Sportul Popular, octombrie 1966 (Anul 21, nr. 5089-5114)

1966-10-01 / nr. 5089

PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UMIŢI-VĂ!] ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ ȘI SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA Anul XXII­ Nr. 5089 Simbătă 1 octombrie 1966 ★ 8 pagini 25 bani Stavî în noul an universitar a­ stăzi, în cele 15 centre universitare ale ţârii — vă mai amintiţi ? înainte de Eliberare erau doar 4! — zeci de mii de studenţi şi studente vor păşi pragul facultăţilor şi institutelor pentru a începe un nou an de învăţămînt. Un nou an de învăţămînt în care îşi vor însuşi noi cunoştinţe, vor urca încă o treaptă a altitudinilor ştiinţei şi culturii. Zecile de mii de studenţi din patria noastră vor munci cu sîrguinţă pentru a deveni cadre de nădejde în îndeplinirea măreţelor obiective stabilite de cel de al IX-lea Congres al Partidului. , In activitatea de însuşire a multiplelor cunoştinţe cuprinse în cursurile universitare sportul îşi aduce o temeinică contri­buţie. Aportul lui la întărirea sănătăţii, la călirea fizică a tinerei generaţii este deosebit de important. Tocmai de aceea an de an se aduc îmbunătăţiri substanţiale mijloacelor şi sis­temului de practicare a exerciţiilor fizice şi sportului in insti­tutele de învăţămînt superior. Anul acesta, de pildă, s-au creat în toate centrele universitare cluburi sportive studenţeşti me­nite să contribuie efectiv la organizar­ea şi mobilizarea tineretului în desfăşurarea unei vaste activităţi de masă şi de performanţă. Este de aşteptat ca în noul an universitar, începînd cu competiţiile dotate cu „Cupa anilor I" — devenite tradiţionale — activi­tatea sportivă să marcheze un evident progres. Faptul că încă înainte de începerea cursurilor rectoratele şi cadrele didactice au şi luat măsuri pentru ca in fiecare dimineaţă studenţii să aibă posibilitatea practicării gimnasticii de înviorare în că­mine, că terenurile de sport au fost amenajate, că organiza­toric primele întreceri sportive au şi fost puse la punct — ne fac să anticipăm un start bogat în activitatea sportivă ce se va desfăşura în anul universitar 1966 1967. In anul I educaţia fizică a devenit un curs la fel de impor­tant ca şi celelalte, astfel încît studenţii vor fi şi pe această cale stimulaţi într-o participare cît mai largă la activitatea sportivă universitară. Competiţiile de masă, întrecerile dintre facultăţi şi dintre centrele universitare, campionatele care de­semnează pe cei mai buni studenţi sportivi la nivel republican, întrecerile pentru cucerirea Insignei de polisportiv, activitatea din cadrul secţiilor de performanţă din cluburi — iată nu­mai cîteva din „pistele" care-şi aşteaptă concurenţii. Acum, la început de nou an universitar, urăm studenţilor succes în activitatea de însuşire a cunoştinţelor în domeniul căruia s-au dedicat şi — totodată — în activitatea sportivă de masă şi de performanţă ! La orizont în numărul de azi: t —----------------------------------M A GAZ ÎN J. O» O pagină „ „ ^ ^ . ,r • v a SPORTIV dil­ 1968 de FOTBAL Finalele de lupte greco-romane GALAŢI, 30 (prin telefon, de la trimisul nostru).­­ Vineri au început în sala sporturilor din localitate întrecerile finale ale campionatului republican de lup­te greco-romane (seniori). Chiar de la primele partide, spectatorii gălăţeni, care au ocupat toate locurile din tribune, au asistat la dispute foarte aprige. La cat. 57 kg s-au calificat pentru finală 22 de luptători, la cat. 78 kg — 23, la cat. 63 kg — 26, iar la cat. 70 kg 29. Trebuie să recunoaştem că pentru a ajunge în posesia titlu­lui de campion pe 1966 luptă­torii sunt nevoiţi să facă față unui adevărat... maraton. Iată cîteva rezultate : cat. 52­­ kg — D. Pirvulescu (Steaua) învinge prin descalificare min.­­ 6 pe C. Ciobotaru (Rapid Buc.), Gh. Stoiciu (Steaua) b. p. I. Stoica ( Elect­roput­ere Craiova) , cat. 57 kg — C. Turturea (Di­namo Buc.) bate la tuş min. 4 A. Cudalbi­ (S.­­V. Olteniţa), I. Bariu (Steaua) b. p. I. Mesa­­roş (Steagul roşu Braşov); cat. 63 kg — S. Popescu (Steaua) b. tuş min. 3 M. Iones­­cu (C.S.M. Cluj), V. Tudose. (Rapid Buc.) b. dese. minn. 8 E. Tofan (Progresul Buc.); cat.­­ 70 kg — M. Bar­cea (Dinamo Buc.) b. p. M. Bolocan (C.S.M. Reşiţa) (1), întrecerile continuă sâmbătă şi duminică. C. CHIRIAC A X-a ediţie a campionatului european feminin de baschet Succes! ION TULPAN Preşedintele Federaţiei Româna de Baschet, preşedintele Comi­siei de organizare a celei de a X-a ediţie a Campionatului Eu­ropean feminin de baschet Programul jocurilor GRUPA A. SALA SPORTURI­LOR DIN CLUJ : 2 octombrie : Polonia — Ungaria, U.R.S.S. — Italia, România — Olanda ; 3­ octombrie : Italia — Olanda, Un-n garia — U.R.S.S., Polonia — Ro­mânia ; 4 octombrie : U.R.S.S. -t- Olanda, Italia — Polonia, Unga­ria — România ; 5 octombrie : Olanda — Polonia, România — U.R.S.S., Ungaria — Italia ; 6 octombrie : Ungaria — Olanda, România — Italia, U.R.S.S. — Polonia; GRUPA B: SALA SPOR­TURILOR DIN SIBIU ; 2 octom­brie : R.D. Germană — R.F. Ger­mană, Bulgaria — Franţa, Ceho­slovacia — Iugoslavia ; 3 oc­tombrie : R.F. Germană — Bul­garia, Franţa — Iugoslavia, R.D. Germană — Cehoslovacia ; 4 oc­tombrie : R.F. Germană — Ceho­slovacia, Franţa — R.D. Germa­nă, Bulgaria — Iugoslavia ; 5 oc­tombrie : R.F. Germană — Fran­ţa, Iugoslavia — R.D. Germană, Cehoslovacia — Bulgaria ; 6 oc­tombrie : Iugoslavia — R.F. Ger­mană, Cehoslovacia — Franţa, Bulgaria — R.D. Germană. Atît la Cluj, cît şi la Sibiu, în fie­care zi primul meci începe la ora 17, al doilea la ora 18,20, al treilea la ora 19,40. La 7 octombrie va fi zi de o­­dihnă, iar la 8 octombrie se vor desfăşura, numai la Cluj, Jocurile semifinale, astfel : ora 9: locul 5 din grupa A cu locul 6 din grupa B, ora 10,20 : locul 6 din grupa A cu locul 5 din grupa B, ora 11,40 : locul 3 din grupa A cu locul 4 din grupa B, ora 17 : locul 3 din grupa B cu locul 4 din grupa A, ora 18,20 : locul 1 din grupa A cu locul 2 din grupa B, ora 19,40 : locul 1 din grupa B cu locul 2 din gru­pa A. In ziua de 9 octombrie vor avea loc partidele finale, ast­fel : ora 9 : pentru locurile 11—12, ora 10,20 : pentru locurile 9—10, ora 11,40 : pentru locurile 7—8, ora 17 : pentru locurile 5—6, ora 18,20 : pentru locurile 3—1, ora 19,40 : pentru locurile L—2, ora 21 : festivitatea de pre­miere și de închidere a cam­pionatului. Fotó: M. Rahoveanu / SPRINT FINAL A mai rămas o singură zi pînâ cînd cele 12 echipe reprezentative vor par­ticipa la festivitatea de des­chidere a celei de-a X-a ediţii — jubiliare — a Campionatu­lui european feminin de bas­chet. Eveniment important în ansamblul marilor competiţii in­ternaţionale din acest an, dis­puta pentru titlul de cam­pioană a Europei suscită un viu interes în rîndurile iubito­rilor sportului din diferite ţări ale lumii. Spectaculozitatea mereu crescîndă a acestui joc sportiv, gradul de măiestrie al celor mai bune baschetbaliste de pe continent, echilibrul evi­dent de valoare existent între majoritatea formaţiilor ne în­dreptăţesc să­ sperăm că la Cluj şi la Sibiu vom asista şi întreceri pasionante, de înalt nivel tehnic, care să constituie o bună propagandă pentru baschet. Ca organizatori, do­rim din toată inima acest lucru, mai ales că, alături de satisfacţia de a fi primit sar­cina asigurării bunei desfăşu­­rări a unei mari competiţii in­ternaţionale - în semn de pre­ţuire faţă de sportul din Ro­mânia şi faţă de capacitatea organizatorică dovedită şi în alte prilejuri de mişcarea noas­tră sportivă - dorim să ne bucurăm de jocuri de cea mai înaltă calitate, care să arate cit de mult s-a dezvoltat bas­chetul feminin. Cit priveşte pe reprezentan­tele României, care au contri­buit şi ele la progresul bas­chetului, sîntem convinşi că la această mare competiţie euro­peană vor şti să-şi valorifice pregătirea şi măiestria şi vor obţine performanţe bune. Urînd succes participantelor la pasionanta întrecere care începe mîine, ne exprimăm spe­ranţa că oaspetele României vor cunoaşte cu această oca­zie o parte din succesele ob­ţinute de poporul nostru pe tărîm economic, cultural şi sportiv, că vor lega noi şi trai­nice prietenii, realizîndu-se în felul acesta o apropiere şi o înţelegere mai strînsă între ti­nerele sportive din cele 12 re­prezentative de ţări ale Euro­pei, prezente la Cluj şi la Sibiu. Cunoscutul foiletonist Eftimie Poantă şi simpaticul său ucenic Gumiţă se plimbau agale prin oraşul Cugir. In faţa sta­­dionului, marele umorist făcu un gest de regret, întinse mina învăţăcelului său şi îi spuse: — Gumiţă, nu te supăra, aici ne despărţim. Intru la meci. — Sunt indiscret, maestre, dacă vă întreb cu ce ? — De loc. Am un bon de frizerie pentru tribuna I. — In cazul acesta, ne vedem cînd ieşim de pe stadion. — Păi... intri şi tu ? — Bineînţeles. Dar, la tribuna a Il-a. Ştiţi, eu merg cu o invitaţie de bal care a avut loc acum o... săptămînă . — Mă­ rog!... Deci, ne revedem la sfîrşitul partidei. — Exact, maestre! Vă doresc o vizionare plăcută şi... ■ — Ia stai, Gumiţă! Tu n ai impresia că aici este ceva în neregulă ? — Nu. — Cum, dragă Du­miţă ? Bonurile''astea de frizerie, imi­taţiile de bal, ţie nu-ţi spun nimic ? — Nu-mi spun, maestre ! — Formidabil! Deci, după tine, cei de la Metalurgistul Cugir procedează corect cînd pun în vînzare asemenea lucruri ? — Corect! — Bine, Gumiţă! Cu mine, gata, nu mai vorbeşti! — O clipă, maestre, să ne înţelegem : „corect“ în sensul că asociaţia respectivă nu mai dă fotbaliştilor gologani de bu­zunar din fondurile ei legale (cu justificări... formale ■), ci din cele „speciale­ — ilegale, dar... egale ca să ia și mic și mare. Chestie de... interpretare! — Și de Mmat într-o mutare* ?... V. IOFAN

Next