Sportul Popular, septembrie 1967 (Anul 22, nr. 5372-5399)

1967-09-01 / nr. 5372

Precizări importante privind regulamentul de joc Pentru informarea spectatorilor iubitori ai handbalului, publicăm acum la începerea campionatului, această sinteză a principalelor modificări survenite în regulamentul jocului. Jucătorii şi arbitrii au luat cunoştinţă de ele prin circulara F.R.H. Urmează, doar, sa te aplice ! După cum am mai anunţat, în perioada 7—12 august 1967 s-a des­făşurat la Poiana Braşov cea de-a 15-a ediţie a cursului internaţional de arbitri organizat de Federaţia Internaţională de Handbal, în co­laborare cu Federaţia română. La acest curs au participat un număr de 53 de arbitri din 21 de ţări afiliate la FI.H., membrii Co­misiei tehnice, precum şi un număr de 10 invitaţi din conducerea Federaţiei Internaţionale de Hand­bal şi din diferite federaţii naţionale. Cursul internaţional de arbitri şi-a orientat activitatea în două di­recţii principale : — clarificarea şi interpretarea unor prevederi ale regulamentului de joc ; — experimentarea conducerii jocu­lui cu 2 arbitri de centru. În cadrul cursului internaţional de arbitri F.I.H. s-au făcut următoa­rele precizări privind interpretarea unor articole din regulamentul de ^ 1. Arbitrul trebuie să fie cît se­rioate de exigent în sancţionarea fo­­osirii spaţiului de poartă de către atacanţi, în scopul obţinerii unui a avantaj. Orice încercare de a ocoli apără­torul postat pe semicerc, prin spa­ţiul de poartă, va fi sancţionată imediat ; în acest mod se va con­­tribui la curăţirea jocului, în sensul că apărătorul nu va mai fi preo­cupat de împingerea şi închiderea drumului atacantului, care îl oco­leşte prin spaţiul de poartă, ştiind că acest atacant va fi sancţionat imediat de arbitru. Bineînţeles că arbitrul nu va sancţiona atacantul împins în spa­ţiul de poartă de către apărător ; în asemenea situaţii el va lua măsuri numai împotriva apărăto­rului (avertisment, eliminare din joc, plus aruncarea liberă). 2.­ Depăşirea spaţiului de poartă de către jucătorul în posesia mingii se sancţionează întotdeauna (fie atacant, fie apărător). In schimb, aşa cum s-a arătat în repetate rînduri, depăşirea spaţiului de poartă de un jucător, după ce acesta a aruncat la poartă sau a pasat mingea, va ră­­mîne nesancţionată. De asemenea, călcarea involuntară a spaţiului de poartă de către jucătorul fără min­ge, în cazul cînd­ acest lucru nu influenţează asupra jocului. 3. Folosirea spaţiului de poartă în scop vădit de apărare se sancţio­nează cu aruncare de la 7 m. Ar­bitrul trebuie să fie foarte exigent cu asemenea abateri de la regula­ment, indiferent dacă spaţiul de poar­tă a fost depăşit cu 10 cm sau 1 m. La fel, faptul că un apărător, după ce a depăşit spaţiul de poartă, se apără în continuare în mod regulamentar, nu absolvă pe apărător de sancţiune (aruncare de la 7 m). Dacă un ata­cant vrea să tragă la poartă, dar culoarul de aruncare ii este închis de un apărător care a trecut prin spaţiul de poartă, şi în această situaţie atacantul este nevoit să pa­seze, se va acorda o aruncare de la 7 m. 4. Un accent deosebit s-a pus pe Curăţirea jocului de brutalităţi, de acte nesportive. în acest scop, s-a reamintit arbi­trilor că pentru durităţi şi bruta­lităţi regulamentul prevede avertis­ment şi eliminare, iar pentru faulturi grosolane, în propria jumătate de­­­teren, chiar dacă nu există situaţie­­clară de gol, se acordă şi aruncare­ale la 7 m. Aruncările de la 7 m se pot cu­­mnula şi cu sancţiuni disciplinare (avertisment şi eliminări). Ex. : un­­apărător trînteşte grosolan un ata­­cŭant care nu este în poziţie clară de gol , acesta va fi sancţionat imediat cu aruncarea de la 7 m şi j eliminare. Pentru nerespectarea distanţei de 8 m la aruncări libere, pe lingă sancţiunea tehnică, se aplică şi sanc­ţiuni disciplinare şi aceasta cu multă exigenţă. Aceeaşi exigenţă trebuie manifes­tată şi în cazul întîrzierii repunerii mingii în joc, prin purtarea sau în­depărtarea acesteia de la locul aba­terii. Şi în aceste situaţii se impun sancţiuni disciplinare (avertismente şi eliminări). în cazul cînd jucătorii echipei în atac întîrzie efectuarea aruncării, arbitrul va desemna pe cel mai apro­piat jucător şi va fluiera executarea. 5. In privinţa avertismentelor, s-au făcut următoarele precizări : — în principiu, avertismentul este individual cu excepţia celui pentru joc pasiv, cînd el poate fi acordat întregii echipe ; — dacă însă jucătorii unei echipe îşi fac o tactică din diverse aba­teri (nerespectarea distanţei de 3 m* îndepărtarea mingii de la locul aba­terii, întîrzierea jocului (cu excep­ţia jocului pasiv), durităţi repetate), avertismentul va deveni colectiv şi, aşa cum de altfel şi regulamentul prevede, eliminările se vor face în continuare fără avertismentul prea­labil. In mod special, Comisia tehnică F.I.H. a insistat asupra transformării avertismentului pentru nerespecta­rea distanţei de 3 m, în avertisment colectiv. G. Sancţiunile disciplinare (elimină­rile) au caracter individual şi se acordă 2 minute pentru prima şi 5 pentru următoarele: în cazul abaterilor grosolane, se poate dicta de la început eliminare 5 minute sau chiar defi­nitivă. 7. In cazul faulturilor comise asu­pra unui atacant în situaţia clară de gol, în zona imediată a spaţiu­lui de poartă, arbitrul trebuie să lase să continue faza de aruncare (dacă există o şansă oarecare de a se înscrie gol) şi în cazul cînd datorită faultului comis atacantul nu reuşeşte să înscrie gol, arbitrul va acorda aruncare de la 7 m. Se atrage atenţia că numai în cazul descris mai înainte este per­mis să se revină asupra legii avan­tajului, în toate celelalte situaţii avantajul greşit apreciat nu va mai putea fi corectat de arbitru printr-o sancţiune ulterioară. Exemple : a) la circa 10 m de poar­tă un atacant pornit pe contra­atac, este faultat, însă scapă de apă­rător. Arbitrul aplică legea avan­tajului, dar jucătorul ajuns pe semi­cerc ratează aruncarea. Arbitrul nu va mai putea inter­veni în joc chiar dacă avantajul a fost greşit apreciat. b) Un atacant în situaţie clară de aruncare în zona spaţiului de poartă este faultat ; arbitrul lasă legea avantajului lăsînd să se continue aruncarea la poartă şi, dacă s-a marcat gol punctul este valabil, iar dacă atacantul ratează ca urmare a faultului comis asupra sa de apără­tor, arbitrul va reveni şi va acorda aruncare de la 7 m. Arbitrii vor trebui să fie atenţi la asemenea faze şi să nu se lase induşi în eroare de scenele teatrale ale­ atacanţilor care încearcă să ob­ţină din această interpretare mai mult decît permite regulamentul. Adică, dacă s-a comis un fault asu-­­ pra atacantului şi acesta va arunca­­ în condiţiuni optime la poartă şi nu va înscrie gol, arbitrul nu va tre­bui să acorde aruncare de la 7 m. 8. O parte din jocurile din cadrul turneelor internaţionale organizate la Brașov au fost conduse de cîte 2 arbitri de centru. întrucît anul viitor la Congresul F.I.H. de la Amsterdam există șanse ca să se aprobe acest lucru, se recomandă colegiilor locale să experimenteze pe plan local acest sistem. COLEGIUL CENTRAL FACE CU­NOSCUT CA precizările cu­prinse ÎN ACEST MATERIAL SUNT OBLIGATORII PENTRU AR­BITRI ŞI ECHIPE CU ÎNCEPERE DE LA 1 SEPTEMBRIE 1967. F.R. HANDBAL RECOMANDA ÎNCĂ O DATĂ EXIGENŢĂ MA­XIMĂ PENTRU CURĂȚIREA JO­CULUI DE HANDBAL DE DURI­TĂŢI ŞI NESPORTIVITAŢI. PROGRESUL A C1STIGAT TURNEUL DIN CAPITALA Turneul internaţional de handbal feminin s-a încheiat ieri după-amiază pe terenul Progresul din Capitală cu victoria echipei gazdă, care în ultima partidă a dispus de formația bulgară Velov Șumen cu scorul de 16—9 (8—4). Handbalis­tele de la i­­rog­re­sul au jucat mai bine decît în tur­neul de săptămîna trecută şi deşi ad­versarele lor au făcut adesea apel la obstrucţii s-au impus cu uşu­rinţă.­­Cel de al doilea meci al progra­mului a pus faţă în faţă formaţiile I.C.F. şi Şc. sp. Petroşeni. Mai de­cise în final şi cu o pregătire fizică superioară, studentele au cîștigat la Urnită, 10—9 (4—4), o partidă în care incertitudinea a planat aproape tot timpul asupra rezultatului final. Clasamentul turneului : 1. Progre­sul 6 p, 2. I.CJ­ 4 p, 3. .Sc. sp. Pe­­trosini 2 p, 4. Fajos Samen 0 p. Intr-un meci amical, Empor Ros­tock a dispus de Confectia cu 16—6 (?-4). RODICA VISAN . La Turneul armatelor prietene Pugilişti cu faima europeană Turneul internaţional de box al ar­matelor prietene, care va începe du­minică dimineaţa pe stadionul Re­publicii, constituie — fără îndoială — unul dintre cele mai importante evenimente pugilistice pe care le-a găzduit Bucureştiul în ultimii ani. Rareori au avut prilejul iubitorii sportului din Capitală să vadă pe ring atitea „mănuşi“ cu faimă în boxul european. Lista „stelelor" care vor lupta în cadrul acestui turneu nu se rezumă numai la cei doi campioni europeni — Gîju şi Agheev — de care am amintit în articolul de miercuri. Iată şi alţi oaspeţi cu cărţi de vizită im­presionante. Echipa clubului Honved din Buda­pesta va deplasa la Bucureşti zece campioni ai Ungariei (5 din 1966 şi 5 din 1967). Dintre aceştia, un pal­mares deosebit are „uşorul" Janoş Kajdi, multiplu campion al ţării sale, medaliat cu aur la „europe­nele" din 1963, locul III la cam­pionatele europene de la Roma. „Kajdi a fost cel mai bun „uşor“ în capi­tala Italiei — ne-a declarat antre­norul Gheorghe Fiat. El ar fi trebuit să primească medalia de aur, pentru că îl învinsese pe polonezul Kulej mai clar decît a făcut-o campionul european Frolov, dar juriul i-a acor­dat doar o modestă medalie de bronz“. Ţinem să mai adăugăm că Janos Kajdi este elevul lui László Papp şi boxează în stilul maestrului său. Alţi doi pugilişti redutabili sunt Det­lef Dahn şi Wolf­gang Vielhauer, re­prezentanţi ai clu­bului Vorwärts Ber­lin. Ambii sunt ma­eştri ai sportului. Dahn (mijlocie mi­că) are două cen­turi de campion na­ţional şi o medalie de bronz la „euro­penele" din 1963. Colegul său, Viel­­hauer (mijlocie), este cel mai „bătrîn* component al forma­ţiei — are 26 de ani şi o bogată ex­perienţă internaţio­nală (a susţinut 142 de întîlniri, din­tre care 103 victorioase). Mai puţin cunoscuţi ne sunt pugi­­liştii din selecţionata militară a R P.D. Coreene. Dar, dacă vă mai amintiţi de turneul susţinut de re­prezentativa coreeană în ţara noas­tră, în 1964, veţi recunoaşte că, în ciuda staturii lor, sunt boxeri valo­roşi, îndeosebi la categoriile mici. Ei luptă înt­r-un ritm la fel de rapid în toate cele trei reprize, amintin­­du-ne de stilul în care boxa Mircea Dobrescu. Nu au reprezentanţi la ca­tegoriile semigrea şi grea. Vladimir Larionov, Alexandr Sas­kov (T.S.K.A. Moscova), Pavel Pa­vlik, Lasilav Hevzel (Dukla Praga), Bernd Englemeier, Ullrich Beyer (Vorwärts Berlin), László Simon, Imre Santo (Honvéd Budapesta), Kim Ing Son şi Han Zong Ho (Se­lecţionata militară coreeană) comple­tează, dar nu epuizează, lista pre­zenţelor valoroase la Turneu. PETRE HENȚ Constantin Gruiescu are de apărat în cadrul turneului prestigiul primului său titlu de campion al țării Corespondenţă specială de la Praga Vă prezentăm echipa Cehoslovaciei Cehoslovacia va fi reprezentată la a V-a ediţie a Turneului internaţio­nal de box al armatelor prietene, programată la Bucureşti, de sportivii clubului Dukla Olomouc. Cu antre­norul acestora, maestrul sportului Horymir Netuka, fost rival al lui Soţikas şi al altor „grei“ europeni de renume, am stat de vorbă pe tema apropiatei întreceri din Ro­mânia. — In ce formaţie plecaţii spre Bucureşti ? a fost prima noastră întrebare. — La categoria muscă, va lua star­tul Jan Sárközi, care cure la activ 67 de meciuri oficiale şi a participat la precedenta ediţie a întrecerii. La cocoş, titular este campionul de ju­niori (pînă la 18 ani) al Ceho­slovaciei, tînărul Pavel Pavlik, cu 51 de meciuri la activ. La pană,9 avem de ales între Alexander Kovács (91 de meciuri), participant la cam­pionatele europene, şi mai tînărul Josef Spanik (43 ele meciuri). Cel mai rutinat membru al formaţiei este : Lasilav Heczel, în vîrstă de 26 de­­ ani, cîştigător la categoria semi-­­ mijlocie în cea de-a IV-a ediţie a întrecerii şi avînd 195 de meciuri la activ. La aceeaşi categorie, contăm şi pe Wiliam Stacho (69 de meciuri). Campion de juniori al ţării este şi Tomas Kernele (48 de meciuri), bo­xer de categorie mijlocie uşoară. La fel, „mijlociul“ Jaroslav Kral (53 de meciuri) şi semigreul Petr Sommer (70 de meciuri). Probleme avem doar pentru nominalizarea titularului la categoria grea. — Ce părere aveţi despre viitorii adversari ? — Vom întîlni boxeri redutabili, foarte greu de învins. Mă refer la boxerii sovietici, unguri şi, fireşte, la cei români. Dacă sovieticii vin cu Grigoriev, Stepaşkin, Barannikov, Agheev şi alţii, ei vor avea primul c­uvînt. Cunoaştem, de asemenea, calităţile gazdelor, ale unui Ciucă, Gîju sau Chivăr. Intr-un cuvînt, la Bucureşti se vor afla faţă în faţă bo­xeri puternici, din elita europeană. Cum în ţările socialiste se găsesc astăzi cei mai mulţi dintre fruntaşii boxului amator de pe continent, nu greşim dacă spunem că la Bucureşti vom asista la o reeditare a cam­pionatelor europene. — Ce succese au realizat boxerii cehoslovaci la trecutele ediţii ale acestei competiţii ? — In precedentele ediţii ale între­cerilor dintre boxerii militari, re­prezentaţii Cehoslovaciei au cules mai multe medalii. Cu aur au fost răsplătiţi, pînă acum, Jarabek­, Bla­­ha, Tyls şi — cum am mai spus — Heczel. La ediţia de la Lodz, echipa cehoslovacă a ocupat locul trei în clasamentul general, după Polonia şi U.R S.S. Anul acesta, ne va fi probabil mai greu să repetăm ase­menea succese, cu o echipă întine­rită. Nu sunt sceptic, dar un antrenor trebuie să aprecieze întotdeauna rea­list posibilitățile elevilor săi. .. OLDRICH NAJEK * Praga — august Succese ale tinerilor noştri sportivi în R. L a Germaniei O selecţionată de tineri înotă­tori, săritori şi jucători de polo români a întreprins recent un tur­neu în R.F. a Germaniei. Cu acest prilej, sportivii noştri au avut o serie de intilniri amicale cu tinerii înotători din R.F.G. La Bad Gandersheim, Zita Erdeli a cîștigat 100 m spate cu 1:21,1, P. Teodorescu 100 im bras cu 1:14,8 (I. Vlad locul IV cu 1:20,6), Maria­na Birsan (1:28,9) și Liliana Bur­lacu­ (1:29,3) s-au impus în cursa de 3­00 m bras, iar Eda Schuller (68,6), Mara Habana (70,1), Mihaela Do­­bocan (72,0) și Mariana Stanei­u (72,2) s-au clasat în ordine pe pri­mele 4 locuri ale probei de 100 m liber. Şi în concursul desfăşurat la Salzgitter, tinerii înotători români au obţinut cîteva succese : M. Do­­bocan 1:18,4 la 100 m delfin, M. Bir­san 1:28,5 şi L. Burlacu 1:29,1 la 100 m bras, Al. Preda 64,8 la 100 m liber, M. Rău 68,4 la 100 m delfin, M. Stanciu 1:11,0 şi M. Dobocan 1:11,4 la 100 m liber şi P. Teodo­rescu 1:14,6 la 100 m bras. In aceleaşi zile, selecţionata polo­­iştilor (juniori) a cîştigat toate cele trei partide susţinute : 10—1 cu Sei. Salzgitter, 8—4 cu sei. Braun­schweig și 3—1 cu Sei. Femmelzee. REPREZENTANŢII CLUBULUI STEAUA au cîştigat PROBELE DE IERI Ieri, în ziua a doua a finale­lor campionatelor republicane de călărie, reprezentanţii clubului Steaua au cîştigat ambele probe programate. Dimineaţă, s-a dispu­tat proba de dresaj categoria mijlocie, care a revenit lui I. Molnar cu Vultur — 775 puncte. Pe locurile 2 şi 3 s-au clasat N. Mihalcea (Steaua) cu Domino — 743 p şi, respectiv, D. Velicu (Steaua) cu Nostim — 713 p. La startul categoriei uşoare — obsta­cole s-a prezentat un număr mare de concurenţi: 58. Din a­­ceştia 24 s-au calificat pentru primul baraj. Pentru al doilea baraj au mai rămas în concurs 10 sportivi. După o luptă strîn­­să, D. Velea (Steaua) a terminat parcursul fără greşeală, cu timpul de 29,9 sec. în continuare, clasa­mentul arată astfel: 2. H. Müller (C.S.M. Sibiu) cu Gicu 3 p, 44,5 sec. 3. E. Boiangiu (Ştiinţa) cu Gratis 4 p. 31,8 sec. Azi, în programul întrecerilor figurează următoarele probe : di­mineaţă (de la ora 9) dresaj ca­tegoria semigrea şi după amiază (de la ora 16) obstacole cate­goria mijlocie, ţp. v.) START ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN PE ECHIPE Vacanţa competiţională a boxerilor a luat sfîrşit. Miine, sîmbătă, start în campionatul republican pe echi­pe. Spectatorii din mai multe oraşe din ţară aşteaptă nerăbdători pri­mul sunet de gong. Iată ce partide ne oferă prima e­­tapă : CATEGORIA A . Grupa I : Ba­nat — Bucureşti I, la Oraviţa şi Cri­şana ----- Oltenia, la Oradea. Grupa a Il-a : Cluj — Argeş, la Cluj şi Ga­laţi I — Dobrogea, la Galaţi. CATE­GORIA B. Grupa I : Bacău — Bucu­reşti II, la Bacău şi Ploieşti — Ga­laţi­­, la Ploieşti. Grupa a ll-a : Ma­ramureş — Hunedoara, la Baia Ma­re şi Mureş A. M. — Braşov, la Tg. Mureş. MARE INTERES PENTRU CONCURSUL DOTAT CU „CUPA PROGRESUL" De azi, timp de trei zile, sala Dinamo din Capitală va găzdui întrecerea inaugurală a sezonului competiţional de tenis de masă „Cupa Progresul”. Concursul tre­zeşte un mare interes datorită fap­tului că la start vor fi prezenţi cei mai mulţi dintre fruntaşii acestui sport. După cum ni s-a comunicat de la clubul organizator, au fost luate toate măsurile pentru ca partidele să se desfăşoare în cele mai bune condiţiuni , lucru care ar fi de dorit fără îndoială. Să spe­răm că şi Maria Alexandru îm­preună cu coechipierii ei vor evo­lua la o valoare bună, oferind pu­blicului meciuri spectaculoase şi de un nivel tehnic corespunzător. Programul celor trei zile de tenis de masă din sala Dinamo este ur­mătorul : vineri , intre orele 9—13 şi 17—21, sîmbătă , între orele 9—ÎS şi 16—19, iar duminică de la ora 9 la 13. A încetat din viaţă, după o grea suferinţă, maestrul sportului Şte­fan Erdély, unul dintre veteranii mişcării noastre şahiste. Jucător de o remarcabilă forţă, de mai multe ori campion al ţării, component al echipei naţionale, timp de peste 20 de ani, la între­cerile Olimpiadei de şah şi la alte competiţii, Ştefan Erdély a fo­t distins de către F.I.D.E. cu titlul de maestru internaţional. îi vom păstra o amintire lumi­noasă. UN GRUP DE TOVARĂŞI

Next