Sportul Popular, iulie 1965 (Anul 20, nr. 4703-4729)

1965-07-01 / nr. 4703

Cinci zile pina la meciurile România- Franţa După cum se ştie, între 6 şi 13 iulie, primim vizita echipelor naţionale mas­culine de volei A şi B ale Franţei, care vor întreprinde un turneu în ţara noastră. Federaţia franceză de specialitate a comunicat lotul jucăto­rilor. De asemenea, francezii au anun­ţat data la care sosesc în Capitală, duminică 4 iulie. Primele meciuri ale turneului se vor desfăşura marţi 6 iulie, la Bucureşti, pe terenul Progresul din str. Dr. Stai­­covici, incepind de la ora 16.30, în deschidere România—Franța (echipele B), după care se va juca partida din­tre echipele A ale României şi Fran­ţei. In continuare, formaţia primă a oaspeţilor va susţine întîlniri la Bra­şov, Ploieşti şi Constanţa (8, 10 şi 13 iulie), iar cea secundă la Brăila (două jocuri), Galaţi şi Constanţa (9, 10, 11 şi 13 iulie). Dumitru Ţintea învingător în prima probă a campionatului republican de pentatlon modern­­ediţia 1965 Cea de a XI-a ediţie a campionatu­lui republican de pentatlon modern a început ieri cu desfăşurarea probei de călărie. La startul întrecerii au fost prezenţi 14 concurenţi, reparti­zaţi în două serii. Traseul, amenajat la baza hipică de la Floreasca, a măsurat 1000 m şi a avut 16 obstacole, dintre care 8 fixe. Pentru 1100 de puncte a fost stabilit timpul de 2:80.­ După desfăşurarea parcursurilor primei serii cel mai bun rezultat a fost înregistrat de Gheorghe Tomnie — campion republican pe anul 1964. El a executat parcursul fără greșeală în 2:29,2, totalizînd astfel punctajul maxim de 1100 puncte. Lukni startul în seria a II-a, Dumitru Ţintea a realizat și el tot 1100 , dar, avînd un timp superior (2:09,4), a fost de­clarat ciştigătorul probei. Iată rezultatele tehnice înregistrate în proba de călărie : 1. D-tru Ţintea (Steaua 1) pe calul Jaguar 1100 p — 2:09,4 ; 2. Gh. Temiuc (Steaua I) pe calul Lux 1100 p — 2:29,2; 3. Nic. Lichiardopol (Steaua 1) pe calul Mer­­zuh 1070 p — 2:23,0 (a avut o dero­­bare) ; 4. Ga­vril Puşcaş (Casa Ofiţe­rilor Braşov) pe calul Gazeta 1070 p — 2:35,6 ; 5. Th. Gata (C.O. Bra­şov) pe calul Salcia 1041­ p — 2:30,0 (o derobare şi o bară doborîtă) ; 6. Dan Ionescu (Steaua I) pe calul Ja­guar 1040 p — 2:35,5 (o bară dobo­rîtă) etc. Clasamentul pe echipe : 1. Steaua I 3270 p, 2. Casa Ofiţerilor Braşov 3­90 p, 3. ASA Cluj 157­ p etc. Astăzi dimineaţă, de la ora 8,30, este programată cea de a doua probă a campionatului : scrima. întrecerile se vor desfăşura în sala Institutului de Ştiinţe juridice din bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej. R. VILARA SUCCES DEPLIN FINALELOR UNIVERSITARE PE IARĂ LA JOCURI SPORTIVE! Incepind de azi şi pînă în ziua de 10 iulie, Bucu­­reştiul , cel mai mare centru universitar al ţării, găzduieşte una dintre cele mai frumoase competiţii: întrecerile finale ale campionatelor republicane uni­versitare la jocuri sportive. Cu acest prilej, pe dife­rite terenuri din Capitală, un număr de 76 de echipe, dintre care 27 feminine, îşi vor disputa întiietatea la volei, baschet, handbal şi fotbal, ceea ce înseamnă că aproximativ 1 000 de studenţi sportivi din toate centrele universitare din ţară se vor întrece in aceste zile pentru titlurile de campioni republicani univer­sitari. De la bun început aş dori să subliniez că actuala ediţie a acestei tradiţionale competiţii depăşeşte in amploare pe cele precedente, fapt care ilustrează cit se poate de grăitor dezvoltarea înregistrată în ultimul timp în activitatea sportivă de performanţă din rin­­durile studenţilor. Ţinind seama de acest lucru, comi­sia de organizare s-a străduit să asigure din timp toate condiţiile pentru o cit mai bună desfăşurare a întrecerilor. Astfel, sub îndrumarea acestei comisii şi-au adus şi îşi aduc şi în prezent contribuţia, la re­zolvarea tuturor problemelor legate de organizarea finalelor rectoratele institutelor de învăţămînt supe­rior din Bucureşti, catedrele de educaţie fizică şi fede­raţiile de specialitate. Realizind o bună coordonare a întregii activităţi, s-a reuşit ca toate pregătirile să fie încheiate la timp, luindu-se şi unele măsuri pentru ca, paralel cu desfăşurarea întrecerilor, studenţii participanţi să aibă la dispoziţie şi un bogat program de manifestări cultural-artistice. în felul acesta, spe­răm ca strădaniile comisiei de organizare să contri­buie la transformarea competiţiei într-o adevărată sărbătoare a tineretului studios. Făcind o analiză a valorii echipelor care se pre­zintă la­­start“, ajungem la concluzia că spectatorii bucureşteni vor putea urmări întreceri de un ridicat nivel tehnic. Majoritatea formaţiilor calificate pentru finală au luat parte cu succes la diferite campionate republicane (de categoria A sau B), ceea ce ne în­dreptăţeşte să credem că vom fi martorii unor dispute de o certă valoare. Vom semnala in acest sens faptul că la volei masculin (Galaţi, Cluj, Bucureşti, Braşov), la volei feminin (Cluj, Bucureşti, Iaşi), la baschet masculin (Timişoara, Bucureşti, Cluj), la handbal masculin (Bucureşti, Timişoara, Galaţi, Petroşeni) şi la fotbal (Cluj, Craiova, Timişoara, Iaşi) vor fi pre­zente în întreceri echipe care pină nu de mult au activat cu succes in campionatele republicane. In ceea ce priveşte sistemul de disputare, la fie­care disciplină în parte s-a ţinut cont de numărul şi valoarea echipelor participante. Astfel, la baschet (masculin şi feminin), volei (masculin şi feminin) și handbal (masculin) se va imbina sistemul elimina­toriu cu cel turneu (numai tur). Datorită acestui fapt, prima etapă va fi eliminatorie, după care in alcătui­rea seriilor se va avea în vedere clasamentul fie­cărei echipe în campionatul republican. La fotbal, în­treaga competiţie se va desfăşura după sistemul eli­minatoriu, asigurîndu-se totuşi formaţiilor divizionare participarea în etapele finale. In încheiere ne exprimăm speranţa, alături de toţi iubitorii sportului din Capitală, că cei mai buni stu­denţi sportivi vor oferi cu acest prilej spectacole sportive valoroase, confirmind rezultatele obţinute pină în prezent Noi le urăm tuturor succes deplin ! prof. HARALAMBIE FIRAN membru al comisiei de organizare a campio­natelor republicane universitare la jocuri sportive Impresii de la Dornbirn După cum se ştie, duminică a avut loc la Dornbirn, în Austria un con­curs internaţional la care au luat parte şi atletele noastre Iolanda Ba­laş şi Mihaela Pe­­neş. La reîntoarce­rea în Capitală am discutat despre acest concurs cu antrenorul K­­N SOTER. „Dornbirnul este un mic orăşel aliat la graniţa cu Elveţia. In ime­diata vecinătate a lacului Constanza Concursul a fost organizat In scop propagandistic, pentru râsplndirea atletismului In regiunea Vorarlberg. Prezenţa la startul întrecerilor a trei campioni olimpici (Ioland­a, Mihaela şi belgianul Roelants), ca şi a unor atleţi fruntaşi din Elveţia, R.F.G., Ke­nya, Polonia, Austria, Belgia şi S. U. A., a atras in tribunele stadionului local un mare număr de spectatori. Din păcate pista a fost total necorespunzătoare, ceea ce a influernţat in mod hotăritor asupra rezultatelor. Mihaela Peneş, de exem­plu, pur şi simplu nu putea executa blocarea, pista „rupindu-se“. Am sfa­­tuit-o, de aceea, să arunce numai din alergare. In aceste condiţii, rezulta­tul ei de 53,0 m mi se pare deosebit de valoros. In ceea ce o priveşte pe Iolanda, trebuie să spun, fără nici un fel de exagerare, că performanţa de 1,75 m este focule bună. Locul de elan la Înălţime a fost cu mult mai prost decit cel de pe stadionul din Bari unde, anul trecut, abia de a reu­şit să treacă 1,70 m. Ea se alia Intr-o formă remarcabilă şi la primul con­curs. In condiţiuni bune, va dovedi-o printr-un rezultat de valoare, la În­cheiere, subliniez atmosfera de deo­sebită prietenie cu care am fost în­conjuraţi in tot timpul şederii noa­stre In Austria“. CONCURSURI... REZULTATE CUGIR. Intr-un concurs local tînă­­rul Marcel Petra, participînd la pri­mul său decatlon, a totalizat 5 445 p. — rec. regional. El este primul atlet din Cugir care realizează norma de clasificare pentru categ. I. în proba de o oră Vasile Lupu a alergat 16142 m — rec. regional. Cu acest prilej au evoluat şi fetiţele din grupa de copii, recent înfiinţată. Cecilia Lungu (1951) a sărit 4,31 m la lungime şi a obţinut 51,7 pe 300 m, iar Olimpia Liiceanu (1954) a sărit 3,90 m la lun­gime. Sînt cîteva rezultate promiţă­toare ale activităţii desfăşurate la Cugir de antrenorul Em. Schneider. BACAU: Etapa regională a cam­pionatului de juniori şi seniori. Au fost doborîte 4 recorduri regionale : Tr. Iliescu 1,72 m — înălţime şi I. Manea 46,97 m — suliţă la juniorii „mici", P. Ciupercă, 3,55 m — prăjină şi I. Segal 7,13 m — lungime la ju­niori cat. I. (I. Iancu — coresp. reg.). MIHAELA PENEŞ LA NOUL COMBINAT (Urmare din pag. 1) de viitoarea echipă de şah a combi­natului ? O să dăm de furcă, a con­tinuat ing. Popan, multor formaţii fruntaşe din ţară„. ...La serviciul contabilităţii am în­­tâlnit-o pe handbalista Ildico Kolossi, componentă a echipei Mureşul Tg. Mureş din categoria A, iar şeful ate­lierului mecanic e un vechi jucător de volei, Eugen Paşcanu. — Avem, mi-a spus secretarul aso­ciaţiei, zeci de alţi sportivi, mai pu­ţin cunoscuţi. Să mergem la secţia compresie pentru a vă face cunoş­tinţă cu cîţiva dintre aceştia. Am discutat cu maiştrii de schimb Petru Almăşan şi Gheorghe Rusu. Mi-au vorbit despre calităţile t­e fot­balişti ale lui Dan Petru, ale por­tarului Iosif Lapşanschi şi despre alţi jucători din echipa secţiei compre­sie. M-au rugat să scriu despre În­trecerile de volei, handbal şi baschet care au joc aproape zilnic pe terenu­rile de lingă „blocul tineretului“. — Dar nu întrecerea din produc­ţie cum se comportă sportivii dv ? — Sînt băieţi de ispravă, mi-a răs­puns maistrul Petru Armăşan. Fiecare lucrează cî­t doi. — Dv. vă place sportul ? — Intrebaţi-1 pe tov. ing. Popan. El o să, vă spună cite zile fripte le-a făcut inginerilor­, echipa de fotbal a maiştrilor. Până la urmă am terminat la egalitate cu foihraţia inginerilor (2-2). Am­ mai vizitat şi alte secţii unde am făcut cunoştinţă cu sportivi. Alături de tovarăşii lor de muncă, fotbalistul Ion Luca, voleibalistul Gh. Şerban, şahistul Ion Popa şi alţi ti­neri sportivi constructori şi chimişti Îşi Înzecesc eforturile In Întrecerea socialistă. — Spuneţi-mi, l-am întrebat la ple­care pe ing. Viorel Popan, ce anga­jamente şi-au luat muncitorii combi­natului în întîmpinarea celui de al IV-lea Congres al partidului ? — Să dăm o ultimă bătălie pentru a termina combinatul înainte de ter­menul prevăzut! Data acestui eveniment se apropie de prezent, graţie elanului cu care muncesc constructorii, mentorii şi chimiştii. Iar sportivii se află şi ei in primele rinduri ale acestei bătălii.. ATITUDINI Cînd organizatorii n-au timp de „nimicuri“ Cine a avut buna inspiraţie să vină duminică dimineaţa la concursul de nataţie organizat la ştrandul Ti­neretului a putut gusta din plin at­mosfera unor întreceri sportive pa­sionante. Lupta cu apa, cu adversa­rul şi, mai ales, cu secundele (con­cursul contînd ca o selecţie pentru viitoarele campionate republicane) i-a îndemnat pe tinerii înotători sa facă o adevărată risipă de energie. Fie a fost vorba de seriile în care se întreceau seniorii, fie de seriile celor mici, aflaţi poate la primul lor con­curs oficial, ardoarea cu care s-au disputat întrecerile a fost la unison. Adică, la cea mai înaltă tensiune. Dar... Nu e, cred, pentru nimeni un se­cret ca la ora actuală înotul nostru de performanță se află undeva la periferia rezultatelor europene. De cele mondiale nici că am curajul să amintesc. Că la o adică se găsesc repede nişte explicaţii, mai mult sau mai puţin „obiective“, de ce stăm aşa şi nu altminteri la nataţie, de asta sunt sigur. Eu insă aş adăuga la explicaţiile insucceselor noastre, una ce ţine de domeniul organizării, sau ar fi bine spus de domeniul neserio­zităţii în organizarea unor competiţii sportive. Despre ce e vorba ? întrece­rea a adus în faţa bloc-starturilor peste 500 de concurenţi (notaţi am­ploarea). Aşadar, emoţii, speranţe şi, bineînţeles, ambiţii. Asta înainte de cursă, în sfîrşit se dă startul — nu de către un arbitru oficial, ci de către un antrenor , și nu cu pistolul .Pe concurs, — prea ar fi oficial — zi cu un fluier. La sosire, indiferent dacă a cîștigat sau nu, concurentul nu vede nimic in afară de zidul ba­zinului. Nu tu o încurajare, nu tu o felicitare, o strîngere de mină, nimic. Nici măcar un sărut pe frunte. Să nu uităm că mulţi dintre concu­renţi sunt copii. Ce se petrece oare în sufletul unui asemenea sportiv, văzînd că nimeni, dar absolut nimeni, nu-l adresează pentru efortul şi performanţa sa nici cel puţin un „bravo“ ? Şi cit s-a mai zbuciumat, cu cită ardoare a luptat 21 ca să iasă primul sau al doilea ! L-am văzut pe Liviu Petrescu (12 ani) botind un record republican la 50 m spate, ce sta neclintit din 1939. Credeţi cumva că s-a făcut caz de Acest lucru ? A ieşit copilul din apă, ca de la o scaldă oarecare, şi-atîta art. I s-a spus sec că a bă­tut ra­cordul, mi se pare că cineva i-a zimbit, după aceea nimic. Oficialii aveau de lucru. Şi n-a fost singurul caz. Au m­ai căzut şi alte recorduri. Autorii ? 9 copii de cite 12 ani. Ofi­cialii, însă, aveau de lucru. „Hai, tata ! Voi ce mai încurcaţi lumea pe-aici ? Doar nu vă vom face statui, că aţi bătut un record“. De cei care au ieşit primii în se­riile de cite 7, nu mai vorbesc. Ni­căieri nici o încurajare. Oficialii ,,a­­veau pînă peste cap de lucru”. Şi ne mirăm de ce nu avem înotători de performanţă. Bineînţeles câ prac­tic nu e posibil să-i urci pe toţi cîşti­­gâtorii acestor serii pe podiumul în­vingătorilor. Acest lucru se întîmpla numai în concursurile mari şi în fi­nala pe ţară. Dar o diplomă ? Oare sâ fie atît de greu de oferit o diplomă celor ce o merită ? Nu mai vorbesc de acele mici cadouri, la prima ve­dere fără importanţă, dar care a­­junse în mina micilor învingători ca­pătă proporţ­ii de neînchipuit. Organi­zatorii, însă, n-au timp de asemenea „nimicuri“. Şi mai căutăm explicaţii *,obiec­­tive* de ce nu avem Înotători de clasă. Acum când ii avem în mînâ, in stadiul de formare pe viitorii mari campioni, considerăm ca lipsit de importanţă să ne aplecăm cu îmi multă dragoste şi interes asupra re­zultatelor lor. Nu avem timp, nu avem de unde sâ le oferim diplome. Sau, mai ştii, poate ca nu prevede regulamentul aşa ceva... Totuşi... NICOLAE CREANGA EXCURSIONIŞTI, TURIŞTI, IN STAŢIUNILE BALNEOCLIMATERICE B O R S E C LACUL ROŞU S O V A T A T U S N A D In tot cursul sezonului de vară unitarile co­merţului de stat local VA OFERĂ de 3 ori pe zi­­şi pe bază de abonament, MASA consistentă, variată, compusă din 2—3 fe­luri la alegere la preţuri intre 20,50 şi 22 lei. SEARA IN RESTAURANTELE STAŢIUNII : — specialităţi de grătar — băuturi alese — muzică — dans — antren PROGRAM PINA LA 2 NOAPTEA

Next