Sportul Popular, februarie 1967 (Anul 23, nr. 5193-5216)

1967-02-01 / nr. 5193

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UN­IT I-V A ! ORGAN AL UNIUNII DE CULTURA FIZICA SI SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA Anul XXIII-Nr. 5193 Miercuri 1 februarie 1967 4 pagini 25 bani Handbalul nostru masculin poate şi trebuie să recucerească prima poziţie (II) Ne-am oprit, într-un articol precedent, asupra principalelor cauze care au împiedicat, în mod obiectiv, echipa română de handbal să cîştige pentru a treia oară consecutiv titlul de campioană a lumii. Am consi­derat că jocurile grele din se­rie şi lipsa de omogenitate va­lorică a lotului au fost cele mai mari „piedici" in realizarea a­­cestei performante. Dar n-au fost singurele... SELECŢIA ŞI PREGĂTI­REA LOTULUI. — In această direcţie colectivul de antre­nori compus din I. Kunst- Ghermănescu şi Eugen Trofin, cărora în ultima perioadă de timp li s-a adăugat şi antreno­rul federal Nicolae Nedef, a lucrat cu multă tragere de ini­mă, străduindu-se să aducă pe toţi componenţii lotului un cea mai bună formă pentru perioa­da de desfăşurare a campiona­tului mondial. Fiecare etapă de muncă a lotului a fost analiza­tă în cadrul colegiului de an­trenori şi apoi in biroul fede­ral. Cu aceste ocazii antrenorii lotului prezentau un raport a­­mănunţit, atit asupra activităţii de pregătire, cit şi cu privire la randamentul dat de jucătorii selecţionaţi. Concluziile lor erau discutate in colectiv de membrii colegiului şi planul de activitate pentru viitor se stabilea de co­mun acord. Aşa incit, din acest punct de vedere, este clar că munca s-a desfăşurat bine, ur­­mărindu-se, de la o etapă la alta, realizarea integrală a sar­cinilor. Acelaşi lucru se poate spune şi despre selecţie. In toată pe­rioada de timp care s-a scurs de la campionatul mondial din 1964 au fost verificaţi aproape 40 de handbalişti, majoritatea dintre ei consacraţi pe plan C. ANTONESCU (Continuare în pag. a 4-a) CIN TINERII FOTBALIȘTI ROMÂNI ÎN AFRICA (iv) ...30 decembrie 1966. Plecăm spre Camerun. După numai două ore de zbor am aterizat la Douala, oraș portuar pe malul Atlanticului. De la etajul IV al lui „Hotel des Cocotiers”, puteam privi forfota din rada portului. Vase de mare tonaj se apropiau sau se depărtau, în timp ce între cele ancorate şi cheiuri mişunau șa­lupe şi remorchere. Pe înserat, butea un vînt răcoritor. Am des­chis geamul să ne bucurăm de adierea lui. O clipă doar, căci l-am închis bine, la loc. Musa­firi nepoftiţi, sonîrle mici verzui­­—­ cam cu­ un creion de lungi — mişunau pe zidurile elegantului hotel şi pe ramurile copacilor din grădină, gata să intre în camere. Am r°nunţat la briza oceanului şi am flat drumul aerului condiţionat. Seara, în grădina interioară a ho­telului, ne-am obişnuit cu... şo­­pîrlele. Totuşi, nici unul dintre noi nu s-a culcat în seara aceea pină n-a făcut un control sev­er prin dulapuri, in baie si pe sub paturi, deşi fusesem asiguraţi că micile reptile nu sunt periculoase. In dimineaţa următoare, cu un a­­vion de cursă internă am plecat spre Jaounde, capitala Camerunu­lui, unde in prima zi a anului 1967 echipa noastră urma să întîl­­nească rep­rezen­ta­ti­va ţării gazdă. Mă opresc puţin asupra acestei scurte călătorii (300 km) pe care nu o vom uita uşor. In con­diţii normale trebuia să par­­curg­­m această distanţă în 60 de minute. Ajunşi însă deasupra capitalei Camerunului, cvadrimoto­­rul nostru a fost împiedicat să aterizeze de un nor de ceară care a învăluit oraşul situat la o altitu­dine de 1 000 de metri faţă de nivelul oceanului. Manevrele pilo­ţilor în căutarea pistei ne-au dat destule emoţii. Toată poves­tea a durat aproape 40 de minute pînă cind, ca prin minune, ceaţa s-a risipit şi un soare străluci­tor ne-a dat posibilitatea să ate­rizăm. Cînd am coborît din avion eram cu­ toţii livizi la faţa. Ch­­­ei­umăr eseu şi Panici acuzau du­reri in urechi, la fel Petro­vici şi Popanică. Antrenorul C. Dră­gu­şi­n i-a invitat pe­ reporteri la ho­tel pentru interviuri, deoarece la aeroport numai de asta nu-i mai ardea... Piloţii s-au scuzat, la rindul lor, faţă de noi pentru ne­plăcerile ■ zborului, spunîndu-ne că de multă vreme n-au mai avut de furcă cu o ceaţă atit de deasă şi tocmai deasupra punctului de ate­rizare. Le-am mulțumit pentru a­­bilitatea de care au dat dovadă, gîndindu-ne, fiecare în sinea noa­stră, că n-am mai dori vreodată o asemenea coborîre... Ultima zi a anului 1966. Pe­trecem noaptea de revelion la hotel „Terminus“, in pat — la orele 22 culoarea, regim sportiv — cu gindul la veselia şi... la sârmă faţele de acasă. Dimineaţa, ne-au trezit fanfarele şi grupu­rile de dansatori ale localnicilor, ce se îndreptau spre piaţa mare a oraşului pentru a participa la sărbătoarea celei de a 7-a ani­versări a independenţei Cameru­nului. Cu acest prilej, în oraş au avut loc și o serie de întreceri CRISTIAN MANTU (Continuare în pag. a 3-a) AZI, PRIMA ETAPA II .CUPA 16 FEBRUARIE­ LA BASCHET Prima etapă a „Cupei 16 Februarie” la baschet, compe­tiţie organizată de clubul sportiv Rapid Bucureşti, pro­gramează azi de la ora 16,30, In sala Giuleşti, următoarele meciuri : Voinţa Buc. — Con­structorul Buc. (f), Rapid Buc. — Olimpia T.V. Buc. (f)* Ra­pid Buc. — Voinţa Buc. (m), Steagul roşu Braşov — Aca­demia Militară Buc. (m). De la bun început, trebuie să arătăm că atletismul nos­tru a mai cîştigat o sală. A­­proape de două ori mai lată decit Floreasca II, înaltă, ae­risită, luminoasă, sala Steaua a fost o excelentă gazdă a întrecerilor juniorilor mici. Aducîndu-i-se o serie de ame­najări, ea va putea deveni, cu siguranţă, sediul nr. 1 al atle­ţilor în lunile de iarnă. In ceea ce priveşte organi­zarea, trebuie să arătăm că F.R.A. şi clubul Steaua s-au străduit să o asigure la un înalt nivel şi, în cea mai mare parte, au reuşit. Dacă totuşi succesul organizării a fost pu­ţin umbrit, aceasta este o altă problemă, care ţine de resor­tul Colegiului central al ar­bitrilor. Dar, pentru a epuiza întîi principalele aspecte pozi­tive, vom reveni la arbitraj după comentarea concursului propriu-zis. Alina Popescu ■— un nume care se impune din ce în ce mai mult atenţiei. La 16 ani, ea are o dezvoltare fizică şi calităţi motrice ideale pentru atletism. Dacă adăugăm mo­dul corect în care şi-a însuşit tehnica, avem toate motivele să credem că, după cîţiva ani de pregătire continuă şi con­ştiincioasă, eleva antrenorului Vasile Dumitrescu va putea ajunge o bună sprinteră sau săritoare la lungime. Alte atlete care au arătat frumoase posibilităţi sunt: Ve­ronica Anghel (Şc. sp. Plo­ieşti), Niculina Hinda (C.S.Ş. Buc.) şi Marta Satmari (14 ani — Mureşul Tg. Mureş) la 50 m şi 50 m­g, Elena Mirza (Şc. sp. 1 Buc.) la 50 m­g şi lun­gime, Miliana Micu (Construc­torul Buc.) la greutate. Dintre băieţi, evidenţiem pe Lauren­ţiu Niţulescu (elev la Liceul nr. 2 din Coropina), care se anunţă un sprinter de nă­dejde, pe Dan Tihărău (Şc. sp. 2 Buc.), cîştigătorul să­riturii în lungime, şi pe Dan Moşoiu (Şc. sp. Arad) care, pe lingă foarte buna dezvoltare fizică, are şi­­nerv", ceea ce lipseşte celor mai mulţi dintre aruncătorii noştri. Toţi aceştia pot ajunge atleţi valoroşi, cu condiţia să fie un- ADRIAN IONESCU (Continuare în pag. a 2-a) După concursul atletic republican de sală al juniorilor mici TOTUL AR FI FOST FRUMOS, DAR N-AU VRUT ARBITRII." SPORT şi POEZIE •d . Rezultatul concursului organizat de Consiliul General al UCFS Juriul concursului de poezii cu tematică sportivă, ana­­lizînd lucrările primite, a hotărît atribuirea premiilor şi menţiunilor după cum urmează: PREMIUL 1 : Nu se acordă. PREMIUL 1.1: Tudor George — Bucureşti­­— pentru poeziile: „Îndemn". ..Tricoul", „Exept Monumentum", „în­frângerea"­ din ciclul „TROFEE" şi Mircea Ichim — Bucu­reşti — pentru poeziile : „Singurătatea alergătorului de cursă lungă", „Cineva acolo sus mă iubeşte“, „Jucătorul de şah“, „Viaţă sportivă" din ciclul „ECRAN". PREMIUL III: Vasile­­ Har­on­escu — Braşov­­— pentru poeziile: „După iolă", „Coregrafie“, „Aruncătorul" şi „înot" şi Buzias Moga — Lugoj — pentru poeziile: „Seara, de­parte de patrie“. ..M-a sfătuit un campion“, „Maraton" şi „Vis" MENŢIUNI : Marina ii­exandre sen ■—­ Bucureşti ■— pentru poezia „Clipa critică“, George Arădeanu Bela­­— Bucureşti — pentru poezia „Pe Bucegi“, Marilena Constantinescu — Bucureşti­­— pentru poezia „Graţie", Simona Demetrescu- Caribol — Bucureşti, pentru poezia „Imn sportului“, Oc­­tavian Muşat — Bucureşti — pentru poezia „Discobolul*, Al. Florin­­­ene ■— Drăgăşani — pentru poeziile : „Tineri la ştrand" şi „Mingea“, Nicolae Vereş­­— Cluj — pentru poeziile „Alpiniştii" şi „Infringere“. ÎNCEPE­­CUPA STEAUA" LA TENIS între 3 şi 10 februarie, sala de sport a clubului Steaua din Calea Plevnei va găzdui întrecerile concursului de te­nis dotat cu „Cupa Steaua”. Participă — printre alţii — Ilie Nastase, Petre Mărmu­­reanu, Günther Bosch, Eleo­nora Dumitrescu, Iudit Dibar, Ecaterina Horşa. Jocurile se dispută in fiecare zi, dimi­neaţa de la ora 9 și după­­amiază de la ora 15. Concursuri de bob la Sinaia După cîteva săptămîni de muncă intensă, la Sinaia a fost terminată amenajarea pîrtiei de bob pe care se vor dis­puta în această lună campio­natele republicane, ,Cupa României", „Cupa Federaţiei", precum şi alte competiţii ce vor fi organizate de comisiile regiunilor Ploieşti, Braşov sau de unele cluburi şi asociaţii sportive. La primele antrenamente au participat boberii de la A.S. Armata Braşov şi A.S. Armata Bucureşti, Voinţa Bucureşti, Triumf Bucureşti, Carpaţi Si­naia, Voinţa Sinaia, Bucegi Sinaia, Steagul roşu Braşov şi Metalul Roman In acest sezon, o atenţie deosebită va fi acordată echi­pajelor de tineret, pentru cărs vor fi organizate unele Între­ceri speciale, la început cei coboriri cu barem şi apoi vor coborîri la­­liber". Antrena­mentele echipajelor de tineret se vor desfăşura în primele zile numai pe o porţiune limi­tată a traseului şi de abia după ce se va constata că boberii au deplină siguranţă, li se vor permite coboriri de antrenament pe întreaga pîrtie. Tot în luna februarie, mai precis in zilele de 18 şi 19, va avea loc şi campionatul republican de săniuţe, orga­­nizat în scopul depistării ele­mentelor dotate pentru boli „FESTIVITATE DE PREMIERE“ LA ORADEA Cu ocazia plenarei Consiliu­lui regional UCFS Crişana, care a avut loc joi 26 ianuarie, to­varăşul Alexandru Raicu, din partea revistei „Agricultura socialistă“, a inmînat tovară­­şului Costică Rusu (strigă), preşedintele Consiliului regio­nal UCFS Crişana, „Cupa a­­griculturii“, pentru rezultatele obţinute în cursul anului tre­cut în activitatea sportivă de masă la sate. Cu acest prilej a mai avut loc şi fes­tivitatea de înmîna­­re a carnetelor şi insignelor de mae­stru al sportului, a­­cordate de Consiliul General al UCFS, tovarăşilor Nicolae­ Mesaroş (aeromode­­lism), Mihai Suta Şi Suzana Makai (şah), Adalbert Vardar (ae­­romodelism), Ale­xandru Csomo (ae­­romodelism), pentru rezultatele bune ob­ţinute in activitatea sportivă. In foto : aspect de la festivitatea înmî­­nării „Cupei agri­culturii". V. SERE — coresp Maestru sportului Ilona Micloş, multiplă cam­pioană a ţării, nu mai participă la activitatea comp­etiţională. In schimb, ea se pre­ocupă cu multă dragoste de iniţierea copiilor in schi. In imagine, o ve­dem la o lecţie de an­trenament cu o grupă de copii de la Şcoala generală nr. 15 din Braşov. Fotó : Alex. Szabó­ -­ Braşov

Next