Sportul Popular, martie 1966 (Anul 21, nr. 4908-4933)

1966-03-01 / nr. 4908

Z­ ilele trecute ne aflam pe una din străzile din preajma Stadionului Re­publicii. Atenţia ne-a fost atrasă de larma dintr-o curte. Curioşi, ne-am lipit fruntea de despicătura scîndurilor de la gard şi am privit. Un grup de copii, băieţi şi fete, se jucau de-a... atletismul, după cum cei din vecinătatea gării se joacă de-a... trenul ! Unul dintre ei, nu mai mare de-o şchioapă, cu palmele duse la gură, era „crainicul" acestui concurs. Cu o voce care se voia gravă a anunţat : „La săritura în înălţime va în­cerca I­landa Balaş !". În acelaşi mo­ment, mai multe fetiţe, ba chiar şi doi bă­ VREI SĂ DEVII UN MARE CAMPION? NUMAI TALENTUL NU AJUNGE! ...este de părere IOLANDA BALAS­ ­eţei, s-au prezentat la „locul de concurs" pentru săritură. - Eu sînt Iolanda ! - Ba eu ! - Ba eu ! Că doar aşa ne-am înţeles de la început! N-ai spus că tu eşti... Viorica Viscopoleanu ? Iolanda asculta cu atenţie povestirea noastră. Un zâmbet i-a luminat faţa. „Am văzut şi eu astfel de concursuri! Ba chiar am şi participat la citeva... Cu ani in urmă, la Timişoara, cind eram doar... (Continuare in pan. a 2-a) Martie — luna campionatelor şi concursurilor republicane de schi­ ţa în fiecare sezon, şi în acest an, cele mai importante concursuri cu caracter republican, precum şi finalele­­campionatelor republi­cane, sînt programate în luna martie. începutul va fi făcut chiar la sfîrşitul acestei săptă­­ntini, cind se vor disputa, în Bucegi, întrecerile pentru „Cupa României“ la probe alpine. Au fost invitate echipele Dinamo, Armata Steagul roşu şi Ştiinţa din Braşov, Carpaţi Si­naia, precum şi selecţionatele ora­şelor Baia Mare, Cluj ş. a. Tot sîmbătă şi duminică, şi tot în Bucegi, va avea loc tra­diţionalul concurs dintre şcolile sportive de elevi din Braşov, Sinaia, Predeal şi Bucureşti. Primul campionat republican pe anul 19() se va disputa de du­minică 6 ziuă miercuri 9 martie pe piftiile Predealului unde ză­pada se menţine în stare foarte bună. Este vorba de campionatul de fond la care, alături de schio­rii din Braşov, Buşteni, Ivîşnov şi Sinaia, vor lua startul şi cam­pionii regiunilor Maramureş, Ba­nat, Cluj, Suceava, Mureş-Auto­­nomă Maghiară, Hunedoara şi Crişana. „Alpinii“ au programat fina­lele campionatelor (slalom spe­cial, slalom uriaşi şi coborîre) în zilele de 11, 12 şi 13 martie la Poiana Braşov. Cu acest pri­lej sperăm că se va face şi prima coborîre din acest sezon pe pîr­­tia Lupului, amenajată excelent, dar rămasă din păcate, intactă pînă acum. In sfîrşit, scria con­cursurilor pentru seniori se în­cheie la 27 martie cind, la Fon­data, se va disputa „Cupa Fe­deraţiei“ la fond. Concursurile pentru juniori şi elevi sunt programate în perioada vacanţei, adică 16—24 martie. In z­ilele de 16 şi 17 se vor desfă­şura campionatele şcolare, la 18, 19 şi 20 campionatele de ju­niori, iar la 22, 23 şi 24 martie concursul republican al S.U.E., toate urmînd să aibă loc la Po­iana Braşov. Singurii care şi-au încetat în momentul de faţă activitatea sunt săritorii. Aflate la altitudine mică, trambulinele nu mai au ză­pada necesară pentru întreceri. Dacă totuşi va ninge, săritorii îşi vor disputa la Poiana Braşov campionatele de seniori şi de ju- PRIMELE DOUA ME­CIURI ALE RAPIDU­LUI IN IRAN Echipa Rapid Bucureşti a sus­ţinut primele două meciuri din turneul pe care-l întreprinde în Iran. Vineri, in prima partidă, echi­pa bucureşteană, a terminat la egalitate (6-0) cu echipa Darai iar duminica, în meciul susţin­nt in compania formaţiei Ara­rat a terminat învingătoare cu­ul de 4-1 (3-1). Pentru Ra­­b au marcat : Kraus, Ionescu, Dumitriu şi Dan. Mîine, echipa noastră întâl­neşte formaţia Djavan Club din Teheran. ÎNCEP DOUA COMPE­TIŢII LA TENIS Timp de o săptămînă, iubitorii tenisului din Capitală vor avea prilejul să urmărească două com­petiţii interesante. Este vorba de concursurile dotate cu Cub­a 8 Martie“ (pentru femei) şi „Cupa Steaua“ (pentru bărbaţi). întrece­rile vor avea loc între 1 şi 7 mar­tie, în sala clubului Steaua (calea Plevnei 114). Meciurile se vor desfăşura nu­mai la probele de simplu femei şi simplu bărbaţii Pentru azi, programul va începe de la ora 15. REUNIUNE PUGILISTICĂ Marţi, de la ora 15, se va desfă­şura în sala I.T.R. din str. Gutten­­berg o nouă reuniune pugilistică în cadrul concursului republican de calificare, faza orăşenească. CAMPIONATUL CAPITALEI LA POLO JUNIORI In etapa a II-a a campionatului bucureșten*an la pale juniori s-au înregistrat următoarele rezultate : C.S. Şcolar — S.S.E.­­ 2—1: Rapid —Unirea 20—C; S.S.E. 2 — Progre­sul S—3 (au marcat Marca, Sigo­­los, Borza pentru S.S.E. şi Gro­­zuţă, Trisiratu, Butoi pentru Pro­gresul). C. VASIUU-coresp. DIN ACTIVITATEA HOCHEISTICA DE PESTE HOTARE • In drum spre Iugoslavia, unde va participa la campiona­tul mondial, echipa de hochei pe gheaţă a Poloniei a evoluat la Innsbruck în compania for­maţiei locale S. V. Innsbruck, pe care a învins-o cu scorul de 6—2 (1—1, 2—0, 3—1). Punctele învingătorilor au fost înscrise de Stefániák, Kimorski şi Ko­­walczyk. « La Pardubice (R. S. Ceho­slovacă) echipa secundă de ho­chei pe gheaţă a Cehoslovaciei a dispus de selecţionata simi­lară a Suediei cu 3—9 (0—0, 2—0, 1—0). • Echipa de hochei pe gheață a Bulgariei, înscrisă în grupa C la campionatul mondial, s-a retras în ultimul moment din competiție. Un rezultat de valoare mondială P. PUR­JE: 1018 POPICE DOBORlIE Duminică, la Cîmpina, în ca­drul fazei regionale a campio­natului republican pe echipe la popice, Rafinăria Cîmpina a întrecut Petrolul Ploiești cu 5 339—5 287 p.d. Cu acest pri­lej, maestrul sportului Petre Purje (Rafinăria) a realizat o performanţă excelentă, doborînd din 200 de bile mixte, 1 018 po­pice, cifră superioară recordului republican şi celui mondial. C. VIRIOGHIE, coresp. Rezultatul obţinut de Petre Purje întrece recordul ţării (de­ţinut de Cr. Vinătoru cu 972 p.d.) şi recordul mondial (în prezent în posesia iugoslavului Sterjar cu 982 p.d.). Dar, el nu poate fi omologat ca atare de­oarece — potrivit regulamentu­lui federaţiei — sunt înregistra­te ca recorduri republicane nu­mai performanţele reuşite în etapele superioare ale campio­natului, începînd cu faza inter­regională. Acest rezultat îşi păs­trează însă valoarea şi demons­trează forma excelentă a lui P. Purje, ceea ce, în anul campio­natelor mondiale, nu poate decit să ne bucure. Să sperăm că el şi-o va menţine şi va repeta a­­semenea rezultate valoroase. Espanol Barcelona a sosit aseară Aeroportul Băneasa, ora 20. Pe pista de aterizare îşi face apariţia cursa TAROM de Roma, care aduce în Ca­pitală formaţia Espanol Bar­celona, precum şi echipa Di­namo Bucureşti, reîntoarsă din turneul întreprins în Africa. Îi urmărim pe jucătorii de la Espanol. Rind pe rînd, pe scara avionului îşi fac apa­riţia Carmelo, Mingorance, Granero, Bertomeo, Di Ste­fano, Riera, Sabate, Jose Maria, Martinez, Idigoras,­ Ré, Rodri, Roy, Juan Ma­­­­nuel. Sunt 14. Dar de ce numai 14 ? Răspunsul ii primim de la conducătorul delegaţiei, dl. José Maria Armillias: „După meciul de dumini­că, din campionatul spaniol, pierdut cu 0-2 în faţa echi­pei Sabadel, lotul nostru a ajuns să aibă 11 jucători in­disponibili. Printre ei, Amas, Alvarez, Ramoni, Navarro, Rovillia, Piris, Miralles şi alţii, toţi rămaşi la Barce­lona. Pe deasupra, ne pre­zentăm şi fără antrenorul Argila, care şi-a prezentat recent demisia. Ce gîndesc totuşi despre meciul de miercuri ? Raionul este ro­tund... In altă ordine de idei, vreau să vă spun că reve­nim cu plăcere în România, unde am fost primiţi cu toa­tă amiciţia“ O dată cu echipele Espa­­na) şi Dinamo Bucureşti, au sosit şi cei trei conducători de joc ai partidei de miercuri, arbitrii elveţieni Otmar Hu­­nce Huber, Luigi Grassi şi Otto Segginger. M. T. O asociaţie sportivă cu activitate bogată Zilele trecute am vizi­tat aso­ciaţia sportivă Straja din raio­nul Petroşeni. Am făcut cunoş­tinţă aici cu multe realizări da­torate muncii perseverente a consiliului asociaţiei. Astfel, e­­chipa de handbal băieţi a ajuns pînă în faza intercentre a com­petiţiei dotată cu „Cupa Spor­tul popular“, 165 de tineri au cucerit Insigna de polisportiv iar in prezent se desfăşoară un concurs de volei în cadrul cam­pionatului asociaţiei sportive. Printre sportivii remarcaţi se află Viorica Botiş, Victor Bra­­şoveanu, E. Nemeş la handbal, Iuliana Mariaş şi Mariana Po­­metescu la atletism, Ana Sibot şi Grigore Cioflica la schi ş.a. I. CIORTEA - coresp. PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, VNTTT-VM! ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ ŞI SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA1 Anul XXII — Nr. 4908 Marţi 1 martie 1966 4 pagini 25 bani GEORGETA CERBEANU (C. S. ŞCOLAR) IN CONTINUU PROGRES: 1:20,6 LA 100 M FLUTURE­ UL MORARU A ÎNOTAT 200 M LIBER ÎN 2:07,0 Duminică s-a încheiat cel­tic al doilea, ciclu al concursurilor pen­tru copiii secţiilor de nataţie din Capitală. De data aceasta s-au prezentat la start sportivi in vîr­­stă de 13 şi 11 ani, care — în linii mari — şi-au îmbunătăţit performanţele faţă de ultimele lor evoluţii. Se desprinde în mod deosebit rezultatul Georgetei Cer­­beanu (antrenor M. Mitrofan), care încheind proba de 100 m fluture în 1:20,­ a realizat cea mai bună performanţă din ţară în bazin acoperit. Rezultate teh­nice : FETE — 100 m spate: 1. Carmen Nicovici (SSE 2) 1:20,0, 2. Marina Franchia (SSE 1) 1:29,9; 100 m bras: 1. Gabriela Onutu (SSE 2) 1:31,4, 2. Liliana Burlacu (Dinamo) 1:33,4; 100 m fluture: I. G. Cerbeanu (C. S. Şcolar) 1:20,6 — performantă superioară recordului republican deţinut de Agneta Steiner cu 1:21.1; 33 m spate: 1. C. Ni­covici 25.2. 2. Ioana Carto­ian (Rapid) 2.9,4. 3. M. Franchia 26.0; 400 m liber: 1. Ruxandra Gheorghe (Dinamo) 6:12.1. 2. Mara Rahanu (Viitorul) 6:19,6; 33 m fluture: 1. G. Cerbeanu 22.3. 2. Gloria Voinovschi (SSE 1) 23,0, 3. R. Cheorghe 23,8; 33 m bras: 1.­­ Gheorghe 26,1, 2. G. Onuțiu 26,5, 3. Anca Pop (Dinamo) 27,0; 33 m­ liber: 1. R. Cheorghe 21,1, 2. G. Cer­beanu 21,2, 3. M. Franchia 21,2; 133­ m mixt: 1. G. Cerbeanu 1:­,9,0, 2. M. Franchia 1:59,2; 200 m bras: 1. G. Onuțiu 3:19,9, 2. Mihaela Vasiliu (Rapid) 3:20,1; 100 m liber: 1. G. Cer­beanu 1:16,0, 2. M. Franchia 1:17,1, 3. Angela Corgos (Steaua) 1:17,4. BĂIEȚI — 200 m bras: 1. I. Slobodă (SSE 2) 3:13,2, 2. D. Păsărin (SSE 1) 3:17,5; 100 m­ liber: 1. S. Cosmescu (Steaua) 1:11,4, 2. D. Turcanu (SSE 2) 1:12,1; 133 m mixt : 1. I­. Tur­canu 1:52,5, 2. S. Cosmescu 1:53,3; 33 m bras: 1. A Stan­­ciu (SSE 2) 24,6, 2. I. Slobodă 24,9, 3. D. Păsărin 25,7; 33 m liber: 1. D. Turcanu 19,7, 2. A. Adam (Steaua) 20,2, 3. G. Po­­pescu (SSE 1) 20,2 ; 33 m flu­ture : 1. S. Cosmescu 22,6. 2. A. Spinea (Dinamo) 23 1: 100 m­ fluture: 1. L. Copcealău (Dina­mo) 1:27,5: 100 m spate: 1. M. Mov­a­nu (SSE 2) 1:20,4. 2. L. Adi (Dinamo) 1:21,1 : 33 m­ spa­te: 1. S Cosmescu 23,2, 2. M. Mo­van­u­ 23,6, 3. E. Manol­escu (SSE 2) 24,5: 100 m bras: 1. I. Slobodă 1:26,7, 2. A. Stanciu 1:27,2; 4(H) m liber: 1. S. Cos­mescu 5:40,7. • Intr-un concurs de verifi­care a juniorilor şi seniorilor de la Steaua, C S. Şcolar şi S. S.E. 2, Vladimir Moraru a par­curs distanţa de 200 m lib­er în 2:07,0, performantă superioa­ră cu 2,2 sec. actualului record republican. Alte rezultate: E. Schuler 1:09,4 la 100 m liber (rec. personal), A Sterner 1:18.0 la 100 m fluture, M. Ionescu 1:27.4 la 100 m bras, M. Rău 2:55.0 la 200 m fluture și M. Andrei 2:38.6 la 200 m spate (rec. personal). • P. Decuscară cu 156.93 p, Melania Treistaru (11. 35 p), M. Coricovac (96.05 p), .I. Ilies (94.0 p), L. Teodorescu (73.28 p) și Dacia Schileru (85.84 p) sunt cîștu­rătorii primului concurs de sărituri desfășurat duminică in Capitală. Ion Sloboda (S.S.E. 2) s-a dovedit cel mai bun brasist al ultimului concurs de copi. Foto: A. Neagu Reuniune pugilistică de atracţie, sâmbătă, la „Floreasca“ Sîmbătă seara se va disputa în sala Floreasca o nouă re­uniune de verificare a boxe­rilor, în vederea apropiatului turneu de selecţie dotat cu „Cupa Primăverii“. De data aceasta, antrenorii bucureşteni au înţeles să-şi dea concursul la alcătuirea unui program mai atractiv Iată, de altfel, întâlnirile care vor figura pe afişul reuniunii de sîmbătă : C. Cruiescu—D. Davidescu­; Şt­ Antonescu—Șt. Constantin; V. Niţoi­—V. Drăgan ; N. Pu­­iu—D. Miron; N. Gifu—I. Lungu ; N. Deicu—Al. Murg; V. Tudose—I. Militari; M. Du­mitrescu—Gh. Vasile; I. Marin—C. Chilă ; I. Minea— N­. Leov, M. Constantinescu— O. Urlăreanu.

Next