Sportul Popular, august 1967 (Anul 22, nr. 5347-5371)

1967-08-01 / nr. 5347

Foto : Şt. Ciotloş O IMPORTANTĂ COMPETIŢIE INTERNAŢIONALĂ „Motocrosul Balcanic“ Iubitorii sportului cu motor vor avea ocazia, duminică dimineaţă, să urmărească la „lucru“ pe specialiştii aler­gărilor motocicliste pe teren variat, din Bulgaria, Iugosla­via, Turcia şi România, care vor lua startul la tradiţionala competiţie internaţională „Mo­tocrosul Balcanic“. Astă-seară, pe stadionul „Republicii”, în pauzele me­ciurilor de fotbal din cadrul „Cupei Bucureştiului“, vor e­­volua cîţiva dintre cei care vor fi chemaţi duminică să dea replica puternicei repre­zentative bulgare (cîştigătoa­­rea ultimei ediţii a competi­ţiei) precum şi celorlalte echi­pe oaspete. Pînâ în prezent, s-a primit la federaţia de spe­cialitate comunicarea forului bulgar prin care ni se fac cunoscute numele a şase din­tre componenţii reprezenta­tivei lor. Aceştia sînt : Gheor­­ghi Serafimov, Ştefan Gheor­­ghiev, Hristo Peev, Vasil Stambolov, Emil Alexiev şi Mihail Nikolov. Tînărul maestru al sportului Petre I­axino, component de bază al reprezentativei noastre in „Motocrosul Balcanic“. Astă-seară, finala „Cupei Bucureştiului“ • Ora 18,30: Rapid — Progresul # Ora 20,30: Dinamo — Steaua iată că previziunile noastre privind interesul stîrnit de ,,Cupa Bucureştiului“ s-au îm­plinit întocmai. Ba, sub rapor­tul ataşamentului publicului faţă de cauza fotbalului, ele au fost depăşite de o manieră care a necăjit pe organizatori şi chiar pe unii dintre specta­torii „liniştiţi“ din tribune. Din nou, o parte din public a călcat regulile eticii spor­tive, pătrunzînd în incinta sta­dionului, influenţînd astfel buna desfăşurare a întrecerii şi provocînd pagube instala­ţiilor de pe stadion. Condam­nabil... Am început „avancronica*4 noastră în legătură cu partidele de astă-seară cu acest reproş deoarece nu vrem ca cele pe­trecute duminică seara, din a­­cest punct de vedere, să se repete. Trecînd la jocurile ce vor avea loc, repetîndu-ne, notăm aici că ele n-au nevoie de re­comandaţii speciale. Finala „Cupei Bucureştiului“ progra­mează eternul derbi STEAUA— DINAMO. Amîndouă echipele au demonstrat, duminică seară, că n-au pierdut timpul degea­ba, în pregătiri şi că, mai ales Dinamo, în noua înfăţişare vor avea un cuvînt greu în cam­pionatul ce va începe la 20 august. In funcţie de replica dată de adversar, Dinamo ni s-a părut mai bine „ajustată“. Rămîne ca astă-seară, afirmaţia noastră să-şi capete verifica­rea în faţa Stelei, echipă ce pare şi ea bine pusă la punct, cel puţin pentru etapa actuală. Deci, o partidă demnă de o finală. Jocul Rapid — Progresul pune faţă in faţă două forma­ţii dornice de reabilitare. Exis­tă însă între ele o mare dife­renţă. Dacă Rapid, în ciuda înfrîngerii, a arătat că poate fi socotită — moral măcar — egală cu învingătoarea sa, Pro­gresul a făcut o figură tristă, fiind incapabilă să răspundă cît de cit problemelor puse de adversari. Perioade întregi, în teren, duelul s-a restrîns la atacanţii Stelei (uneori şi mij­locaşii) şi cei doi portari Ma­­tache şi Mîndru. Dar, cum se întîmplă adesea la fotbal, nici o carte nu-i dinainte jucată. Mai ales, cînd se întilnesc două echipe bucu­­reştene . Biletele pentru jocurile de astă-seară se pun în vîn­­zare la casele din oraş. Nu se vor vinde bilete la casele sta­dionului. De asemenea, sîntem anunţaţi că partida Steaua— Dina­mo va fi transmisă în întregime pe micul ecran. Matache reuşeşte să stopeze, în ultima d­iptă, şarja lui D. Popescu (fază din partida Steaua — Progresul, disputată duminică seara). Foto: V. Bageac C. Nedelcuy I. Ilisş şi Dacia Schileru — campioni republicani la sărituri pentru juniori SIBIU (prin telefon). Desfăşurate timp de două zile la bazinul C.S.M. din localitate, fi­nalele campionatelor republicane de sărituri de la trambulină şi platformă pentru juniori şi junioare au fost dominate de reprezen­tanţii Clubului sportiv şcolar Bucureşti (an­­trenoare Minodora Florian), care au cucerit trei titluri de campioni şi majoritatea locuri­lor fruntaşe. Trebuie să precizăm că princi­palii adversari ai bucureştenilor, săritorii de la Şcoala sportivă Sibiu, s-au prezentat nepre­gătiţi, deoarece timp de două săptămîni ştran­dul din localitate nu a avut apă (! ?). Rezultate tehnice: TRAMBULINA — ju­niori mici: I. C. Nedelcu (CI. sp. sc. Bucu­reşti) 360,90 p, 2. I. Ilieş (Progresul Bucureşti) 293,35 p, 3. R. Grama (CI. sp. sc.) 290,85 p ■; juniori mari: 1. M. Bodea (Sc. sp. Sibiu) 330,45 p, 2. R. Croce (Sc. sp. Sibiu) 244,25 p, 3. J. Treistaru (Progresul Buc.) 243,75 p junioare mici: 1. Mariana Voinea (CL sp. sc.) 295,45 p, 2. Irinel Popescu (CL sp. sc.) 282,30 p, 3. Doina Săvulescu (CI. sp. sc.) 238,05 p­; junioare mari: 1. Dacia Schileru (Cf. sp. sc.) 337,82 p, 2. Măriuca Isăcescu (Progresul Buc.) 309,25 p.­ PLATFORMĂ — juniori mici: 1. I. Ilieș 379,60 p, 2. G. Ne­delcu 355,75 p, 3. A. Mülstaffen (Sc. sp. Si­biu) 232,15 p; juniori mari: 1. M. Bodea 252,30 p, 2. J. Treistaru 226,25 p; junioare mici: 1. Mariana Voinea 177,40 p, 2. Irinel Popescu 160,55 p, 3. Anca Hagiescu (Cj. sp. sc.) 135,60 p, 4. Beatrice Rocs (Sc. sp. Ora­dea) 122,05 p; junioare mari: 1. Dacia Schi­leru 189,15 p, 2. Măriuca Isăcescu 130,35 p. Concursul s-a desfășurat pe două categorii, dar titlurile au fost acordate juniorilor care au obținut cel mai bun punctaj, indiferent de categoria la care au participat. Deci, titlu­rile au revenit lui Constantin Nedelcu la trambulină, Ion Ilieș la platformă și Daciei Schileru la trambulină și platformă. ILIE IONESCU — coresp. principal Sare Dacia Schileru, dublă campioană la junioare PKULLT AKI DIN TOATE JAKI LE, URLU-VAI ZIAR AL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA Turneul echipei feminine de volei a Franţei Aşa cum se ştie, după voleibaliştii francezi, care au făcut recent un turneu în ţara noastră, ne vizi­tează în curînd şi echipa reprezentativă feminină de volei a Franţei. Ea va susţine mai întîi trei în­­tîlniri, la Constanţa, în zilele de 15, 17 şi 19 au­gust, avînd ca adversară în primele două meciuri echipa noastră de tineret, iar în al treilea, probabil, formaţia de categorie A Farul, în continuare, volei­balistele franceze urmează a participa la turneul de verificare pentru „europe­nele“ de la toamnă din Turcia, care va avea loc, tot la Constanţa, precum s-a anunţat, de la 21 la 26 august şi la care se mai contează pe prezenţa la „start“ a reprezentative­lor Cehoslovaciei, Poloniei şi — probabil — Ungariei, în afară de echipele de senioare şi de tineret ale României. Caniculă... Toată lumea a luat cu asalt ştrandu­rile. Dunărea are mul­ţi oas­peţi. O baie, un joc cu min­gea, o construcţie ingenioasă în nisip şi ziua a trecut. Dar toţi şi-au promis ca duminica viitoare să vină şi mai de... dimineaţă. Aspect de la plaja n Cocuţan Galati. In pag. a 3-a: ULTIMELE CERERI DE TRANSFERARE LA FOTBAL Anul XXIII Nr. 5347 ★ Marți 1 august 1967 * 4 pag. 25 bani Comportarea remarcabilă a lui Ion Ţiriac şi Ilie­­ Năstase In Italia ROMA 31 (Agerpres). — Jucătorii români Ion Ţiriac şi." Ilie Năstase s-au comportat remarcabil în cadrul concursu­lui internaţional de tenis de la Senigallia (Italia). Ion Ţiriac a cîştigat proba de simplu, învingîndu-l în finală cu 4—6,­ 6—4, 6—6, 6—2, 6—4 pe cu­noscutul jucător italian Pie­­trangeli. Pentru frumoasa smi comportare, Ion Ţiriac a fost recompensat cu cupa de argint a orașului Senigallia. In finala probei de dublu masculin, pe- u­rechea Ţiriac, Năstase a între­cut cu 6—4, 7—5 pe italienii Tacchini, Mattioli. Proba de dublu mixt a revenit lui Ți­riac (România), Guarlai (Aus­tria). Ei au învins în finală cu 6—1, 6—0 pe Anderson, Pevel (Suedia). Celelalte două probe ale concursului au­ fost­­ cîștigate de Guarlai (Austria) la simplu feminin și Guarlai (Austria) — Cobbo (Italia) la dublu feminin. DE LA F. R. POPICE Intre 1—31 august a.c. se perfectează cererile de trans­ferări pentru toate cate­goriile de sportivi, conform regulamentului în vigoare. Transferările maeştrilor eme­riţi, maeştrilor sportului, spor­tivilor de categoria I şi ale tu­turor sportivilor dintr-o regiune în alta, se efectuează de către Biroul federal. Trei recorduri de juniori şi două de copii in finalele campionatelor de atletism ale juniorilor mici CLUJ, 31 (prin telefon, de la trimisul nostru). Ziua a doua a campionatelor re­publicane de atletism ale juniorilor mici ne-a ofe­rit satisfacţia de a fi urmărit realizarea a trei re­corduri republicane de ju­niori, alte trei egalate şi două pentru copii. în general, rezultatele obţinute sînt bune, unii dintre autorii lor anun­­ţîndu-se ca autentice talente ale atletismului nostru. Iată cîteva dintre rezultate­le înscrise în foile de arbi­traj : BĂIEŢI , SO­R . L. Niţu­­lescu (Tînărul petrolist Cîm­­pina) 9,0 — record egalat, T. Szabó (Olimpia S. Mare) 9,0 — rec. egalat (el a mai obţinut acest rezultat şi în semifinală), L. Majdik (Sc. Sp. Cluj) 9,2; 300 m : S. Păsui­lă (Şc. Sp. Reşiţa) 35,8 — nou record (v. r. 36,0 s), L. Majdik 36,5, N. Tudor (Fa­rul­i-ţa) 36.8; 110 mg : C. Dosza (Sc. Sp. Odorhei) 15,2, 9. Patai (Lic. 2 Braşov) 15.5 ; 3 km marş: M. Prîndurel (CSS Buc.) 14:58,6, S. Mustaţă (CSO Piteşti) 15:12,6, Gh. Brat (Farul Oţa) 15:18,6 ; lungime: C. Ionescu (Din. Buc.) 6,63 m (cuin ultima încercare), M. Zamfir (Petrolul Pt.) 6,59, D. Poşa (Sc. Sp. 1 Buc.) 6,49... 5. Gh. Rădăşan (CSS Buc.) 6,28 — rec. copii ; prăjină : M. Voinea (Petrolul PI.) 3,70 ; suliţa : (800 gi£ ; P. Coif (Lic. 4 Timiş.) 59,26 — rec. ju­niori (este al 6-lea record rea­lizat anul acesta de atletul timişorean): E. Kerekes (îna­inte B. Mare) 50,82 ; ciocan : G. Ghelmegeanu (Şc. Sp. 1 Buc.) 49,18, E. Pîrlea (Şc. Sp. 1) 47,34. întrecerile feminine au fost dominate de evoluţia tinerei Mariana Filip din Roman şi a colegelor sale participante la proba de 500 m. Tempoul impus de alergatoarea din Roman a determinat, în final, obţinerea unor rezultate re­­marcabile, cele mai multe dintre ele reprezentînc­ recor­durile personale ale atletelor respective. Aşadar, 500 m . M. Filip (Sc. Sp. Ro­man) 1:15,6 —nou record (v. r. 1:17,6)* V. Recu (CSS Buc.) 1:17,5, Ad. Stancu (St. roşu Bv.) 1:18,3, T. Molnar (Sc. Sp. 2 BUC.) 1:19,5... 7. El. Bică (Farul C-ţa) 1:21,6 — record de copii ; 60 mg ; I. Crişan (Sc. Sp. Cluj) 9,0 (la 0.1 s de record), Ec. Mazilu (CSS Buc.) 9,2, El. Zekany (Sc. Sp. Braşov), M. Szatmári (CSO Tg. Mureş) şi G. Covaci (Lic. 4. Timiş.) toate 9,3; ig^1OO m: Viitorul I Buc. 50,5, CSS I Buc. 51,7, Şc. Sp. Braşov 51,7; înălţime: D. Prăzaru (Elec­­troputere Craiova) 1,55, El. Creţu (Sc. Sp. 2), T. Naghi (Lic. Rm. Vîlcea) şi N­. Fodor (Şc. Sp. Cluj) toate 1,45 ; disc. C. Ionescu (Şc. Sp.­­ Buc.) 40,20, Cr. Siasomeanu (Tehnica Brăneşti) 35,98 (a­ceastă atletă este născută în 1953 !). La sfîrșitul săptămînii Clu­jul va găzdui campionatele republicane ale juniorilor mari. ADRIAN IONESCU

Next