campioană de junioare a ţării pe anul 1965. Probă de floretă feminină, ultima din cadrul finalelor campionatelor re­publicane ale „speranţelor”, a reunit 34 de trăgătoare, care au fost grupate în 6 serii (de cîte 5 şi 6 concurente), în turul 2 au trecut 18 trăgătoare (cîte 6 în serie). A urmat un tur de eliminare directă şi apoi două turnee finale pentru locurile I—VI şi VII—XII. Cu excepţia ultimului „act“ al pro­bei, asalturile au avut, în general, o desfăşurare calmă, cu rezultate scon­tate. Abia în finală, atmosfera s-a în­călzit. Iniţial, trei floretiste au can­didat pentru locul 1 : Ileana Drîmbă, Suzana Tasi şi Ecaterina Iencic, în asalturile directe, din turneul final, fiecare din aceste trăgătoare a înre­gistrat cîte o victorie (Iencic—Tasi 4—1, Drîmbă—Iencic 4—0 şi Tasi— Drîmbă 4—1). Cum egalitatea dintre Drîmbă, Tasi şi Iencic s-a menţinut şi după consumarea întregului turneu final a fost necesară o nouă confrun­tare, în baraj. în primul asalt, Drîmbă reeditează victoria la Iencic, dar mai greu decit în finala propriu-zisă, cu 4—2. După aceea, Tasi a dispus și ea de Iencic, cu 4—3. Așadar ultimul asalt, Drîmbă —Tasi, urma să stabilească floretista campioană. Atacînd irezistibil, Ileana Drîmbă, care a avut permanent ini­ţiativa, a cîştigat cu 4—3. Proba în sine a fost foarte obosi­toare, ţinînd seama că organizatorii n-au mai făcut pauză după turul de eliminare directă. în acest fel, con­cursul a durat mai bine de 7 ore , un veritabil... maraton de scrimă, care a avantajat in principal pe trăgătoarele cu o bună pregătire fizică. Aceasta a fost de altfel una din „armele“ cam­pioanei... Clasament : 1. Ileana Drîmbă (Steaua) 4 v.d.b. ; 2. Suzana Tasi (Steaua) 4 v.d.b. ; 3. Ecaterina Iencic (Steaua) 4 v.d.b. ; 4. Marina Stanca (Progresul) 2 v. ; 5. Adriana Moroşan (Progresul) 1 v. ; 6. Maria Szallay (Crişul Oradea) 0 v. ; 7. Elisabeta Pop (Recolta Cărei) ; 8. Mira Crăciunescu (Petrolul Pt.) ; 9. Iudit Pop (Ştiinţa Buc.) ; 10. Rodica Văduva (S.P.C.) ; 11. Ecaterina Toth (S.P.C.) ; 12. Ma­ria Wasserström (S.P.C.). Concursuri... rezultate... • Duminică dimineaţa a fost inau­gurat în Capitală sezonul competiţiilor de marş. In împrejurimile sălii Flo­­reasca s-a desfăşurat prima etapă a campionatului orăşenesc de marş, orga­nizat de comisia de specialitate. La startul întrecerilor au fost prezenţi peste 50 de concurenţi. Iată rezultatele înregistrate : juniori II — 3 km: Nic. Gheorghe (S.S.E. I), V. Bihari (Dinamo), Tr. Căci (Olim­pia); echipe : Olimpia 17 p ; juniori I — 5 km : N. Brînzan (Metalul), N. Itînceanu (Gr. Roşie), C. Tulic (O­­limpia); echipe: Olimpia 12 p., Metalul 18 p., Griviţa Roşie 22 p ; seniori — 10 km : L. Caraiosifoglu (Dinamo), V. Such (Olimpia), I. Bogdan (Metalul), V. Furnică (Dinamo), D. Bogdan (Dina­mo), I. Urse (Metalul), V. Farcaş (Steaua); echipe : Dinamo 10 p, Meta­lul 21 p, Surdomuţi 31 p. (Nicolae V. Nicole-coresp.). • Atleţii braşoveni care se pregătesc în vederea sezonului competiţional în aer liber au participat recent la ulti­mul concurs de sală. Cu acest prilej au fost înregistrate o serie de rezul­tate interesante. Edith Schall a egalat recordul ţarii (­­ 6 sec.) la 40 mg ju­nioare JI şi a obţinut un nou record regional la lungime II (5,16 m), Olga Damian cu 7,0 pe 50 m a stabilit un nou record la junioare II, egalîndu-le pe cele de la junioare I şi senioare. Acelaşi rezultat l-a înregistrat şi Ec. Vitalios (junioară I). Vasile Ersenie a sărit 6,90 m­ la lungime (rec. regional jun. I şi seniori), Horia Cernescu cu 7,6 sec. pe 55 mg a realizat un nou record al ju­niorilor de cat. I ca şi Burghard Hugel (6,1 sec.) la 50 m plat. (C. Gruia—• coresp. regional). • După cum ne relatează Gh. Bă­­leanu, antrenorul atleţilor hunedoreni, sportivii din regiune se pregătesc cu conştiinciozitate pentru apropiatele în­treceri din cadrul campionatului re­­publican de atletism pe echipe (reg. Hunedoara va participa în categoria B). Din păcate activitatea atleţilor din întreaga regiune nu se poate desfăşura în cele mai bune condiţiuni din cauza stării proaste a pistelor, care sunt total neîngrijite. La Hunedoara, de pildă, pista stadionului Corvinul a fost de­teriorată în urma unui concurs de motociclism, în toamna anului 1964, și de atunci nu s-au luat nici măcar mă­suri pentru nivelarea ei. Cînd vor fi luate i DUMINICĂ ȘI JUMII Pe marginea conferinţei raionale UCFS Lipova Contribuţia profesorilor de educaţie fizică poate fi mai mare In ajunul conferinţei UCFS Lipova ne-am dus la sala de sport a şcolii medii din localitate, la antrenamentul secţiei de gimnastică a asociaţiei spor­tive Mureşul. Despre gimnaştii din Lipova auzisem multe lucruri fru­moase. Piramidele de 3 şi 4 „etaje“ executate cu mult curaj şi îndemînare de gimnaştii lipoveni au fost aplau­date în multe oraşe, iar tinerii Ma­riana Stoi şi L. Helmuth fac parte din lotul de gimnastică al regiunii Banat. In sală se lucra de zor. Un număr mare de fete şi băieţi, sub în­drumarea celor doi instructori spor­tivi — St. Unten şi A. Mesner — exersau la sol, la bară, la paralele şi la bîrnă. Mişcările gimnaştilor Aurica Sîrbu, Cornel Albu, Adina Iliescu, Areta Sever, Laches Helmuth, V. Bră­­nişcan şi ale altor tineri talentaţi erau consemnate cu bine în carnetele de însemnări ale instructorilor. Despre problemele secţiei de gim­nastică — de altfel unica secţie spor­tivă de performanţă din tot raionul — am stat de vorbă cu Al. Muştărescu din consiliul asociaţiei Mureşul-Lipova. „Avem în secţie peste 60 de tineri. O parte din ei n-au vrut să rupă cu tradi­ţia şi au rămas la gimnastica acro­batică, dar majoritatea practică gim­nastica sportivă — ne spunea interlo­cutorul nostru. Gimnaştii noştri sunt cunoscuţi şi pe plan republican. De pildă, juniorul L. Helmuth a obţinut I locul II la finala pe ţară a Sparta­­chiadei republicane, iar tînăra Ma­riana Stoi s-a clasat pe locul II (la I juniori I) în întrecerea pe regiune“. La întrebarea noastră, cum sunt a­­i­jutaţi cei doi instructori sportivi de către profesorii de educaţie fizică din oraş, am primit un răspuns negativ, atît din partea tov. Muştărescu cit şi din partea unui părinte (dr. I. Iliescu) care are o fetiţă înscrisă în secţia de gimnastică de la „Mureşul“. Din cele discutate a reieşit că cei doi profe­sori de educaţie fizică de la şcoala medie din localitate­a Ludovic Iencic I şi Ion Ardeleanu — deşi au cunoştinţe I vaste în sportul gimnasticii, nu con- I tribuie cu nimic la dezvoltarea aces- I tei activităţi. Nu vin nici la antre­namentele secţiei şi nu dau o mină de ajutor nici la depistarea talentelor din rîndurile elevilor care ar putea să ob­ţină rezultate bune în gimnastică. Mă întrebam : este oare posibil să procedeze astfel doi profesori de edu­caţie fizică, cadre chemate să con­tribuie, în primul rînd, la dezvolta­rea sportului ? A doua zi, la conferinţă, lu­crurile s-au lămurit. Din păcate, cele spuse despre cei doi profesori s-au adeverit. Mai mult, li s-au adus şi alte critici de către participanţii la discuţii şi anume că sunt lipsiţi de iniţiativă în organizarea unor acţiuni care să ducă la răspîndirea sportului în rindurile tineretului din oraşul Li­pova. De pildă, s-au întrebat dele­gaţii la conferinţă în cuvîntul lor : de ce nu s-a organizat astă iarnă un centru de învăţare a patinajului sau de ce nu ia fiinţă acum un centru de iniţiere în atletism, fotbal sau în alt sport? Condiţii sunt, dar lipseşte iniţia­tiva practică. O mare parte din vină în această direcţie au, bineînţeles, şi co­misiile raionale pe ramură de sport cit şi consiliul raional UCFS. Faptul că campionatele raionale, de altfel puţine la număr, ce se organi­zează la Lipova se desfăşoară la un nivel cu totul necorespunzător (la fot­bal, de exemplu, au rămas în în­trecere doar şase echipe şi se înre­gistrează neprezentări la meciuri chiar şi pe teren propriu) denotă că apor­tul profesorilor care predau educaţia fizică în şcoli la bunul mers al ac­tivităţii sportive este necorespunzător. „Ce putem aştepta din partea spor­tivilor din comuna Fibiş — spunea un delegat la conferinţă — cînd ei sînt lipsiţi complet de ajutorul com­petent pe care l-ar putea da profe­sorul de educaţie fizică al şcolii, Cor­nel Gogolea, care se rezumă numai la ţinerea orelor de educaţie fizică cu elevii ?” Totuşi la conferinţă au fost amintiţi şi profesorii care sunt ajutorul nr. I al consiliilor asociaţiilor sportive şi muncesc cu pasiune pentru atrage­rea tineretului şcolar, îndeosebi în practicarea exerciţiilor fizice. In ter­meni elogioşi s-a amintit de profesorii Iosif Unterweger (comuna Birchiş), Suzana Danilă (Zăbrani) şi alţii. Aşa cum a reieşit din lucrările conferinţei, organul raional UCFS va trebui să acorde o mai mare aten­ţie atragerii cadrelor didactice, a pro­fesorilor care predau educaţia fizică în şcoli, în special în organizarea şi conducerea activităţii sportive Folo­sind cele mai bune metode de muncă cu aceste valoroase cadre, activitatea sportivă din raionul Lipova va avea numai de cîștigat. T. RABSAN Prilej de îmbunătăţire a activităţii (Urmare din pag. 1) rilor sportivi, deşi, în ceea ce pri­veşte atletismul (spre exemplu), atît ei cit şi celelalte cadre sportive au condiţii pentru a realiza mai mult, în urma analizei desfăşurării mun­cii sportive, a posibilităţilor existente, a dezbaterilor şi a propunerilor făcute de către participanţi sunt adoptate ho­­tărîri menite să contribuie la continua îmbunătăţire a activităţii organelor şi organizaţiilor noastre sportive. Succesul viitoarelor acţiuni în domeniul acti­vităţii sportive este direct legat de ca­racterul concret pe care trebuie să-l aibă aceste hotărîri. Este necesar ca ele să fie axate pe specificul raionu­lui sau oraşului, să ţină cont de po­sibilităţile existente, să poarte aşadar un caracter realist. In hotărîri sînt prevăzute acţiuni pentru îmbunătăţi­rea organizării şi desfăşurării etapelor de mase ale competiţiilor cu caracter republican, pentru angrenarea celor mai valoroase cadre de antrenori şi a tuturor profesorilor de educaţie fi­zică în acţiunea de selecţie şi de pre­gătire a elementelor de perspectivă, pentru folosirea raţională şi lărgirea bazei materiale prin amenajarea unor terenuri simple de sport (îndeosebi o grijă deosebită se va acorda transformă­rii curţilor şcolilor în locuri pentru în­văţarea şi practicarea sportului), pen­tru ridicarea nivelului profesional al antrenorilor şi acordarea unui sprijin mai concret asociaţiilor sportive şco­lare, sportului şcolăresc. Este foarte important pentru miş­carea noastră sportivă ca, imediat după încheierea conferinţelor raionale şi oră­şeneşti UCFS şi ale cluburilor spor­tive, noile organe alese, întregul activ să pornească cu fermitate la traducerea în viaţă a hotărîrilor adoptate de conferinţe. Pe baza sarcinilor trasate de partid mişcării sportive este nece­sar ca în noul sezon competiţional, în munca de perspectivă pe care o desfăşurăm, să punem toată pricepe­rea, întreaga capacitate de muncă. Sar­cinilor de cinste care ne stau în faţă trebuie să le răspundem prin conti­nua îmbunătăţire a metodelor de mun­că, prin obţinerea unor noi şi impor­tante succese în activitatea sportivă de mase şi de performanţă. PROGRAMUL CAMPIONATULUI REPUBLICAN PE ECHIPE, SERIA B ' ' ii ii ■ , GRUPA I, etapa 1, 4 aprilie 1965 : Stuful Tulcea-Prahova Ploieşti, Electro­­putere Craiova-Dinamo Piteşti, Progre­sul Brăila-Carpaţi Sinaia, l.M.U. Med­­gidia-Progresul Bucureşti; etapa a II-a, 2 mai ; l.M.U. Medgidia-Progresul Brăi­la, Progresul Bucureşti-Stuful Tulcea, Prahova Ploieş­ti-Electroputere Craiova, Dinamo Piteşti-Carpaţi Sinaia; etapa a 111-a, 13 iunie : Progresul Brăila- Dinamo Piteşti, Carpaţi Sinaia-Prahova Ploieşti, Electroputere Craiova-Progre­­sul Bucureşti, Stuful Tulcea-I.M.U. Medgidia ; etapa a IV-a, 4 iulie : Pro­gresul Brăila-Stuful Tulcea, I.M.U. Medgidia-Electroputere Graiova, Pro­gresul Bucureşti-Carpaţi Sinaia, Praho­va Ploieşti-Dinamo Piteşti ; etapa a V-a, 29 august : Prahova Ploieşti-Pro­­gresul Brăila, Dinamo Piteşti-Progresul Bucureşti, Carpaţi Sinaia-I.M.U. Med­gidia, Electroputere Craiova-Stuful Tul­­­­cea­­ etapa a VI-a, 26 septembrie: LUPTE CLASICE iimimiiiiimiiiimiiimim Progresul Brăila-Electroputere Craiova, Stuful Tulcea-Carpaţi Sinaia, I.M.U. Medgidia-Dinamo Piteşti, Progresul Bucureşti-Prahova Ploieşti; etapa a VlI-a, 24 octombrie : Progresul Bucu­­reşti-Progresul Brăila, Prahova Ploieşti- I.M.U. Medgidia, Dinamo Piteşti-Stu­­ful Tulcea, Carpaţi Sinaia-Electropu­­tere Craiova. GRUPA A II-A, etapa I, 4 aprilie : Constructorul Marghita-I.G.O. Baia Mare, Crişul Oradea-C.S.M. Cluj, Con­structorul Hunedoara-A.S.M. Lugoj, Vagonul Arad-Mureşul Tg. Mureş ; etapa a 11-a, 2 mai: Vagonul Arad- Constructorul Marghita, Mureşul Tg. Mureş-Constructond Hunedoara, A.S.M. Lugoj-Crişul Oradea, C.S.M. Cluj- I.G.O. Baia Mare; etapa a lll-a, 13 iunie: Constructorul Marghita-C.S.M. Cluj, l.c.u. Baia Mare-A.G.M. Lugoj, Crişul Oradea-Mureşul Tg. Mureş, Constructorul Hunedoara-Vagonul A­­rad ; etapa a IV-a, 4 iulie : Construc­torul Marghita-Constructorul Hunedoa­ra, Vagonul Arad-Crişul Oradea, Mu­reşul Tg. Mureş-I.G.O. Baia Mare, A.S.M. Lugoj-C.S.M. Cluj; etapa a V-a, 29 august ; A.S.M. Lugoj-Con­­structond Marghita, C.S.M. Cluj-Mure­­şul Tg. Mureş, I.G.O. Baia Mare-Va­­gonul Arad, Crişul Oradea-Constructo­­rul Hunedoara ; etapa a VI-a, 26 sep­tembrie ; Constructorul Marghita-Cri­­şul Oradea, Constructorul I Hunedoara- I.G.O. Baia Mare, Vagonul Arad-C.S.M. Cluj, Mureşul Tg. Mureş-A.S. Lugoj ; etapa a VI-a, 24 octombrie ; Mureşul Tg. Mureş-Constructorul Marghita, A.S.M. Lugoj-Vagonul Arad, C.S.M. Cluj-Constructorul Hunedoara, I.G.O. Baia Mare-Crișul Oradea.

Next