Sportul Popular, decembrie 1966 (Anul 21, nr. 5141-5167)

1966-12-01 / nr. 5141

Duminică dimineaţa, la Floreasca Dinamo şi selecţionata Galaţi­­­­­i inaugurează turneul final la box Din cele zece formaţii partici­pante în seriile campionatului republican pe echipe, opt au luat vacanţă. Ultima restanţă, cea din­tre reprezentativele regiunilor Do­­brogea şi Galaţi, a lămurit care este echipa clasată pe primul loc în seria I. Aceasta este formaţia gălăţenilor. In cealaltă serie, a­­pele s-au limpezit mai de mult, echipa Olteniei ocupînd, conform aşteptărilor, locul 1 şi cîştigînd astfel dreptul de a participa la turneul final. Aşadar, la ultimele şi cele mai pasionante dispute ale acestei competiţii vor lua startul echipele Steaua, Dinamo, precum şi selec­ţionatele regiunilor Oltenia şi Ga­laţi. L­upta decisivă va începe du­minică, de la ora 10, în sala Flo­­reasca Turneul final constituie pentru cele patru participante un adevărat „maraton pugilistic*. In­tr-adevăr, se vor disputa nu mai puţin de 6 reuniuni (duminică, luni, miercuri, joi, sîmbătă, dumi­nică), fapt care solicită din par­tea pugiliştilor o excelentă pre­gătire fizica. De altfel, in aceste zile finalistele efectuează ultime­le antrenamente, fiecare dorind — desigur — să intre în posesia titlului de campioană. Anul trecut, după cum se știe, titlul a intrat în posesia dinamoviștilor, care în finală au dispus foarte greu de echipa Steaua, cu 21—19. Ce va fi anul acesta ? Calcu­lul hîrtiei indică și de data a­­ceasta o finală Steaua—Dinamo, dar nu trebuie uitat faptul că selecţionatele Oltenia şi Galaţi, care cuprind mulţi pugilişti de valoare, au dat totdeauna „de furcă“ echipelor bucureştene. In special boxerii din regiunea Ol­tenia. Pugiliştii de la Steaua sunt hotărîţi să preia, anul acesta, titlul deţinut de dinamovişti şi, în consecinţă, se antrenează de zor, sub conducerea antrenorilor Chiriac—Spakov—Şerbu. De alt­fel, dacă reamintim promisiunea făcută de antrenorul Chiriac, după finala de anul trecut („1965 este ultimul an în care dinamoviştii se prezintă în finală siguri de victorie“­, înţelegem ambiţia cu care se pregătesc pugiliştii mili­tari. Ieri la prînz, în prezenţa celor patru delegaţi ai echipelor fina­liste, a avut loc tragerea la sorţi a meciurilor. Au intrat în urnă patru bileţele, reprezentînd cele patru finaliste. Operaţia tragerii la sorţi a fost îndeplinită de „neutrii“ Lucian Popescu şi Ion Stoianovici. Sorţii au decis dis­putarea următoarelor partide : du­minică : selecţionata Galaţi—Dina­mo ; luni: Steaua — selecţionata Oltenia; miercuri : Galaţi—Steaua; joi: Dinamo—Oltenia; sîmbătă: Galaţi—Oltenia ; duminică : Di­namo—Steaua. In caz că întîlnirea dintre echi­pele Galaţi—Steaua nu se va dis­puta miercuri (deoarece este po­sibil ca sala Floreasca să fie ocu­pată în această zi de o altă competiţie), meciul va avea loc „în cuplaj“ cu partida Dinamo—• Oltenia, joi­ de la ora 16.30. — R. C. — Aspect din partida disputată anul trecut, intre V. Trandafir (dreapta) și I. Monea — încheiată la egalitate. Foto : Vasile Rancac CĂPITANUL VISCOL POVESTEŞTE... O sală de curs la Şcoala generală nr. 21 din „Balta Albă". Pe pereţi, afişe tu­ristice cu imagini din frumu­seţile patriei noastre: Valea Oltului, masivul Retezat, Vo­­roneţul ş.a. Pe tablă, o pînză albă pentru proiecţii, în bănci, 30 de pionieri din cer­cul turistic al şcolii. în plus, o masă cu un aparat de proiecţie, o cutie cu diafilm­e­­color şi un om cu părul alb. — Dragi copii ! Făcînd parte din cercul turistic al şcolii, fireşte că vă plac ex­cursiile. Azi vom porni îm­­preună, într-o excursie cu a­­jutorul diapozitivelor, în ma­sivul Retezat. Fiecare ex­cursie avînd un conducător, vă voi conduce de data asta eu, căpitanul Viscol. Lumina se stinge şi încep proiecţiile: vîrfurile Retezat, Bucura, Peleaga, Păpuşa, Go­­deanu, Borăscu , lacurile Bu­cura, Zănoaga, Lia, Ana, Vio­rica, Florica, Tăul Porţii, Tăul Negru. Omul cu părul alb comple­tează proiecţiile cu o legendă, o poveste sau o explicaţie. — în lacul Bucura sînt mulţi păstrăvi iar apele lui sînt brăzdate de lostriţe care au ajuns pînă la 7 kg. Povesteşte cu mult farmec. Proiectează stîncile pe unde umblă caprele negre, apoi cîteva exemplare din floră: Ciurul Zînelor, Lumînărica Pămîntului, Cerceluşii, Omea­­gul ş.a. Timp de o oră, copiii ad­miră frumuseţile masivului Retezat. Cînd lumina se a­­prinde pornesc aplauze. — Căpitane Viscol, mai povesteşte-ne ceva, îl­­ roagă o pionieră. Omul cu parul alb deapă­nă amintiri din prima traver­sare de iarnă a Car­păţil­or Meridionali, su­bliniind cura­jul şi dîrzenia tovarăşului său de echipă, Aurel Irimia. Din nou aplauze şi un buchet de garoafe pentru căpitanul Vis­col­.. Cine era de fapt căpitanul Viscol ? Unul şi acelaşi cu... maestrul sportului Emilian Cristea care a venit în mijlo­cul pionierilor să le proiec­teze cîteva din cele 4 000 dia­pozitive personale realizate în peregrinările sale prin munţi. Azi a fost la şcoala din „Balta Albă”. Nu de mult s-a dus cu bicicleta la o şcoală din regiunea Bucureşti. Săp­­tămîna viitoare va poposi în­­tr-o altă şcoală. Şi aşa me­reu, purtînd în spate rucsacul cu aparatul de proiecţie şi diapozitive, pasionatul alpi­nist Emilian Cristea merge din şcoală în şcoală pentru a sădi în inimile copiilor vo­inţa, dîrzenia, curajul precum şi dragostea fierbinte pentru frumuseţile patriei noastre so­cialiste. ION DULAMIŢA PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VXI ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ ȘI SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA Anul XXII - Nr. 5141 % Joi 1 decembrie 1966* 4 pagini 25 bani I ACTUALITĂŢI • LA 10 DECEMBRIE va începe la Havana un mare con­curs atletic internaţional la care şi-au anunţat participarea sportivi din 11 ţări. La întreceri vor lua parte şi trei atleţi români : Mihaela Peneş, Gheorghe Costache şi Zoltán Va­­moş, însoţiţi de antrenorul Gh. Rugină, atleţii noştri au părăsit Capitala în cursul zilei de ieri. • PARTIDA DINTRE ECHIPELE Crişu! Oradea şi Poli­tehnica Bucureşti, desfăşurată la Oradea în cadrul campio­natului republican feminin de baschet, a fost cîştigată de formaţia bucureşteană cu scorul de 46—37 (20—18). Cam­pioanele ţării s-au comportat totuşi slab, greşind chiar şi in situaţii clare. (V. SERE — coresp.). • CELE PATRU MECIURI RESTANTE din campionatele republicane de volei la categoriile A şi B au fost repro­­gramate, precum urmează : Petrolul Ploieşti — Politehnica Galaţi (nr. A) şi Politehnica Braşov — Rapid Bucureşti (m. A) se vor juca la 14 decembrie, Politehnica Timişoara — Viitorul Bacău (m. A) la 15 decembrie şi Universitatea Bucureşti — Institutul pedagogic Piteşti (f. B) la 18 decem­­rie. Primele echipe sunt gazde. Astă-seară, la patinoarul „23 August“, de la ora 18,30 Al doilea meci internaţional de hochei Selecţionata Bucureşti-Torpedo Minsk Valoroasa echipă sovietică de hochei pe gheaţă Torpedo Minsk va evolua din­ nou în faţa spectatorilor bucureşteni întîlnind­­ astă-seară, de la ora 18,30­­ Selecţionata Bucu­­reştiului. în perspectivă o întîl­­nire foarte interesantă la reu­şita căreia sperăm să-şi aducă o contribuţie mai mare decit în primul meci şi tinerii noştri hocheişti. Ei au posibilitatea să realizeze un joc pe măsu­ra valorii lor reale, cu condiţia să abordeze partida cu mai mult curaj, să fie mai atenţi în apărare şi, în ace­ cum de altfel au făcut în ulti­­laşi timp, să fie mai comba­­inele minute ale meciului de tivi în fazele de finalizare, aşa marţi. De cîteva zile, patinatorii braşoveni au început din plin pregătirile pe gheaţă. Le stă la dispoziţie noul patinoar arti­­ficial al asociaţiei­ sportive Petrolul Braşov, unde au loc zil­nic antrenamente. Iată un grup de tinere patinatoare pre­­gătindu-se să înceapă un antrenament la figuri obligatorii. Foto : Şt. Ciotloş Pe gheaţa noului patinoar­­ I ■■■■■.................. a-a— P­regătiri pentru Sparta­chiada de iarnă Condiţiile naturale oferă aso­ciaţiilor situate pe Valea Praho­vei posibilitatea organizării a nu­meroase concursuri specifice se­zonului rece. Ne referim, în pri­mul rînd, la întrecerile de schi şi săniuţe, ramuri de sport pre­văzute în regulamentul Sparta­chiadei de iarnă. Cum întîmpină sportivii şi consiliile asociaţiilor de pe aceste meleaguri actuala ediţie a competiţiei ? Pentru a primi răspuns la această între­bare, ne-am deplasat zilele trecute la Sinaia şi Azuga. SUB SEMNUL TRADIŢIEI Cînd i-am explicat scopul vi­zitei noastre. Petre Jipa, tehni­cianul asociaţiei Carpaţi Sinaia, ne-a spus : — Schiul şi săniuşul au prins... rădăcini adinei în uzina noastră. Sunt mai mult ca sigur ca între­cerile la aceste sporturi se vor desfăşura şi în acest an sub semnul tradiţiei, al... rivalităţii sportive existente între secţiil de producţie. Cînd se anunţă un concurs de schi sau de săniuţe toată lumea e pe pîrtie ! Am mai aflat că au fost re­parate peste 50 de schiuri (caii îşi aşteaptă acum solicitanţii) , că la un recent... sondaj îi­ uzină consiliul asociaţiei a înregistra aproape 200 de tineri şi vîrst­­nici care vor concura pe schiuri personale. De pregătirea lor se vor ocupa, în timpul liber, cu­noscuţii sportivi fruntaşi Corne Tăbăraş, Mihai Bucur, Petre Clinei precum şi instructorii vo­luntari Mircea Clinei, Alex. Hor­vath, Radu Banu­ ş.a. — Cu săniuţele, continuă in­terlocutorul, nu avem probleme deoarece aproape fiecare salariut are o săniuţă. De reuşita intre­cerilor răspund instructorii Gh. Ioniş şi Gh. Ciuntu. MATERIALE ŞI ECHIPAMENT DE PESTE 6 000 LEI Asociaţia Cerbul, de pe­­ lingă fabrica de bere Azuga, nu este o asociaţie sportivă prea mare. Cu toate acestea, cei 175 de membri UCFS de aici vor fi pre­zenţi la concursurile de schi, să­niuţe, popice, şah şi tenis de masă. Pentru ca întrecerile de schi şi săniuţe să se bucure de succes deplin, consiliul asocia­ţiei va cumpăra materiale şi e­­chipament în valoare de peste 6 000 lei. CENTRU DE INIŢIERE ŞI ANTRENAMENT — în fabrica noastră, ne-a spus la începutul discuţiei I­o­sif Roşea, preşedintele asociaţiei Tex­tila Azuga, avem mulţi băieţi şi fete care vor să desluşească tainele schiului. De aceea vom deschide — o dată cu sosirea iernii — un centru de iniţiere şi antrenament. Pînă în prezent s au înscris la aceste cursuri aproape 100 de fete şi peste 50 de băieţi. Lec­ţiile vor fi conduse de fosta schi­­oară Elena Tom, ajutată de Gh. Miş şi Vasile Bunea. După ce vor pătrunde „tainele“ schiului, tinerii sportivi îşi vor dispută întiietatea în cadrul unor con­cursuri ale Spartachiadei, găzdui­te pe pîrtia din Satul Nou. La fabrica de postav Azuga vor mai avea loc întreceri de săniuţe, popice, şah şi tenis de masă. TR. IOANIŢESCU CIFRE ŞI FAPTE... Dornici să se prezinte cît mai bine pregătiţi la actualele întreceri ale Spartachiadei de iarnă, tinerii de la Voinţa Mobilă-Tapiţerie şi-au disputat ieri după amiază întiietatea în cadrul unui concurs de trîntă. In fotografie evoluează N. Om­ăcaru şi N. Airinei. Au mai avut loc în­treceri de haltere, tenis de masă şi şah. Foto : Aurel Neagu

Next