Sportul Popular, decembrie 1965 (Anul 20, nr. 4833-4859)

1965-12-01 / nr. 4833

A Optimism in tabăra dinamovistă ... Final dramatic de turnuri. Adversari la masa cu cele 64 de pătrăţele, Pîrcălab și Popa. Ata­că Pîrcălab. O„fentă" a extre­mului dinamovist și Popa este în „plasă“ de mat. In ultimul moment, însă, Cornel găsește o mutare salvatoare. Remiză. își string mîna. — Mîine (N. R. — azi) va tre­bui să găsești calea spre cîștig, Ioane ! — Iar tu va trebui să te aperi la fel de bine, Cornele ! Așadar, „transferul" de la șah la fotbal, la meciul cu Interna­zionale, e făcut. „Lansat“, Pîr­călab... atacă în continuare. „Echipă foarte mare Interna­zionale. Ne-am pregătit special pentru meciul cu ea. Vom face totul pentru a obţine un rezul­tat bun. Luptînd din prima pînă în ultima secundă a partidei, putem realiza un scor favorabil. Tare aş vrea să-i dau şi lui Saru­ un gol !" Nerăbdător, Popa iese la „in­tercepţie“. Abia îi aştept pe mi- M. POPESCU (Continuare In pag. a 3-a) PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VA! ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ ŞI SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA Anul XXI­ Nr. 4833 ★­ Miercuri 1 decembrie 1965 ★ 4 pagini 25 bani Astăzi, în întreaga ţară, Slut io Siäitäiliiälä le imái Mii de iubitori ai sportului,­ de la oraşe şi sate, se vor pre­zenta astăzi la startul primei etape a Spartachiadei de iarnă, întrecerile programate la 10 ramuri sportive (schi, patinaj, săniuţe, gimnastică, trîntă, şah, tenis de masă, tir, orientare turistică şi haltere) vor avea loc — în cadrul asociaţiilor sportive — pînă la 10 februarie. Astfel, de-a lungul a peste 70 de zile de concurs iubi­torii sportului vor avea posibilitatea să se pregătească şi să parti­cipe la un bogat program competiţional. Cei mai buni dintre ei se vor califica în etapele superioare. Această competiţie oferă nou prilej maselor de oameni ai muncii, întregului tineret de a practica sportul in mod sistematic şi organizat. Pentru aceasta este însă necesar ca toate consiliile asociaţiilor sportive de la oraşe şi sate — în strinsă colaborare cu organizaţiile U.T.C. şi sindicale — sprijinite şi îndrumate de către organele­ UCFS să dovedească o continuă preocupare pentru buna organizare şi popularizare a competiţiilor. Din relatările redactori­lor şi corespondenţilor noştri reiese că în multe, foarte multe aso­ciaţii sportive a existat o grijă deosebită pentru pregătirea întrece­rilor astfel că, astăzi, la startul primelor concursuri, vor participa numeroşi tineri şi tinere. Este cazul asociaţiilor sportive Planifica­rea şi Quadrat din Bucureşti, Clujeana din Cluj, Muncitorul din Reşiţa, asociaţia sportivă din comuna Luica , raionul Olteniţa, Rulmentul Bîrlad ş.a. care au creat condiţii optime de concurs, au procurat material şi echipament sportiv, au pus la dispoziţia tineretului cadre calificate care să-i îndrume pregătirea. Dar sunt şi asociaţii sportive care au rămas în urmă : Gloria Reşiţa, Munci­torul Anina, Gloria Tirnova, multe asociaţii sportive din raioanele Beiuş, Salonta, Ineu, Marghita — din regiunea Crişana etc. care n-au luat încă măsurile necesare pentru organizarea competiţiilor. Probabil că aici se vor irosi multe din zilele primei etape a spar­­tachiadei de iarnă pentru pregătirile care trebuiau făcute încă din luna noiembrie. In aceste cazuri este necesară intervenţia organelor UCFS care, prin brigăzi de îndrumare, control şi sprijin, pot con­tribui la Înlăturarea lipsurilor. Aşadar, de astăzi amatorii sporturilor de iarnă vor fi oaspeţii bineveniţi ai Spartachiadei. Tuturor, redacţia noastră le urează succes deplin in întreceri şi le promite că va urmări cu atenţie şi bucurie competiţiile ce vor fi organizate la oraşe şi sate ! AZI ÎNCEPE „CUPA BOSFO­RULUI" LA BASCHET Azi începe la Istanbul turneul internaţional de baschet masculin dotat cu „Cupa Bosforului“, la care participă primele reprezenta­tive ale Iugoslaviei, Bulgariei, Cehoslovaciei, Turciei, Austriei, Israelului şi Iranului, precum şi echipa de tineret a țârii noastre. CAMPIONATUL DE POLO AL CAPITALEI In ultima etapă a campionatu­­lui de polo al Capitalei au fost înregistrate următoarele rezultate: seniori : steaua—Progresul 7—2, Dinamo—Rapid 5—0 ; copil : Pro­gresul—Clubul sportiv școlar 5—0, Steaua—S.S.E. nr.­­ 14—0, Rapid— S.S.E. nr. 2­9—1. (C. VASILIU— coresp.). S-A ÎNCHEIAT „ICEFIADA" LA BASCHET Tradiţionala „icefiadă” la bas­chet (băieţi) s-a încheiat cu vic­toria echipei anului III (asistent Mihai Nedef), care a învins în meciul decisiv echipa anului IV (lector Aristea Hrişcă) cu scorul de 91—90 (după prelungiri). Cei mai buni jucători au fost Diman­­cea şi V. Gheorgh­e de la învin­gători, Chiciu şi Gal de la în­vinşi. „CUPA 13 DECEMBRIE" LA ORIENTARE TURISTICA Asociaţia sportivă POLIGRA­FIA din Capitală organizează du­minică 5 decembrie a şaptea e­­diţie a tradiţionalei competiţii turistice dotată cu „CUPA 13 DE­CEMBRIE“. Concursul va avea loc în pădurea Brăneşti, cu pleca­rea de la cabana Pustnicu. BASCHETBALIŞTII GRECI LA GALAŢI Ieri s-a disputat la Galaţi par­tida internaţională de baschet dintre selecţionata oraşului şi e­­chipa Atenei. Victoria a revenit oaspeţilor cu scorul de 86—79 (40—31). CEHOSLOVACIA - SUEDIA LA HOCHEI Aseară s-a dis­putat la Praga al doilea joc dintre echipele Ce­hoslovaciei şi Suediei. Victoria a revenit hocheiştilor cehoslovaci cu scorul de 5—3 (1—0, 3—1, 1—2). In dreapta, incepind de sus • Corso, Malatrasi, Picchi, Landini, Sarti şi antrenorul Herrera Văzuţi de NEAGU RĂDULESCU Meci de mare atracţie, astăzi pe stadionul „23 August", cu în­cepere de la ora 14. Echipa noastră, Dinamo Bucureşti în­­tîlneşte pe Internazionale Mila­no în cel de al doilea tur al „Cupei campionilor europeni". ■ Dinamo Bucureşti va ali­nia următoarea formaţie : DATCU - POPA, NUNWEILLER III, NUNWEILLER IV, IVAN - GHERGHELI, STEFAN - PIRCA­­LAB, NUNWEILLER VI, ENE II, HAIDU. ■ lată si „11 "-le milanez: SARTI - MALATRASI, LANDI­­Nl - BEDIN, GUARNERI, PICCHI - JAIR, GORI, PEIRO, CORSO, DOMENGHINI. Meciul va fi condus de o bri­gadă de arbitri elveţieni : Karl Kaller (la centru), Roland David şi Andrei Tschaun. Astăzi, la ora 14, pe stadionul „23 August“,­­ Dinamo­ Internazionale, în „C.C.E.“ la fotbal • MODIFICĂRI IN­FORMAȚIA DINAMOVISTA • O INDISPONIBILITATE DE ULTIM MOMENT LA INTER : SUAREZ • ARBITRUL ELVEŢIAN KARL KALLER CONDUCE PARTIDA In partea stingă : Popa, Gher­­gheli, Pircălab, Haidu şi Fră­­ţilă (Dinamo). Taberele Ministerului Invăţămintului pentru vacanţa de iarnă In perioada vacanţei de iarnă Ministerul Invăţămîntului — prin Direcţia activităţilor educative — organizează două tabere speciale pentru elevii fruntaşi in sport şi la învăţătură. Aceste tabere au fost fixate în perioada 23 decem­brie — 5 ianuarie, la Sinaia (cu 100 de participanţi) şi Muntele Mic (348 de participanţi). La antrenamentul lui Inter Lume multă, ieri dimineaţă, la antrenamentul lui „Inter". Spre satisfacţia noastră şi spre... deo­sebire de data trecută, o bună parte din asistenţă o alcătuiesc antrenorii. De toate categoriile. Alături de Ilie Oană, Ştefan Co­vaci, Bazil Marian, Gheor­­ghe Ola, Angelo Niculescu, Tra­­ian Ionescu — ultimii doi... mai direct interesaţi, — pot fi vă­zuţi şi tineri tehnicieni abia ie­şiţi de pe băncile „şcolii“. Acum, la numai 10 zile după victoria „11"-lui românesc asu­pra echipei lui Eusebiu, dorinţa specialiştilor noştri de a vedea la „lucru“ formaţia nr. 1 a lu­mii este lesne de înţeles. ★ La ora 11 precis (cîte nu spu­ne această punctualitate !) pe ga- G. NICOLAESCU (Continuare In pag. a 3-a) Programul şi arbitrii Campionatului balcanic la baschet feminin Cinstea de a găzdui cea de a treia ediţie a Campionatului balcanic la baschet feminin re­vine oraşului Galaţi unde, cu numai două săptămâni în ur­mă, s-a desfăşurat un alt im­portant turneu internaţional. La întreceri, aşteptate cu jus­tificat interes de localnici, par­ticipă reprezentativele Bulgari­ei (cîştigătoarea ediţiilor pre­cedente, disputate la Belgrad şi la Sofia), Iugoslaviei şi Ro­mâniei, precum şi echipa se­cundă a ţării noastre. Jocurile vor avea loc în sala Construc­torul, după următorul program: 3 DECEMBRIE, ora 17,30: deschiderea festivă; ora 18: România A — România B­­, ora 19,30 : Bulgaria — Iugoslavia ; 4 DECEMBRIE, ora 18 : Bul­garia — România B ; ora 19,30: Iugoslavia — România A ; 5 DECEMBRIE, ora 10,30 Iugoslavia — România B; ora 12: România A — Bulgaria ora 13.15, festivitatea de în­chidere. Conducerea meciurilor va f asigurată de următorii arbitr internaţionali: Demeter Cal­litsis (Grecia), Nurhan Dem­ir­dogen (Turcia), Ivan Kuikot (Bulgaria), Bise Nedzad (Iugo­slavia) şi Petre Marin (Româ­nia). Era iarnă, tot ningea FOILETON Schituri (de 8+1, de 4+1), giguri şi alte ambarcaţe ale Şcolii sportive de elevi nr. 1 sunt „adăpos­tite“ sub cerul liber al iernii Şi de ger barca plesnea... Pe Herăstrău e mai frig ca un oraş. Trage lacul. Şi eu care trebuie să iau la­rină, prin zăpadă, toate hangarele cluburilor ! Lasă că nici băiatu' nu-i începător in ale meseriei. „Trage“ şi subsemnatul la braseria din parc. Dacă nici eu nu ştiu să fac „teren- iarna pe Herăstrău, nici dracul nu mai ştie ! Uite, pun prinsoare cu dv. că in două minute toţi marangozii de pe lac sunt la masa mea ! Nu Uneţi, că pierdeţi. Mi-au recunoscut urmele galo­şilor pe zăpada imaculată din jurul ambarcaţiilor lăsate afară, în voia soartei şi acum mă caută peste tot. Cine altul poate fi ? Ce, vine vreun preşedinte de secţie nautică să-şi vadă mîndreţele de schifuri acoperite de zăpadă ? Îşi lasă vreun antrenor ,,treburile“ zil­nice de pe la club, pe la oraş sau pe la federaţie, ca să descindă în mijlocul suplelor role ale căror burţi s-au umflat de atita apă şi zăpadă ? Se de­plasează aici vreun echipaj care în toamnă şi-a luat obligaţia de a ajuta la ridicarea starurilor (peste 1 000 kg are unul !) spre a fi adăpostite ? Mi-ai găsit ! Vine reporterul, săracul, bate ca in fiecare an la uşa hangarelor, stă de vorbă cu marangozii, face un foiletonaş şi aşteaptă cu inima cu­ un purice cele 6—7 adrese fulminante ale cluburilor criticate care cer în mod expres sancţionarea se­veră a „corespondentului“, arătînd pe două pagini dactilografiate la un rind că „regretă“, dar cea de a 8-a barcă plesnită de ger in faţa garajului lor, nu le... aparţine. Şi, deci, aşteaptă să li se comunice urgent măsurile luate împotriva căruia care şi-a permis sa pună într-o lumină proastă..." etc. ete. Auziţi dv., „lumină proastă" ! Pun eu în lumină proastă cluburile ? S-ar putea şi asta. Acum insa n-au ce să mai spună. Fotoreporterul nostru, T. Roibu, m-a asigurat că lumina a fost bună şi imaginile ambarcaţiilor lăsate în „mijlocul na­turii“ vor ieşi splendid, pe fundalul unui frumos decor clasic de iarnă. V-am spus eu că in două minute toţi maran­gozii de pe lac sunt la masa mea ? Uite, că au venit. — Iar ne critici, reportere ? — Ale cui sint schifurile lăsate afară, in ză­padă ? — iscodesc eu. — Ale Şcolii sportive de elevi nr. 1. Şi cit costă un schit de „8“, nene maran­­gozule ? — 25 de mii. Dar nu-i vina noastră. „Şcoala“ stă cu chirie la baza nautică a Clubului şcolar şi acesta (n. n. clubul) nu-i dă spaţiu... — Dar iolele şi starurile (n. n. 50 de mii bu­cată) care stau neacoperite în dreptul „Expozi­ţiei“ — continui cu tradiţionalul interviu de iarnă — ale cui sunt ? — Ale Progresului. — Dar... — Ale Ştiinţei. — Şi nu se pot acoperi măcar cu niscai ro­gojini ? — De unde, reportere ? Cluburile fac investiţi numai pentru ambarcaţii noi­­... — De ce naiba le mai ştergeţi atit de apă — după fiecare antrenament­­— dacă tot ştiţi că iarna le lăsaţi în zăpadă ?! — Nu e vina noastră, reportere. Du­mneavoas­­tră, care de patru ani bateţi drumu’ ăsta cu­noaşteţi problema. Ce ziceţi d-un rom mic ?... Facem noi cinste, poate s-or îndrepta lucrurile. — Să vină ! Moş Pîrvu, cum aude comanda, îşi gidilă cor­zile ţambalului şi se apropie cu paşi uşori de noi. Stă o clipă în cumpănă, îşi deschide apoi larg gulerul de la cămaşă şi începe : Era iarnă, tot ningea Şi de ger barca plesnea.... Ce mai ! Povestea cu ambarcaţiile lăsate afară îşi face loc în cântece, deşi a ajuns de basm... VASILE TOFAN ! Volierele zac In zăpadă cu buna... știin\ă a „Șt­ii­nț­ei"

Next