Sportul Popular, mai 1965 (Anul 20, nr. 4652-4676)

1965-05-03 / nr. 4652

.mMMimiiHiiiiimmimînmmimMiiiiiînmimitmiiiiimiiiumiimmiiiimimiiimnmiMimmmimm Sărbătorind cu entuziasm ziua de 1 Mai, oamenii muncii­­ din ţara noastră şi-au exprimat dragostea şi ataşamentul­­ faţă de partid şi patria socialistă, fietărirea de a întîmpina­­ cel de al IV-lea Congres al partidului cu noi victorii, de a munci­­ pentru înfăptuirea obiectivelor trasate de Partidul Muncitoresc I Român, pe drumul înfloririi patriei, bunăstării și păcii. Stiiiiniini.wnmiiiuniiwiitnnniiunmimiiiuimiîHmmimnoiirmmnimmuiiiimmiiiinHinmimii 1 Anul XXI — Nr. 4652 PROLETARI DIN TOATE­ ȚĂRILE: VNIȚI-VJIP Organ al Uniunii de Cultură Fizică şi Sport din R. P. Română Luni 3 mai 1965 ■¥■ 4 pagini 25 tiani» MAREA DEMONSTRAŢIE DE 1 MAI A OAMENILOR MIEII DIN CAPITALĂ 1 Mai 1965. In această zi de săr­bătoare, Ziua solidarităţii internaţiona­le a celor ce muncesc, aproape 250 000 de bucureşteni şi-au dat întâlnire în Piaţa Aviatorilor — tradiţionalul loc al demonstraţiilor bucureştene. Piaţa Aviatorilor este împodobită sărbăto­reşte. Steagurile fîlfîie în vântul de pri­măvară, iar marele platou al pieţei pare o grădină de flori multicolore.­­ Deasupra tribunei centrale se află un­­­mare glob pămîntesc, înconjurat de o panglică purpurie pe care sînt înscrise cuvintele : „PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VÂ !“, iar deasupra se desfăşoară un mare steag roşu, pe fon­dul căruia este înscrisă data festivă „1 MAI“. Dedesubt, urarea „TRĂ­IASCĂ 1 MAI, ZIUA SOLIDARITA-­­ ŢII INTERNAŢIONALE A CELOR­­ CE MUNCESC, ZIUA FRĂŢIEI ‘ MUNCITORILOR DE PRETUTIN­DENI !“. In faţa tribunei centrale, de cealaltă parte a pieţei, se înalţă un medalion cu portretele genialilor das­căli ai proletariatului mondial — Marx, Engels, Lenin. Sub medalion se poate citi chemarea : „TRĂIASCĂ UNITA-­­ TEA ŢARILOR SOCIALISTE, A MIŞ-­­ CARII COMUNISTE ŞI MUNCITO­REŞTI INTERNAŢIONALE“. Deasu­­prra tribunelor se află două mari steme, a statului şi partidului nostru, însoţite de urările : „TRĂIASCĂ ŞI ÎNFLO­REASCĂ SCUMPA NOASTRA PA­TRIE, REPUBLICA POPULARĂ RO­MÂNĂ “, „SLAVĂ PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÂN, CONDU­CĂTORUL ÎNCERCAT AL POPORU­LUI, INSPIRATORUL ŞI ORGANI­ZATORUL TUTUROR VICTORIILOR­­ NOASTRE !“. Străjuite de asemenea, de steaguri roşii şi tricolore, se pot citi urările : „TRĂIASCĂ POPORUL ROMÂN CONSTRUCTOR AL SO­CIALISMULUI“, „SÄ INTIMjPINÄM CEL DE-AL IV-LEA CONGRES All PARTIDULUI MUNCITORESC RO­­MÂN CU NOI SUCCESE ÎN OPERA­ DE CONSTRUCŢIE A SOCIALIS­MULUI !“. Ora 9. Miile de oameni ai muncii aflaţi în piaţă, precum şi invitaţii, sa­lută cu aplauze îndelungi şi urale a­­pariţia la tribuna oficială a tovarăşilor Nicolae Ceauşescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnăraş, Petre Borilă, Alexandru Drăghici, Ale­xandru Moghioroş, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ştefan Voitec, Mihai Dalea, Paul Niculescu- Mizil, Ilie Verdeţ, Petre Blajovici, Gheorghe Gaston-Marin, Gheorghe Ră­­doi, Gogu Rădulescu — conducătorii partidului şi statului nostru. In tribună iau loc, de asemenea, membri ai Co­mitetului Central al Partidului Munci­toresc Român, ai Consiliului de Stat şi ai guvernului. Sunt prezenţi în celelalte tribune con­ducători ai organizaţiilor de mase şi ai instituţiilor centrale de stat, repre­zentanţi ai întreprinderilor şi instituţii­lor bucureştene, numeroşi fruntaşi în întrecerea socialistă, academicieni şi alţi oameni de ştiinţă şi cultură, gene­rali şi ofiţeri superiori, ziarişti. In tribuna corpului diplomatic se află şefii misiunilor diplomatice acre­ditaţi în R. P. Română şi alţi membri ai corpului diplomatic. Se află prezenţi, de asemenea, nu­meroşi oaspeţi de peste hotare, invitaţi ai poporului nostru la sărbătorirea zilei internaţionale a oamenilor muncii. Fanfara militară aflată în piaţă in­tonează Imnul de Stat al Republicii Populare Române. Mitingul este deschis de tovarăşul Florian Dănălache, membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Comitetului orăşenesc Bucureşti al P.M.R. Ia cuvântul tovarăşul Alexandru Dră­ghici, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreşedinte al Con­siliului de Miniştri al R. P. Române. (Continuare in pag. a 2-a) Trecind prin faţa tribunei principale, oamenii muncii din Capitală aclamă cu căldură şi recunoştinţă pe conducă­torii de partid şi de stat­uete şi flori, în prima zi de primăvară... Fotbaliştii noştri au debutat cu succes în preliminariile campionatului mondial România-Turcia 3-0 (1-0) . Echipa reprezentativă de fotbal a 1. României a luat un start bun în­­­­ preliminariile campionatului mon­­­­dial, învingând ieri echipa Turciei , cu un scor net: 3—0 (1-0). A fost­­ un meci cu suişuri şi coborîşuri,­­ dar cu un final care ne-a aparţinut­­ în întregime, în care o singură­­ echipă a fost pe teren­­ a noastră. „ Insistăm asupra acestui final dina­­­­mic, captivant chiar, în care fot­­­­baliştii români au cucerit meritate aplauze, pentru că în această pe­rioadă — de netă superioritate — echipa noastră a răspuns şi exigen­ţelor unui joc de bună factură teh­nică, reuşind — în acelaşi timp — să fructifice, să majoreze scorul. Trebuie spus însă că nici pînă atunci, victoria noastră, care se conturase din­­primul minut, o dată cu deschiderea scorului, n-a stat nici un moment sub semnul între­bării, chiar dacă în unele perioade reprezentativa noastră nu controla­se îndeajuns jocul. Acest „sfert de oră“, care, de fapt, a fost de circa... 20 de minute, s-a desfășurat într-un ritm infer­nal, impus de echipa noastră, a arătat că fotbaliştii români au re­surse fizice şi tehnice, a demon­strat că echipa României poate face faţă unui meci greu dacă jucătorii ei se mobilizează, dacă aruncă în luptă toată capacitatea lor. Aceasta, credem, este principala concluzie cu care au plecat de la stadion atît specialiştii cit şi zecile de mii de spectatori. In nici un caz însă, cu jocul pe care l-au făcut, în anumite perioa­de, fotbaliştii noştri, cu momentele lor de apatie, nu se poate realiza un rezultat bun în faţa unui adver­sar mai valoros, cum va fi, la 30 mai, reprezentativa cehoslovacă. De altfel, şi primul sfert de oră al meciului a semănat oarecum cu finalul lui, s-a consumat în nota de dominare a echipei noastre, ne-a­ oferit destule faze frumoase. Dar un joc de fotbal durează 90 de mi­nute. Daca şi în restul timpului fot­baliştii români ar fi acţionat la ni­velul posibilităţilor lor, dacă ar fi im­primat jocului un tempo mai viu. JACK BERARIU RADU URZICEANU (Continuare in pag. a 3-a) Georgescu își manifestă bucuria. Cu o lovitură de cap precisă el a deschis scorul Fotol Aurel Neagu ' ' După un joc spectaculos: ROMÂNIA (B) - TURCIA (B) 5-1 (3-0) De la trimisul nostru special, C. MANTU ISTANBUL, 2. Cu două ore înainte de începerea meciului ne-a cuprins îngrijo­rarea: o ploaie de vară, cu stropi cît bo­bul de strugure, s-a abătut asupra ora­șului. îngrijorare pentru faptul că tere­nul „Mithai Paşa“, negazonat, ar fi îngreu­iat mult jocul fotbaliştilor noştri. Ploaia s-a oprit insă după o oră şi la 15:80 (or­ganizatorii au fixat această oră pentru ca publicul să asculte la radio meciul de la Bucureşti) vremea a redevenit fru­moasă, terenului priindu-i chiar scutu­­rătura norilor. Tribunele stadionului de pe malul Bosforului s-au populat rapid (Continuare al pag. a 3-a)

Next