Sportul Popular, septembrie 1966 (Anul 21, nr. 5063-5088)

1966-09-01 / nr. 5063

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ / ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ ȘI SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA Anul XXII — Nr. 5063 Joi 1 septembrie 1966 a? 4 pagini 25 bani Electrometal Timişoara - Selecţionata Tunisiei 15-10 la handbal In a patra partidă susţinu­tă în ţara noastră, Selecţio­nata masculină de handbal a Tunisiei antrenată de prof. C. Popa, a dat o frumoasă r­eplică fruntaşei campiona­tului regional Banat, Elec­trometal Timişoara, de care a fost însă întrecută cu 15—10 (6—6), la capătul unui meci interesant. (P. Arcan-coresp. reg.). STEAUA-DI FRUNTEA CLASAMENTULUI Primind o excelentă pasă de la Constantin, Voinea înscrie primul gol al bucureştenilor. Citiţi In pagina a 3-a cronica meciului Steaua—Politehnica Timişoara 3— 2 (3—2). Foto: V. Bageac CLASAMENTUL Trimisul nostru special, ROMEO VILARA, transmite din Budapesta: Ploaie și... surprize pe Népstadion BUDAPESTA, 31 (prin tele­fon). Cîteva momente deosebite au punctat desfășurarea probelor din primele două zile ale cam­pionatelor europene ,de atletism de la Budapesta. Mai întîi, acela că pronosticu­rile meteorologilor care anunţau ploaia n-au fost, iniţial, îndepli­nite. Dar asta numai marţi. M­iercuri a fost însă o veritabilă zi de toamnă, încă de dimineaţă a început să plouă torenţial şi ptnă la ora aceasta nu se între­zăreşte nici o speranţă că miine ▼a fi frumos. După atîtea ore de ploaie, pista de la Népstadion a devenit un adevărat lac circular. Alte momente deosebite au fost înregistrate In calificările de marţi. O dată In plus se dove­deşte că norma de participare im­pusă spre a fi obţinută în con­diţiile a numai 3 încercări, nu este o treabă uşoară pentru cei m­ai mulţi dintre concurenţi. Fap­tul că doar trei din numeroşii săritori în lungime au putut rea­liza norma de 7,60 m vorbeşte de la sine. Şi noi mai adăugăm un amănunt: singu­r Ter Ovanesian a făcut doar o încercare, ceilalţi le-au executat pe toate. Vasile Sărucan, după o serie de rezultate bune in acest sezon, n-a putut realiza la Budapesta ceea ce se aştepta de la el. Singura satisfacţie e faptul că în prima din cele două „depăşite“ ale sale, a obţinut un rezultat de 7,70 m. E păcat că nu l-am mai putut urmări şi în concursul de miercuri. Seria surprizelor din califică­rile de marţi a fost punctată însă nu numai de eliminarea din con­curs, la 1500 m, a lui Odlozil, Rayko, Wilt şi Iivalheim ci şi a lui Vladimir Trusenev — cam­pionul european de disc — care nu a aruncat decit 53,02 m. Ală­turi de el au fost... spectatori la finală şi alţi aruncători de va­loare: Fejer, Haglund, Uddeborn, Reimers. Şi pentru că tot suntem­ la acest capitol al „surprizelor“ vom nota comportarea nesatisfă­cătoare a Liei Manoliu. Ea nu a obţinut decit 49,44 m la arun­carea discului şi a fost elimi­nată din calificări, clasîndu-se pe locul 13 din 14 concurente. U­n moment deosebit al între­cerilor de marţi va rămîne fără discuţie cursa celor 25 de ture de stadion (10.000 m) care a prileju­it cu adevărat o luptă ti­tanică. Deşi la start era prezent şi Jurgen Haase — performerul nr. 1 al continentului în 1966 cu 28,12,6, totuși pronosticurile nu-l vizau pe el ci pe belgianul Roe­­lants, recordman european, adică pe cel mai experimentat din cei 22 de alergători înscriși. Cursa a fost caracterizată printr-un tempo foarte variat, printr-o per­(Continuare în pag. a 4-a) A XV-a ediţie a „Turului României" • CIRCUITUL CICLIST AL REGIUNII BRAŞOV, ULTIMA COMPETIŢIE DE VERIFICARE Aşa cum am anunţat, între 14 şi 25 septembrie se des­făşoară cea de a XV-a ediţie a „Turului României“, com­petiţie ciclistă internaţională organizată de F. R. Ciclism şi Lota­l Cronosport. La start vor fi prezenţi aproximativ 70 de rutieri din ţară şi de peste hotare. Traseul măsoară 1620 km, împărţiţi în 12 e­­tape. Alergătorii vor avea zi de odihnă la Cluj. Pe traseu sunt prevăzute 20 de puncte de sprint şi 9 puncte de că­­ţărare. In ziua de 19 septem­brie, participanţii la „Turul României“ vor avea de­ efec­tuat două etape: a Vl-a — 30 km contratimp individual (pe şoseaua Tg. Mureş—Reghin) şi a Vll-a — în bloc pe ruta Tg. Mureş—Luduş — Cîmpia Turzii—Turda—Cluj, 105 km. Ultima verificare a rutieri­lor, şi în acelaşi timp ultima selecţie a cicliştilor noştri par­ticipanţi la „Turul României“, va avea loc timp de 4 zile cu prilejul circuitului ciclist al regiunii Braşov. Competiţia se dispută incepînd de astăzi, după următorul itinerar: eta­pa I­—1 septembrie: Braşov— Sf. Gheorghe—Tg. Secuiesc— Braşov, 148 km; etapa a II-a —2 septembrie: Braşov—Me­diaş, 166 km; etapa a IlI-a — 3 septembrie: Mediaş — Sibiu — Agnita, 140 km; etapa a IV-a — 4 septembrie: Agnita — Făgăraş — Braşov — Poiana Braşov, 130 km. Corespondentul nostru re­gional Carol Gruia ne infor­mează că la startul celei de a Xll-a ediţii a acestei competiţii şi-au anunţat participarea 50 de rutieri. Printre ei se află membrii loturilor republicane şi alergători de la cluburile sportive Steaua, Dinamo, Olim­pia, Voinţa, SSE 1 — Bucu­reşti, Petrolul Ploieşti, CSO Brăila, GSM Cluj, Desrobirea şi Tractorul Braşov. Reportajul nostru La I.C.F. in aceste zile... Deşi vacanța nu s-a terminat, în sălile de cursuri, amfi­teatre şi laboratoare, pe terenuri şi in sălile de sport de la Institutul de cultură fizică din Capitală activitatea este în toi în aceste zile. E firesc, pentru că peste putină vreme începe concursul de admitere. Sub îndrumarea cadrelor di­dactice­­ şi cu ajutorul studenţilor din anii mai mari tinerii candidaţi fac ultimele pregătiri înainte de a intra în­­com­petiţia oficială". Primul popas l-am făcut la centrul de îndrumare a can­didaţilor. Urmăresc un grup de tineri. După completarea formularelor, discută cu aprindere în faţa institutului, pe una din alei, cu cîţiva studenţi mai în vîrstă fruntaşi la învăţă­tură : scrimera Ana Ene, baschetbalistul Gheorghe Valeriu, voleibalista Maria Dumitrescu - din anul IV, fotbalistul Mar­cel Pigulea - din anul III, atletul Dan Hidioșanu, gimnasta Cornelia Sav — din anul II. — Institutul nostru — le spune scrimera Ana Ene - dis­pune de o bază materiala corespunzătoare formată din săli de cursuri, laboratoare, terenuri și săli de sport.­­ Pe toată durata studiilor universitare - intervine baschet­balistul Gheorghe Valeriu - studenţilor li se asigură echi­pament şi material sportiv gratuit, iar celor mai silitori-­­ burse. ★ Rectorul Institutului de cultură fizică, prof. univ. Leon Teo­­dorescu, ne-a întîmpinat cu multă amabilitate.­­ Cum se prezintă graficul înscrierilor ? - Se pare că vom avea un record de candidaţi. Numai în primele trei zile s-au înscris peste 480 de tineri şi tinere. Trebuie să subliniez că, spre deosebire de anii trecuţi, nivelul mediu de pregătire a candidaţilor este în creştere. Liceele cu profil special de educaţie fizică, şcolile sportive de elevi cît şi liceele de cultură generală au trimis elemente talen­tate cu reale posibilităţi. Anul acesta s-a observat o afluenţă mai mare de candidaţi din regiunile în trecut ,deficitare ş­i Suceava, Maramureş, Oltenia, Dobrogea etc. ★ Toată lumea, fără excepţie, învaţă. In amfiteatre (majo­­ritatea sunt populate acum şi ca şi la cursuri), în biblioteca GHEORGHE CIOBANU (Continuare in pag. a 2-a) GESKE BUDEJOVICE, 31, (prin telefon) — Toţi cei care au asistat la întîlnirea dintre formaţiile României şi Poloniei nu au putut crede că echipa noastră, care a început jocul într-o evidentă notă de supe­rioritate, conducînd cu 2-0 la seturi, va pierde în final par­tida. Adversarii înşişi nu au sperat nici un moment să cîştige. In privinţa scorului fi­nal nu există divergenţe de păreri. In unanimitate specia­liştii prezenţi în sală apreciază că formaţia noastră a dovedit neatenţie şi desconsiderarea adversarului, ceea ce a dus la o înfrîngere surprinzătoare, dar justă. Jucătorii polonezi au ştiut să folosească la ma­ximum, în momentele oportu­ne, greşelile săvîrşite de ad­versarii lor. Dar iată cum s-au petrecut lucrurile: In setul II, la scorul de 7-3 jucătorii noştri comit greşeli după greşeli în jocul din linia a doua precum şi la dublaje, manifestă o insuficientă hotă­­rîre, forţă şi viteză in atac, permiţînd polonezilor să refa­că din handicap. Totuşi, cu un plus de concentrare, ei reuşesc să cîştige la 12. In setul III, voleibaliştii polonezi conduc cu 10-7, dar o revenire puter­nică marcată de echipa noas­tră face să punctăm de cinci ori consecutiv şi, astfel, să conducem cu 12-10. In conti­nuare, voleibaliştii noştri co­mit grava greşeală de a crede total în victorie, considerînd partida încheiată, relaxîndu-se, supraestimîndu-se, desconside­­rînd în mod nepermis adver­sarul (aşa cum au mai păcă­tuit şi în alte meciuri). Conse­cinţa scăderii de atenţie: 12-11, 12-12, 12-13 (un atac polonez găseşte gol mijlocul terenului) şi 13-15. Deci, setul a fost pierdut. Trebuie să su­bliniem, însă, că la situaţia de 14—13 pentru polonezi arbitrul principal nu a colaborat su­(Continuare in pag. a 4-a) De la trimisul nostru special, CONSTANTIN FAUR Campionatul mondial de volei ­iercuri 7 septembrie: SELECŢIONATA CATEGORIEI A-HERTHA (BERLINUL OCCIDENTAL) Miercuri 7 septembrie a.c.: SE­LECŢIONATA CATEGORIEI A Intîlneşte, într-un meci amical cu caracter de pregătire, formaţia HERTHA (Berlinul occidental). In aceeaşi zi, LOTUL OLIMPIC al ţării noastre va intîlni echi­pa bulgară LOKOMOTIV SOFIA. Locurile de disputare ale ambe­lor partide nu au fost încă stabilite. Noi Intilniri internaţionale ■ ale loturilor noastre de tenis de masă ■ In a doua decadă a lunii 55 octombrie loturile noastre re- B prezentative de tenis de masă m (feminin şi masculin) vor întreprinde un turneu în R.P. H Chineză şi R.P. Mongolă. In ■ vederea acestei deplasări ju- ju­cătorii fruntași au început pre-­­ gătirile.­­ în campionatul de şah Florin Gheorgh­iu­­primul lider Rundă de mare luptă, ieri în Aula Bibliotecii Centrale Universitare ! S-a jucat aprig, cu ambiţie, astfel că în primele patru ore se încheiase o sin­gură partidă. Concurenţii au gîndit mult în deschidere, astfel că atunci cînd con­trolul timpului s-a apropiat la multe table îşi făcuse apariţia criza de timp. Şi tocmai în momentul cel mai nepotri­vit, pentru că în numeroase întâlniri poziţiile erau foarte tăioase, se dădeau atacuri puternice. In această manieră a câştigat Ghiţescu la Stanciu, Nacu la Buză, Partoş la Drimer. Ghiţescu şi Nacu, mai ales, au jucat partide exce­lente, valorificînd cu o tehnică exem­plară avantajul coloanelor deschise ocu­pate de turnuri. In ambele partide înaintările de pioni au fost decisive. Drimer, în schimb, a fost victima unei regretabile neatenţii în final, după ce multe mutări asediase poziţia regelui lui Partoş. Campionul ţării, Florin Gheorghiu, a profitat de o inexactitate a lui Reicher (comisă în jocul de mijloc) şi apoi, cu toată apărarea disperată a adversarului, şi-a valorificat avantajul material. In stilul care l-a consacrat, adică la atac, a jucat Ciocîltea împotriva lui Günsberger. El a sacrificat un pion, apoi l-a recîştigat, forţînd un final de turnuri şi pioni în care victoria sa nu mai prezintă dubiu. In poziţii superi­oare au întrerupt Voiculescu la Soos şi Neamţu la Vaisman. Astăzi dimineaţă se joacă partidele întrerupte , după-amiază de la ora 16.30, runda a treia. (v. ch.). în clasament conduce Florin Gheor­ghiu cu 2 p. in sula concursului

Next