Sportul Popular, mai 1967 (Anul 22, nr. 5269-5293)

1967-05-03 / nr. 5269

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI-VA­T ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ ȘI SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA MAREA DEMONSTRAŢIE DE 1 MAI A OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALA­ BUCUREŞTI, în această primă zi din luna florilor, zi a renaşterii tumultuoase a naturii,­in Piaţa Aviatorilor domneşte atmosfera caracteristică marilor sărbători. Tradiţionala trecere în revistă a forţelor lumii muncitoare găseşte poporul nostru în plin avînt al luptei pentru înflorirea patriei socialiste. Capi­tala ţării trăieşte astăzi o intensă viaţă economică, culturală şi socială, cartierele ei cunosc o continuă înnoire şi dezvol­tare — şi în toate acestea bnemreştenii îşi identifică roadele propriei lor munci devotate şi pline de abnegaţie pentru trans­punerea în viaţă a istoricelor hotărîri ale Congresului al IX-lea al partidului. Ca întotdeauna, tribuna oficială este dominată de un mare glob pămîntesc, deasupra căruia se înalţă un imens steag roşu cu data festivă 1 Mai. Pe brîul purpuriu care-l înconjoară este înscrisă chemarea­ .Proletari din toate ţările, unii­vă­­u, iar dedesubt urarea : ,,Trăiască 1 Mai, ziua solidarităţii inter­naţionale a celor ce muncesc, ziua frăţiei muncitorilor de pre­tutindeni !“. Pe mari panouri sunt înscrise urările: ,,Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al poporului, inspiratorul şi organizatorul tuturor victoriilor noastre !“. Tră­iască şi înflorească scumpa noastră patrie, Republica Socia­listă România !“. Un mare medalion cu portretele dascălilor proletari­at­ului — Marx, Engels, Lenin — se înaltă deasupra tribunei din cea­laltă parte, a pieței. Flamuri purpurii se­ îngemănează în adie­rea viatului cu incolorul steagurilor patriei. Urările ,,Trăiască poporul român, constructor a! socialismului !“. ..Trăiască pacea şi prietenia între popoare, erau străjuite de asemenea de steaguri roşii şi tricolore. Ora 9. Salutaţi cu aplauze îndelungi şi­ puternice unde a­mu luat loc în tribuna oficială tovarăşii Nicolae Ceauşescu­, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraş, Alexandru Drăghici, Paul Nicu­­lescu-Mizil, Ilie Verdeţ, Maxim Berghinin, Constantin Drăgan, Alexandru Moghioroş, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, Ştefan Voi­tec, membrii supleanţi ai Comitetului Executiv şi secretarii Comitetului Central al Pa­tidului Comu­nist Român, vic­epreşedinţi ai Consiliului de Stat şi ai Consi­liului de Miniştri, în tribuna oficială au luat loc, de ase­menea, membri ai Comitetului Central al Partidului Comunist Rom­ân, ai Consiliului de Stat şi ai guvernului. Alături de conducătorii partidului şi statului nostru. în tribună se aflau Guy Mol­et, secretarul general al Partidului Socialist Francez (S.F.Î.O.), şi­ Youssef Faysul, membru al Biroului Politic al C.C. a! Partidului Comunist Sirian. în celelalte tribune erau prezenţi conducători ai organizaţiilor de masă şi ai instituţiilor centrale de stat, reprezentanţi ai întreprinderilor şi instituţiilor bucu­reştene, numeroşi fruntaşi în întrecerea socialistă, academicieni şi alţi oameni de ştiinţă şi cultură, generali şi ofiţeri superiori, precum şi numeroşi oaspeţi de peste hotare, în tribuna rezervată corpului diplomatic se aflau şefii, mi­siunilor diplomatice acreditaţi în Republica Socialistă Româ­nia şi alţi membri ai corpului diplomatic. Fanfara militară a intonat Imnul de stat al Republicii So­cialiste România. Mitingul a fost deschis de tovarăşul Dumitru Popa, mem­bru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim­­secretar al Comitetului orăşenesc Bucureşti al P.C.R. A luat cuvintul tovarăşul Ilie Verdeţ, membru al Comi­tetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri. Cuvin­tarea a fost subliniată în repetate ri­tuluri de urile şi ovaţii. în continuare s-a desfăşurat intr-o atmosferă de mare însufleţire şi entuziasm demonstraţiv oamenilor muncii din Capitală. Participanţii au reafirmat cu tărie hotărirea întregu­lui nostru popor de a urma neabătut politica partidului. Demonstraţia i-a încheiat cu tradiţionala paradă a spor­tivilor. In Piaţa Aviatorilor, co­loanele nesfirşite ale oa­menilor muncii demon­strează cu entuziasm şi înflăcărate pentru ma­rile realizări ale con­strucţiei socialiste din patria noastră, pentru făuritorul lor — po­porul, condus de partid. Foto : Agerpres Tinereţe, graţie şi Hori la sărbătoreasca zi de 1 Mai Foto: A. Neagu (Continuare in pag. a 3-a) Ziua tineretului 2 MAI 1967, în această minunată zi de primăvară, cu soare străluci­tor şi miresme de liliac, ţara a cu­noscut o puternică revărsare de entuziasm tineresc, de tumult şi ve­selie. Tineretul a sărbătorit cu fast deosebit ziua sa. A fost mai frumos decit altădată, pentru că semnifica­ţia a fost dublă: de ZIUA TINE­RETULUI, uteciştii, tineri muncitori, ţărani, intelectuali, elevi şi studenţi de pe întreg cuprinsul patriei au aniversat 45 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist Ro­mân, în Salutul Comitetului Cen­tral al P.C.R. adresat Uniunii Tine­retului Comunist, întregului tineret al patriei cu prilejul sărbătoririi a 45 de ani de la crearea U.T.C., se spune: „Tineretul şi organizaţia sa revo­luţionară au constituit un ajutor de nădejde al partidului în anii grei ai ilegalităţii, in marile bătălii de cla­să, în lupta dusă împotriva regimu­lui de exploatare, a dictaturii mili­­taro-fasciste, pentru înfăptuirea insurecţiei armate, în războiul anti­hitlerist pentru eliberarea patriei şi înfringerea fascismului“. „Partidul dă o înaltă apreciere contribuţiei pe care tineretul patriei noastre a adus-o la înfăptuirea re­voluţiei şi construcţiei socialiste“. Bucurându-se din inimă de înalta apreciere dată de partid activităţii revoluţionare a U.T.C., uteciştii, în­tregul tineret al patriei, au venit la marea sărbătoare a tinereţii să aducă un dar acestei aniversări succesele obţinute in producţie ţi la învăţă­tură, izbinzi cucerite alături de în­tregul nostru popor in înfăptuirea programului multilateral de înflorire a patriei, stabilit de cel de al IX-Iea Congres al partidului. In parcuri şi grădini au răsunat puternic, de dimineaţă pină seara tîrziu, cintece tinereşti, iar veselia şi entuziasmul — atribute proprii tinereţii — n-au contenit nici o cli­pă. Au fost şi noi oaspeţii parcului Herăstrău, am petrecut alături de tineretul Capitalei In această zi de sărbătoare. La Început am încercat, în timp ce fotoreporterul înregistra pe peliculă imaginile feeriei tinere­tului, să ne notăm in carnet fiecare amănunt, fiecare discuţie. Ne-am HRISTACHE NAUM (Continuare in pag. a 3-a) Parcul Herăstrău uc­­d un ac ZIUA TINERETULUI numeroase întreceri spor­tive. lată una din întrecerile de volei. Anul XXIll nr. 5269 * Miercuri * 1 3 mai 1967 8 pagini 25 bani 1 Mai — marea sărbătoare a oamenilor muncii de pretutindeni­­ a cunoscut şi în acest an amploaa­rea unei demonstraţii populare de un cuceritor en­­tuziasm pe întreg cuprinsul patriei noastre. Ziua so­lidarităţii internaţionale a celor ce muncesc, ziua frăţiei muncitorilor de pretutindeni a prilejuit o nouă şi vibrantă afirmare a unităţii poporului nostru în jurul partidului, a încrederii sale nestrămutate în po­litica sa înţeleaptă pusă în slujba celor mai înalte idealuri ale celor ce muncesc. In numărul de azi • IN „CUPA DAVIS« la tenis: România — Belgia 4-1 • ȘTEFAN SUCIU—învingător la Annahütte, GH. SENCOVICI la Garmisch-Partenkirchen, ELENA TRANDAFIR la Budapesta • ECHIPA DE FLORETĂ fete a României­­pe locul I la Paris • „CUPA GAUDINI“ la scrimă a rămas în București (pag. a 8-a) • Atlefii au debutat promitator (pag. a 2-a) • In pag. 4. 5. 6 — ACTIVITATEA FOTBALISTICA (cat. A, B, C • Volei, handbal, baschet (pag. a 7-a)

Next