Sportul Popular, iunie 1966 (Anul 21, nr. 4986-5010)

1966-06-01 / nr. 4986

. CAMPIOANELE HANDBALULUI ROMÂNESC I Universitatea timişoara—victoria tinereţii I I I I I I Universitatea Timişoara a re­venit nu de mult în rîndul ce­lor mai bune formaţii feminine de club din ţara noastră. După o destul de lungă perioadă de căutări, de încercări de a refa­ce prestigiul handbalului timi­şorean, s-a ajuns în cele din ur­ma la adoptarea celei mai efi­ciente metode: creşterea şi pro­movarea cu curaj a elementelor tinere. Pentru aceasta sîntem tentaţi să numim această victorie a stu­dentelor timişorene în campio- I nat, o victorie a tinereţii. De­­ 3—4 ani antrenorul Victor Chiţa a remaniat mereu formaţia, îm-I prospătînd lotul cu elemente ti­nere. Faptul nu pare ieşit din I comun, dar el capătă o altă semnificaţie în handbalul fe­minin, unde de foarte multă I vreme ideea creşterii şi promo­vării elementelor tinere nu îşi găseşte prea mulţi adepţi. Şi iată că antrenorul Victor Chiţa dovedeşte în mod practic că se poate cîştiga şi fără vedete, fără nume sonore. Desigur că introducerea în pri­ma echipă a elementelor tinere nu a rezolvat (şi nici nu putea să rezolve...) problema cîştigării titlului de campioană a ţării. Abia după aceea a fost necesar să se muncească mai mult, mai conştiincios, mai dîrz. Perseve­­r­înd pe acest drum, antrenorul timişorean şi elevele lui au cu­cerit în cele din urmă laurii pe care îi meritau. Iată noile campioane: în picio­are, de la stingă la dreapta: Iolanda Rigo, Edeltraute Franz, Ana Nemeţ, Angela Moşu, Ros­­vita Neuhror, Eva Kaspari, an­trenorul V. Chita, jos, Tereza Secheli, Delia Stoica, Lucreţia Anca, Florica Mosescu, Carmen Dicu. Simpozion sportiv la Suceava „Tinereţe, curaj şi măiestrie", aceasta a fost tema simpozionului sportiv care a avut loc recent la Suceava. Pe rînd, fostul campion olimpic de lupte Dumitru Pirvu­­lescu, antrenorul de box Dih­eor­­ghe Fiat şi maestrul emerit al sportului, baschetbalistul Andrei Folbert au vorbit despre activi­tatea lor sportivă, despre munca depusă pentru a ajunge la măies­trie, despre satisfacţia victoriilor, despre frumuseţea sportului. Aproape 500 de tineri din asocia­ţiile sportive sucevene, elevi şi studenţi, au urmărit cu un viu interes expunerile. în final, oaspe­ților le-au fost oferite buchete de flori. Simpozionul a fost urmat de un film cu aspecte de la campiona­tul mondial de fotbal din Ch­ile. C. ALEXA — coresp. De pe cuprinsul patriei O NOUĂ ASOCIAŢIE SPORTIVA In oraşul Sibiu a luat fiinţă o nouă asociaţie sportivă , la Şcoala gene­rală de 8 ani nr. 15. Ea poartă nu­mele de asociaţia sportivă „8 Mai“. Pentru început, elevii îşi vor desfă­şura activitatea în cadrul secţiilor de handbal, volei, atletism şi fotbal. Ca preşedinte al asociaţiei a fost ales profesorul de educaţie fizică I. Stetz. I. Boţocan-coresp. DUMINICĂ CULTURAL-SPORTIVĂ LA SINAIA Terenurile sportive şi sala de spec­tacole a cazinoului din localitate au atras de curînd un număr însemnat d­e spectatori. Ei au venit să asiste la întrecerile şi spectacolele organi­zate în cadrul primei duminici cultu­ral-sportive a anului. Cele mai dispu­tat­e probe au fost la baschet, volei şi handbal. S-au evidenţiat în această acţiune formaţiile Şcolii sportive de elevi la baschet şi handbal şi Progre­sul la vol­ei. Artiştii amatori au oferit apoi un spectacol mult gustat de cei prezenţi. I. Suditu-coresp. AMENAJĂRI DE NOI TERENURI SPORTIVE Prin munca voluntară a tinerilor din comuna Hoghilac, raionul Sighi­şoara, au fost amenajate frumoase te­­■awti de sport pe care se poate juca fotbal, handbal în 7 şi volei. Tere­nurile au fost date recent în folosinţă şi pe ele au evoluat şi tinerii din co­­­­munele învecinate. I. Turian-coresp. răsplata muncii Consiliul regional U.C.F.S. Braşov a premiat pe cei mai harnici activişti voluntari. Printre aceştia s-au aflat I. Mureşan, Ionescu Drum, Meta Po­pescu, Ion Piticaru, C. Zaharia, Gh. Roşu, I. Donca, care au dat sportivi de valoare ca V. Bularca, St. Tampa, E. Vogel, Hanelore Spiridon, Crista Tradier şi alţii. V. Popovici-coresp. CONCURS DE ORIENTARE TURISTICA In localitatea Slănic a avut loc ediţia I a cupei „Mobila" la orien­tare turistică, organizată de asociaţia noastră. Concursul s-a desfăşurat pe o distantă de 8800 m, cu o diferenţă de nivel de 500 m, în întrecerea echi­pelor feminine, la care au luat parte 10 formaţii, pe primul loc s-a clasat echipa Petrolul Tîrgovişte, formată din Paula Petrescu şi Virginia Stă­­nescu. La băieţi, concursul a fost cîştigat tot de reprezentanta Petrolu­lui din Tîrgovişte. Echipa a fost for­mată din Constantin Avramescu şi Petre Oprea. Constantin Stănciulescu preşedintele asociaţiei sportive Mobila, Vălenii de Munte Dinamo Bucureşti-o performeră deosebiţi Dinamoviştii bucureşteni au îmbrăcat anul acesta pentru a şaptea oară tricourile de cam­pioni. Succesul lor era aşteptat, deoarece Dinamo Bucureşti a do­minat şi de această dată de la început şi cu autoritate între­cerea celor mai bune echipe masculine. De fapt, an de an (cu o singură excepţie, intercalată tocmai pentru a... întări regula victoriilor echipei bucureştene) dinamoviştii s-au detaşat de res­tul formaţiilor prin excelenta lor pregătire, prin valoarea teh­nică şi tactică a jocului prestat şi printr-o admirabilă putere de luptă. Suita de victorii a handbalişti­­lor de la Dinamo are însă sem­nificaţii care trebuie să dea de gîndit antrenorilor de la celelal­te echipe şi tuturor jucătorilor noştri fruntaşi. Să cîştigi de 7 ori titlul de campioni ai ţării este o performanţă care iese din comun şi la baza căreia stau mii şi mii de ore de antrenament Munca antrenorului emerit Oprea Vlase şi a elevilor lui, conştiin­ciozitatea în pregătire nu putea să nu dea roade. Iar astăzi, cînd dinamoviştii aşează în vitrina clubului lor a şaptea cupă de campioni, noi — şi, desigur, toţi iubitorii handbalului din ţara noastră — îi felicităm călduros Iată-i fotografiaţi la cîteva clipe după ultimul joc din cam­pionat : de la stingă la dreapta (sus): Licu, Redl, Eftimie, (mij­loc) Coman, Mureşan, Popescu, Nica, Ionescu, (jos) Ivănescu, Mo­ser, Costache I, Bogolea, Schu­­man, Costache II. Concursul internaţional de sărituri de la Murmansk Marti s-a încheiat concursul interna­ţional d­e sărituri de la Murmansk, la care au fost prezenţi cei mai buni spor­tivi din Cehoslovacia, Franţa, Finlanda, R. D. Germană, K­. F. Germană, Polo­nia, România şi U.R.S.S. în proba de sărituri de la trambulină victoria a re­venit lui VI. Vasin (U.I­.S.S.) cu 470,70 p. El a fost urmat de M. Safonov (U.R.S.S.) cu 461,35 p, ?i 11. D. Pop­­hal (R.D.G.) cu 453,40 p. Sportivii noștri s-au clasat pe locurile următoare: 10. I. Ganna 392,35 p, 11. V. Deru­seim­ 307,10 p, 12. Gh­. Ungureanu 333 p, şi 18. I­. Popoare 339 p. l­a concursul de la platformă (21 de sportivi), reprezentanţii U.R.S.S., V. Ta­­rihecean (447,05 p), Kuvinski (438,75 p), şi M. Safonov (435,15 p) au ocupat primele trei locuri. Sportivii români (fără un antrenament special la această probă) s-au clasat astfel : 1.). Ungu­­reanu 338,70 p, 16. Canea 337,90 p şi Popoaie 336 p. Dinamo Bucureşti - lider in campionatul de polo Campioana ţării la polo, Dinamo Bu­cure­şti, a obţinut ieri cea de a treia victorie, consecutivă — 17—1 (4—0, 2—0, 3—1, 8—0) cu Progresul Bucu­­reşti — trecînd in fruntea clasamentu­lui, care se prezintă astfel înaintea ce­lei de a V-a etape: 1. Dinamo Buc. 3 3 0 0 34: 2­0 2. Steaua Buc. 3 3 0 0 30: 3 11 3. Rapid Buc. 4 3 0 1 20:10­­ * 4. Crisul Oradea 4 3 0 1 15:14 6 5. Ind. linii Timis. 2 1 1 0 10: 7 3 1 1t. Progresul Buc. 3 1 0 2 4:31 2 1 7. Politehnica Cluj 3 0 1 2 8:15 1 8. I. C. Arad 2 0 0 2 3:11 0 . 9. Mureşul Tff. Mureş 3 0 0 3 7:17 0­­ 10. Voinţa Cluj 3 0 0 3 2:23 0 O aruncare de 59 de metri In decurs de cîteva zile recordmana tării noastre, Mihaela Penes, a luat parte la două concursuri internaţionale, adău­gind două noi victorii palmaresului său. In legătură cu întrecerile de la Münster, din R.F.G., antre­norul Lixandru Panelele ne-a relatat următoarele : „Concursul a avut loc in condiţii atmosferice grele, vintul puternic inf­uenţind negativ desfăşurarea diverselor probe. Mihaela s-a acomodat destul de greu obfinind 51,86 m, 52,87 m şi 54,05 m. Calificindu-se pentru finală am sfătuit-o să „intre" cu mai multă lojmă în aruncare dar, din păcate, n-a mai avut nici o încercare valabilă. Îmi pare foarte râu de ultima încer­care in care obţinuse peste 59 de metri, dar vintul i-a deviat suliţa afară din sector şi aruncarea n-a mai fost măsurată !“. De la Münster, Peneş a plecat cu trenul la Cracovia unde, tot in condiţii atmosferice dificile, a realizat cu 55,56 m, cel mai bun rezultat al său din acest sezon. La ora actuală, bilanţul mondial al aruncătoarelor de suliţă se prezintă astfel: 57,83 Popova (U.R.S.S.) ■, 56,40 Dubrogaeva (U.R.S.S.); 56,29 Skalozuhova (U.R.S.S.); 55,56 PENEŞ (ROMÂNIA) ; 55,50 Koloska (R.F.G.); 54,16 Graefe (R.D.G.); 54,06 Urbancici (Iugoslavia). nereuşită din cauza vintuluiL­a Campioana olimpică Mihaela Peneş în plin elan Foto : R. Vilara Concursul juniorilor bucureşteni Ploaia de sîmbătă după-amiază, pre­cum şi vintul care a bătut în ambele zile de concurs, au incomodat vădit pe atleţii juniori în lupta lor cu zecimile şi centimetrii. In aceste condiţii valoa­rea rezultatelor, de pe stadionul Tine­retului, a fost desigur cu mult dimi­nuată. JUNIORI : 100 m : B. Iliescu (D) 11,1, D. Cristea (P) 11,3 ; 200 m : B. Iliescu 23,2, M. Ionescu (C.S.S) 23,3 ; 400 m : A. Deac (Steaua) 51,2, D. Hidio­­seanu (S.S.E. II) 52,2, I. Golgojan (S.S.E. II) 52,3 ; 800 m : C. Pascale (M) 2:03,9; 1 500 m: I. Dima (M) 4:06,6, C. Pascale 4:03,6; 3 000 m: I. Dumitrescu (D) 9:32,8 ; 110 mg : FI. Drăguleţ (M) 14,7, H. Cernescu (I.C.F.) 14,9 ; 400 mg : H. Cernescu 60,9 ; 1 500 m ob. : E. Bo­tez (C.S.S.) 4:24,2 ; 4x100 m : I.C.F. 45,1 ; lungime : T. Vişinescu (I.C.F.) 6,52 ; triplu : M. Aldea (S.S.E. I) 13,21 ; pră­jină : Gh. Popescu (S.S.E. I) 3,30 ; greu­tate : S. Hodoş (I.C.F.) 14,90, P. Ciolac (R) 13,88 ; disc : S. Hodoş 47,42 ; suliţă : D. Szilagyi (I.C.F.) 52,70 ; JUNIOARE I : 100 m : G. Cîrstea (Steaua) 12,8, R. Ma­­rinescu (D) 13,1 (în serii au obţinut 12,7 şi, respectiv, 12,9) ; 200 m : M. Anghel (S.S.E. II) 28,2 ; 400 m : FI. Grigorescu (S.S.E. II) 60,6 ; 800 m : FI. Grigorescu 2,26,2 ; lungime : Ad. Ciobotaru (D) 4,84 ; greutate : El. Lefter (I.C.F.) 13,08 ; disc :­­P. Crăciun (I.C.F.) 36,95 ; suliță : G. Dioianu (S.S.E. I) 29,97 ; JUNIORI II : 80 m : I. Poenaru (R) 9,4, N. Ma­­rinescu (S.S.E. I) 9,5 ; 300 m : N. Ma­­rinescu 38,0 ; 1 000 m : I. Chirilă (S.S.E. II) 2:49,8 ; 90 mg : M. Georgescu (S.S.E. I) 12,8 , 3 km marş : E. Dragu (P.T.T.) 15:44,4, I. Colţea (P.T.T.) 15:44,4 ; înăl­ţime : A. Niculescu (P) 1,83 ; prăjină : Gh. Trandafir (S.S.E. I) 3,00 ; greuta­te : VI. Hodoş (S.S.E. II) 13,12 ; disc : VI. Hodoş 56,20 ; suliţă : C. Marin (R) 46,58 ; ciocan : G. Ghelmegeanu (S.S.E. I) 43,20 ; JUNIOARE II : 60 m : M. Pre­torian (Viu­) 8,3 . 500 m : Z. Radu (Pal. Pion.) 1:23,9 ; 60 mg : M. Mihart (C) 9,8 ; înălţime : D. Vîlcu (R) 1,40 ; lun­gime : P. Niculescu (S.S.E. II) 4,87 ; greutate: M. Micu (C) 11,89; disc . Al. Volintiru (C.S.S.) 29,07 ; suliță : G. Ştefănes­­cu (Viil.) 23,19. In afară de concurs : Va­sile Sălăgean (St. I. Br.) 51,14 la disc. Ana Sălăgean (Dinamo Br.) 15,35 și Elena Elic (Met.) 13,99 — record personal — la greutate. AD. IONESCU Teatrul Barbu Delavrancea — Estrada PREZINTĂ CONCERTUL SPECTACOL DE MUZICĂ UŞOARĂ Să spargem gheaţa de EUGEN MIREA şi SAŞA GEORGESCU Muzica de : N. KIRCULESCU, AUREL GIROVEANU, MARCEL IONESCU, VASILE VASILACHE JR. Conducerea muzicală : MARCEL IONESCU Coregrafia : ADRIANA DUMITRESCU Scenografia : ARH. IGOR SKAKUM si TROFIM GEORGETA DIRECJIA DE SCENA : HARRY NEGRIN Biletele se găsesc de vînzare la casa teatrului din şo­seaua Ştefan cel Mare nr. 34 şi la difuzorii de bilete din în­treprinderi şi instituţii.

Next