Sportul Popular, noiembrie 1966 (Anul 21, nr. 5115-5140)

1966-11-01 / nr. 5115

Au mai rămas doar doi ani! LA orizont J .O. din 1968 Anul 1966 a marcat jumă­tatea drumului dintre două ediţii ale Jocurilor Olimpice. Pînă cînd pe stadionul „Uni­versitar" din capitala Mexicu­lui se va aprinde flacăra ce­lei de-a XIX-a Olimpiade au rămas doi ani. Şi mai curînd, doar peste un an şi jumătate, la Grenoble, se va da startul in întrecerile „Olimpiadei albe". Pretutindeni se fac intense pregătiri. Timpul nu aşteaptă şi fiecare zi, fiecare ceas este folosit pentru ca sportivii să-şi însuşească o înaltă măies­trie, pentru a putea evolua cu deplin succes la cele două mari întreceri olimpice. Recenta plenară a Comitetu­lui Olimpic Român a dezbătut stadiul de pregătire a spor­tivilor noștri pentru Jocurile Olimpice ale anului 1968, a analizat calitatea muncii de­puse pînă acum, în lumina sarcinilor trasate de plenara din ianuarie 1965 a Consi­liului General al UCFS, pri­vind dezvoltarea sportului de performanţă din ţara noas­tră. Cu acest prilej au fost stabilite o serie de măsuri, menite să asigure ridicarea nivelului activităţii în ramu­rile de sport, şi mai cu seamă în cele prevăzute în programul J.O., pentru o cit mai bună pregătire a sporti­vilor susceptibili să facă parte­­ din lotul olimpic al ţării noastre. Plenara a apreciat că în anul 1966 sportivii români au obţinut rezultate bune în mari întreceri internaţionale, la unele ramuri sportive, cum ar fi caiac-canoe, tir, volei­­băieţi, lupte greco-romane, flo­­retă-fete, hochei, unele probe feminine de nataţie, că există toate posibilităţile ca aceste succese să fie consolidate şi lărgite. Experienţa a arătat că atunci cînd s-a muncit cu pa­siune, cu exigenţă şi spirit de răspundere, cînd au fost promovate cu curaj elemente tinere şi talentate, iar în pro­cesul de instruire au fost fo­losite metodele avansate. Îm­pletite cu o muncă de educa­ţie susţinută, rezultatele pozi­tive exprimate în performan­ţe înalte nu au întîrziat să apară. Pe de altă parte, s-a arătat că într-o serie întreagă de ra­muri sportive, cu pondere în programul olimpic, persistă serioase rămîneri în urmă sau se observă o creştere prea lentă a rezultatelor în com­paraţie cu nivelul mondial. S-a subliniat faptul că nu­meroşi sportivi fruntaşi la atle­tism, gimnastică, canotaj, ci­clism, scrimă, echipele de polo şi de baschet continuă să bată pasul pe loc, sau reali­zează creşteri cu totul nesem­nificative ale performanţelor, ceea ce — evident — nu creea­­­ză premisele unei comportări la nivelul cerinţelor. La box, canotaj şi ciclism nu s-a reuşit nici în acest an redresarea mult aşteptată, în aceste sporturi fiind pe mai departe caracteristice fluctua­ţiile în obţinerea rezultatelor, datorită faptului că n-au fost lichidate lipsurile principale care frînează de ani de zile activitatea în aceste sporturi. Numărul sportivilor de va­loare mondială la atletism și gimnastică — două sporturi de bază la J.O. — continuă să fie mic. Numeroși vorbitori au ară­tat la plenară că motivele ră­­mînerii în urmă într-o serie de ramuri de sport au rădă­cini atît în felul în care num­(Continuare în pag. a 2-a) PROLETARI DIN TOATE TARILE. VNITIVA!­SSAN AL UNIUNII DE CULTURA FIZICA SI SPORI DIN REPUBLCA SOCIALISTA ROMÂNIA Anul XXII­­ Nr. 5115 1 Marti 1 noiembrie 1966 4 pagini 25 bani Reprezentativele României şi Elveţiei debutează în Campionatul european de fotbal Prima confruntare oficială a echipei naţionale a României în acest sezon este aşteptată cu nerăbdare de amatorii de fotbal din ţara noastră. Par­tida cu Elveţia se anunţă ca dificilă, întrucît fotbaliştii noş­tri întîlnesc un „team" redu­tabil. Amintim cu acest prilej că fotbalul elveţian nu a lipsit aproape niciodată de la tur­neele finale ale campionatelor mondiale, fie în Europa, fie în America de Sud. Antrenată de cunoscutul in­ternaţional italian Alfredo Foni, reprezentativa „Ţării can­toanelor" practică un fotbal care păstrează cîteva din ca­racteristicile jocului din Eu­ropa centrală, apropiindu-se insă ca stil de cel vest-ger­­man şi englez, cu care a avut foarte multe confruntări inter­naţionale în ultimul timp. La aceasta trebuie să adăugăm şi sistemul propriu folosit în apă­rare, celebrul „lacăt" elveţian care poate „încuia" cele mai vestite linii de atac, aşa cum s-a întîmplat de multe ori pînă acum. Din corespondentele primite la redacţie se desprinde faptul că adversarii noştri de mîine s-au pregătit cu multă serio­zitate pentru această întîlnire. Echipa probabilă anunţată de oaspeţi (care vor sosi in cursul zilei de azi la Bucureşti) cu­prinde fotbalişti de certă va­loare. Ei s-au bucurat de bune aprecieri şi cu prilejul ultimu­lui turneu final al C.M., de la Londra. Publicul nostru va vedea pe Odermatt, Băni, Tacchella, Quentin — jucători cu o bogată experienţă inter­naţională, ca şi pe Prosperi — un portar de clasă. (Continuare în pag. a 3-a) M­ircea Dridea Rolf Blättler Luna noiembrie, coincide cu startul in „Cupa campionilor europeni“ şi în „Cupa cupelor“, competiţie nouă in care dinamoviştii bucure­fteni au şanse mari de a rea­­liza performante. Iahî­l in plină acţiune pe Novac (maieu alb, in prim plan), element de perspectivă şi atu major al formaţiei antrenate de maestrul sportului Dan Nicu­­le­scu. TII CATEGORIA A (F) LA BASCHET: CRIŞUL ORADEA - VOINŢA BUCUREŞTI 46-47 Luni dimineaţa s-a disputat la Oradea in­­tîlnirea feminină de baschet de categoria A dintre Crişul Oradea şi Voinţa Bucureşti. La capătul unui meci de slab nivel tehnic şi deosebit de... static, oaspetele şi-au adjude­cat o victorie la limi­tă: 47—46 (29—28). A arbitrat slab cuplul orădean Andor­ Tuţ (V. Sere—coresp.). CURS DE INIŢIERE TN NATATIE, ORGA­NIZAT DE ŞCOALA SPORTIVA DE ELEVI Nr. 2 Incep­înd cu data de 1 noiembrie, catedra de nataţie a Şcolii spor­tive de elevi nr. 2 re­deschide cursurile de iniţiere pentru copii în­tre 4 şi 14 ani. Cursu­rile sunt organizate ci­clic pe o durată de 30 de zile (cite 2 lec­ţii săptămînal) şi au loc la bazinul şcolii din str. Traian nr. 165. înscrierile pentru toate ciclurile se primesc la secretariatul şcolii, te­lefon 21.55.05. ŞAHISTELE AU ÎNCEPUT ÎNTRECEREA CONSTANŢA 31 (prin tele­fon). — De simbolă după amiază, Constanţa găzduieşte Întrecerile finale ale cam­pionatului republican fe­minin de şah. Cele 11 can­didate la titlul de campioană au următoarele numere pe ta­belul turneului: 1. Suzina Makai, 2. Maria Desmireanu, 3. Domnița Sutiman, 4. Aura Teodorescu, 5. Rodica Rei­cher, 6. Veturia Simit, 7. Ele­onora Jinnn, 8. Maneta Iones­­cu, 9. Rodica M­arinie­scu, 10. Eleonora Chiş, 11. Elisab­eta Polihroniade, 12. Margareta Teodorescu, 13. Gertrude Baumstarck, 14. Ana Mastac. In prima rundă s-au înre­gistrat rezultatele: Mâhni— Mastac 1—0, Sul­iman M. Teodorescu 0—7, A. Teodo­rescu—Polihroniade 6—7, Rei­cher—Chiș Vi—1/2 Sim­u— Manolescu 0—7, Jiani — lo­­nescu 7—0, Desmireanu— Baumstarck întreruptă. Itunda a doua: Mastac—lonescu 0—7, Manolescu — Jianu *12—1/2» Chiș — Simu 0—7, Baum­starck—Suti­man —V2»* 1»• trerupte: Polihronia de­­Rei­cher, M. Teodorescu—A. Teo­dorescu­, Mâhni—Desmireanu, G. POPA • coresp. principal D. Panaitescu a câştigat „Cupa Olimpia“ la ciclocros Pe noul stadion al clubului Olimpia — situat în şos. Vitan — a avut loc duminică dimi­neaţa un adevărat festival sportiv. Pavoazate sărbătoreşte, terenurile au găzduit meciuri de fotbal, rugbi, handbal şi volei iar pista şi împrejurimi­le stadionului, întrecerile „Cu­­pei Olimpia" la ciclocros. Se dovedeşte astfel încă o dată că acest club bucureştean ştie să folosească din plin frumoa­sa sa bază sportivă, oferin­­du-le tinerilor iubitori de sport prilejul de a participa la întreceri atractive, bine organizate-Ocupîndu-ne de competiţia de ciclocros, menţionăm la început buna comportare a lui Dragoş Panaitescu care­­— prin victoria în cursa senio­rilor — a cucerit pe merit „Cupa Olimpia“. De la juniori o impresie deosebită au lăsat Gh. Ciumeti, P. Ivănescu, Gh. Răceanu şi I. Florea. La startul celor 5 categorii au fost pre­zenţi 53 de alergători. Trebuie să spunem însă că traseul ales de organizatori­­— şi aprobat de majoritatea an­trenorilor —­ n-a corespuns, după părerea noastră, unei întreceri sportive. Cicloorosiş­­tii s-au învîrtit în jurul unei gropi in care, chiar în dimi­neaţa concursului, s-a dat foc gunoaielor. Vă imaginaţi că fumul care se răspîndise pe toată suprafaţa gropii, şi prin împrejurimi, n-a creat condi­ţii propice de concurs spor­tivilor. Apoi, durităţile traseu­lui au făcut ravagii, stricind inutil materialele de concurs de care şi aşa ciclismul nos­tru duce lipsă. In continuare, amintim faptul că startul s-a amînat cu 50 de minute din cauz­a­ întîrzierii arbitrilor, iar juniorii mici au parcurs 3 ture (în loc de două) fiindcă ar­bitrul care trebuia să-i în­drepte spre stadion n-a reuşit să ţină evidenţa turelor. Era şi greu... Clasamente: turism — 1. 1. Filip (S.S.E- 2) ; 2. Pop Savu (C.P.B.); 3. I. Ornuţiu (Voin­ţa) ; semicurse: 1. I. Constan­tin (S.S.E. 2); 2. Gh. Bănică (S.S.E. 2) ; 3. L Brînzoi (S-S.E. 2); juniori cat. a II-a: 1. Gh. Ciumeti (C.P.B.); 2. P. Tudo­­rică (Dinamo),- 3. I. Arochin (S.S.E. 2) ; juniori cat. 1: 1- I. Florea (Olimpia); 2. P. Ivă­­nescu (S.S.E. 1); 3. Gh. Ră­­ceanu (C.P.B.); 4. G Rădules­­cu (Voinţa),­ 5. Gh. Ciumeti (C-P.B.) ,- 6. C Palade (Olim­pia) ; seniori: 1. D. Panaites­cu (Olimpia),­ 2. Al. Mitel (Vo­inţa) ; 3. D. Ferfelea (Voința); 4. R. Caragiu (Steaua); 5. P. Simion (Olimpia); 6. A. Laslo (Steaua). HRISTACHE NAUM HANDBALIŞTII NOŞTRI ÎN PREAJMA ■I­­ UNOR IMPORTANTE MECIURI INTERNATIONALE­ ­ SELECŢIONATA MASCULINA ÎNTREPRINDE UN TURNEU IN ELVEŢIA, R. F. GERMANA ŞI R. S. CEHOSLOVACĂ Disputarea ultimelor jocuri din ca­drul campionatelor republicane de handbal vesteşte nu numai încheierea activităţii în aer liber şi începerea programului de întreceri în sală, ci şi o serioasă creştere a volumului competiţional internaţional. Din acest punct de vedere, se poate spune că luna noiembrie ,va fi în handbal o lună de... vîrf. Agenda partidelor internaţionale din această lună cuprinde chiar din pri­mele zile un eveniment important: turneul reprezentativei noastre mas­culine in Elveţia, R. F. Germană şi R. S. Cehoslovacă. Subliniem că acest eveniment este important, ţinînd sea­ma de faptul că el se înscrie în pro­gramul general de pregătire al hand­­baliştilor noştri fruntaşi in vederea a­­propiatei ediţii a campionatului mon­dial. După turneul găzduit în luna oc­tombrie de sala Floreasca, cei mai buni handbalişti au efectuat intense antrenamente la Cluj, în cadrul cărora s-a insistat pe remedierea lipsurilor constatate în comportarea echipei noastre reprezentative în cadrul pri­mului turneu internaţional. Acum, se­lecţionata noastră se află în faţa unui nou examen. Mai bine zis, este vorba de o suită de „examene“, ce vor con­tribui în mod cert la o şi mai bună verificare a potenţialului membrilor lotului. Iată programul turneului pe care echipa noastră îl va întreprinde în mai multe ţări : la 5 noiembrie la Zurich, cu Elveţia, 9 noiembrie la Kiel, cu R. F. Germană, 11 noiembrie la Praga, cu R. S. Cehoslovacă şi 13 noiembrie la Bratislava, tot cu R. S. Cehoslovacă. In continuare, amatorii de handbal din ţara noastră vor avea şi ei pri­lejul să urmărească interesante întil­­niri internaţionale. Este vorba de tra­diţionala „Cupă a oraşului Bucureşti­­rezervată echipelor feminine, la care şi-au anunţat participarea selecţiona­tele oraşelor Moscova şi Belgrad. De la noi, vor juca două formaţii ale Capitalei, cea de senioare şi cea de tineret. Turneul va avea loc în sala Floreasca şi se va disputa între 13 şi 17 noiembrie. Imediat după aceea, o­­raşul Cluj va găzdui „Cupa oraşelor“, o importantă competiţie masculină.­ Este un nou prilej de verificare şi ron­dare a selecţionatei noastre care aa avea cîţiva adversari redutabili­ echi­pele reprezentative ale Uniunii Sovies­tice, Iugoslaviei şi Franţei, în acest turneu, ce se va disputa între 19 şi 23 noiembrie, va evolua şi echipa de ti­neret a ţării noastre.

Next