Sportul Popular, iunie 1966 (Anul 21, nr. 4986-5010)

1966-06-01 / nr. 4986

PETRECERE FRUMOASĂ, COPII! Astăzi, 1 iunie, sunt progra­mate 7 821 de meciuri „cheie“ în Capitală. De fapt, 7 821 şi jumătate, dacă socotim şi în­­tîlnirea decisivă dintre Vlă­­duţ şi Cornel la mersul dan­­daratelea intr-un picior, cu o­­colirea „juriului“ aflat in căru­cior. Da n-o socotim. Nu e „oficială“! Deci, avancronica mea la această zi are să cu­prindă doar 7 821 de „meciuri“. Eu zic să-i dau drumul, că la ora asta e posibil să fi şi înce­put întrecerile. Sportivii de la Palatul pionie­rilor, bunăoară, şi-au disputat încă de acum trei zile întîieta­­tea în marea competiţie orga­nizată în cinstea „Zilei copilu­lui". Duminică, sute de „cra­vate roşii“ din toate raioanele Capitalei s-au întrecut pe fru­moasele lor terenuri de sport la atletism, volei, baschet, fot­bal, gimnastică şi şah. Me­ciurile vor continua însă toa­tă... vacanţa. In Bucureşti, în taberele de la Cheia, Timişul de Sus, Cozia, Buşteni, Năvo­dari ş.a. Asta, ca să nu mai vor­besc de înotători (2­000) care, începînd din luna iunie, vor vîntura cu­ e vara de mare apele albastre ale bazinului de înot. Şi acum, să trec la avancro­­nica propriu-zisă de azi, în „Poiana sportului“ din parcul Herăstrău va avea loc marele concurs rezervat sportivilor ca­tegoriei „sub 7 ani“ din raio­nul 30 Decembrie. După cum au decurs pregătirile, toată lu­mea se aşteaptă la o luptă foarte, foarte strînsă. Eu i-am văzut la antrenament. Erau e­­chipaţi de credeai că se pre­gătesc pentru cine ştie ce cam­pionat mondial. Tenişi sau bascheţi în picioare, tricouri noi-nouţe cu ecusoane cusute în dreptul inimii, cozoroace de diferite culori prinse cu elas­tic în jurul capului, genun­­chiere etc Tot astăzi, 1 iunie, vor avea foc şi tradiţionalele concursuri de trotinete şi triciclete în car­tierele Floreasca şi Ferentari, în Balta Albă şi Sergent Niţu Vasile — fotbal, handbal şi întreceri pe patine cu rotile. Parcurile de joacă şi distracţie din Militari, Ciuleşti şi Şos. Ol­teniţei vor găzdui cele mai... te­ribile dispute de căţărări şi alergări. In sfîrşit, cîteva cuvinte despre frumosul „banchet" pe care îl vor da, probabil, pă­rinţii după aceste concursuri. E vorba să fie organizat în „Po­ieniţa copiilor“ din Bulevardul Republicii: mesele şi scaunele pe măsura consumatorilor, pră­jituri şi îngheţată de tot felul, vată de zahăr parfumată cu vanilie, benzi de magnetofon înregistrate cu cele mai fru­moase poveşti şi basme. Deci, succes în întreceri şi petrecere frumoasă!... VASILE TOFAN De astăzi, ştrandul Tineretului va redeveni o împărăţie a copiilor dornici să înveţe tainele înotului Foto: Sf. Ciotloş Concursul atletic „Narodna mîadej“ La sfîrşitul săptăminii, în localitatea Stava Zagora din Bulgaria va avea loc a XI-a ediţie a concursului interna­ţional de atletism organizat de ziarul „Narodna m­ia­dej“. La întreceri vor participa şi următorii atleţi români: P. Asta­fei, V. Caramihai, L. Ca­­raiosifoglu, Ad. Samungi, V. Suciu. Olimpia Cataramă, Mihaela Penes, Elena Pin­ti­li si V. Sălagean. Noi recorduri de inot la Cluj Intr-un concurs de înot desfăşurat în bazinul acoperit (25 m) de la Cluj In cinstea „Zilei internaţionale a copi­lului“, sportivii din regiunea Cluj au stabilit două noi re­corduri republicane de sală. Astfel, Mih­aela Dobocan (Me­talul Turda) a înotat 50 m liber în 33,6 sec. — nou record de fetiţe categ. B, iar Zita Erdei­ (C.S.M. Cluj) a parcurs distanţa de 100 m spate în 1:25,2 — nou record de fetiţe categ. B (P. Rad­vani—coresp). Sezonul competiţional la gim­nastică este în plină desfăşurare. Aproape că nu există sfîrşit de săptămaînă fără un concurs de mai mică sau de mai mare amploare. Peste citeva zile, mai precis vineri, simbătă şi duminică a­­viatorii acestei discipline sportive vor avea ocazia să asiste la o nouă competiţie importantă. Este vorba de un concurs internaţio­nal la care participă echipele re­prezentative ale cluburilor Dy­namo Berlin, Dózsa Budapesta Diraimo Moscova, Ruda Ilvezda Propui, S­iartak Sofia, Gwardia Varşovia si Dinamo Bucureşti. In afară de Dynamo Berlin şi Dózsa Budapesta care prezintă numai ech­ipe masculine, celelalte cluburi vor concura şi cu for­maţii feminine. Printre compo­nenţii formaţiilor se află sportivi cunoscuţi pe plan internaţional ca Barbara Eustakiewicz, Jan Jan­­kowicz (Gwardia Varşovia), La­jos Varga (Dózsa Budapesta) şi alţii. Din echipa bucureşteană fac parte Elena Ceampelea, Rozalia Balzat-Filipescu, Rodica Apă­­teanu, Gh. Tohăneanu etc. Programul concursului cuprin­de exerciţii impuse, liber alese şi întrecerea primilor 6 clasaţi pe aparate. Competiţia se va des­făşura in sala Dinamo. La sfirşitul săptăminii Concurs internaţional de gimnastică Elena Ceampelea intr-o ,,cumpănă* pe brrna Bun venit, la „ Tineretului"! Astăzi dimineaţă,păşesc pe por­ţile ştrandului Tineretului copiii participanţi la ciclul inaugural al centrului de învăţare a înotului organizat de federaţia de spe­cialitate. Desigur, un eveniment important dacă ţinem seama că în decursul anilor la acest cen­tru au învăţat să înoate mii şi mii de copii, dintre care mulţi au fost selecţionaţi apoi în sec­ţiile de performanţă ale cluburi­lor bucureştene. Anul acesta, ac­tivitatea centrului va fi şi mai mult canalizată spre calitate, ast­fel ca la sfîrşitul fiecărui ciclu antrenorii cluburilor să poată selecţiona copii bine dotaţi fizic şi cu o bază tehnică solidă. A­­ceasta este de altfel şi explica­ţia faptului că durata unui ciclu a fost sporită la 21 de zile (nu­mai cel care începe azi va dura 19 zile), că profesorii au parti­cipat (pentru prima dată) la un curs de instructaj încheiat cu un examen, că au existat preocupări pentru îmbunătăţirea metodicii de predare. La început de sezon, urăm par­ticipanţilor la centrul de învăţare a înotului deplin succes, instruc­torilor spor în muncă, iar antre­norilor prilejul de a selecţiona elemente cît mai talentate! CEVA NO­U...‘ De o parte şi de alta a Runnicului, din cîtupia Sălcioarei şi pinâ sus, în ultimele sate întinse spre crestele mun­ţilor, duminica — mai ales — încep obişnuit, întrecerile sportive. Decor es­tival, „tribune“ pline şi, de fiecare dată, oaspeţi din comunele învecinate. E de ajuns să „prinzi“ chiar numai un ceas dintr-o asemenea „duminică cultu­­ral-sportivă“ pentru a te convinge de răspîndirea, popularitatea şi eficienţa acestor competiţii sportive. Dar, nu e totul să asiguri continui­tate. Sunt necesare căutări, mereu alte forme, alte mijloace care să împiedice monotonia. — Trebuie mereu ceva nou, îmi spu­neau, zilele trecute, activiștii sportivi din Rm. Sărat pe care-l invitasem la o „masă rotundă“ pe această temă.­­ . .Şi înainte cu un an doi se orga­nizau „duminici cultural-sportive“ la Vilcele. Dar, terenul era așa și așa. Şi apoi, doar fotbal? Acum e altceva! La Valerie există o baza sportivă de toată frumuseţea : terenuri de fotbal, volei, handbal, amenajări pentru atletism. La Ştiubei, „noul“ a însemnat anul a­­cesta introducerea atletismului în pro­gramul „duminicilor cultural-sportive“ şi astfel aproape că s-a dublat numă­rul participanţilor. La Sihlea, arena de ÎNSEMNĂRI popice — cu pistă de bitum — a de­venit punctul de atracţie al întrecerilor de la sfîrşitul săptăminii şi nu o dată oaspeţii se-ntorc spre casă la... lumina lunei. Încă un teren, un nou sport, un nou joc distractiv d­in programul „dumi­nicilor cultural-sportive“ care au loc la Gheorghiasa Zoita, Buda, Sihlea, sau la Rimnicelu unde se cultivă, cu o consecvenţă lăudabilă, frumuseţea jo­cului de oină. Noului îi urmează... noul. După ce şi-au înfrumuseţat terenurile de sport şi au mărit capacitatea „tribunelor“, pentru a face să crească numărul par­ticipanţilor la întreceri şi al spectato­rilor, asociaţiile sportive din comuna Ziduri (Recolta, Tractorul şi Viitorul) au îmbogăţit considerabil programul competiţiilor. La ultima „duminică cul­­tural-sportivă“, pe terenul din Ziduri a avut loc o aplaudată demonstraţie de gimnastică realizată de un ansamblu de 120 de sportivi, conduşi de prof. D. Dragostin. Nu este oare important faptul că oaspeţii din comunele Bălă­­ceanu, Boldu, Vilcele şi Rm. Sărat au ţinut să facă, la sfîrşit, un schimb de experienţă cu activiştii sportivi din co­muna Ziduri ? Am aflat că organizatorii „duminicilor cultural-sportive“ din a­­ceastă comună pregătesc acum o „sur­priză“ : un concurs de... pescuit sta­ţionar. De ce nu, dacă astfel de între­ceri — şi, desigur, multe altele — pot face mai interesante, mai atractive a­­ceste frumoase competiţii sportive? DAN GIRLEŞTEANU P.S. — Aşteptam „replica” asociaţi­ilor sportive din alte raioane, la să ve­dem ! PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VI I ORGAN Al UNIUNII DE CULTURA FIZICA ȘI SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA­ Anul XXII - Nr. 4986 *: Miercuri 1 iunie 1966 * 4 pagini 25 bani Miine începe pe poligonul Tunari Ediţia 1966 a Campionatelor internaţionale de tir ale României Mîine dimineaţă, la ora 8:30, cei peste 100 de trăgători, par­ticipanţi la Campionatele in­ternaţionale de tir ale Româ­niei, se vor alinia pe platoul din faţa pavilionului central de pe poligonul Tunari pen­tru solemnitatea de deschidere a competiţiei. La această edi­ţie a „internaţionalelor“ par­ticipă sportivi din opt ţări. Printre ei se găsesc o serie de trăgători cu renume, ceea ce constituie o garanţie că în­trecerile se vor ridica la un înalt nivel tehnic. Elveţienii şi cehoslovacii, care au sosit primii în Bucu­reşti, au avut ieri o zi de plim­bare. Lotul elveţian a făcut o excursie cu autobuzul pe Valea Prahovei, iar cel ceho­slovac a vizitat Capitala. Federaţia noastră a înscris pe listele de concurs un nu­măr mare de sportivi, printre care o serie de tineri care au obţinut anul acesta perfor­manţe promiţătoare. Dintre trăgătorii români care vor lua startul la „internaţionale“ a­­mintim pe Atanasiu, Dumitriu, Tripşa, Roşea, Jeglinschi,Giuş­­că, Bratu, Pieptea, Iuga. Pe­ PROGRAMUL ÎNTRECERILOR JOI : pistol viteză 30+30 de focuri ; armă liberă calibru redus 60 focuri seniori ; armă standard 60 focuri culcat se­nioare şi juniori. VINERI : armă liberă calibru redus 30x40 focuri seniori ; pis­tol liber 60 focuri. SIMBATA : armă standard 3x20 focuri senioare și juni­ori. DUMINICA : armă standard 3x20 focuri seniori ; pistol ca­libru mare 30 focuri precizie + 30 focuri viteză ; ora 13,45 festivitatea de inchidere. Probele încep zilnic de la ora 9. I­liescu. Maghiar, Grosaru — la probele de pistol, Edda Baia, Margareta Enache, Judith Mos­­cu, Elena Nistor, Rodica Hnat, Ana Goreti, Ioana Soare, Ma­ria Ignat — la armă standard senioare, Şandor, Rotaru, Va­­silescu, Calcan, Olarescu, Fe­recaţu­, Ciulu, Cristescu, Wei­­nerich, Cogut — la armă li­beră şi standard, Recea, Be­­linschi, Csegezi, Magda Bor­­cea, Emilia Popa, Mariana An­­tonescu, Aritina Biţică — la probele de juniori din cadrul triunghiularului România — Iugoslavia — Bulgaria. Foto : A. Neacşu Astă-seară vor avea loc şe­dinţa tehnică şi tragerile la sorţi. Întrecerile de pistol vi­teză se vor desfăşura pe două standuri, ale căror instalaţii au fost revizuite, iar probele de puşcă pe poligonul de 300 metri. Gh. Vasilescu, unul dintre cei mai buni trăgători români la probele de puşcă .Divizie“ de atletism pentru şcolarii din Călăraşi Din iniţiativa Secţunii de în­­vâţâmint a oraşului Călăraşi şi cu sprijinul organelor locale UCFS a fost organizată o in­teresantă competiţie pentru şco­lari­i­­divizia" de atletism. La întreceri au luat parte reprezen­tativele şcolii generale de 8 ani, care s-au intilnit sistem tur-re­­tur. Pină în prezent, pe primele locuri in seriile respective se a­­flă echipele scolilor generale nr. 6 si nr. S. Cele două echipe urmea­ză să se întîlneascâ. In prima de­cadă a lunii, pentru a desemna campioana pe oraş.

Next