Sportul Popular, februarie 1966 (Anul 21, nr. 4884-4907)

1966-02-01 / nr. 4884

ACTIVITATEA INTERNAŢIONALĂ A HOCHEIŞTILOR NOŞTRI IN LUNA FEBRUARIE • PARTICIPARE LA UNI­VERSIADA DE LA TORINO • ..CUPA ORAŞULUI BUCU­REŞTI“­e ECHIPA FINLAN­DEI LA BUCUREŞTI Campionatul republican de Itod­iri pe gheaţă s-a încheiat, dar jucătorii noştri fruntaşi se află in faţa unor noi eve­nimente importante. Aşa după cum s-a mai ac­teintat, la Universiada de iarnă din Italia ţara noastră va fi prezentă atît în turneul de hochei pe gheaţă, cit şi la patinaj artistic. Sotul român cuprinde următorii 17 jucători: Dumitraş, So­fian, Iotiescu, Făgăraş, Var­ga, Vacar, Scheatt, Szabó I, Calam­ar, Başa, Andrei, T. Ştefan, Szabó II, Ştefanov, Florescu, Pană şi Mihăilescu. Apoi, intre 18 şi 21 fe­bruarie, la patinoarul artifi­cial „23 August“ din Ca­pitală, se va desfăşura „Cupa oraşului Bucureşti“ la care vor participa echipe de club din R.­S Cehoslovacă (Spar­tak Plsen), U.R.S.S. (Daugava Riga) şi selecţionatele de se­niori şi tineret ale oraşului Bucureşti. Ultima verificare a b­od­h­i­­ştilor români, înaintea cam­pionatului mondial din Iugo­slavia, o va constitui dubla întilnire cu formaţia Finlan­dei, care va avea loc în zilele de 27 şi 28 februarie la Bucureşti. (Agerpres) PETRE MARMUREANU R A CÎȘTIGAT CONCURSUL­­ DE TENIS DE LA HUNE- „ DOARA Timp de patru zile s-a des- • fășurat la Hunedoara con- I cursul de sală al tenismenilor ■ lotului nostru reprezentativ. La încheierea întrecerilor, pe I primul loc s-a clasat P. Măr- E mureanu cu 4 victorii (fără înfrângere), urmat de I. Năs-­t­­ase cu 3 V, G. Bosch 2 v, C. I Popovici 1 v și c. Năstase 0 V. (Bd. V.). însemnări ★ ★ FATA C­U VIOARA A ţîşnit din start ca o căprioară. Cînd s-a oprit, într-o re­laxare meritată, cronometrul arăta 6,8. Victorie ! Debut de bun augur în noul sezon atletic de sală. Aş vrea să vorbesc cu învingătoarea. „A fugit la repetiţie. Cîntă la vioară !» îmi spune antrenorul Alexandru Stoenescu. Poate altădată... In uniforma şcolară nu mai seamănă, desigur, cu căprioara din sala Floreasca. Dar, ca şi acolo, se avîntă în cursa... în­trebărilor cu aceeaşi dezinvolturâ şi siguranță. — Să începem cu muzica! E o pasiune mai veche ? — Da. îmi place mult să cînt la vioară. Ah, eu­ doresc ca anul acesta să cîştigăm primul loc pe Capitală ! Pentru o clipă închide ochii şi am impresia că acum este, intr-adevăr, fata cu vioara care trăieşte o frîntură din acea concentrare care struneşte arcuşul spre înţelegerea desăvîr­­şită a unui menuet de Mozart. Acum nu mai sínt supărat că a dispărut in ziua aceea din sala Floreasca. ★ Se numește Ruxandra Marinescu. Are 16 ani — ne atrage atenția că sínt... împliniți ! — și practică... patinajul de 5—6 ani. — La ultimul concurs am ocupat doar locul 5 da­r, să re­cunosc, nu m-am pregătit in mod special pentru această com­petiţie. îmi place însă patinajul şi cele trei antrenamente săp­­tăminale, pentru pregătire fizică, sint pentru mine pe cit de utile pe atlt de atrăgătoare. Fata cu vioara este, aşadar, şi o talentată patinatoare. Ii propun să trecem la sprint. — In atletism sunt abia la început. Am prea puţine lucruri interesante de spus. Am debutat anul trecut — fără nici o pregătire specifică — la concursurile de sală. I­a „şcolarele” de la Cluj am ocupat locul doi la 60 m cu 7,6. Prima victorie la senioare — în ştafeta 4x100 m la campionatele republicane de la Timişoara. Apoi, Dinamoviada de la Sofia, campionatul juniorilor, campionatul pe echipe. Vedeţi, palmaresul meu e încă atît de sărac ! Fireşte, nu împărtăşim întrutotul părerea Ruxandrei. Cu 7,8 sec la 60 m (realizat la junioare II) şi 12,5 sec la 100 m (junioare I), ea promite să obţină performanţe remarcabile şi cred că fostul nostru sprinter fruntaş, antrenorul Alexandru Stoenescu, are dreptate cind spune : „E una din marile mele speranţe. Dacă se va ţine serios de atletism poate să coboa­­re sub 12 secunde“. — Ce zici, Ruxandra ? — Eu ştiu ? Am să ascult. Am să invăţ. Am să muncesc mult. Am să mă ţin serios de atletism. Credeţi că eu nu vi­sez campionatele europene ale juniorilor de la Minsk 7 — Dar „europenele“ seniorilor de­ la Budapesta ? — Mă tem că este încă prea devreme. Dar, de visat pot să visez şi la ele, nu 7 Sau nu e bine 7 Ba da ! E bine. Nu numai atît. Trebuie să Îndrăzneşti. Totul e să nu uiţi drumurile care duc spre marile performanţe — munca, pasiunea, dîrzenia. La plecare i-am spus. In glumă, Ruxandrei : „Şi acum, unde te duci ? După vioară, după patine sau după pantofii cu cuie .” A zlmbit şăgalnic, întîrziind o clipă răspunsul. — N-ați ghicit! Mă duc după cartea de franceză ! Am uitat să vă spun că fata cu vioara este premiantă a liceului Mihail Sadoveanu... DAN GIRLEȘTEANU ★ 1 mm DE LA BELGRAD ! A TOVARĂŞULUI ION GHEORGHE MAURER Duminică noaptea a sosit în Capitală, venind de la Belgrad, tovarăşul Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv şi al Prezidiului Permanent al C.C. al Partidului Comunist Român, preşedintele Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România, care la invitaţia tovarăşului Petar Stambolici, membru al Comitetului Executiv al C.C. al Uniunii Comuniştilor din Iugoslavia, preşedintele Vecei Exe­cutive Federale, a făcut o vizită prietenească în Iugoslavia. (Agerpres) ACTUALITĂŢI UN NOU RECORD AL TARII LA TIR La primul concurs de tir al anului, dotat cu „Cupa de iar­nă”, trăgătorul PETRE ŞAN­­DOR, de la clubul sportiv Steaua, a realizat un nou re­cord republican la proba de armă standard seniori 3x20 focuri cu 568 puncte (v. rec. 566 p). LUPTĂTORI ROMÂNI ÎN U.R.S.S. In zilele de 4, 5 şi 6 februa­rie va avea loc la Minsk un concurs internaţional de lupte gre­co-romane : „Memorialul Podubnîi“. La întreceri va participa şi un lot de tineri sportivi români alcătuit din Gh. Stoicru, I. Alionescu, Gh. Gheorghe, I. Gabor şi N. Ne­­guţ. PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNITI-VM 7 ORCAN Al UNIUNII DE CULTURA FIZICA $1 SPORI DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA" Anul XXII — Nr. 4884 ★ Marți 1 februarie 1988 ★ 4 pagini 25 bani Luptătorii bănăţeni revin în plutonul fruntaş... • Un loc trei care confirmă posibilităţile 9 Campionatul regional la înălţime • Condiţii mai bune de pregătire • Dar... pînă la marile performanţe mai e drum Dacă s-ar întocmi un clasa­ment al sporturilor cu tradiţie în regiunea Banat, luptele ar ocu­pa, fără discuţie, un loc de frunte. Intr-adevăr, mulţi dintre luptătorii de valoare din ţara noastră şi-au început activitatea la Lugoj, Timişoara, Reşiţa şi Arad. Sportul luptelor din Lu­goj s-a mîndrit, în ultimii ani, cu sportivi ,talentaţi, ca Al. Şun­, V. Micula, Fr. Horvath, V. Popescu, I. Popescu, Timişoara a trimis loturilor reprezentative pe I. Crîsnic, O. Forai, C. Uiba­­ru, iar din Reşiţa s-au ridicat luptătorii P. Popescu şi, mai re­cent, M. Bolocan, I. Alionescu, C. Turturea. Şi în prezent se poate spune că Banatul rămîne tot „fruncea“ luptelor noastre. La un moment dat, însă, lup­tele din Banat nu au mai pro­dus simpatizanţilor acestui sport satisfacţii atît de mari. In 1964, luptătorii din Banat au avut multe­­necazuri. Trei formaţii, participante în campionatul pe echipe (seria A) şi una în seria B (A.S.M. Lugoj — la „greco­­romane“, C.F.R. Timişoara, C.S.C. Reşiţa, Metalul Bocşa — la „libere“) au retrogradat în categorii inferioare! Sunt mai multe cauze care „explică“ a­­ceste insuccese. Echipele respec­tive nu au folosit judicios pe­rioada pregătitoare înaintea in-î ceperii campionatelor, unele dintre ele (ca de pildă A.S.M. Lugoj) s-au prezentat la start cu luptători care nu aveau nici o perspectivă, elementele tinere fiind ţinute etape întregi... pe tuşă. Pe de altă parte s-a sim­ţit, pregnant, lipsa controlului şi a sprijinului competent din partea metodiştilor consiliului regional al UCFS, ca şi al teh­nicienilor din colegiul central de antrenori. 1965 - reviriment „Semnalul de alarmă“ a mobi­lizat toate cadrele tehnice din regiune, pentru a readuce lup­tele pe locul fruntaş deţinut ani de-a rîndul. La Reşiţa, Lugoj, Arad şi Timişoara, consiliile clu­burilor şi ale asociaţiilor spor­tive s-au preocupat de amena­jarea sălilor de antrenament, dotîndu-le cu aparatura necesa­ră. In obiectivele pe anul 1965 R.C. (Continuare in pag. a 2-a) Schiorii braşoveni au cucerit „Cupa oraşelor“ LA STRAJA ŞI PĂLTINIŞ, ALTE IMPORTANTE CONCURSURI VATRA DORNEI, 31 (prin te­lefon ).­­ Un public foarte nu­meros a asistat sîmbătă şi du­minică la frumoasele întreceri de schi desfăşurate în cadrul competiţiei de juniori „Cupa o­­raşelor“. Probele s-au disputat pe pîrtia amenajată la poalele Dealului Negru, pe o zăpadă excelentă şi un timp splendid. Tinerii fondişti au luptat cu multă energie pentru o compor­tare cit mai bună, realizînd, da­torită combativităţii lor, spec­tacole atrăgătoare. Probele, la care au luat parte schiori din 8 oraşe, au fost dominate de fon­­diştii braşoveni. Ei au şi cucerit trofeul oferit de federaţia de spe­cialitate. Iată clasamentele: juniori 5 km: 1. I. Olteanu (Braşov I), 19:35,0; 2. P. Drăguş (Braşov II) 20:07,0; 3. I. Duda (Braşov I) 20:08,8; junioare 3 km: 1. Maria Dră­ghici (Braşov I) 14:17,0; 2. Rozalia Koloszi (Cluj) 14:49,0; 3. Ana Stănilă (Braşov II) 15:32,0; ştafeta 3x5 km juniori: 1. Braşov I ; 2. Braşov II; 3. Râşnov; 3x3 km junioare : 1. Braşov I; 2. Râşnov; 3. Gh­eorghieni. Clasament final pe echipe: 1. BRAŞOV I, 28 p; 2. Braşov II 60 p; 3. Rîşnov 121 p; 4. Va­tra Dornei 123 p; 5. Gheorghieni 141 p; 6. Buşteni 186 p; 7. Petroşeni 195 p; 8. Combinata Suceava 198 p; 9. Cluj 202 p. (PAVEL SPAC — coresp.). LA STRAJA a avut loc un im­portant concurs la care au luat parte o serie de valoroşi juniori (Continuare in pag. a 2-a) La fiecare sfirşit de săptămînă poate fi văzut la Predeal, pe Clăbucet, un grup de circa 40 de copii participînd la lecţii de schi. Este vorba de micuţii schiori de la S.S.E. nr. 2 Bucureşti Foto : L. Bollard Din viaţa organizaţiei noastre SUBLIMĂ, PUTEM ZICE, DAR... ...Ne aflăm în biroul tova­răşului Ghenadie Ţecu, pre­şedintele asociaţiei sportive Libertatea, de la Fabrica de ciorapi „Bucureşti“... Discutăm despre sport într-o întreprinde­re care numără mai bine de 1 600 de muncitori şi munci­toare, despre participarea la competiţiile de masă a acestora. Abia începuse discuţia şi ne frapează un prim aspect : din asociaţia sportivă fac parte doar 400 de tineri şi tinere, deci, un sfert din numărul salariaţilor. Dar, şi această cifră o consem­năm cu multe rezerve, deoarece tovarăşul Tecu n-a putut să ne prezinte caietul de evidenţă al membrilor UCFS. Motivul este foarte simplu : un asemenea ca­iet nu există ! Drept justificare preşedintele asociaţiei ne-a pus în faţă darea de seamă a aso­ciaţiei sportive în care se men­ţionează că responsabilul finan­ciar, în speţă tovarăşa Florica Manea, nu s-a îngrijit de pu­nerea la punct a evidenţei, de întocmirea execuţiei bugetare şi în general de actele de gestiu­ne. Aceasta explică într-o bună măsură şi faptul că la „Liber­tatea“ cotizaţiile pe anul 1965 au ajuns doar la suma de 2 050 lei, în loc de 6 150 lei cit era planificat !... Să spunem lucrurilor pe nu­me : la „Libertatea” activitatea sportivă aproape că nu există. Ni s-a vorbit doar despre o e­­chipă feminină de volei, care a activat, cu bune rezultate, în campionatul orășenesc. Dar ul­terior, echipa s-a... dizolvat. O parte din componentele ei erau din afara întreprinderii. Ele nu veneau cu regularitate nici la antrenamente, nici la meciuri. Și cum n-a existat nici o preo­cupare pentru pregătirea unor rezerve, „soarta“ echipei nu pu­tea fi alta. Cine poartă vina ? In principal antrenorul Dumitru TIBERIU STAMA (Continuare in pag. a 2-a) Micii patinatori bucureşteni şi-au desemnat campionii Un public numeros a urmărit ieri seară, la patinoarul Floreas­ca, evoluţia micilor patinatori bucureşteni cu ocazie d­esfăşu­rării figurilor libere din cadrul fazei regionale a concursului republican de patinaj artistic pentru copii şi juniori. In pofida unei ghete de calitate slabă, concurenţii şi-au disputat şan­sele cu toate resursele de care dispun, dînd loc la multe exe­cuţii superioare şi la consta­tarea că s-a mai făcut un pas pe drumul progresului de că­tre cea mai tînără generaţie a „artisticului“. Programul de veri nu a adus nici o modifica­re importantă în clasamente fruntaşii acestora, ca Adina Caimacan, Gheorghe Fazekaş, Carmen Stegărescu şi alţii, menţinîndu-şi destul de uşor a­­vantajul în categoriile respecti­ve. Iată, de altfel, clasamentele generale pe categorii, după în­sumarea punctajelor obţinute de mică competitori la figurile impuse şupele libera­l FETE — cat. copii 8—10 ani: 1. Carmen Stegărescu (Con­structorul) 162,7 p ; 2. Doina Mitricică (S.S.E. II) 142,3 ;­­ 3. Roxana Constantinescu (Dina­mo) 138,6 ; 4. Valentina Buciu­­meanu (S.S.E. II) 129,7 ; 5. Cris­tina Nicolau (Constr.) 121,0; 6. Sorina Sfetcu (Din.) 106,3; 7. Cornelia Picu (S.S.E. II) 105,0; cat. junioare II: 1. Adina Cai­macan (Constructorul) 206,8 ; 2. Doina Ghiserel (S.S.E. II) 275,4;­ 3. Adriana Preda (Con­structorul) 266,7 ; 4. Mariana Ionel (S.S.E. II) 257,8 ; 5. Daniela Popescu (Constr.) 255,5 ; 6. C.ristima Slasomeanu (S.S.E. II) 252,3 ; 3. BÂIEȚI — cat. copii 8—10 ani: 1. lucian Cozia (Constructorul) 154,8; 2. Octa­­vian Gog­a (Din.) 143,0; 3. Că­lin Tulpan (Din.) 125,9; cat. juniori II: 1. Gheorghe Fazekas (Dinamo) 244,4 ; 2. Dom Mora­riu (Din.) 207,8; 3. Mihai Popes­cu (Constr.) 198,8; 4. Atanasia Bulete (S.S.E. II) 156,3; 5. Dan Popescu (Din.) 155,6; cat. ju­niori II perechi: 1. Beatrice Husliu — Gh. Fazekaş (Dina­mo) 18,8; 2. Ioana Bulearcă -­ M. Popescu.’ 15,0 (N. M.) I GU. FAZEKAŞ (Dinamo) zi DINA CAIMACAN (Con­structorul)

Next