Sportul Popular, iulie 1966 (Anul 21, nr. 5012-5037)

1966-07-01 / nr. 5012

Decatloniştii noştri puteau realiza mai mult! In localitatea italiană Merano s-a­­desfăşurat la sf­rşitul săptăminii tre­cute, meciul internaţional dintre e­­chipele de decatlon ale Italiei, Fran­ţei, Iugoslaviei şi României. Este prima participare a decatloniştilor noştri la o competiţie de acest fel. După cum se ştie, atleţii români au ocupat locul trei în clasamentul ge­neral pe naţiuni şi locul secund, prin Curt Socol, în clasamentul in­dividual. La înapoierea în ţară am solicitat antrenorului DUMITRU ALEXAN­­DRESCU cîteva amănunte de la în­trecerea la care a asistat. ..Din napul Ionului trebuie spus ca echipa noastră ar fi putut obţine vic­toria in această întîlnire. Dacă n-a rea­­lizat-o, aceasta se datoreşte în primul rind faptului ca decatloniştii noştri n-au avut o pregătire corespunzătoare şi, in ultimă instanţă, accidentării lui "Vasile Mureşan, singurul într-o formă sportivă bună, care ar fi putut obţine, eventual, chiar primul loc in clasamen­tul general. Curt Socol, deşi s-a clasat al doilea, a arătat lacune în pregătirea cîtorva probe şi in special la săritura cu pră­jina. In mod normal el este un săritor de peste 3,80—3,90 m, dar la Merano n-a reuşit decit... 3,10 m. Este adevă­rat însă că la Cluj el nu are nici con­diţii minime de pregătire pentru această probă şi că din această cauză n-a făcut nici un antrenament serios de mai bine de 4 luni. Andrei Şepci este un tinăr talentat, sigur la cîteva probe, dar deficitar la aruncări. Este adevărat că nici consti­tuţia sa fizică nu-i permite o îmbunătă­ţire substanţială a rezultatelor la greu­tate, disc şi suliţă. Silviu Hodoş are posibilităţi cu mult mai mari decit cele arătate în­ meciul de la Merano şi va trebui să lucreze foarte serios pentru a şi le pune în evidenţă. George I­uchian „trăieşte“ doar printr-o singură probă (greutatea), la care de altfel este specialist. La alte probe se prezintă însă foarte slab, da­torită şi faptului că nici nu le „lu­crează“ suficient la antrenamente. Vasile Mureşa­nu a obţinut, după­­ prima zi, un punctaj (3660 p) care-l recomanda pentru o performanţă de peste 7200 de puncte. S-a accidentat însă la prăjină, la 3,60 m, din cauza instalaţiei defectuoase a locului de sărit şi apoi, la suliţă, a aruncat ţie pe loc“. Cu acest prilej atleţii noştri au realizat următoarele rezultate: Decatloniştii noştri au însă posibi­­pabili va trebui o muncă fără preget­­itaţi cu mult mai mari. Pentru a pun­de fiecare zi, tea obţine rezultatele de care sunt ca­ Socol (2) Şepci (9) Mureşanu (10) Hodoş (11) Luchian (15) 100 m 11,5 11,8 N­ 2 11,8 11,8 lungime 6,87 6,52 7,24 6,47 6 37 greutate 13,43 11,30 12,18 12,48 15,00 înălțime 1,94 1,90 1,80 1,70 1,75 400 m 52,5­­52,6 51,4 51,4 57,0 110 mg 15.2 15,8 16,0 17,1 18,3 disc 46,07 34,69 36,34 39.52 39,18 prăjină 3,10 3,70 3,60 2,80 3,50 suliță 53,64 40,65 47,29 50,65 47,48 1500 ui 4:43,2 4:57,7 —_____4:31,5_____5:45,9 7 048 6 350 6 315 6 399 5 953 Maria Salamon (Steaua) una dintre favoritele probei de săritură în lungime la campionatele de­ la Brașov. Foto : R. Vilara PE LACUL SNAGOV: * Campionatele republicane de caiac-canoe Azi, primele starturi in cam­pionatele republicane de caiac­­canoe ! Pe lacul Snagov în­cepe disputa pasionantă a ce­lor mai buni sportivi, dornici să cucerească titlurile de cam­pioni. Vor fi prezenţi în aceas­tă competiţie caiacişti şi ca­­noişti din 22 de secţii repre­­zentind 9 centre de sporturi nautice. La multe probe s-a înregistrat un număr record de înscrieri (K 1 — 500 b; K 1 — 1000 b ; K 2 — 500 b ; K 2 — 1000 b; C 1 — 500; K 1 — 500 f; K 1 — 10 000), ceea ce subliniază preocupa­rea antrenorilor şi secţiilor de caiac-canoe. La întreceri participă un mare număr de medaliaţi olimpici, campioni mondiali şi europeni : Aurel Vernescu, V. Nicoară, A. Sciotnic, H. Iva­nov, A. Igorov, S. Ismailciuc, Hilde Tătaru etc. Vor fi, fără îndoială, multe „dueluri" ex­trem de interesante care vor oferi un spectacol sportiv de ridicat nivel tehnic. • Cine vor fi cei... 41 de cam­pioni ? Parțial, vom primi răs­punsul chiar astăzi cînd sunt programate 6 finale. Dar, iată programul complet al „seriilor* și finalelor celor 19 probe ale campionatelor republicane de fond și viteză. VINERI , de la ora 9 : se­­rii la K 1 — 1 000K 2 — 1 000; C 1 — 1 000 ; G 2 —1 1 000 ; K 1 — 500 f; K 2 — 500 f; ştafetă băieţi • de la ora 16,30 : FINALE la K — 10 000; K 2 — 10 000; G 1 — 10 000 ; C 2 — 10 000; ştafetă fete ; ştafetă băieţi. SÂMBÂTĂ : de la ora 9 : FINALA la K 4 — 10 000; de la ora 10: serii la K 1 — 500 b; K 2 —500 b; G 1 — 500; C 2 — 500 ; K 4 — 1 000 b ; de la ora 18 : FI­NALE la K 1 - 1 000; K 2 — 1. 000 ; C 1 — 1 000 ; G 2 — 1 000; K 4 — 500 f ; K 2 — 500 f; K 1 — 500 f. DUMINICĂ : de la ora 10: FINALE la K 1 - 500 b; K 2 — 500 b ; C 1 — 500 ; C 2 — 500; K 4 — 1 000 b. Campionatele juniorilor BRAȘOV 30 (prin telefon). Campi­onatele republicane ale juniorilor au continuat joi cu desfășurarea probe­lor combinate. La triatlon junioare II, 8 din cele 63 de concurente au realizat performante peste 2 000 de puncte: 1. R. Țarălungă (Sc. Sp. (JCFS Roman) 2176 p, 2. S. Moritz (Lie. 4 Timiş.) 2137 p, 3. G. Raicu (SSE Bacău) 2122 p, 4. M. Enică (CSO Gl.) 2089 p, 5. L. Negru (Lie. 4 Ti­miş.) 2060 p, 4. C. Popescu (Lie. 35 Buc.) 2036 p. După amiaza a început proba de pentatlon juniori şi junioare cat. I care se va încheia vineri. Sîmbătă şi duminică, pe stadionul Tractorul ,vor avea loc campionatele republicane pentru juniorii de cai. I. C. GRUIA—coresp. regional LUPTE MECIURI RESTANTE IN CAMPIONA­TUL DE „LIBERE» La Craiova s-au desfăşurat întreceri­le din cadrul grupei a II-a a campio­natului republican de lupte libere, ca­tegoria B, restante de la etapa a I-a. Cele 3 formaţii şi-au împărţit victorii­le : Metalul Tîrgovişte a învins pe Ra­pid Bucureşti cu 20,5—11,5, Electropute­­re Craiova pe Metalul Tîrgovişte cu 17— 15 şi Rapid Bucureşti pe Electroputere Craiova cu 19—13. (Corvin Marica-coresp.) S-AU încheiat întrecerile turu­lui CAMPIONATULUI DE JUNIORI PE ECHIPE AL ORAŞULUI BUCUREŞTI Recent au avut loc ultimele întîlniri ale etapei a V-a a campionatului oră­şenesc de lupte greco-romane şi libere rezervat echipelor de juniori din Ca­pitală. In sala clubului Progresul am asistat la meciurile echipelor de juniori ale cluburilor Metalul şi Progresul. Tine­rii luptători de la Progresul, bine pre­gătiţi de antrenorul V. Constantinescu, au învins la „libere” formaţia condusă de V. Popescu cu 14—6 şi cu acelaşi scor echipa de „greco-romane“ (antre­nor Ilie Gheorghe). Iată clasamentul primelor formaţii de juniori la sfîrşitul turului : 1. Dinamo, 2. Rapid, 3. Progresul („greco-romane“) : 1. Dinamo, 2. Progresul, 3. Metalul („li­bere"). pentru frumoasa comportare a tinerilor luptători de la Dinamo se cu­vin laude tînărului antrenor Al. Ruji. (C. Ch.). Din carnetul competiţional Drum cu prioritate Sfirşit de prioritate Accesul interzis pie­tonilor. Cetăţeni ! Pentru a nu vă expune accidentelor de circulaţie, traversaţi drumurile publice cu atenţie şi NUMAI PRIN LOCURILE UNDE SUNT INDICATOARE SAU MARCAJE PENTRU TRECEREA PIETONILOR, iar unde acestea lipsesc, pe la colţul străzilor, după ce v­a fi asigurat că nu există vreun pericol. Traversarea drumurilor publice se face per­pendicular pe axa acestora. ★ In scopul desfăşurării circulaţiei în condiţii normale, pe străzile cu mai multe benzi, vehiculele vor circula astfel : - pe banda de lingă bordură sau acostament vor circula autovehi­culele destinate transportului în comun și cele care se deplasează cu viteză redusă ; — pe celelalte benzi vor fi conduse vehiculele care, potrivit legii, pot circula cu viteze superioare. In cazul cînd conducătorul vehiculului urmează să schimbe banda de circulaţie sau direcţia de mers, este obligat să semnalizeze intenţia efectuării acestor manevre şi să se asigure că nu periclitează circulaţia celorlalţi conducători care îl preced sau îl urmează, ori cu care se va încrucişa. Emil Rumi învingător in etapa a lll-a a „Cupei Voinţa“ In clasamentul general conduce G. Moiceanu (Dinamo) BUŞTENI, 30 (prin telefon de la tri­misul nostru). — Etapa a lll-a a „Cupei Voinţa“, desfăşurată astăzi pe ruta Bucureşti—Buşteni 133 km, a avut numeroase faze interesante şi ac­ţiuni dinamice. S-au produs şi cîteva modificări în clasamentele generale. Prima evadare se produce la km 22 şi este realizată de alergătorii Dan Măr­gărit, Ion Constantinescu, M. Pelcaru, Ion Miculan, Andrei László, Simion Mihălceanu, Petre Neacşu, D. Motentan şi M. Beşleagă. Ei reuşesc să se situeze în faţa plutonului doar 9 km. A doua acţiune se produce la km 34, cînd eva­dează fostul lider M. Ciumeti împreu­nă cu Ardeleanu şi Dan Mărgărit (foarte activ în această cursă), în apropiere de Ploieşti, din pluton vine un nou „me­sager“, tînărul Ştefan Cernea. Bariera de la km 58 (înainte de in­trarea pe şoseaua Cîmpinei) îi reţine ţie primii trei ciclişti 1:40 timp în care ii ajunge Cernea. Plutonul mai păs­trează o distanţă de 1:30. După 5 km, o nouă barieră îi lasă pe fugari să treacă şi obligă plutonul să le „restituie“ un minut. La intrarea în Cîmpina, Ciumeti îşi părăseşte colegii de alergare. Dar din nou bariera­­ Ciumeti este ajuns de ceilalţi trei, iar plutonul, care pro­fită de cele aproape 2 minute pierdute, de fugari se află acum în spatele lor. La Podul Vadului bariera lăsată în­cheie acest joc de joc plăcut a­­lergătorilor. Urcuşul de la Po­sada scoate în faţă un grup de 5 ciclişti: C. Dumitrescu, V. Egyed, Gh. Moldoveanu, I. Cosm­a şi Emil Rusu, care pedalează în faţă spre Buşteni. La trecerea prin Sinaia, Cosma şi Egyed se pierd astfel că sprintul final se dispută în trei. Clasament: 1. Emil Rusu (Dinamo) 31i47:27 ; 2. C. Dumitrescu (Steaua) ace­laşi timp; 3. Gh. Moldoveanu (Steaua) 3h 47:31 ; 4. C. Gontea (Steaua) 3 h 48:00; 5. D. Ciocan (Dinamo) 6. G. Suciu (Dinamo) 7. G. Moiceanu (Di­namo) şi alţii — acelaşi timp. Clasament general : 1. G. Moiceanu (Dinamo) 101i08:40; 2. G. Ciocan (Di­­ namo) la 30 sec.; 3. Fr. Gera (Steaua) la 30 sec. ; 4. G. Neagoe (Steaua) la 30 sec. ; 5. 0. Suciu (Dinamo) la 35 sec.; 6. M. Virgil (Steaua) la 1:55. Pe echipe conduce Dinamo­­ urmată, în acelaşi timp, de Steaua I. Vineri se dispută etapa a IV-a : Buşteni — Pre­deal — Braşov — Hîşnov — Bran — Rîşnov — Pîrîul Rece — Predeal — Buşteni, 110 km. HRLSTACHE NAUM „Duminici cultural­sportive“ la sate (Urmare din pag. 1) E. Tudorache la înălţime, lungime şi greutate. Partida de fotbal dintre for­maţiile Băile — Ibrianu a revenit oaspeţilor cu scorul de 1—0. La căminul cultural au evoluat şi numeroşi artişti amatori. P. VERIGĂ — coresp. • De mai multă vreme în comuna Deleni, raionul Vaslui, se­ organi­zează cu regularitate duminici cul­tural-sportive“, care se bucură de mult interes din partea cooperatori­lor. Recent, consiliul asociaţiei spor­tive a organizat o astfel de ac­ţiune la care au participat nu­m­­­­roşi săteni. Timp de 6 ore ei au ur­mărit întreceri de volei — băieţi şi fete — fotbal, oină, gimnastică fete, probe atletice. Cu acest prilej, s-au evidenţiat Maria Pospelea, Veronica Popa, Silvia Helgiu, Adriana Donose (gimnastică), N. Bumruz, V. Pascal, D. Comisescu (fotbal), Georgeta Pin­­tilie, Didina Popa şi Jeana Mallei (volei). V. VASILIU-Deleni • Inspiraţi din transmisiunile de pe micul ecran — „dialog la distan­ţă“ — consiliul raional UCFS Zalău, în colaborare cu Comitetul pentru cultură şi artă, organizează „dumi­nici cultural-sportive", intitulate „Dialog pe scenă şi pe terenul de sport“, întrecerile se desfăşoară in prima fază pe comune, între două sate­­ si în faza a doua între comu­ne. Dialogul sportiv cuprinde 8 probe printre care atletism şi ciclism băieţi şi fete, jocuri distractive ca trasul frînghiei, fuga în sac, fuga cu oul în lingură, fuga într-un picior etc. Pri­mele două concursuri de acest gen s-au bucurat de succes fiind urmărite fiecare de peste 800 de spectatori. In mod deosebit, trebuie să scoatem în evidenţă întrecerile dintre comunele Ciumărna şi Românaş. Astfel de con­cursuri s-au organizat apoi între co­munele Năpradea și Cheud. GH. DOLHAN — coresp. Uniunea Regională a Cooperativelor Meşteşugăreşti din Regiunea Mureş - Autonomă Maghiară oferă pentru turişti şi pentru cei veniţi la odihnă, urmă­toarele servicii prin unităţile sale de deservire : 1. Reparaţii, întreţinere şi spălat turisme şi motociclete prin unităţile : - COOPERATIVA METALUL TG. MUREŞ, str. Lăpuşna nr. 6, telefon 38­93 (funcţionează permanent); - COOPERATIVA VOINJA ODORHEI, str. Insulei nr. 2, te­lefon 406 (funcţionează permanent) ; - COOPERATIVA DESERVIREA SOVATA-BAI, str. Csorgi nr. 1 (funcţionează în perioada sezonului turistic); - COOPERATIVA LACUL ROŞU GHEORGHIENI, str. Băii nr. 16, telefon 264 (pentru staţiunea Lacul Roşu); - COOPERATIVA OLTUL MIERCUREA CIUC, str. Petöfi nr. 53 (funcţionează permanent). In timpul sezonului în cadrul aceleiaşi cooperative în staţiunea Tuşnad - Complex de­servirea, telefon 21 ; 2. închirieri de obiecte turistice şi distractive : corturi, ha­­mace, saci de dormit, aparate foto, radio portative, mag­­netofoane, jocuri distractive etc. prin complexele de de­servire din staţiunile : Sovata, Tuşnad, Borsec şi oraşele Tîrgu Mureş, Miercurea Ciuc.

Next