Sportul Popular, martie 1967 (Anul 23, nr. 5217-5243)

1967-03-01 / nr. 5217

Handbalul gălăţean mai are multe resurse neexplorate Ideea rîndurilor de faţă ne-a fost sugerată de cîteva cifre aflate în documentele comisiei regionale de handbal din Galaţi: 57 de secţii (cu echi­pe de seniori sau juniori) din regiune afiliate la fede­raţia de specialitate... 12 par­ticipante la prima etapă a „Cupei Sportul popular“... nici o echipă la startul „Cupei F.h­.ll.“ (!). Chiar și pentru un neinițiat în materie aceste date par cu totul contradic­torii. Să încercăm să le ana­lizăm, deoarece ele sunt deose­bit de grăitoare pentru actu­alul stadiu de dezvoltare a handbalului gălăţean. Nu cu mulţi ani în urmă, acest joc nu era practicat în această regiune decît rareori, cu prilejul orelor de educa­ţie fizică ale unor profesori entuziaşti. Astăzi însă 57 de secţii figurează în controa­lele federaţiei, două formaţii ale Politehnicii Galaţi (în special cea masculină) acti­vează cu succes în prima ca­tegorie a campionatului repu­blican, iar apărătorul buturi­lor echipei studenţeşti, tînărul şi talentatul Cornel Penu, a ajuns portarul echipei repre-AD. VASILIU (Continuare în pag. a 2-a) MIINE­ LA „FLOREASCA": Rapid Bucureşti va încerca să refacă handicapul de la Haga Sala Floreasca din Capitală găzduieşte joi de la ora 18 partida retur dintre Rapid Bucureşti şi R.V.V. Blokkeer N­­aga, din cadrul sferturilor de finală ale „C.C.E.“ la vo­lei. După cum se ştie, Rapid Bucureşti a fost învinsă în primul joc la Haga şi pentru a se califica mai departe are neapărată nevoie de victorie la un scor care să depăşească avantajul luat de olandezi, 3-2. Voleibaliştii bucureşteni (Drăgan, Plocon, Mincev, Gri­­gorovici, Pavel, Costinescu, Ardelea, Udişteanu, Chezan, Dobre) sunt capabili de o vic­torie confortabilă, dar pentru aceasta ei trebuie să privească meciul cu toată seriozitatea,­­să tragă învăţăminte din în­­frîngerea suferită la Ilaga, să folosească toată priceperea şi cunoştinţele. Le recomandăm îndeosebi un joc variat în a­­tac, promptitudine în apărare. Partida va fi condusă de arbitrii Salivsar Turban și Va­lentin Ileatkin din Turcia. Greşeli supărătoare Duminică dimineaţa, în sala Ciuleşti, s-a dispu­tat meciul de baschet din­tre formaţiile masculine de categoria A Politehnica Bucureşti şi Universitatea Cluj, decisiv, probabil, în lupta pentru locul III. Du­pă cum se ştie, victoria a revenit în prelungiri bucureştenilor. In ultimul minut de joc scorul era favorabil gazdelor (76— 75), dar clujenii erau în posesia mingii. Tactica­­oaspeţilor a fost cea in­dicată : atac poziţional în­delung pregătit, pentru a se înscrie şi a lăsa apoi cu­ mai puţine şanse adver­sarilor. Iată însă că, spre sfîrşitul intervalului de 30 de secunde regulamentar (care limitează dreptul de posesie a mingii dacă nu se aruncă la coş sau ad­versarul nu controlează mingea), unul dintre clu­jeni a încercat o „an­ga­­jare“ la Demian, un adver­sar a „blocat“ scurt şi a deviat mingea spre aur, tot un clujean a prins-o înainte de a ieşi, dar a­­tacul, care fusese reluat cursiv, a fost stopat de fluierul de la masa ofi­cialilor : 30 de secunde ! Nu vom insista asupra discuţiilor iscate pe tema „au controlat sau nu bucu­­reştenii mingea" (deşi, după părerea noastră, cre­dem că în momentul res­pectiv clujenii pierduseră controlul balonului, deci faza trebuia cronometrată de­ la început). Dar neaten­ţia cronometrorului (Gh. Popovici), a dus la o de­cizie discutabilă şi cu ur­mări serioase. Politehnica a ci­ri­­­gat mingea, iar ul­timele secunde de joc s-au scurs fără a se mai înscrie. Pentru Universi­tatea Cluj victoria a... zburat, din hnînă poate, deşi a condus în majori­tatea timpului, iar într-un final atît de dramatic a avut ocazia de a cîştiga. Fiind vorba de interpre­tarea corectă în privinţa controlului efectiv al min­gii, colegiul central de ar­­abitri trebuie să precizeze clar aceste lucruri. De fapt, esenţialul constă în aceea că după scurgerea a 20 de secunde cronome­­trorul nu a mai privit jo­cul, ci... acele cronome­­trului, pentru a sesiza... la fix scurgerea timpului. Inadmisibil ! Jucătorii şi antrenorii muncesc mult pentru a ajunge la rezul­tat, spectatorii îşi consu­mă timpul, energia şi... banii pentru a asista la meci. Asta însă în vederea unei dispute sportive, co­rect conduse, nu pentru a vedea astfel de greşeli. Sperăm că va fi ultima de acest gen... Mai menţionăm că me­ciul feminin Rapid—Crişul (categoria A), tot la sala Giuleşti, s-a jucat după ceas de mînă. Ne întrebăm : cum e po­sibilă o astfel de negli­jentă ? G. RUSSU-SIRIANU o victorie valoroasă a sportivelor românce în „C.C.E.“ la volei Novosibirsk — Bucureşti 5-3 la hochei pe gheaţă Aseară, echipa sovietică de hochei pe gheaţă Novo­sibirsk a învins din nou selecţionata oraşului Bucureşti. Scorul final de 5—3­ (1—1, 2—2, 2—0) a fost reali­zat de: Drenoghin (2), Vasiliev, Smeliov, Samohvalov (Novosibirsk) şi Ştefanov, G. Szabó şi Făgăraş (Buc.) ★ Rezultate înregistrate In campionatul republican de juniori : Flacăra Braşov — Tîrnava Odorhei 6—5, Steaua — Metalul Rădăuţi 16—0, Dinamo Bucureşti— Sultanul Sebeş 24—1. PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA ? ORGAN AL UNIUNII DE CULTURA FIZICA ȘI SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA DINAMO BUCUREŞTI-T.S.C.A. MOSCOVA 3-1! Ieri, în sala Dinamo din Capitală, dinamovistele bucu­­reştence au repurtat o preţi­oasă victorie asupra deţină­toarelor „Cupei campionilor europeni“ la volei, Ţ.S.K.A. Moscova. întîlni­rea s-a ca­racterizat printr-o luptă acerbă şi a revenit echipei care a folosit cu mai multă price­pere şi calm întreg arsenalul de procedee tehnice. Atacurile variate, blocajul tot mai im­penetrabil, dublajul prompt şi apărarea în linia a doua din ce în ce mai organizată a ju­cătoarelor românce au dere­glat mecanismul formaţiei so­vietice, care a fost întrecută sub toate aspectele. Meciul a început în nota de dominare a moscovitelor, care au luat conducerea cu 8—2. Dar, Doina Ivănescu (cea mai bună de pe teren), Ştefănescu şi Vamaşiu refac handicapul punct cu punct şi egalează la 9. Urmează o scurtă revenire a echipei sovietice, dar fina­lul aparţine româncelor rare punctează consecutiv şi cîş­tigă cu 15—12. Setul II apar­ţine dinamovistelor care con­duc cu 6—2 şi 7—4, sînt e­­galate la 7 şi apoi chiar con­duse cu 7—11, 10—12, 11—13. In final, însă, 15—13 pentru gazde. In setul III, oboseala acumulată pînă a­­tunci a făcut ca bucureşten­­cele să comită unele greşeli la blocaj şi în atac, fiind conduse cu 3—6, 5—6, 5—11, 7—11 şi pierzînd cu 7—15. Setul IV le-a găsit pe dina­­moviste dezlănţuite. Ele n-au mai lăsat nici o speranţă ad­versarelor, depăşindu-le net (15—4), în aplauzele frene­tice ale spectatorilor. Învingătoarele au folosit ur­mătoarea formaţie: Doina Ivă­­nescu, Lucia Vanea, Helga Bogdan, Lia Vanea-Iliescu, Marilena Ştefănescu, Emilia Vamoşiu, Elisabeta Nodea, Doina Belgea, Ileana Gheor­­gh­escu şi Margareta Şorban. (Antrenor: Gh. Constantines­­cu). T.S.K.A. MOSCOVA: Mila Gurceva, Antonina Bi­­jora, Tatiana Rodionova, Ta­tiana I’oneaeva, Nadejda Ro­gozina, Nelia I­ukanina, Na­dejda Selehova. Au arbitrat competent şi autoritar Al. Kostic și V. Ivanovic (R.S.F. Iugoslavia). Returul întîlnirii va avea loc la Moscova, la 1 martie I. DUMITRESCU Marilena Ștefănescu salvează o minge dificilă. Anul XXIII Nr. 5217 ♦ Miercuri 1 martie 1967 ★ 4 pagini 25 bani Fiecare copil vrea să devină un mare fotbalist! Am scris cu un an în urmă nişte note laudative la adresa unui elev — Constantin Ştefănescu — junior la centrul de fotbal Steaua. Remarcam atunci atît pasiunea lui pentru acest sport, cît şi străduinţa lui la şcoală (era premiantul clasei). Acum cîtva timp am avut dureroasa surpriză de a-mi întîlni „eroul“ citat printre exemplele negative (în raportul de analiză al centrului Steaua). Reuşise ca în primul trimestru să înregistreze rara performanţă de a fi cori­jent la şase materii (clasa a IX-a). La întrebarea noastră „că îui fapt se datoreşte dificila lui situaţie şcolară ?“ a răspuns: „Antrenamentele, care-mi răpesc foarte mult timp“. I-am amin­tit că anul trecut parcurgea de patru ori pe săptămînă apre­ciabila distanţă de 45 km (co­muna Săbăreni — stadionul Ghencea) pentru antrenamente, reuşind în acelaşi timp să-şi în-TUS OZON, antrenor la centrul Progresul. — Pentru faptul că elevii noş­tri sunt în primul rînd elevii unor şcoli (generale, profesio­nale, licee) noi, antrenorii, avem sarcina de a urmări permanent situaţia lor şcolară. De altfel, noi deţinem „cel mai teribil mij­loc de constrîngere“, avertis­mentul că renunţăm la ei; pu­tem să-i determinăm să-şi co­rijeze, acolo unde este cazul, situaţia şcolară. Un exemplu ANCHETĂ SOCIALĂ deplinească la timp şi conştiin­cios toate obligaţiile şcolare. — Cerinţele de la liceu sunt mult mai mari, ni s-a răspuns. în faţa unei astfel de situaţii apare legitima întrebare : SE POATE FACE ŞI ŞCOALA ŞI FOTBAL? — Bineînţeles că da, ne-a răspuns tovarăşul ROMEO CA­­TANA, şeful centrului de fot­bal pentru copii şi juniori Steaua. Posibilitatea unei reuşi­te îmbinări între şcoală şi fot­bal (mă refer la fotbalul orga­nizat, predat metodic in centre) a fost studiată temeinic în prea­labil. Condiţia realizării depin­de de o judicioasă distribuţie şi de un riguros control al timpului copilului. Asta presu­pune o strînsă colaborare între părinţi, antrenor şi profesor­­diriginte. Să ascultăm şi opinia lui TI-concret : Mihai Drăgulici de la Şcoala generală 128. Spre sfîr­­şitul primului trimestru am pri­mit vizita mamei acestuia ca­re-mi reclama comportarea lui reprobabilă acasă şi-mi anunţa îngrijorătoarea lui situaţie şco­lară (schimbări survenite după înscrierea acestuia la centru). Am vorbit cu „mica mea vede­­ttă“ şi am convins-o că situarea pe o astfel de poziţie se soldea­ză cu excluderea lui din lot. (I-am dat ca exemplu pe colegul lui, Florin Dafin, băiat ca real talent, dar la care am renunţat pînă îşi va îndrepta notele). — Situaţia lui Drăgulici s-a îmbunătăţit în trimestrul II, reia discuţia profesor-diriginte ILIE DRAGHICI (cunoscutul arbitru de fotbal). Iată şi notele care figurează acum în catalog : NIȘA MUSCELEANU (Continuare in pag. a 3-a) Gală amicală la clubul „Griviţa Roşie“ Joi se va disputa în sala clubului „Griviţa Roşie“ o reu­niune pugilistică amicală, în cadrul căreia vor evolua, printre alţii, Gh. Farcaş (Gr. Roşie), A. Enuş, (Olimpia), V. Prooroc (Metalurgistul), P. Anghel (Metalurgistul), Gh. Petre (S.P.O.R.), Gh. Ilie (Gr. Roșie). Gala va începe la ora 19. „Si Anca este sportivă* * Foto: prof. CONSTANTIN SAVINESCU-Piatra Neamţ A apărut revista SPORT nr. 4 In acest număr, 13 actori... prezic echipa campioană la fotbal. Joe Louis: „Eu l-aş fi învins pe Cassius Clay !“ Branco Zebet despre Herrera, World Cup şi Dobrin. Primul concurs de gimnastică al anului Noul sezon competiţional I gimnastică va fi inaugurat de competiţia dotată cu „Cupa F.R.G.“, care se va desfăşura în zilele de 11 şi 12 martie în Capitală. La această Între­cere au fost invitaţi sportivi şi sportive ale căror exerciţii liber alese se ridică la nivelul maeștrilor.

Next