Sportul Popular, septembrie 1966 (Anul 21, nr. 5063-5088)

1966-09-01 / nr. 5063

începe returul categoriei . După o pauză de trei luni, timp în care unii dintre luptătorii fruntaşi au participat la diferite concursuri inter­naţionale, sîmbătă şi duminică se re­iau campionatele republicane de lup­te greco-romane şi libere pe echipe, categoria A. la Satu Mare, în prima etapă a re­turului, se aşteaptă un «duel» pasio­nant între cele două formaţii din re­giune — Chimistul Baia Mare şi Unio Satu Mare. Nu este lipsită de interes nici confruntarea dintre Unio şi O­­ţelul Galaţi. Cea de a patra echipă care face parte din această grupă — Steagul roşu Braşov — a terminat turul campionatului pe primul loc şi se crede că stegarii vor reuşi să treacă de celelalte echipe ale gru­pei. Tot la „greco-romane“, la Timişoara se anunţă întreceri echilibrate între formaţiile Electroputere Craiova şi A.S.M.T..Lugoj. De asemenea, prezin­tă interes şi întîlnirea dintre cele­lalte două echipe din aceeaşi grupă timişoreană — C.S.M. Reşiţa şi C.F.R. Timişoara. Ambele formaţii se află la periferia clasamentului. Luptă­torii de la C.F.R. au şanse să-şi îm­bunătăţească situaţia, pentru că — aşa cum ne-au spus antrenorii lor — echipa nu şi-a întrerupt pregătirile şi, în plus, beneficiază de avantajul... terenului. Echipele din campionatul de „libe­re* au întreceri tot în două grupe : la Ploieşti şi la Arad. In ambele gru­pe sunt programate meciuri în­tre echipe de valori foarte apropiate. Astfel, la Ploieşti se vor întîlni for­maţiile Prahova Ploieşti şi Progresul Brăila (ocupă acelaşi loc în clasa­ment). Sigură de victorii în această grupă este numai echipa braşov­eană — Steagul roşu — care deţine în cla­samentul de „libere“ locul 2. Mure­şul Tg. Mureş este cea de-a 4-a e­­chipă in această grupă şi va încerca să smulgă puncte îndeosebi de la ploieşteni şi brăileni. Mult mai echilibrată este grupa de la Arad unde vor concura codaşele clasamentului, Constructorul Hune­doara şi Vagonul din localitate, ală­turi de C.S.M. Cluj şi A.S.M.T. Lugoj care sînt despărţite de cite un sin­gur punct. Intîlnirile din prima grupă, atît la „greco-romane" cît şi la „libere“, care trebuiau să aibă loc Ifc Bucureşti, s-au amînat deoarece unii sportivi susţin meciuri internationale. etapă a campionatului masculin cate­goria A, seria I. La Ploieşti, Rafinăria Teleajen primeşte replica formaţiei Ştiinţa Galaţi. Se prevede o partidă echi­librată, in care rezultatul­ favorabil poate fi obţinut de fiecare dintre cele două competitoare. La Iaşi, Agronomia are un meci di­ficil pe terenul propriu, deoarece adver­sară îi va fi Universitatea Bucureşti, în rîndul căreia joacă începînd din acest an maestrul emerit al sportului, com­ponent al echipei naţionale, VIRGIL HNAT. La Timişoara, o partidă „strinsa“, disputată intre două formaţii din re­giunea Banat şi deschisă oricărui re­zultat: Politehnica Timişoara—C.S.M. Reşiţa. Fază din primul meci de baraj disputat pe terenul Dinamo din Capitală in şi A.S.A. Ploieşti, care s-au întîlnit Voinţa Bucureşti Foto: Paul Romoşan Pe terenul de la Stadionul Tinere­tului s-a disputat ieri după-amiază, meciul internaţional amical de hand­bal dintre formaţiile feminine Uni­versitatea Bucureşti şi­ Radnicki Bel­grad. Arabele echipe sunt bine co­tate în ţările respective, in rîndurile lor evoluînd o serie de jucătoare din echipele reprezentative. Acest lucru s-a văzut şi în timpul jocului­ par­tida fiind foarte echilibrată in ma­joritatea timpului. După 30 de mi­nute învingătoarea era foarte greu de prevăzut. Meciul a început în nota de uşoa­ră dominare a jucătoarelor belgră­­denţe, care, după 10 minute, condu­ceau cu 2—0, prin punctele înscrise de Marj­ana Radakovic. Pentru echipa bucureșteană a înscris însă prin sur­prindere Aurelia Szökő: 2—1. Am­bele echipe au mai înscris cite un gol, autoare fiind Milika Dorojevic și Elena Dobîrceanu : 3—2. Tot Do­rojevic urcă scorul la 4—2, printr-un șut de la distantă. Imediat insă Lidia Scorţescu interceptează și înscrie nestingherită : 4—3. Oaspetele nu rămîn mai prejos şi... tot pe contra­atac, 5—3 ! Maria Nicolae modifică apoi de două ori la rînd scorul de pe tabela de marcaj şi prima parte a meciului se încheie la egalitate 5— 5. La reluare Dorojevic înscrie : 6—5. M. Nicolae scapă pe contraatac și singură cu portarul... ratează egala­­rea! Nu același lucru îl face însă Szökő, care, de la 10 m, egalează: 6— 6." . Universitatea a început din acest moment să joace din ce în ce mai bine, pregătirea fizică şi tehnică spunîndu-şi cuvîntul, cele care con­duc şi controlează jocul fiind bucureştencele. Ele au mai înscris de patru ori, prin Scorţescu, Szökő şi Dobîrceanu (2), iar oaspetele doar o dată, prin Anika Jovic. Partida, bine arbitrată de Gh. Popescu-Bucu­­reşti, a luat sfârşit cu victoria me­ritată a gazdelor : 10—7 (5—5). p. iv„ JOCURILE RESTANTE DIN PRIMA ETAPĂ Azi la Ploieşti, Iaşi şi Timişoara se dispută meciurile restante din prima I­ meci internaţional amical feminin: Universitatea Bucureşti - Radnicki Belgrad 10-7 La I.C.F. în aceste zile... (Urmare din pag. 1) cu peste 80.000 de volume. La cămine, aceeași atmosferă in­tensă de studiu, specifică unei adevărate sesiuni. In laboratorul de anatomie și fiziologie i-am întîlnit pe Marcel Erdeli din comuna Strehaia, reg. Oltenia, Viorel Moraru din co­muna­ Siret, raionul Rădăuţi, reg. Suceava, Cornel Marina din Si­­ghetul Marmafiei, reg. Maramu­reş, Doina Novac, din Giurgiu, reg. Bucureşti, Gheorghe Alexan­­drescu din Rm. Vîlcea, reg. Argeş. — Studiaţi ? — Da. Acum repetăm „sistemul osos*. Studiind aici, „pe viu", ni se sedimentează mai bine cele învăţate. ★ Concursul de admitere, include şi probe practice : atletism, gim­nastică, jocuri sportive. Pentru buna pregătire a candidaţilor, la I.C.F. s-au organizat cursuri de pregătire frecventate de un mare număr de tineri. în sala de gimnastică, l-am întîlnit­­ pe tînărul absolvent al I.C.F., Nicolae Buzoianu, acum profesor cu „un an ,vechime" la Şcoala sportivă de elevi din ora­şul Sibiu. — Urmăresc evoluţia la bîrnă a elevei mele, Felicia Melinte, care dă admiterea anul acesta. — Cum vă simţiţi în noua pro­fesiune ? — Dragostea faţă de profesiu­nea aleasă trebuie împletită cu dorinţa fiecăruia de a da ran­damentul aşteptat, de a fi stimat şi preţuit la locul de muncă. Me­seria noastră de educatori ai ti­nerei generaţii cere rîvnă şi pa­siune, multe, multe ore de stu­diu şi pregătire în continuare. După terminarea exerciţiului la bîrnă discutăm şi cu Felicia Me­linte.­­ Ce v-a determinat să vă în­scrieţi la I.C.F. ? — Iniţial am dorit să devin pro­fesoară de limba română sau istorie, avînd media 9 la cele două obiecte. Dar, în final, am optat pentru I.C.F., plăcîndu-mi foarte mult sportul. Aici, la cursurile de pregătire la volei, baschet, handbal, atle­tism sau gimnastică se primesc noţiuni utile, se fac aprecieri cri­tice, se dau îndrumări practice. Cadre cu o înaltă calificare cum sunt profesorii Zeno Dragomir, Titus Tatu, Elena Jianu, Mihai Nedef, Ştefan Roman, Elena Po­­pescu, Ana Iliuţă se preocupă zi de zi de pregătirea tinerilor candidaţi. •­ Sînt ultimele zile înaintea con­cursului de admitere... Aparent n-a survenit nici o schimbare, programul se desfăşoară în con­tinuare, după tipicul obişnuit. Cu cît te apropii însă mai mult de a ceşti tineri, cu atît mai vizibil devine acel „ceva", care dă nota de particular a acestor zile. E preocuparea permanentă a tuturor candidaţilor de a păşi la concursul de admitere cît mai bine pregătiţi. E „febra" dinaintea marii con­fruntări ! Noi echipe­în faza de zonă Terenurile de oină găzduiesc în aceste zile jocuri pentru calificarea în faza de zonă a campionatului republi­can, programată să înceapă la 11 sep­tembrie. Iată cîteva aspecte de la în­trecerile desfăşurate în regiunile Hu­nedoara, Suceava şi Iaşi. HAŢEG. Pe terenul din localitate au avut loc jocurile pentru desemnarea echipei care va reprezenta regiunea Hunedoara în întrecerile zonale. La capătul unor partide viu disputate, acest drept a fost cucerit de formaţia Recolta Apaldul de Sus (raionul Se­beş), care a fost urmată, în ordine, în clasament, de Discul Nalaţi (raio­nul Haţeg) şi Recolta Geoagiu­ (raio­nul Orăştie), FĂLTICENI. Patru echipe şi-au disputat întîietatea pentru obţinerea titluri lui de campioană a regiunii Suceava. Deşi a avut în formaţie 6 juniori, Avîntul Frasin s-a dovedit superioară atît la „bătaie“ cît şi la „prindere“, cîştigînd turneul. Clasa­mentul : 1. Avîntul Frasin ; 2. Avin­­tul Cordăreni ; 3. Recolta Ciumuleşti ; 4. Progresul Ştefăneşti. Din echipa în­vingătoare s-au remarcat, în mod deo­sebit, maestrul sportului Ion Muntea­­nu, Gh. Şerbuleac şi Vasile Toma, BIRLAD. La startul întrecerilor preliminare etapei regionale au fost prezente 8 echipe, împărţite în două serii. Cîştigătoarele lor, Victoria An­­drieşeni şi Victoria Bogdăneşti, s-au întîlnit pe terenul din Bîrlad pentru stabilirea reprezentantei regiunii Iaşi în faza următoare a campionatului re­publican. Mai bine pregătită, a învins formaţia Victoria Andrieşeni. întrece­rile au fost conduse de arbitrul Va­­sac Puiu (Roman). Campionatul republican pe echipe Derbiul etapei la Constanţa: Sei. Dobrogea — Argeş + Ploieşti La sfîrşitul acestei săptămîni se va disputa etapa a doua a campionatului republican pe echipe. La Constanţa, selecţionata regiunii Dobrogea va primi vizita combinatei Argeş -1­ Plo­ieşti, întîlnirea anunţîndu-se echili­brată. Se ştie că în prima etapă bo­xerii dobrogeni au obţinut o victorie preţioasă, la Bacău, iar selecţionata Argeş Ploieşti a învins la scor echipa Bucureştiului. După „duşul rece“ de la Cîmpulung Muscel, pugiliştii bucureşteni s-au pre­gătit cu multă atenţie pentru meciul cu selecţionata regiunii Galaţi. întîl­nirea se va disputa sîmbătă, de la ora 19, pe stadionul Dinamo, după urmă­torul program : muscă : Şt. Constantin (B) — M. Aurel (G) ; cocoş : I. Lungu (B) — P. Covaliov (G) ; pană : C. Ne­­goescu (B) — I. Jipa (G) ; semiuşoa­­ră : Gh. Stăncuţ (B) — Al. Naidin (G) ; uşoară : M. Băloiu (B) — S. Costandache (G) ; semimijlocie : Gh. Vasile (B) — Cr. Vasiliu (G) ; mijlo­cie uşoară: V. Badea (B) — Gr. Ena­­che (G) ; mijlocie : M. Mariuţan (B) — V. Perianu (G) ; semigrea : P. Cîmpeanu (B) — Şt. Cojan (G) ; grea: M. Constantinescu (B) — P. Zeca (G). Selecţionata regiunii Cluj s-a îna­poiat din turneul întreprins în Polo­nia, astfel că programul seriei a doua este complet. Combinata Cluj -­ Hu­nedoara va întîlni la Cluj selecţionata Crişana + Maramureş, iar la Tg. Mureş, reprezentativa Mureş-A.M. + Braşov va primi replica selecţio­natei Oltenia, în această etapă echipele regiunilor Iaşi + Bacău + Suceava şi Banat nu sunt programate. P­E ECRANE T HÉBÉSE DESQUEYR0UX O producție a studiourilor franceze, după romanul lui Francois Mauriac cu EMMANNUÉLE RIVA, PHILIPPE NOIRET, EDITH SCOB şi SAMY FREY Film distins cu Premiul „Cupa Volpi" lui Emmannuele Riva la Veneția Premiul pentru fidelitatea adaptării şi talentul regizorului la Accapulco 1962. RecreeRB - spoit- odintă, toATE le REiHjzAtI _ ; cwpaRiNol. cu piaTA-n Bâie. . B|C d­eTa...Mip „CARPAȚI"

Next