Sportul Popular, iunie 1967 (Anul 22, nr. 5294-5318)

1967-06-01 / nr. 5294

Anul XXIII Nr. 5294 © Joi 1 Iunie 1967 * 4 pagini 25 bani Rugbiştii de la S.U. Agen susţin in Capitală returul finalei „C. C. E.“ Duminică 11 iunie va­ avea loc in Capitala returul finalei „Cupei campionilor europeni“ între Dinamo Bucureşti şi S. U. Agen. După cum se ştie, în tur victoria­­ a revenit pu­ternicei formaţii franceze cu scorul de 12-0. Oaspeţii sunt aşteptaţi vineri 9 iunie, iar din lotul anunţat fac parte: fundaş PECHAMBERT; treisferturi — EAUTO, GRliPPI,­­ BAZAT, POM­IES; mijlocaş la deschi­dere­­— DEHEZ ; mijlocaş la grămadă — LACROIX; linia a II-a — SIT,IAR, ZANI, BIEMOURET; linia a II-a— VIOTTO, FORT; linia I — LASSER­RE, MALBET, LA­­GIEWSKI ; rezerve — GAR­CIA, A­VIT, PARDIES și PA­LADIN. Discuţie despre exigenţa Lecţia de educaţie fizică a... distracţie? O 36 de corigenţi! © Opinii şi... opinii coala generală nr. 5­­0 din Bacău, Cla­sa a VIII-a avea lecţie de educaţie fizică. Cu citeva minute înainte de a se termina, pro­fesorul Vasile Ra­­cu anunţa notele fiecărui elev la prima probă de control din acest trimes­tru. Auzindu-le, unii dintre copii erau veseli, alţii... U­­nul insă, cel mai bine dez­voltat fizic dintre ei, părea vădit nemulţumit. în drum spre cancelarie, l-am între­bat pe profesor : — Cum îl cheamă pe bă­iatul cu „4“ ? — Acela înalt ? Dan Puş­­cuţă. — Ce supărat era ! — Nici nu e de mirare. E corigent ţi pe trimestrul II. Mi-a reproşat faptul că il... persecut. — Probabil că nu poate face faţă gradului de difi­cultate al exerciţiilor cerute. — Da' de unde! E capa­bil, dar face numai ce-i pla­ce ţi cină ii place. Dacă aş fi văzut puţină bunăvoinţă din partea lui... Din păcate, nu este singurul caz în şcoa­lă. In trimestu­l 11 nu au îndeplinit normele de con­trol 36 de eleve şi elevi. — 36 de corigenţi ?­­ E o situaţie foarte neplăcută. — Intr-adevăr, e o cifră care mă îngrijorează. Poate credeţi că am pretenţii exa­gerate faţă de elevi . Con­sultaţi cataloagele Şi veţi vedea că lucrez cu peste 400, iar cei mai mulţi au note bune. Corigenţii mei sunt aceia care absentează cu regularitate, care fug de la lecţie sau invocă diferite motive ca să-şi ascundă lipsurile. Majoritatea se scuză că şi-au uitat echipa­mentul acasă. In ultima vreme am luat măsura să-i consider absenţi de la lec­ţie pe cei care nu vin in ţinută corespunzătoare. Am stat de vorbă cu diriginţa claselor respective, cu pă­rinţii copiilor, dar nici la aceştia nu am găsit înţele­gerea cuvenită. Ba, mai mult, mi-au reproşat că mă port... aspru cu copiii. Nu pot fi de acord! (Continuare in pag. a 2-a) TR. IOANITESCU Atleţi români la Sofia La sfirşitul săptămînii se tot desfăşura la Sofia între­cerile tradiţionalului concurs internaţional de atletism or­ganizat de ziarul „Narodna mlade­ju. La această impor­tantă competiţie va lua parte şi un grup numeros de atleţi români: V. Bonei, Al. Popes­­cu, C. Popescu, H. Silai, FI. Stanca, V. Viscopoleanu, P. Ciobanu­, S. Ciochină, B. Hügel, B. Iliescu, S. loan, Cr. Ivan, V. Juncă, I. Naghi, C. J­ichifor, I. Rățoi, Gh. Zam­­fire­scu. PROLETARI DIN TOATE TÂRÎ LE, UNITI-VA ! —- -....................________ , ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ ȘI SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA Trimisul nostru special, R. CĂLĂRĂŞANU, transmite din Roma. Ciucă şi Gîju s-au calificat în finalele „europenelor“ de box Semifinalele „europenelor“ de box, desfăşurate miercuri seara pe ringul de la Pa­lazzo dello sport, un adevă­rat maraton pugilistic de 20 de partide, au cunoscut un remarcabil succes. La aces­ta a contribuit in primul rînd calitatea remarcabilă a celor mai multe dintre meciuri, dîrzenia deosebită cu care fiecare dintre cei 40 de combatanţi şi-a disputat şansele. Pe linia frumoasei evoluţii de pînă acum, tinerii noştri reprezentanţi au practicat un box spectaculos şi efica­ce, CIUCA şi GIJU, cuce­­rindu-şi dreptul să participe în finalele acestei importan­te competiţii a boxului con­tinental. In cadrul categoriei muscă, C-tin Ciucă l-a Intîlnit pe combativul pugilist turc Yadigara. Sportivul român a pornit decis la atac, încă din primele secunde ale lup­tei, folosindu-se de o serie de un-doi-uri la figură şi la corp, care şi-au atins ţinta. Campionul balcanic, Yadiga­­ra, a preluat iniţiativa în finalul primei reprize, dar Ciucă a ştiut să eschiveze multe din loviturile care-l ţinteau. Repriza secundă ni-l prezintă pe Yadigara în ofen­sivă plasind cîteva lovituri puternice şi urmărind cu in­sistenţă lupta de aproape. Ciucă, lucid, evită acest gen de luptă şi plasează cîte­va centre eficace. Ulti­ma parte a întâlnirii a dat loc la acţiuni mai confuze, cu mai multe clin­­eiuri. Ambii pugilişti se re­simt şi faptul acesta se vede cel mai bine în aceea că de­plasările în ring sunt mai lente, mai puţin prompte, astfel că oare mai multe lo­vituri — de ambele părţi — merg direct la ţintă. Numai că forţa acestora nu mai e (Continuare in pag. a 4-a) CĂLĂREŢII la concursuri hipice internaţionale Miercuri au părăsit Capi­tala călăreţii Vasile Pinciu, Virgil Bărbuceanu şi Gheor­­ghe Langa care vor lua par­te la concursurile hipice in­ternaţionale de la Poznan, Olsztin, Leipzig şi Aachen. Sâmbătă şi duminică spor­tivii români vor lua startul in probele concursului de la Poznan. STEAUA După o întrerupere de trei ani, handbaliştii de la STEAUA (clasaţi în acest interval, mereu, pe locul se­cund !) au reuşit să reali­zeze acest ultim şi hotărî­­tor pas care îi despărţea de primul loc şi de... tricourile de campioni ai ţării. Iată-i pe handbaliştii de la Steaua, fotografiaţi la cîteva clipe după ce au Îmbrăcat tricourile de cam­pioni , de la stingă la dreapta (în rîndul de sus): Octavian Niţescu, antrenor secund, Gh. Georgescu­, maestrul sportului Mihai Marinescu, Dumitru Traian, D. Cristian, maestrul spor­tului Ion Popescu, antrenor emerit prof. Ioan Gher­­miaescu, maestrul eme­rit al sportului Olimpiu Nodea, Dan Bosescu, Dan Alboaica, maestrul sportu­lui Gh. Gruia; (în rîndul de jos) maestrul eme­rit al sportului Iosif Iacob, maestrul sportului Gh. Go­ran, maestrul emerit al sportului Cornel Oţelea, că­pitanul echipei: Alexandru Dincă, Gabriel Belu. Foto : Vasile Bageac noua echipă campioană a țârii la handbal Finalele de „greco-romane“ ale juniorilor LUGOJ, 31 (prin telefon, de la trimisul nostru). Actuala ediţie a campionatelor republicane de lupte greco-romane rezervate juniorilor s-a desfăşurat la un înalt nivel tehnic şi spectacular. Buna comportare a celor 169 de concurenţi (din toate regiunile ţării), care au executat un mare număr de procedee tehnice, a contribuit la reuşita acestei compe­tiţii. Iată primii clasaţi : cat. 48 kg : 1. Gh. Berceanu (Elec­­troputere Craiova), 2. Gh. Pintilescu (Dinamo Buc.), 3. P. Topliceanu (A.S.M.T. Lugoj) ; cat. 52 kg : 1. Şt. Badea (Vii­torul Buc.), 2. C. Vîrtosu (C.F.R. Tim.), 3. C. Teodoru (Fla­mura roşie Tulcea) ; cat. 56 kg : 1. V. Cenda (C.S.M. Reşiţa), 2. Gh. Popescu (Metalul Buc.), 3. C. Busuioc (C.S.M. Re­şiţa) ; cat. 60 kg : 1. Gh. Vardaru (C.F.R. Tim.), 2. M. Ul­­meanu (C.F.R. Tim.), 3. M. Marmara (Steaua) ; cat. 65 kg : 1. M. Civic (A.S.M.T. Lugoj), 2. Şt. Şerban (Electroputere Craiova), 3. A. Fluture (Tractorul Rădăuţi) ; cat. 70 kg : 1. Cr. Lucacela (C.S.M. Reşiţa), 2. L. Aizic (Tractorul Ră­dăuţi), 3. M. Dumitru (Viitorul Buc.) ; cat. 75 kg : 1. P. Ni­­chita (C.S.M. Reşiţa), 2. B. Ortelian (Ştiinţa Petroşeni), 3. St. Popescu (Rapid Buc.) ; cat. 81 kg : 1. A. Bucov (Oţelul Galaţi), 2. Fr. Naghi (C.S.M. Cluj), 3. I. Ghigoantă (Steaua) ; cat. 87 kg : 1. M. Munteanu (Oţelul Galaţi), 2. I. Mutu (Me­talul Tr. Severin), 3. I. Pîrvu (C.S.M. Reşiţa) ; cat. +87 kg : 1. N. Mandea (Dinamo Buc.), 2. V. Dolipski (Rapid Buc.), 3. M. Moşneag (Vagonul Arad). Clasament pe regiuni : 1. Banat 47 p, 2. Oraş Bucureşti 38 p, 3. Oltenia 21 p, 4. Galati 15 p, 5. Argeş 8 p, 6. Do­­brogea 7,5 p GH. CIORANU SPORTUL—prieten drag al copiilor! Foto : T. Roi­ba In plin efort, cele mai mici atlete de la asociaţia sportivă „Blocuri Ferentari“. Indirjita cursă de 30 m plat are loc in cadrul tradiţionalelor întreceri organizate in cinstea w Zila co­pilului“. Citiți In pag. 2-3. MEDIOCRITATEA AURITĂ A FOTBALULUI NOSTRU O interesantă competiţie de tenis Pe terenurile de lingă ştrandul Izvor te desfăşoară in a­­ceste zile un interesant concurs de tenis. Este vorba de com­petiţia dotată cu „Cupa pr­ostului de Construcţii” la care au fost invitaţi jucători trimişi din Capitală. Concursul se desfăşoară zilnic, pină duminică inclusiv. DE CE NU ASIGURAŢI CONTINUITATEA MUNCII DE EDUCAŢIE? Citeva constatări la clubul Metalul De curînd, un colectiv format din activişti ai Con­siliului General al UCFS şi ai C.C. al U.T.C. au con­trolat modul în care se desfăşoară munca educati­vă cu sportivii de perfor­manţă în cadrul clubului Metalul din Capitală. In general, se poate a­­precia că aici au fost în­registrate o serie de reali­zări, reflectate atît în com­portarea sportivilor pe sta­dioane şi în afara lor, cit ş­i în creşterea nivelului performanţelor. Din păcate, asemenea realizări n-au avut conti­nuitate şi, deci, aici eficien­ţa dorită. Acest lucru s-a observat îndeosebi la acei sportivi care nu se înca­drează în viaţa şi activita­tea secţiilor din care fac parte. Exemple de acest fel putem da pe Ion Garoi şi Dinu Roman — haltere, Uie Tudor — box. Şi un alt aspect. Cu toa­te că mulţi sportivi lipsesc de la locurile de producţie respective, ei sunt totuşi pontaţi cite opt ore şi, mai mult, unii dintre ei pre­miaţi ! Mai avem de-a face, la clubul Metalul, cu „pă­sări călătoare“, care se gă­sesc intr-un permanent.. peregrinaj. Ce fel de edu­caţie a primit, de pildă, Paul Cristiei, care a schim­bat peste 15 locuri de mun­că, nefiind niciodată mul­ţumit ? Şi tot astfel Gh. Cazac, care nu are nici o ocupaţie în afară de aceea de... sportiv? GH. BALAŞA (Continuare in pag. a 2-a)

Next