Sportul Popular, ianuarie 1966 (Anul 21, nr. 4860-4883)

1966-01-04 / nr. 4860

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA J­ÎRGAN Al UNIUNII DE CULTURĂ FIZICA $1 SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA nl XXII — Nr. 4860 Marti 4 ianuarie 1966 4 pagini 25 fani Conducătorii de partid şi de stat la carnavalul tineretului Comitetul orăşenesc Bucu­­eşti al U.T.C. a organizat în noaptea Anului Nou un carna­­al al tineretului în sălile Pa­­atului Republicii. Au luat parte mii de tineri din întreprinderile şi institu­­iile bucureştene, din institute­­e de cercetări ştiinţifice şi de­nvăţămint superior, elevi, stu­­denţi români şi studenţi stră­­in din aproape 70 de ţări, a­­laţi la învăţătură în ţara noastră. Tuturor celor pre­­senţi, tovarăşul Petre Enache, prim-secretar al C.C. al U.T.C., le-a transmis tradiţionalele urări de Anul Nou. Acest revelion al tineretului a avut ca oaspeţi pe tova­răşii Nicolae Ceauşescu, C­ Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraş, Constantin Drăgan, Alexandru Drăghici, Paul Niculescu- Mizil, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Petre Blajovici, Petre Lupu, Ilie Verdeţ, Mihai Dalea, Manea Mănescu, Vasile Patilineţ, Virgil Trofin. La sosire, ei au fost întîmpinaţi cu puternice urale şi ovaţii. Conducătorii de partid şi de stat s-au prins în hore, petrecind alături de tinerii bucureşteni. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu a felicitat călduros organi­zaţia tineretului comunist, „Co­mitetul Central al U.T.C., în­tregul tineret al ţării noastre, unindu-le un an rodnic, suc­ces în contribuţia adusă la opera de desăvîrşire a con­strucţiei socialismului în ţara noastră. Cuvintele secretarului ge­neral al C.C. al partidului nostru au fost primite de ti­neri cu îndelungi ovaţii, în­tr-o atmosferă de entuziasm general. Au fost momente impresionante, un nou prilej de manifestare a dragostei şi ataşamentului profund pe care tineretul nostru le poartă Partidului Comunist Român şi conducătorilor săi. (Agerpres) Revelion 1­966... Tineretul sportiv a sărbătorit cu însufleţire venirea noului an, inchinînd pentru realizările din anul 1965, pentru noi succese in muncă şi în sport în anul în care am păşit. PRINTRE SPORTIVII DIN CAPITALA In pragul noului an, troleibu­zele care se îndreptau spre tine­rele cartiere ale Capitalei au fost foarte aglomerate. Multe din fi­reşte cartiere si-au sărbătorit primul lor Revelion. Prima vizită am făcut-o în Drumul Taberei, blocul F 14, et. II. In uşă, cu zimbetul pe buze, ne întîmpină maestrul emerit al sportului Aurel Vernescu. Prin­tre imitaţii săi se numără fami­lia baschetbalistului Mihai Albu­, a antrenoarei federale de gim­nastică Sonia Iovan şi viitorul campion mondial... Petrişor Ver­nescu. Afară, oraşul este în sărbă­­toare. Noul an a sosit şi veselia este mare peste tot. ...In cartierul Pajura. Locuinţa antrenorului de vik­ting Gheor­­ghe Constantin este arhiplină. Veliştii au final, conform tradi­ţiei marinăreşti, să fie cu echi­pajul complet. Alături, în apar­tamentul rapidistului Cristian Po­­pescu, se dansează. In... gră­madă distingem pe rugbistul De­m­­ian cu solia etc. La multi ani! La multi ani cu noi succese !... Se ciocnesc pahare cu vin medaliat şi se urează ..noi medalii şi pentru sportivii noştriPAUL ROMOŞAN ÎN CABANELE DIN BUCEGI In ultima zi a anului am por­nit cu unul dintre acceleratele de­­Continuare în pag. 2—3) ROBERI ROMÂNI LA CAM­­PIONATUL EUROPEAN DE TINERET Ieri a plecat la St. Moritz lotul de bob-tineret al ţării noastre pentru a participa la campionatul european de tineret (8—9 ianuarie). Au făcut deplasarea echipajele Al. Oancea — N. Cotacu și R. Ne- |­ielcu — P. Hristovici. TN .C.C.E­ LA TENIS DE MASA : C.S .T CLUJ - OLYMPIALJUBLJANA LA 18 IANUARIE Campioana ţării şi deţinătoarea „C.C.E.” la tenis de masa, forma­ţia masculină C.S.M. Cluj va juca in cadrul sferturilor de finală ale „C.C.E.*, cu echipa iugoslavă O­Lympia Ljubljana. Partida va avea loc la 18 ianuarie a.c. la Bucureşti. PIONIERI ŞAHIŞTI IN ÎNTRECERE începân­d de astăzi, la cercul de şah al Palatului Pionierilor din Capitală au loc întrecerile finale ale tradiţionalei competiţii pentru copii, „Cupa Palatului“. După mai multe concursuri eliminatorii, de selecţie, cei mai buni jucători calificați in finală își vor disputa mult rîvnitul trofeu. Dragi tovarăşe şi tovarăşi, Cetăţeni ai Republicii Socialiste România, Peste cîteva minute ne vom despărţi de anul 1965 — an de mari înfăptuiri ale poporului român în toate domeniile activităţii sociale — şi vom întîmpina, cu voie bună şi optimism, anul 1906, care deschide patriei noastre noi perspective de progres şi prosperitate. Cronica socialismului va rezerva anului care a trecut pagini bogate în realizări şi eveni­mente de mare însemnătate pentru dezvolta­rea orinduirii noastre, pentru mersul înainte al ţării, pentru viitorul poporului român. Dind viaţă politicii partidului, oamenii muncii au încheiat anul acesta cu succes planul de şase ani, au ridicat noi uzine şi fabrici, au sporit producţia de bunuri materiale şi valori spiri­tuale, au făcut noi paşi pe calea cunoaşterii ştiinţifice, au îmbogăţit şi mai mult, prin munca lor, patria, făcînd-o mai puternică şi mai înfloritoare. Acest an a intrat in istoria partidului şi a ţării prin Congresul al IX-lea, care a adoptat directivele viitorului plan cincinal — progra­mul înfloririi multilaterale a patriei, al ridicării pe o treaptă superioară a procesului de desă­­vîrşire a construcţiei socialiste. A fost adop­tată noua Constituţie care consfinţeşte victo­riile istorice ale poporului. România, stat su­veran şi independent al celor ce muncesc, a fost proclamată Republică Socialistă. Poporul român, liber şi stăpîn pe soarta sa, îşi fău­reşte, sub conducerea partidului, viitorul fe­ricit, păşind mereu înainte spre culmile înalte ale civilizaţiei — societatea comunistă. Partidul şi guvernul au elaborat măsuri me­nite să deschidă calea progresului neîntrerupt în domenii de mare însemnătate ale vieţii so­ciale. Printre acestea se înscriu măsurile pri­vitoare la dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi modernizarea producţiei agricole, îmbună­tăţirea organizării şi planificării agriculturii, precum şi cele cu privire la perfecţionarea or­ganizării şi îndrumării cercetării ştiinţifice, la narvarea iokiîwi ydir.td­ în dezvoltarea socie­tăţii. Creşte rolul organizator al statului în con­strucţia socialistă, se perfecţionează activita­tea organelor de stat, legăturile lor cu masele, se dezvoltă democraţia socialistă. Partidul Co­munist Român, urmat cu încredere de întregul popor, îşi îndeplineşte cu cinste înalta misiune de forţă conducătoare a societăţii. Zilele trecute, Marea Adunare Naţională a votat planul de stat pe 1966 — primul an al cincinalului — stabilind în toate domeniile obiectivele de muncă ale noului an, a căror îndeplinire va asigura noi victorii in înflorirea economiei şi culturii, va ridica bunăstarea ce­lor ce muncesc. Muncind cu elan şi abnegaţie, dînd viaţă acestor obiective, poporul roman va face să strălucească tot mai puternic chipul scumpei noastre Patrii, îngăduiţi-mi să felicit cu prilejul Anului Nou, în numele conducerii partidului şi sta­tului, pentru marile succese obţinute, eroica noastră clasă muncitoare, harnica şi priceputa ţărănime, valoroasa noastră intelectualitate, pe toţi oamenii muncii români, maghiari, germani şi de altă naţionalitate, tineri şi vîrstnici, bărbaţi şi femei, care alcătuiesc marea familie a României Socialiste. Angajat într-o intensă activitate construc­tivă, poporul român militează pentru dezvolta­rea colaborării internaţionale, îşi dă contri­buţia la lupta pentru victoria cauzei socialis­mului, democraţiei şi păcii în întreaga lume. Partidul şi guvernul ţării noastre consideră de însemnătate vitală pentru soarta omenirii întărirea unităţii şi coeziunii sistemului mon­dial socialist, a mişcării comuniste şi munci­toreşti internaţionale, mobilizarea în jurul acestora a tuturor forţelor înaintate ale socie­tăţii contemporane, care acţionind unite sunt capabile să zădărnicească­­acţiunile agresive ale cercurilor imperialiste, să asigure progre­sul şi securitatea popoarelor. Fie ca noul an să aducă poporului român bucurii şi împliniri tot mai mari, noi succese în înfăptuirea aspiraţiilor sale de fericire cu prosperitate, să sporească şi mai mult puterea materială şi spirituală a patriei noastre, să asigure noi victorii forţelor care luptă pentru progres social, pentru triumful păcii în lume. Vă urez tuturor, dragi prieteni şi tovarăşi, îndeplinirea dorinţelor şi năzuinţelor dumnea­voastră de mai bine, sănătate şi viaţă lungă, un nou an rodnic şi fericit. La mulţi ani!­ ­ Cuvintarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al C. C. al P. C. R, rostită la posturile de radio şi televiziune cu prilejul Anului Nou Baschetbaliștii de la Steaua au terminat neinvinși turul campionatului în meniul decisiv: Steaua— Dinamo 92-73! Ultimul act din turul cam­pionatului republican masculin s-a consumat joi seara in sala — arhiplină — de la Floreasca. Dorind parcă să compenseze nu putinele dezamăgiri produse iubitorilor baschetului în 1965, jucătorii celor patru echipe bucureştene au reuşit să ofere un spectacol deosebit de atrac­tiv şi de un nivel tehnic ac­ceptabil. Partida Ştiinţa — Rapid, de exemplu, a dat naştere unei întreceri extrem de echilibrate, cu o evoluţie a scorului care nu a lăsat să se întrevadă câş­tigătoare până în ultima se­cundă de joc. Scorul final — 80—79 ( 39—42) în favoarea stu­denţilor — o dovedeşte. Am­bele echipe s au bazat pe ac­ţiuni rapide (mai tactice la giu­­leşteni, în sch­imb mai vioaie la studenţi), care alături de al­ternarea permanentă a avan­tajului, au dat spectaculozitate acestui meci. Nu e mai puţin adevărat însă că apărările au fost lipsite de fermitate, ceea ce a uşurat executarea arun­cărilor la coş. Au înscris : HANEŞ 23, PREDULEA 20, POPOVICI 14, CR. POPESCU 13, Vasilescu 2, Olteanu 2 pen­tru Rapid, IECHELI 30, DIACO­­NESCU 22, PURCAREANU 9, Ivan 6, Costescu 5, Dudescu 4, Filip 2, Paraschivescu 2 pentru Ştiinţa. Cit priveşte arbitrajul, bine pentru C. Armăşescu, ne­satisfăcător pentru M. Tănă­­sescu, care a dat multe decizii anapoda, în special la «con­tactele personale". Mult aşteptatul dorbi dintre principalele pretendente la titlu a avut o desfăşurare cu totul surprinzătoare. Pînă în minutul 4 (scor 6—4 pentru Steaua) se părea că jocul va fi echilibrat şi că rezultatul va fi decis, aşa cum s-a întîmplat mai întotdeauna în partidele dintre Steaua și Dinamo, în ultimele minute sau chiar se­cunde. A urmat însă o lovi­tură de teatru... prelungită : în minutul 15 Steaua conducea cu 42—15! Cîteva momente in­ D. STANCULESCU G. RUSSU-SIRIANU (Continuare in pag. 2—3) In fotografie, in dribling, maestrul sportului Emil Nicu­­lescu care a făcut in turneul final o adevărată demons­traţie de virtuozitate baschet­balistică Foto : R. Paul

Next