Sportul Popular, ianuarie 1967 (Anul 23, nr. 5168-5192)

1967-01-03 / nr. 5168

PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VA! ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ ŞI SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA Anul XXIII­ Nr. 5168 * Marţi 3 ianuarie 1967 ★ 4 pagini 25 bani O CERINŢĂ PENTRU TI­NERETUL STUDIOS Esis îndeobşte cunoscută uti­litatea practicării continue a exerciţiilor fizice şi sportului, influenţa lor pozitivă asupra pregătirii multilaterale a tine­retului. Prin sport iţi formezi totodată deprinderea de a lucra In colectiv, spiritul de discipli­nă. In cazul studenţilor, rolul asigurării unei asemenea activi­­academician VICTOR VALCOVICI profesor. Facultatea de matematici a Universităţii din Bucureşti (Continuare în pag. a 3-a) ESTE ANUL PREOLIMPIC ! De ciţiva ani sărbătorim Re­velionul in strălucirea medaliilor cucerite pe marile „stadioane de apă“ ale lumii. Este pentru noi, caiaciştii şi canoiştii echipei re­prezentative, o fericire de nede­­scris să contribuim astfel la creşterea necontenită a presti­giului sportiv al României so­cialiste. Condiţiile minunate de pregătire, hărnicia şi priceperea antrenorilor, ca şi munca noas­tră perseverentă pentru ridica-AUREL VERNESCU maestru emerit al sportului (Continuare in pag. a 3-a) ŞCOALA - UN TEZAUR INEPUIZABIL DE TALENTE Şcoala a fost şi va rămine un tezaur inepuizabil de talente. Tocmai de aceea, către ea tre­buie să ne îndreptăm perma­nent atenţia. O elevă, Mihaela Peneş, ne-a demonstrat la J.O. de la Tokio că marile perfor­mante sunt posibile încă de pe băncile şcolii. Sunt convinsă că acest succes al culorilor româ­neşti n-a fost o întîmplare. Dimpotrivă, nutresc speranţa că SILVIA NEGREANU profesoară emerită (Continuare in pag. a 3-a) La multi ani şi la multe noi vic­torii sportiva ! Este urarea pe care Şi-au făcut-o sportivii noş­tri în noaptea Revelionului. In fotografie : un instantaneu in fa­milia boxerului Constantin Dumi­­trescu, care a avut printre invi­taţi pe maestrul emerit al spor­tului Aurel Vernescu (în mijloc) şi alţi sportivi fruntaşi. Citiţi re­portajul nostru dîn pag. a 2-a Micro-ancheta la început de an Gînduri pentru 1967 REVELION 1967 CU DRAGOSTE... Dacă vrei să baţi un record, trebuie să-ţi fortifici şi muşchii minţii, să-i antrenezi zilnic şi să-i hrăneşti cu vitaminele cunoaşterii Dacă vrei să baţi un record trebuie să-fi fortifici şi muşchii inimii, cu apa vie a dragostei de patrie. Dacă vrei să baţi un record, trebuie să-fi fortifici şi muşchii ochilor, să vezi mai limpede piscurile semeţe ale munţilor noştri, pe care soarele —­alpinist încercat­­le escaladează în fiecare zi, dealurile noastre coborînd spre cimpie cu rod aromitor de livezi şi terase de viţă de vie; să vezi palma aspră şi rodnică a cîmpiilor unde vîntul, cel dinţii alergător de fond al acestor meleaguri, continuă şi azi să se antreneze purtînd din legende secretul tinereţii fără bătrîneţe, să vezi, limpede, mai ales siluetele tinere ale uzinelor socialiste unde am învăţat, fără zarvă, să trecem peste cele mai înalte ştachete; să vezi crescînd cu frunte-nsorită uzinele şi marile combinate de mîine pînă spre malurile Dunării, spre malurile mării, spre ţărmurile sărutate de valuri cu dragoste neţărmurită... MIRCEA BONDA Astă-seară in sala Floreasca, de la ora 18.30, reprezentativa­­re handbal a României va juca in faţa publicului bucureştean ultimul meci înaintea celui de al 6-lea campionat mondial care va începe săptămina viitoare in Suedia. Sportivii noştri vor intilni re­prezentativa Japoniei, sosită in Capitală cu o intîrziere nepre­văzută. Datorită acestui lucru, meciul programat in ziua de 1 ianuarie la Cluj nu a mai avut loc şi, astfel, intîlnirea dintre cele două selecţionate va avea loc astăzi în Bucureşti. Dacă pentru echipa ţârii noas­tre aceasta va fi ultima verifi­care inainte. C.M., handbaliştii japonezi vor mai avea prilejul de a-şi pune la punct echipa intr-un joc foarte interesant, programat joi după-amiază, in compania echipei noastre cam­pioane Dinamo Bucureşti. „ Astăzi, de la ora 18.30, la Floreasca Echipele de handbal ale României şi Japoniei îşi verifică forţele înaintea C. M. Maestrul emerit al sportului Ioan Moser, in acţiune. II ve­i revedea astăzi In partida România — Japonia Cuvintarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al C.C. al P.C.R, rosti la posturile de radio si televiziune cu prilejul Anului Nou DRAGI TOVARĂŞI ŞI PRIETENI, CETAŢENE ŞI CETĂŢENI. Peste cîteva minute, anul 1966 — an încunu­nat de mari realizări ale poporului român în întreaga viaţă socială, de afirmare activă a ţării noastre pe arena internaţională — se va adău­ga la cronica glorioasă a Republicii Socialiste România, îmbogăţind cu o nouă pagină istoria milenară a patriei. Cea mai de seamă realizare obţinută de po­porul nostru în 1966 este încheierea cu succes a primului an al planului cincinal. Forţele de producţie ale ţării au continuat să se dezvolte, avufia naţională a sporit, s-a ridicat nivelul de trai al maselor, s-au petrecut noi schimbări calitative in direcţia dezvoltării democraţiei, înfloririi naţiunii noastre socialiste. Rezultatele de seamă dobindite în toate do­meniile de activitate reprezintă un izvor de în­dreptăţită mîndrie patriotică pentru întregul popor. Doresc să evidenţiez cu deosebire hăr­nicia, talentul şi capacitatea muncitorilor, ţă­ranilor şi intelectualilor, entuziasmul şi abne­gaţia dovedite de toţi cei ce muncesc, fară deosebire de naţionalitate în înfăptuirea poli­ticii marxist-leniniste a partidului nostru, în vasta activitate închinată propăşirii patriei. In acest prag de an nou, conducerea parti­dului şi statului adresează tuturor locuitorilor ţării cele mai calde felicitări pentru succesele obţinute în măreaţa operă de construcţie a României socialiste. DRAGI TOVARĂŞI, întîmpinăm anul 1967 cu încredere şi opti­mism, cu hotărîrea nestrămutată de a adăuga noi înfăptuiri edificiului înălţat de poporul ro­mân în anii socialismului, de a face noi paşi înainte spre măreţele ţeluri stabilite de Con­gresul al IX-lea al partidului. Analizînd sarcinile anului viitor, recenta plenară a Comitetului Central al partidului a subliniat, intr-un spirit de înaltă exigenţă comunistă, necesitatea ridicării pe un plan superior a întregii activităţi economice, un­i­­rite îndatoriri ce revin în acest sens organe­lor de partid şi de stat, tuturor oamenilor muncii Plenara a relevat importanţa deosebită a perfecţionării muncii în toate direcţiile, in toate sectoarele vieţii sociale, aceasta fiind o cerinţă imperioasă pe care ne-o impune legea dialectică a dezvoltării societăţii, pe care ne-o dictează răspunderea faţă de viitorul ţării. Dezbaterile Marii Adunări Naţionale — înaltul sfat al ţării — au evidenţiat adeziunea deplină a tuturor categoriilor sociale ale ţării faţă de măsurile elaborate de conducerea partidului şi statului, hotărî­rea fermă a celor ce muncesc de a înfăptui neabătut politica in­ternă şi externă a Partidului Comunist Român — expresie fidelă a intereselor vitale ale în­tregului popor. Ne exprimăm încrederea că anul care vine va aduce succese tot mai mari în construcţia socialismului, în viaţa minunatului nostru po­por, în făurirea viitorului strălucit al scumpei noastre patrii. Anul care a trecut a fost un an de activi­tate intensă a partidului şi guvernului ţării pe planul politicii internaţionale, pentru dez­voltarea şi întărirea relaţiilor de prietenie şi colaborare multilaterală cu toate ţările socia­liste, pentru lărgirea cooperării cu toate sta­tele, indiferent de orînduirea lor socială, pen­tru securitate internaţională şi pace intre po­poare. Opinia publică din ţara noastră, ca şi din intreaga lume, a condamnat ferm continua­rea şi intensificarea războiului agresiv al Sta­telor Unite împotriva Vietnamului. Partidul şi statul nostru, întregul popor cer cu hotărire să se pună capăt acestei agresiuni, işi manifestă activ solidaritatea cu lupta eroică a poporului vietnamez, cu lupta popoarelor îm­potriva colonialismului, a imperialismului, pen­tru dreptul lor sacru de a-şi hotărî singure destinul. Fie ca anul ce vine să înregistreze noi pro­grese pe calea afirmării principiilor indepen­denţei şi suveranităţii naţionale în relaţiile dintre state, pe calea luptei pentru democraţie şi socialism, să aducă noi împliniri aspiraţiilor poporului român, ca şi ale tuturor popoarelor, spre pace şi colaborare internaţională, înainte de a suna prima bătaie de ceas a noului an, să ridicăm paharul pentru toţi acei care prin munca lor eroică şi entuziastă dau viaţă politicii partidului: clasa mâruitoare, ţă­rănimea, intelectualitatea, întregul nostru popor, pentru Partidul Comunist Român — condu­cătorul încercat al celor ce muncesc; pentru prosperitatea patriei noastre, Repu­blica Socialistă România; pentru pace şi colaborare intre popoare. Vă urez, dragi tovarăşi, succese şi mai mari în muncă, sănătate, fericire in viaţa personală, împlinirea tuturor dorinţelor dumneavoastră de mai bine. La Mulți Ani! Hocheiul din nou in actualitate Vineri, pe patinoarul din Miercurea Ciuc vor începe întrecerile turului al trei­lea al campionatului Dat fiind faptul că majo­ritatea jucătorilor fruntaşi, angrenaţi în cele şase echi­pe care-şi dispută titlul de campioană, au avut la dis­poziţie o perioadă de cî­teva săptămini pentru îm­bunătăţirea pregătirii spe­cifice, avem convingerea că meciurile de la Miercurea Ciuc se vor desfăşura la un nivel valoric superior celor din tururile anterioare. AGENDA SĂPTĂMÎNII 3-8 IANUARIE 1967 BASCHET, 8.I, sala Floreasca , jocuri din campionatul cate­goriei B, seria X. HANDBAL, București, 8.1, meciuri din „Cupa de iarnă". HOCHEI PE GHEATA, de la 8.1, la Miercurea Ciuc, turul al IlI-lea al campionatului republican. SCHI. Predeal, 8.1, concurs de probe alpine şi fond ; Poiana Braşov, 8.1, concurs de sărituri. Competiţii internaţionale BASCHET, 8.1, sala Floreasca , Dinamo Bucureşti — Royal IV Bruxelles, în cadrul „Cupei cupelor”. HANDBAL, 3.1, sala Floreasca, România — Japonia (m) : 1.II sala Floreasca, Dinamo Bucureşti — Selecţionata Japoniei (m). Galaţi, 8—8.1, întilnirile Politehnica Galaţi - Z.A.B. Dessau — R.D.G. 7—8.L turneul echipelor feminine Rapid Bucureşti şi Uni­versitatea Timişoara in R.D. Germană. 3—8.1, turneul echipei masculine de tineret in R.D. Germană Rheinhausen (R.F.G.) 81 . jocul amical România — T.U.S. Rheinhausen (m). LUPTE, Haparanda (Suedia) 3—8.1. echipa Steaua (greco-ro­­m­ane) participă la un turneu internaţional. SCHI, Oberhof (R.D.O.), de la 8.1. Întrecerea de biatlon dintre echipele R.D. Germane şi României. N.R. : Competiţiile de mai sus ne-au fost comunicate de către federaţiile de specialitate.

Next