Sportul Popular, mai 1966 (Anul 21, nr. 4961-4985)

1966-05-03 / nr. 4961

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE,­USTTI-VXI ORGAN AL UNIUNII DE CULTURA FIZICA ȘI SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA Anul XXII­­ Nr. 4981 ★ Marți 3 mai 1986 * 4 pagini 25 bani MAREA DEMONSTRATE DE 1 MAI A OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALA 1 Mai 1969, Ziua solidarităţii internaţionale a celor ce mun­cesc, in lupta pentru libertate, pentru pace, democraţie şi so­cialism. Desfăşurată în acest an în preajma celei de-a 45-a ani­versări a Partidului Comunist Român, marea sărbătoare "a oamenilor muncii a prilejuit o nouă şi vibrantă afirmare a­­dragostei poporului faţă de partid, a încrederii nestrămuta­te în politica sa înţeleaptă. La Bucureşti, 250 000 de ce­tăţeni şi-au dat întîlnire în Piaţa Aviatorilor, tradiţionalul loc de desfăşurare a marilor sărbători populare. Semnificaţia acestei zile este simbolizată de marele glob pămîntesc, care domină piaţa de la înălţimea tribunei cen­trale, deasupra căruia se înalţă un mare steag roşu Cu date festivă 1 MAI , pe panglica purpurie ce-l înconjoară este înscrisă chemarea de luptă: „Proletar! din toate ţările, uni­­ţi-vă !". Steme ale partidului şi patriei încadrează tribuna entrată. In partea cealaltă a pieţii, în centru, se înalţă un mare medalion cu portretele dascălilor proletariatului Marx-Engels-Lenin. Fluturînd în adierea vîntului de primă­vară, flamuri purpurii se înge­mănează cu tricolorul steaguri­lor patriei. Sute de drapele se înalţă deasupra mulţimii aflate în piaţă pentru a lua parte la mi­ting Demonstranţii poartă ste­mele partidului şi ţării, tablouri ale lui Marx, Engels, Lenin, al fiului credincios al poporului nostru - Gheorghe Gheorghiu- Dej, portretele membrilor Co­mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., grafice ilustrînd reali­zări ale economiei noastre na­ţionale, nenumărate buchete de flori. Sentimentele interna­ţionaliste de care sunt animaţi îşi găsesc expresia în cuvintele de salut adresate popoarelor frăţeşti ale ţărilor socialiste, oamenilor muncii din lumea întreagă.­­ Aerul vibrează de urările re­luate de mii de glasuri şi care sunt înscrise pe mari pancarte deasupra tribunelor : „Trăiască 1 Mai, ziua solidarităţii inter­naţionale a celor ce muncesc, ziua frăţiei muncitorilor de pre­tutindeni „Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încercat a! poporului, inspira­torul şi organizatorul tuturor victoriilor noastre !", „Trăiască şi înflorească scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România !", „Trăiască poporul român, constructor a! socialis­mului !", „Trăiască unitatea ţâ­rilor socialiste, a mişcării co­muniste şi muncitoreşti interna­ţionale !", „Trăiască pacea şi prietenia între popoare!". Ora 9. Miile de oameni ai muncii aflaţi în piaţă salută cu aplauze şi urale îndelungi pe tovarăşii Nîcolae Ceauşescu, Chîvu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraş, Alexandru Drăghici, Petre Borila, Constantin Dra­gon, Alexandru Moghioroş, Paul Nîculescu-Mizil, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Leon­­tin Sălăjan, Ştefan Voitec, pe membrii supleanţi ai Comitetu­lui Executiv şi secretarii Comi­tetului Central al Partidului Co­munist Român, pe vicepre­şedinţii Consiliului de Stat şi ai­ Consiliului de Miniştri care urcă în tribuna oficială. In­­ tri­buna oficială iau loc, de ase­menea, membri şi membri su­pleanţi ai C.C. al P.C.R., mem­bri ai Consiliului de Stat şi ai guvernului. În celelalte tribune sunt pre­zenţi conducătorii organizaţi­ilor de masă şi ai instituţiilor centrale, reprezentanţi ai în­treprinderilor şi instituţiilor bucureştene, numeroşi fruntaşi în întrecerea socialistă, acade­micieni şi alţi oameni de ştiinţă şi cultură, generali şi ofiţeri superiori, ziarişti. Sînt prezenţi şefi ai misiuni­lor diplomatice acreditaţi în ţara noastră şi ar fi membri ai corpului diplomatic. Asistă numeroşi oaspeţi de peste hotare, invitaţi la sărbă­torirea Zilei internaţionale a oamenilor muncii. Răsună solemn acordurile Imnu­lui de stat al Republicii Socia­liste România. Începe mitingul - preludiu al marii demonstraţii a oa­menilor muncii. El este deschis de to­varăşul Florian Dă­­nălache, membru supleant al Comi­tetului Executiv al C.C al P.C.R., prim - secretar al Comitetului orăşe­nesc de partid Bucureşti, la cuvîntul tova­răşul Paul Nicu­­lescu-Mizil, mem­bru al Comitetului Executiv, secretar al CC al P.C.R. Cuvîntarea este subliniată în re­petate rinduri de aplauze şi urale îndelungate. Mitingul ia sfîrşit într-o at­mosferă de puternică însufle­ţire. Urmează, apoi, tradiţionala demonstraţie de 1 Mai a oa­menilor muncii. Demonstraţia oamenilor mun­cii din Capitală ia sfîrşit cu tradiţionala paradă a sporti­vilor. In mijlocul coloanelor se află un car alegoric ce ilus­trează puternica dezvoltare a sportului de masă din tara noastră cuprinzînd astăzi peste 4 milioane de tineri şi tinere. Cupe şi medalii purtate de sportivi vorbesc despre suc­cesele lor în marile confrun­tări internationale. Stîrnește ropote de aplauze alcătuirea de către sportivi, cu corpurile Ier, a datei acestei sărbători — 1 Mai. Urale puternice izbuc­nesc atunci cînd în cîteva clipe trupurile sportivilor, în costume roşii, formează cu uriaşe litere, pe un fundal de steaguri ale partidului — P.C.R. Grupuri de sportivi înscriu, de asemenea, în faţa tribunei iniţialele repu­blicii noastre socialiste şi cuvîntul Pace. În piaţă, deasupra căreia mai stăruie încă ecoul marii demonstraţii, ce a durat patru ore, răsună din mii de piepturi imnul de luptă al clasei mun­citoare de pretutindeni — Inter­naţionala. Entuziaste demonstraţii şi mitinguri consacrate zilei de 1 Mai au avut loc şi în alte localităţi din ţară, în cursul după-amiezii de 1 Mai şi în ziua de 2 mai, sute de mii de oameni ai muncii din Capitală şi din alte oraşe ale ţării au luat parte la manifes­tări culturale, serbări populare şi cîmpeneşti, întreceri spor­tive, care au avut loc în săli de festivităţi, parcuri şi pe te­renuri sportive. ALEXANDRU BRAD ADRIAN IONESCU MIRCEA IONESCU Oamenii muncii din Capitală raportează succesele obţinute in cinstea aniversării Partidului și a zilei de 1 Mai Trec sportivii... Foto: St. Ciotloş Creiniceanu şutează pe jos, balonul ii depăşeşte pe Amaury şi se va opri in plasă : 3—1 pentru Steaua. (Citiţi in pag. a IV-a cronica meciului Steaua — Vasco da Gama). Duminică, oamenii muncii din tara noastră au sărbătorit cu entt­iiasm ziua de 1 Mai, exprimindu-şi dragostea şi ataşamentul taxa de partid şi patria socialista, hotarirea de a intimpina cea de a 45 a aniversare a Partidului Comunist Român cu importante succese realizate pe drumul înfloririi României socialiste, pe drumul bunastarii și păcii. LA DÉPECHE DEI MIDI: „Supremaţie românească, sîmbătă, la Toulouse“ Bucureşti - Pirinei (seniori) 22­6 TOULOUSE, 30 aprilie (prin telefon). Pe stadionul Municipal din localitate, în faţa a peste 6 000 de entuziaşti şi competenţi spec­tatori, Selecţionata oraşului Bucureşti a rea­lizat o excelentă performanţă, învingînd — şi în această a doua ediţie — Selecţionata Piri­­neilor, la un scor sever, care dovedeşte supe­rioritatea românilor: 22—6 (11—6). Pe un timp însorit (prima zi senină după săptămîni de ploaie), s-au aliniat pentru tradi­­­ţionalul salut următoarele formații: PIRINEI: Vilepreux , Batigne, Carayon, Tarayre, Series ; Dagnes, Pages; Salut, Bourgade, Berthon , Cester, Peluva, Morelatto, Cabanier, Abadie; BUCUREȘTI: Dăiciulescu ; Țibuleac, Dragomi­­rescu, Irimesiu, Wassek ; Giugiuc, C. Stă­­nescu ; M. Rusu, Demian, Iliescu, V. Rusu, Ţuţuianu , Rădulescu, Iordăchescu, Dinu. încă de la început bucureştenii îşi impun jocul şi concretizează în min. 3 prin lovitura de picior căzută a lui Giugiuc: 3—0. La numai 10 minute este rîndul lui Dragomirescu să mo­difice scorul, completat de Irimescu, care trans­formă încercarea : 8—0 ! Oarecum liniştiţi de avantaj, jucătorii noştri dau semne de... rela­xare. Gazdele profită şi domină din min 20 pînă la sfîrşitul reprizei. Evoluţia scorului în continuare: 8—3 (Tara are încercare în min 25), 11—3 (Irimescu lovitură de pedeapsă în min 281, 11—6 (Pages încercare în min. 30). I­n reluare, liniile noastre dinapoi trec la un adevărat­­estival: 14—6 (Irimescu încercare în min 48), 19—6 (Stănescu încercare transfor­mată de Irimescu în min 70), 22—6 (ȚibuTeau încercare în min 78). Aplauzele cu care publi­cul a răsplătit formaţia bucureşteană după flu­ierul final au fost o mare şi meritată bucurie pentru nou Deşi e greu să evidenţiem pe cineva (toată selecţionată Bucureştiului meritînd felicitări), vom da cîteva nume: Dăiciulescu, Irimescu, Dragomirescu, Wassek, Giugiuc, Stănescu, Iliescu, Ţutuianu. De la gazde ne-au plăcut în special înaintarea şi mijlocaşul Pages. A ar­bitrat excelent francezul J. Galonier. Am obţinut o victorie care ne dă mari spe­ranţe pentru întilnirile internaţionale ale se­zonului, destul de nu­meroase in acest an. Este o confirmare a valorii la care s-a ajuns și nu așteptăm decît prilejul de a o reconfirma. V. MORARU­ antrenor

Next