Sportul Popular, iulie 1967 (Anul 22, nr. 5320-5346)

1967-07-01 / nr. 5320

Anul XXIII Nr. 5320 * Sâmbătă 1 Iulie 1367 * 8 pagini 25 bani Echipa de handbal Steaua întreprinde un turneu în Elveţia Mîine dimineaţă va părăsi Capitala echipa masculină de handbal Steaua Bucureşti, cam­pioana ţării noastre. Handbalişitii de la Steaua se deplasează în Elve­ţia, unde vor întreprin­de un turneu de mai multe jocuri. Prima par­tidă va avea loc la Ber­na în ziua de 4 iulie, cînd bucureştenii vor avea ca adversari pe handbaliştii de la B.S.V. Berna. In cadrul acestui tur­­neu antrenorul Ion Krnst- Ghermănescu şi Octa­­vian Niţescu vor folosi următorii jucători : Din­­că, Belu (portari), Iacob, Oţelea, Marinescu, Po­pescu, Cristian, Gruia, Goran, Roşescu, Dumi­tru, Alboaica, Savu. Dintre ei Dincă, Iacob, Marinescu, Gruia, Go­ran şi Popescu vor ajun­ge în Elveţia după con­sumarea­­turneului inter­naţional de la Belgrad. Rugbiştii de la Farul joacă în Bulgaria Astăzi a părăsit ţara e­­chipa de rugbi Farul Con­stanţa, din categoria A, care va susţine două jocuri în Bulgaria. Prima întîlnire va avea loc mîi­ne la Sofia în compania echipei Lokomotiv, iar a doua, cu adversari încă nedesemnaţi, în ziua de 4 iulie. PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VAJ ! ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ ŞI SPORT DIN REPUBLICĂ SOCIALISTĂ ROMÂNIA in aşteptarea primului sunet de gong al „internaţionalelor“ de lupte Joi, 29 iunie. O după­­amiază cu căldură toridă. Ne-am îndreptat căttre Com­plexul sportiv ,23 August­. Pe unul dintre terenuri un grup de sportivi jucau bas­chet. Sunt cîţiva dintre participanţii la cea de-a VI-a ediţie a concursului internaţional de lupte gre­­co-romane: finlandezii VI­­rolainen şi Savolainen, el­veţienii Martinetti, Zingg şi sovieticii Ivlev, Zaiţev, Sirbiladze, Telarov, Gafa­rov, Pogorelov. Iată-i acum, In ciuda temperat­urii ri­dicate (+32°), antrenîndu-se sub conducerea cunoscutu­lui specialist sovietic, A. Kolesov. Unii dintre luptă­tori au cu citeva kilogra­me... în plus (Si­viladze, Telarov, Martinetti, Savo­lainen) şi mişcarea nu poa­te decit să le folosească La marginea terenulu l-am întilnit pe conducă­torul sportivilor elveţien — P. Denis — care-şi ur­mărea cu atenţie „elevii” — Vedeţi, sunt aici lup­tători din trei ţări care fac un antrenament comun — ne-a spus interlocutorul nostru. Sîmbătă ei vor fi adversari pe saltea. Aceas­ta nu-i împiedică să fie în acelaşi timp şi buni prieteni. Sportul este un minunat prilej de legare a unor trainice prietenii. Am venit în România cu multă plăcere, „internaţionalele“ GH. CIOBANU (Continuare In pag. a 4-a) Fotoreporterul nostru Ionel David a surprins pe luptători­ elveţieni, finlandezi şi sovietici, participanţi la cea de-a VI-a ediţie a­­internaţionalelor”, in timpul unui antrenament de... baschet De ce nu folosim judicios şi ritmic fondurile ? Pentru un neiniţiat, înşirarea de cifre din bilanţul unui consiliu regional sau raional UCFS, al unui club sau al unei asociaţii nu are prea mari semnificaţii. Cine ştie însă să le „citească“ cu ade­vărat, descoperă dincolo de ele activi­tatea intensă a oamenilor, munca en­tuziastă a celor­ mai mulţi (sau — de ce să n-o spunem? — delăsarea unora), poate vedea împliniri demne de toată lauda, în care spiritul creator şi dra­gostea pentru sport şi-au spus cuvîntul. Ne aflăm la jumătatea anului buge­tar. Pentru a cunoaşte stadiul execuţiei bugetare în ceea ce priveşte cheltuielile la principalele capitole (reparaţia şi Întreţinerea de baze sportive, procurarea de echipament şi materiale sportive, fi­nanţarea calendarului sportiv etc.) am vi­zitat unele consilii regionale şi raionale UCFS, cluburi şi asociaţii sportive. Deşi datele culese sunt preliminare, ele ilus­trează totuşi, în ansamblu, realizările şi lipsurile existente. NUMAI PE VREME BUNĂ ? şi întrt?-tin'vt#*î' JjazfjTor spor­tive reprezintă una dintre problemele cele mai importante. De aceea, încă de la în­ceputul anului, organele UCFS, cluburile şi asociaţiile sportive trebuiau să se ocupe de această problemă. Evident, iar­na, vremea nefavorabilă împiedică execu­tarea unor lucrări de proporţii. Totuşi, este de neînţeles de ce unele consilii re­gionale UCFS n-au prevăzut în trimes­trul I nici un ban la acest capitol (reg. Argeş) sau n-au cheltuit nimic (reg. Ploieşti). Oare nu era posibilă nici o lucrare în tot acest trimestru cînd, după cum s-a văzut, vremea n-a fost chiar atU de nefavorabilă ? In această direcţie — declară iov. Carol Ţiprigan, şeful comisiei economice a Consiliului regional UCFS Ploieşti , trebuie să precizez că şi finanţarea fă­cută de către organele superioare ne par­­vine­ uneori în­ întârziere. Anul acesta, principalele sume prevăzute pentru pri­mul trimestru au fost primite de Consi­liul regional UCFS la 21 februarie şi, respectiv, 23 martie. — Din păcate — ne-a declarat tov. Ion Vlăsceanu, preşedintele Consiliului regional UCFS Argeş — deficienţele în SEVER NORAN (Continuare în pag. a 6-a) O inedită finală a „Cupei României , categoria C (FORESTA FĂLTICENI) - categoria A (STEAUA BUCUREŞTI) - Aveţi grijă ! Forestierii au venit cu:„ material se­rios ! (Citiţi avancronica finalei in pag. a 5-a, la rubrica FOTBAL) CARICATURISTUL NEAGU RADULESCU VA PREZINTĂ FINALA „CUPEI" O MARE ÎNTRECERE A STUDENŢILOR Prima ediţie a campionatului republican de canotaj şi caiac începutul vacanţei studen­ţeşti va fi marcat anul aces­ta şi de o frumoasă întrecere sportivă nautică , finala pri­mei ediţii a campionatului republican universitar de ca­notaj şi caiac. Ea se va dis­puta pe apele lacului Herăs­trău şi va reuni la start cele mai bune echipaje studen­ţeşti de caiac şi schit din ţară. Iată programul celor două zile de întreceri : luni 3 iu­lie, ora 9,30 : deschiderea festivă, care va avea loc la baza nautică a clubului spor­tiv al Institutului de Ştiinţe Economice. Ora 10,30 : K1-500 (fete); 10,45 : K2-500 (fete); 11: Kl-800 (băieţi); 11,30 : K2-800 (băieţi); 11,45 : Kl-500 (băieţi) ; 12 : K2-500 (băieţi) ; 12,15 : K4-800 (băieţi). întrecerile de marţi, 4 iu­lie, programează următoarele probe de schit: ora 10: S1-800 m (fete) ; 10,20 : S2+1 (băieţi) ; 10,40 : S2­­ (fete) ; 11 : S1 (băieţi) ; 11,20 : S­2+1 (fete); 11,40: 8+1 (băieţi). Festivitatea de premiere va avea loc la ora 12,30. Finalele campionatului re­publican universitar de ca­notaj şi caiac anunţă dispute strinse, pasionante. Vor cîşti­­ga, desigur, cei mai bine pre­gătiţi. Lupta pentru întîieta­­te rămîne însă deschisă, se­zonul competiţional din acest an fiind bogat în întreceri. în pag. a 7-a MAGAZIN SPORTIV Nuiweiller III $1 Pircălab vor evolua la Istanbul Mîine seară (ora 20,45) va avea loc la Istanbul un meci demonstrativ de fotbal, prilejuit de retra­gerea din activitatea com­­petiţională a cunoscutului internaţional turc, portarul Turgav. Solicitind agenţiei de presă turce „Anatolia* amănunte în legătură cu această partidă, ni s-a co­municat că ea va opune selecţionata cluburilor Fe­­nerbahce-Galata Sarai unei echipe în care vor evolua, alături de internaţionali turci, cîţiva invitaţi de pes­te hotare r­laşin (U.R.S.S.), Nunweiller III şi Pîrcălab (România), precum și un fotbalist bulgar, care urma să fie desemnat în cursul zilei de ieri. Nunweiller III și Pîrcălab au plecat ieri la Istanbul în vederea acestui meci. Oaspeţi de peste hotare La invitaţia Consiliului Ge­neral al UCFS, in perioada 23 iunie—4 iulie, un grup de specialişti în domeniul sone­tului de performanţă din R.F. a Germaniei efectuează o vi­zită în ţara noastră, pentru un schimb de experienţă. Printre invitaţi : Siegfried Perrey — directorul secţiei sportului de performanţă din Uniunea Germană de Sport şi din Comitetul Naţional Olim­pic ; doctor Helmut Weide­mann — medic şef al Centru­lui Olimpic de performanţă ; Toni Nett — preşedintele co­misiei internaţionale a antre­norilor de atletism, antrenor federal şef al Federaţiei de atletism din R.F.G.; Karl Adam — directorul Academiei de canotaj din Ratzeburg; Peter Wolfgang — antrenorul principal al lotului german de haltere. Problemele abordate se re­feră la aspecte noi ale meto­dicii antrenamentului contem­poran, pregătirea sportivilor la altitudine, conținutul antre­namentului specializat în dife­rite ramuri sportive, precum și diferite probleme medico­­sportive.

Next