Sportul Popular, noiembrie 1965 (Anul 20, nr. 4807-4832)

1965-11-01 / nr. 4807

Dinamo Bucureşti din nou învingătoare în turneul internaţional de volei de la Paris PARIS, I (Agerpres). In ziua a doua a turneului internaţional mascu­lin de volei, echipa Dinamo Bucu­reşti a învins cu scorul de 3—0 (0, 8, 8) selecţionata de tineret a Franţei, în vreme ce formaţia P.U.C. a dis­pus cu 3—2 de Stade Fran­çais. Clasamentul competiţiei, după două zile de întreceri : 1. Dinamo Bucu­reşti 4 puncte ; 2. P.U.C. 4 puncte; S Stade Franţais 2 puncte ; 4 Selec­ţionata de tineret a Franţei 2 puncte. 2 Redac(la şi administrația) str Vasile Conta nr. 18, telefon tt 10­05 interurban 72 .1 286 Telex: sportrom bua. 180 Tiparul: L P. .Informatia*. str. Brexoianu 23—25. PREȚUL ABONAMENTULUI: 1 iuaa : 6,50 tel | 3 luni: 19,50 lei: 6 luni: 39 lei: 1 an : 78 lei: 40 361 Ultimele rezultate ale competiţiei de tenis de masă de la Budapesta Intrecerile de tenis de masi încheiata duminică seara la Budapesta au adus un frumos succes sportivilor noştri: Do­rin Giurgiucă — învingător in proba da simpla bărbaţi — şi Maria Alexandra — finalistă a probei de simplu­­craci. De asemenea, Ella Constantinescu mi a cedat decit In faţa cîştigătoarei, sovietica Svetlana Grinberg. Rezultatele acestor sportivi (mai ales al lui Giurgiucă) sunt de bun augur dacă ţinem seama de fap­tul că la Budapesta — cu cfteva ex­cepţii — au fost prezente cde mai bune „palete“ de pe continent. Necorespunzătoare — In schimb — evoluţiile din probele de dublu. Iată acum rezultatele tehnice mai im­portante: dublu femei, semifinale: Rud­­nova, Grinberg— Tarik, Maklari 3—1, Simon, Bucholz—Földi, Lukács 3—1, finala: Rudnova, Grinberg (URSS)— Simon, Bucholz 3—2; dubla bărbaţi, semifinale: Harangi, Papp—Ilarcsar, Fahazi 3—2, Stepanek. Kudrnak—Bor­sai, Pignitzki 3—2, finala: Stepanek, Kndmak (Cehoslovacia) — Harangi, Papp (Ungaria) 3—2; dublu mixt, tu­nd II: Mihalca, Reti—Pogusova, Ame­lia 3—0, Rudnova, Averin—Constan­tina«!, Bérezik 3—1, turul III: Mi­halca, Reti—Bosa, Kudrnak 3—2, A- iexandru, Giurgiucă—Poor, Kovács 3—0, optimi: Lukacs, Rózsás—Mihalca, Reti 3—1, Shannon, Barnes—Alexandru, Giurgiucă 3—1, semifinale: Shannon, Barnes—Földi, Fahazi 3—0, Lukacs, Rózsás — Rudnova, Averin 3—1, finala: Shannon, Barnes (Anglia)—Lukacs, Róz­sás (Ungaria) 3—1. ★ La Budapesta s-au desfăşurat lucră­rile Uniunii europene de pe lingă F­ede­­raţia internaţională de tenis de masă. Cu acest prilej au fost luate o serie de hotăriri: campionatele europene se vor desfăşura la Londra între 13 şi 20 a­­prilie 1966 cu participarea a 24 de ţări; viitorul congres al federaţiei internaţio­nale va avea loc la 16 aprilie 1966 la Londra. „Criteriul european pentru ju­niori“ se va desfăşura în iulie 1966 la Budapesta. S-a stabilit ca în viitor să se dispute „Cupa E­uropei“ interţări rezer­vată selecţionatelor feminine şi mascu­line. CM -1965, o ediţie mult mai dificilă decit precedeu (Urmare din pag. 1) de verificare (echipa U.R.S.S. în R.D.G., cea a Ungariei în R.F.G. şi R.D.G., a Iugoslaviei în U.R.S.S., iar echipa Cehoslovaciei în R.F.G. şi R.D.G. etc.), cred că subliniez îndea­juns perspectivele acestui campionat, repet cel mai dificil din scurta lui is­torie. — In acest caz, ce mai puteţi spu­ne despre grupa noastră semifi­nală ?... — Aprecierea generală rămine a­­ceeaşi, fără îndoială. Adică, este o grupă echilibrată, cu echipe de for­ţe sensibil apropiate. în plus, men­ţionez faptul că aceste echipe se cu­nosc destul de bine între ele. De pildă, reprezentativa noastră a jucat anul acesta de două ori cu Polonia şi Cehoslovacia. Doar echipa Unga­riei n-am văzut-o evoluînd in acest an. Dar, apreciind după lotul de ju­cătoare folosit în pregătiri, se poate spune că această formaţie nu ne este chiar necunoscută. In general, lotu­rile viitoarelor noastre adversare cu­prind foarte multe nume „vechi”, ca şi al nostru de altfel, şi de acest in­diciu am ţinut seamă. — Ce perspective credeţi că are reprezentativa noastră ? — Sarcina ei nu va fi uşoară, chiar în compania unor formaţii cunoscute, care — să nu uităm — ne-au văzut, la rîndul lor, jucînd. Dar, urmărind ultimele etape de pregătire şi, mai ales, partidele de verificare din Po­lonia şi U.R.S.S., am constatat la e­­chipa noastră o sporire progresivă a capacităţii de organizare a jocului, o mai mare forţă de atac, combinaţii tactice mai variate... — ...Intr-adevăr, comparînd evolu­ţia ei din toamnă cu aceea de la .Trofeul Zagreb" rezultă un progres însemnat în pregătire şi joc. — Acest fapt îmi dă speranţe intr-o comportare demnă de prestigiul hand­balului nostru. Lotul dispune de re­surse pentru a aborda cu încredere jocurile din grupa semifinală şi pen­tru a ţinti finala campionatului. Şan­se avem, fără discuţie, dar pentru concretizarea lor în faţa unor adver­sare de valoare, cu pretenţii la primul loc, ca Iugoslavia, Danemarca, U.R.S.S. şi R. F. Germană — din pri­ma grupă semifinală — jucătoarele noastre vor trebui să lupte cu toată ardoarea, cu multă încredere in for­ţele proprii şi convingere deplină că titlul poate fi apărat. Şi titlul poate fi apărat ! Compo­nentele lotului, alese cu grijă din ceea ce are mai bun la ora actuală handbalul nostru, posedă calităţi rea­le, la care — pentru valorificarea lor — trebuie să adauge încă una : ÎN­CREDEREA în posibilităţile lor şi în capacitatea conducerii tehnice, ele­ment esenţial în obţinerea performan­ţelor. ★ Mîine, lotul nostru reprezentativ pleacă la Viena, unde — după un joc de verificare cu formaţia locală Da­­nubia — îşi va continuă drumul spre localitatea Steinbach (R.F.G.), locul de întîlnire a finalistelor din grupa B. Ii urăm, alături de toţi iubitorii de sport din ţara noastră in deplin SUCCES ! " Acum cîteva zile, la Riga, pe tabla cu 64 pă­trate albe şi negre s-a ju­cat ultima mutare a meciu­lui pentru titlul mondial feminin de şah. Cîştigînd a 13-a partidă a confruntării cu tinăra Alia Kuşnir, deţinătoarea titlului, Nona Gaprindaşvili, şi-a asigu­rat victoria la un scor ca­tegoric : 81/2—41/2. Cam­pioana mondială a dat un răspuns elocvent celor care sperau într-o surpriză... Ea n-a avut loc și Nona Ga­prindașvili a rămas mai departe în posesia titlului. Iat-o la masa de joc (dreapta) în fața chalen­­gerei sale, în timpul me­ Pe gheaţa patinoarelor In 1966 se vor desfăşura o serie de importante competiţii internaţio­nale ale sporturilor pe gheaţă. Zilele acestea a fost stabilit programul defi­nitiv al întrecerilor europene şi mondiale la următoarele discipline : PATINAJ ARTISTIC : campiona­tele europene la Bratislava (1—6 fe­bruarie) ; campionatele mondiale 22— 27 februarie, la Davos (Elveţia) ; PA­TINAJ VITEZĂ : campionatele eu­ropene (bărbaţi) 22—23 ianuarie, la Denver (Olanda) ; campionatele mon­diale (bărbaţi) 19—20 februarie, la Göteborg (Suedia) ; campionatele mon­diale (feminine) 12—13 februarie la Trondheim (Norvegia) . HOCHEI PE GHEAȚĂ , campionatele mondiale 3 — 13 martie, în Iugoslavia. In boxul sovietic, preocupare pentru juniori Reproducem fragmente dintr-un arti­col despre boxul sovietic apărut în zia­rul „Deutsches Sportecho” sub semnă­tura lui V. Ostroverhov, antrenor eme­rit al U.RS.S.: „Popularitatea crescîndă a boxului pune în faţa federaţiei noastre sarcini noi, printre care un joc de frunte îl ocupă dezvoltarea boxului de juniori. Atracţia pe care arta boxului o exer­cită asupra tineretului trebuie folosită de către antrenori, pedagogi şi directori de şcoală pentru atingerea obiectivului lor principal — educarea unui tineret multilateral dezvoltat. Dacă un elev învaţă bine şi are o comportare exemplară în viaţa de toate zilele, porţile cluburilor de box îi sunt deschise. Cine nu îndeplineşte aceste condiţii nu are acces la practicarea spor­tului cu mănuşi, fără excepţie. Aceasta este o regulă pe care toţi antrenorii sunt obligaţi să o respecte. In ţară avem acum 250 000 de boxeri legitimaţi. Dintre aceştia, juniorii for­mează un procentaj redus — numai 23 la sută. Federaţia este hotărâtă să schimbe această proporţie: în viitorul apropiat 60—70 la sută din boxerii noştri vor fi juniori şi tineri. Vom a­­sigura astfel o rezervă permanentă de tinere talente pentru selecţionata naţio­nală. Introducerea competiţiilor de box în cadrul spartachiadei jubiliare din 1967 Introducerea boxului In programul spartachiadei elevilor necesită întocmi­rea unor regulamente com­petiţionale, a unei metodici speciale precum şi dota­rea cu materiale şi echipament sportiv în cantităţi satisfăcătoare. Pentru a rezolva aceste probleme ne bazăm pe sprijinul organizaţiilor cultu­rale, medicale şi al tuturor federaţiilor cu dreptul de a prezenta o singură se­lecţionată. Acest regulament este neco­respunzător pentru acele republici unio­nale sau acele secţii de cluburi în care boxul a luat o dezvoltare de masă. Or­ganizez competiţiile pe această bază, privăm pe mulţi boxeri tineri de posibi­litatea participării la concursurile unio­nale, în timp ce peste 400 de boxeri maturi au posibilitatea să-şi măsoare anual forţele în concursurile zonale. Pentru a remedia această situaţie, Federaţia sovietică de specialitate a ho­­tărît să organizeze incepînd din 1966 şi concursuri zonale pentru juniori şi tineret. Participarea unei selecţionate de tine­ret la turneul internaţional din Bulgaria in primăvara acestui an, a constituit un eveniment important pentru federaţie. Tinerii selecţionaţi au reprezentat cu cinste boxul nostru în străinătate. Des­pre caracterul de masă pe care l-a că­pătat acest sport în ţara noastră vorbeşte şi faptul că, în loturile de tineret, pe lingă boxerii moscoviţi, sunt selecţionaţi în număr mare şi boxeri din R.S.F.S.R., Ucraina, Kazahstan, Letonia şi alte re­publici unionale“. REVISTA PRESEI a elevilor constituie un eveniment extrem de important în viaţa federaţiei noastre. Dacă nu creăm condiţiile necesare pen­tru cursurile teoretice şi antrenamente, pentru desfăşurarea unei munci edu­cative corespunzătoare şi controlul me­dical obligatoriu, cursurile facultative de box introduse în şcoli sunt de neconceput. Aici problema esenţială este cea a ca­drelor de antrenori­ republicane. Un loc central în organiza­rea acestei munci trebuie să-l ocupe co­misiile republicane pentru boxerii ju­niori şi tineri. Alcătuirea în mod judicios a calen­darului competiţional pentru juniori şi tineret este de maximă importanţă. La concursurile unionale rezervate acestei categorii de boxeri participă anual re­publicile unionale sau cluburile, fiecare 21 de ţări şi-au anunţat participarea la turneul UEFA 1966 BERNA (Agerpres). Uniunea euro­peană de fotbal, întrunită la Berna, a făcut cunoscut că 21 de ţări şi-au anunţat participarea la cea de-a XIX-a ediţie a turneului U.E.F.A. rezervat echipelor de juniori, turneu care se va desfăşura în 1966 în Iugoslavia. Federaţia suedeză nu s-a pronunţat încă definitiv privind participarea e­­chipei Suediei la acest turneu. Con­form unei hotăriri, vor fi admise nu­mai 16 echipe, aşa incit se vor orga­niza în prealabil 5 jocuri de califi­care (în cazul neparticipării Suediei, 4 jocuri). Comisia pentru juniori din cadrul U.E.F.A. va stabili la 12 noiembrie, la Berna, programul meciurilor de cal tificare. Tot atunci se va fixa şi data disputării turneului U.E.F.A. Referi­tor la aceasta, 12 ţări s-au pronunţat pentru luna iunie, iar 3 ţări au optat pentru data tradiţională de desfăşu­rare — luna aprilie. Celelalte ţări au lăsat fixarea datei la latitudinea U.E.F.A Iată ţările care şi-au anunţat parti­ciparea : Anglia, Austria, Belgia, Bul­garia,­ Cehoslovacia, Elveţia, Franţa, R. D. Germană, R. F. Germană, Ita­lia, Iugoslavia, Olanda, Polonia, Por­tugalia, România, Scoția, Spania, Tur­cia, Ungaria, Uniunea Sovietică și Suedia (de la care se așteaptă răs­punsul definitiv). Turneul selecţionatelor divizionare de popice în R. D. Germană Continuîndu-şi turneul în R. D. Germană, selecţionatele noastre di­vizionare au evoluat duminică la Dessau, unde au întîlnit două selec­ţionate ale ţării gazdă. Şi de data aceasta, formaţia feminină a avut o comportare mai bună, obţinînd vic­toria, cu 2 426 p.d. — 2 333 p.d. Ju­cătoarele noastre au realizat urmă­toarele cifre: Margareta Semani 441, Elena Predeanu 433, Maria Stanca 397, Elena Trandafir 395, Cornelia Moldo­­veanu 390 şi Crista Szöcs 370. în schimb, jucătorii români — deşi au reuşit o medie bună (891 p.d.) — au fost învinşi de selecţionata gazdelor cu 5 411 — 5 349 p.d. Iată rezultatele lor : P. Pur­­e 954, I. Micoroiu 918, C. Rădulescu 891, D. Dumitru 883, Cr. Vînătoru 871 şi C. Dumitru 832. Dintre gazde cele mai bune perfor­manţe le-au obţinut Brill 407 şi Bor­n­ell 401 la fete, Herter 930 şi Bor­­lichtig 907 la băieţi. La 3 noiembrie, selecţionatele noa­stre divizionare vor susţine întilniri la Espenheim. I PE SCURT . La Alger, într-o partidă amicală desfăşurată în nocturnă echipele de fotbal ale Algeriei şi Marocului au terminat la egalitate : 0-0. • Selecţionatele de fotbal (juniori) ale R.P. Polone şi R. D. Germane s-au întîlnit intr-un meci amical la Varşovia. Gazdele au terminat în­vingătoare cu scorul de 3—2 (1—0). • Intr-un meci internaţional de tenis desfăşurat la Köln echipa R.F. Germane a învins cu scorul de 3—2 echipa Belgiei. 6 Echipa de tenis a Danemarcei a învins la Copenhaga cu 5—0 echipa Iugoslaviei, care a avut în compo­nenţă pe Spear şi Mincek. Danemar­ca va întîlni şi echipa Italiei, care la Helsinki a dispus cu 4-1 de se­lecţionata Finlandei. • In campionatul de hochei pe gheaţă al R.S. Cehoslovace conduce Slovan Bratislava cu 19 puncte ur­mată de Dukla Jihlava cu 19 puncte şi Z.K.L. Brno cu 16 puncte. In etapa de duminică, Slovan Bratislava a dis­pus cu scorul de 9—2 (1-0 ; 3—0; 5—2) de Dukla Kosice. Tesla Pardu­bice a învins în deplasare cu 3—2 (1—0 ; 1—1 ; 1—1) pe Spartak­ulsen . Marele premiu automobilistic de la Los Angeles a fost cîștigat de sportivul Hap Sharp (S.U.A.), care a realizat pe un traseu de 321,868 km o medie orară de 167,708 km. Pe locu­rile următoare s-au clasat Jim Clark (Anglia) şi Bruce Mc­­Laren (Noua Zeelandă) . Turneul internaţional masculin de volei de la Strasbourg a revenit e­­chipei Asniers, care în finală a în­trecut cu 3—2 formaţia iugoslavă Par­tizan Belgrad. In semifinale, Asniers a învins cu 3—1 pe München, iar Partizan a eliminat pe Strasbourg. • Cea de a 6-a etapă a turului ciclist internațional al Mexicului a fost dominată de Fausto Gonzales (Mexic). Acesta a parcurs cei 151 km ai etapei Puebla-Mexico în 3h29:17,0. In clasamentul general individual conduce Cervantes (Mexic). • Federaţia de ciclism din R.S. Cehoslovacă a selecţionat un lot de 9 alergători care vor începe în cu­­rind antrenamentele pentru cea de-a 19-a ediţie a „Cursei Păcii"* Praga— Varşovia—Berlin. Din lot fac parte Jan Smolik, Pavel Dolezal, Jiri Hava, Ladislav Heler, Jaroslav Krapil, Ru­dolf Scheibal, Pavel Konecny, Jan Wenczel, Daniel Gracz. • Comitetul olimpic iugoslav a ho­­tărît ca sportivii selecţionaţi pentru Jocurile olimpice din Mexic să-şi desfăşoare cea mai mare parte a pregătirilor în staţiunea de munte Perister (Macedonia), situată la al­titudinea de 2 218 m. 9 Continuîndu-şi turneul în Europa selecţionata feminină de baschet a Braziliei a întîlnit la Berlin repre­zentativa R.D. Germane. După un meci de o valoare tehnică şi spec­taculară deosebită, care a necesitat două prelungiri, baschetbalistele bra­ziliene au câștigat cu 102—101, scor unic în istoria baschetului feminin.

Next