Sportul Popular, aprilie 1967 (Anul 22, nr. 5244-5268)

1967-04-01 / nr. 5244

La reluarea campionatelor de handbal După un bogat sezon inter­naţional, care ne-a adus mul­te satisfacţii, handbalul rein­tră de mîine in actualitatea internă : începe returul cam­pionatelor republicane. A so­sit, deci, clipa în care iubito­rii acestui sport — intr-un număr îmbucurător de mare ! — se vor reintilni cu echipele lor favorite, care, sperăm, le vor oferi partide de calitate, dinamice şi spectaculoase. Acesta este, poate, cel mai actual deziderat al handbalu­lui nostru, a cărui poziţie pe plan internaţional nu poate fi consolidată în viitor fără o bogată şi mereu mai bună ac­tivitate competiţională inter­nă. Pentru aceasta, desigur, nu sunt suficiente doar efor­turile a 2—3 antrenori sau îmbunătăţirea muncii într-o secţie sau alta. Este nevoie— neapărat nevoie — de un e­­fort colectiv, ale cărui roade sunt condiţionate de conştiin­ciozitatea la antrenamente a sportivilor, de corectitudinea lor (şi nu numai a lor...) la jocuri, de aportul competent al arbitrilor şi al celorlalţi activişti in domeniul hand­balului. Numai în cest fel se pot reduce serioasele re­buturi ale activităţii interne exprimate prin jocuri de o calitate mediocră (în seriile secunde chiar îngrijorător de mediocră !), prin partide ex­cesiv de dure, purtind aceas­tă amprentă cu scopul de a se obţine victoria cu orice preţ (ne-am obişnuit să con­siderăm un rezultat favora­bil in deplasare ca o mare surpriză...) şi prin lipsa de curaj in promovarea elemen­telor tinere. Sunt lucruri pe care toţi cei ce iubesc hand­balul ar dori să le vadă redu­se la minimum, pînă la dis­pariţie, din desfăşurarea cam­pionatelor interne. Pentru că, în fond, „car­tea de vizită” a handbalului nostru nu poate fi conside­rată valoroasă doar de te­meiul bunelor rezultate inter­naţionale. A sosit timpul să adăugăm şi satisfacţia unei valoroase activităţi interne, aprecierea vizind nu numai citeva echipe masculine şi fe­minine, ci pe toate cele 60 de formaţii care de mîine vor fi prezente, din nou­ in întrecere. Va fi sau nu gol? Concentrarea jucătoarei Constanţa Ilie (Confecţia) pare să dea garanţia că mingea va poposi in plasa porţii formaţiei Rapid, ale cărei jucătoare (H. Roth si M. Constantinescu) au fost depăşite EDIŢIE JUBILIARĂ A CROSULUI „L'HUMANITE“ Duminică dimineaţă va avea loc la Paris cea de a 30-a ediţie a crosului organizat de ziarul „l’Humanité“. La întreceri vor par­ticipa şi atleţii români Z. Vamoş, A. Barabaş, I. Rusnac şi I. Cioca, precum şi atletele Elisabeta Baciu, Viorica Gabor şi Florentina Stancu, care au părăsit ieri Capitala pe calea aerului. Semnale de alarmă Tot despre (ne) popularizarea competiţiilor sportive într-un număr trecut, ziarul nostru a publicat materialul „Neglijenţă sau birocraţie ?” în care era criticat dezinteresul comisiei regionale de propagandă Oradea pentru popularizarea competiţiilor sportive, fapt care determină o scăzută participare a publicului spectator la în­­tîlnirile sportive. Eram în aşteptarea răspunsului. Speram într-o depeşă care să ne anunţe că „lanţul slă­biciunilor“ a ajuns la ultima sa verigă, că s-a pus mult aşteptata parafă pe o cerere care so­licita nişte fonduri pentru confecţionarea unor biete panouri, că acestea au şi fost instalate spre bucuria consultanţilor. Dar, în aşteptarea confirmării acestor optimiste prezumţii, iată că soseşte o scrisoare de la... Ploieşti, semnată de corespondentul nostru Ştefan Ionescu, care ne relatează urmă­toarele : „în oraşul Ploieşti se desfăşoară la sfîrşitul fiecărei săptămîni diferite competiţii spor­tive. Păcat însă că aceste intîlniri sînt urmărite numai de o mină de amatori (cu fler, zicem noi) care prind din zbor nişte vorbe despre locurile de disputare a competiţiilor. E adevărat, există ceva agitaţie vizuală in frizerii (cum află însă cei care se rad acasă ?) şi în restaurante“ (o dată cu lista de bucate îţi vine şi... gala de box de sîmbătă seara. Dacă te interesează însă baschetul feminin şi unitatea respectivă nu-l „serveşte“, îţi plăteşti consumaţia şi dai fuga la altă bodegă). Corespondentul nostru se întreabă, pe drept cuvint, dacă „n-ar fi mai nimerit să se monteze două-trei panouri mari pe care să fie afişate toate competiţiile sportive ?“ Ar fi ideal, tovarăşe Ionescu. Dar, nu este suficient s-o spu­nem noi, ci trebuie să vrea şi cei „în problemă“ din Ploieşti. Nu de alta, dar o astfel de neglijenţă contravine spiritului energic şi în­treprinzător care-i caracterizează pe ploieşteni. Şi de la Cluj recepţionăm un S.O.S. „ Voleiul îşi revendică şi el un spaţiu pe un panou. La meciurile dintre Progresul — C.S.M (m.) şi Liceul Bălcescu Cluj — Viitorul Bucureşti (f) — nici un afiş, iar partida dintre Rapid Bucureşti — C.S.M. Cluj (f) a fost anunţată în­tr-un colţ, al afişului de... fotbal. Atunci pentru ce să ne întrebăm de ce a fost sala goală ? NIŞA MUSCELEANU AZI, START IN CROSUL DE MASĂ „SĂ ÎNTIMPINĂM 1 MAI“ Mii de iubitori ai sportu­lui din ţara noastră se vor alinia de azi la startul unei noi ediţii a popularei com­petiţii de masă CROSUL „SA INTÎMPINAM 1 MAI". An de an, această între­cere s-a bucurat de un fru­mos succes, a prilejuit afir­marea unor elemente talen­tate pentru atletism. Credem că şi de data aceasta clu­burile şi asociaţiile sportive se vor strădui să organizeze în bune condiţiuni concursu­rile, să atragă la startul lor un număr tot mai mare de tineri şi tinere. În acest an, etapele de des­făşurare a Crosului „Să în­tîmpinăm ! Mai­ sunt urmă­toarele : etapa I : 1-16 apri­lie - pe asociaţii sportive ; etapa a ll-a : 17-30 aprilie - pe grupe de asociaţii sportive, pe localităţi ; etapa a lll-a : 30 aprilie - pe oraş (numai în oraşul Bucureşti), interclu­­buri. Crosul se organizează individual la următoarele ca­tegorii : junioare, juniori, se­nioare şi seniori pe distanţele 400 m, 800 m, 500 m şi 1 000 m (la etapa I) şi 500 m, 1 000 m, 800 m şi 1 500 m (la etapa interasociaţii, pe localităţi şi etapa a 111-a în oraşul Bucureşti). Succes deplin, tuturor parti­cipanţilor ! PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE. UNIŢI-VA­­ ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ ŞI SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA in campionatul de fotbal O ETAPĂ (A XVIII-A) CU MULTE ENIGME Cită deosebire între tur şi retur, între toamnă şi primăvară. Intr-adevăr, a­­stă-toamnă, în prima parte a campionatului, etapa a V-a era o etapă „cuminte", cu jocuri fără probleme prea mari de pus suporte­rilor şi pronosportiştilor. Pe cînd acum ? Aceleaşi partide, dar cîte enigme, căci în fotbal... primăvara şi vara se numără bobocii. ţi se citi punctele­. Iată, spre exemplu, me­ciul care se dispută la Iaşi între lider şi ocupanta ultimului loc. Deşi fotba­liştii feroviari au ciştigat prima manşă la un scor categoric 18—1), în con­junctura actuală sarcina lor apare mult mai grea. Echipa „simte" iar că mer­ge la titlu — şi de aici efervescenţa specifică — în timp ce formaţia gazdă îşi joacă — dacă putem spune aşa — ultima şansă. De partea cui înclină ba­lanţa ? Greu, foarte greu de răspuns. Este de antici­pat doar faptul că, în do­rinţa de a profita de a­­vantajul terenului, C.S.M.S. va asalta fără încetare for­tăreaţa apărată de Rădu­­canu şi compania. Cum va răspunde RAPIDUL ? Fireşte, în aceste condiţii, printr-un joc de siguranţă în apărare, dublat de arma contraatacului, folosită din ce în ce mai des în ulti­mul timp şi cu rezultate vizibile în clasament, In­­trucît Ionescu este în con­tinuare indisponibil, sar­cina finalizării va cădea din nou pe umerii noului cuplu Dumitriu NI — Nea­­gu. Dar iată formaţiile a­­nunţate de antrenori: RAPID: Răducanu — Lu­­pescu, Motroc, C. Dan, Greavu — Dinu, Jamaischi — Năsturescu, Dumitriu Ii, Neagu, Codreanu. C.S.M.S.­­ Constantinescu — Pop­­a­nul, Vornicu, Deleanu — Ştefănescu, Romilă — Gă­­lăţeanu, Lupuiescu, Cuper­­man, Incze IV. Foarte echilibrat se a­­nunţă şi meciul DINAMO BUCUREŞTI — PETROLUL, de fapt derbiul etapei prin tradiţie şi (totuşi) prin va­loarea echipelor. In pofida acelui 0—4 din „16“-imile Cupei, suferit de Petrolul, în pofida faptului că dr­ G. NICOLAESCU (Continuare in pag. a 5-a) O imagine de la una dintre intilnirile anterioare dintre Dinamo Bucureşti şi Petrolul Anul XXIII Nr. 5244 * Simbată 1 aprilie 1967 ■* 8 pagini 25 bani Finalele campionatelor republicane de juniori mici la scrimă Astăzi încep, la Constanţa, finalele cam­pionatelor republicane de scrimă pentru juniori mici (pînă la vîrsta de 16 ani). întrecerile care se desfăşoară la toate ambele — ceea ce re­prezintă o noutate — se bucură de prezenţa celor mai talentaţi tră­dători din Bucureşti, Clu­j, Ploieşti, Braşov, Craiova, Iaşi, Timişoara ca şi din alte centre de scrimă din ţara noas­tră. EU CUM IMI JUSTIFIC SALARIUL?! SCRISOARE DESCHISĂ TOV. C. POPESCU, DIRECTORUL ŞCOLII SPORTIVE NR. 2 BUCUREŞTI Tovarăşe director. Sunt — după cum bine ştiţi — salariatul Şcolii sportive nr. 2 de la 15 septembrie 1966. După terminarea Institutului de cultură fizică am venit la dv cu dorinţa de a-mi aduce contribuţia la creşterea tinerelor cadre ale secţiei de ciclism. Ca fost sportiv şi actual antrenor nutresc speranţa că pot împărtăşi cunoştin­ţe folositoare tinerilor dornici să practice ciclismul. Aceasta a fost principala mea dorinţă din clipa când am fost angajat. Dar, de a­­tunci au trecut mai bine de 6 luni — timp in care, este drept, mi-am pri­mit cu regularitate salariul — Şi n-am reuşit să fac cu cei 42 de spor­tivi ce mi-au fost repartizaţi de­cit pregătire fizică generală la sală. Despre antrenamente specifi­ce — nici vorbă. De luni de zile se tergiversează problema dotării celor trei grupe pe care le conduc cu ma­terialul necesar antrenamentelor specifice. Nici unul dintre elevii mei n-au reuşit incă să parcurgă nic± măcar... o sută de metri pe bicicletă pentru că, deşi există un magazie biciclete şi material ru­lant, nu ni se repartizează nimic. Nici da, nici ceilalţi membri ai ca­tedrei nu rezolvă problema dotării materiale, din care cauză o bună parte dintre elevi nici nu mai vin la antrenamente. V-am sesizat de mai multe ori această lacună, dar n-aţi luat nici o măsură. Federaţia de specialitate a intervenit şi ea pe lingă dv, dar singurul lucru pe care l-a obţinut au fost nişte promi­siuni nerespectate. După părerea mea această situa­ţie nu mai poate dăinui. Nu pot con­cepe să primesc in continuare sa­lariul de antrenor fără a-mi face pe deplin datoria. Vă întreb, pe a­­ceastă cale, există vreo posibilitate ca in perioada următoare să-mi pot aduce contribuţia la pregătirea ti­nerilor ciclişti ? Pot să-mi pun in practică cunoştinţele dobindite la I.C.F. şi experienţa de sportiv pentru dezvoltarea ciclismului ? Sunt întrebări care mă frămimă de luni de zile. Vă rog să credeţi că nu mai pot privi in ochii oameni­lor atunci cînd îmi ridic salariul, avind conştiinţa că nu am făcut totul pentru a-l merita. Aştept răs­punsul dv. prof. DAN BUDIŞTEANU Ancheta noastră Doar antrenorul ION BUTNARU­ să­ie vinovat de stagnarea atletismului iesean? In pagina a 2-a

Next