Sportul, ianuarie 1968 (Anul 24, nr. 51-79)

1968-01-03 / nr. 51

Redacţia şi administraţia : str. Vasile K III Conta nr. 16, tel Nl 1.10.05, interurban t &:*«—H-*' Telex .­ sportrom buc. 180. gr ANUL XXIV Nr. 51 (5485) „ PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA ! TOVARĂŞII NICOLAE CEAUŞESCU, ION GHEORGHE MAURER ŞI PAUL NICULESCU-MIZIL AU PLECAT IN R. S. F. IUGOSLAVIA Marţi, 2 ianuarie, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al C.C. al P.C.R., preşedintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, împreună cu tovarăşii Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezi­diului Permanent al C.C. al P.C.R., preşedintele Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România, şi Paul Niculescu- Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Perma­nent, secretar al C.C. al P.C.R., a plecat ln R.S.F. Iugoslavia, unde, la invitaţia tovarăşului Iosip Broz Tito, preşedintele R.S.F. Iugoslavia şi preşedinte al Uniunii Comuniştilor din Iu­goslavia, va face o scurtă vizită de prietenie. La gara Băneasa, erau prezenţi tovarăşii Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraş, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Ilie Verdeţ, membri şi membri supleanţi ai Comi­tetului Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., vicepreşedinţi ai Consiliului de Stat şi Consiliului de Miniştri, membri ai C.C­. ai P.C.R. şi ai guvernului, conducători ai instituţiilor centrale şi organizaţiilor obşteşti. (Agerpres) Solemnitatea inminării unor decoraţii In cursul zilei de sîmbătă a avut loc în Capitală solemnitatea conferirii de ordine şi medalii ale Republicii Socialiste România, acordate prin Decret al Consiliului da Stat, cu prilejul celei de a XX-a aniversări a proclamării Republicii, ORDIINUL „MERITUL SPORTIV CLASA A II-A Aurel Drăgan, Octav C. Luchi­­de, Horaţiu L. Nicolau, Leon Teodorescu. ORDINUL „MERITUL SPORTIV CLASA A III-A Anton Acaţiu, Octavian Bănă­­ţan, Efrem Cherteş, Marcu Ciura­­ru, Vintilă Cristescu, Petre Darie, Gheorghe Fieraru, Sigismund Fe­­rancz, Angela Filip, Mihai Grigo­­raş, Dan Gârleşteanu, Virgil Ludu, Ion Lanţuru, Cristian Pa­­naitescu, Ion Paraschivescu, Şte­fan Petrescu, Davila Plocon, Eli­­­abeta Po­hroniade, Virgil Ro­­şală, Ioan Schuster, Eugen Tro­­fin, Gheorghe Zimbreşteanu. MEDALIA „MERITUL SPORTIV CLASA I Tiberiu Bazilides, Dumitru Branga, Dumitru Călinescu, Titun Crişan, Pavel Cospodinov, Petre Hristovim, Constantin Lache, Vla­dimir Lascu, Ernest Lokota, Gheorghe Maltei, Francisc Matei, Marcel Mărăşescu, Constantin Mi­­tran, Dan­ii Morţun, Nicolae Nea­­goe, Marinai Oancea, Valentin O­­răşan, Teoril Pas­cu, Matei Pe­cingine, Anton Pongracz, Anca Racoviţă, Gheorghe Roşu, Tita Răduleanu, Vladimir Simionescu, Io­an­el­ore Spiridon, Elena Tranda­­fir, Maria Trinca, Ioan Wiesen­mayer. MEDALIA „MERITUL SPORTIV CLASA A II-A Mircea Buhlea, Gheorghe Bâ­­leanu, Constantin Carabele, Wil­helm Görgy, Dumitru Ionescu, Ion Munteanu, Teodor Porojan, Alexandru Rafail­escu, Zoelm Sima. I NOI MAESTRI AI SPORTULUI­­ * fr.că 88 de sportivi au pri­­­­mit titlul de .Maestru al Spor­­­­tului». latâ­ li NATAT1R w. Agneta Steiner, Marian Sla­t­iie (Steaua), Adalbert Kováci, m Dionisie Nagibi (Mureşul Tg.­­ Mure.) | ATLETISM - Vasile Dumitrescu (Dinamo), w Viorel Suciu (Politehnica Iaşi), * Silviu Hodoş (I.C.F. Buc.),­­ Constantin Blaţiu, Har­an Al- J brecht (Rapid Bucureşti), An­­­drei Şepci (Universitatea Cluj), I­leana Sila­ (C.S.M. cluj), » Erica Stoen­ea­nu, Mihai Zaha­ria, Valeriu Răuţ (Rapid Bucu­­m raj«). CICLISM » Constantin Origora (Dina. S­mp), I MOTOCICLISM “ Petre Patino, prietea Ionel­s­cu (Steaua), AEROMODEUSM - Ladislau Csomos (Voinţa Tg. JJ Mureş), Gheorghe Barbuceanu m (Zburătorul Buc.), Zoltán Nagy 5 (Lemnarul Tg. Mureş), Fran­­c­eise Boloni (Voinţa Tg. Mu­­­­reş), Octavian Chiriea (Pio­­■­oierul Suceava), Ion Şerban m (Gr. Roşie Buc ), Carol Atex “ (Gaz metan Mediaş), St­hal I, Teut .(Voinţa Tg. Mureş), Mar­­■»­cel Fita (Portul Constanţa), “ Constantin Graur (Autorapid “ Iaşi), Ion Mihal (Construct. E Ploieşti), Victoria Zet Mihal » (Flacăra Ploieşti), Die Neagu “ (Zburătorul Buc.), caiac-canole “ Marian Ionescu (Dinamo). BOX M Ion Hodoş­an (dectroputare JJ Craiova), Mihai Dumitrescu,­­ Ion Covaci, Dumitru Davi- J desen (Dinamo), Petre Daca ” (Dinamo Craiova). GIMNASTICA “ Petre Mihalae (Steaua). LU­PTH Constantin Buşoi (Mectropu­­tere Craiova).TIB Maria Ignat, Robert W­eine­rlein (Arhitectura), Teodor Col­dea, Aritina Brtică (Steaua), Dan Juga, Gheorghe Si­orschi (Dinamo), Sidan Popa (Con­strucţii), Ştefan Alerhand (C.S.C. Arad), Dan Hrib (O­­limpia), Marina Vasiliu, Ma­rina Borcea, Viorel Savin, Ro­diea Hnat (Dinamo), Mariana Antonescu (Arhitectura), ŞAH Zoltán Naghl, Emil Ungu­­rearau (Mureşul). CANOTAJ Anton Chiriacopscibil, Feo­dor Zalt, Gheorghe Gheorghiu, Ladlelau Lavrenschi, Constan­tin Bunceanu, ştefan Tudor, Gheorghe Drilea (Dinamo Buc.), BASCHET Gheorghe Rarău (Steaua), Nicolae Viciu, Adolf Cernea (Dinamo), Mihai Kis (Voința Buc.), Mihai D­i­m­a­n­c­e­a (Steaua), Ecaterina Vogel (Po­litehnica). -- DINĂ Marin Mihai, Ilie Chitu, Ion Bărbărasa, Alexandru Anghel (Dinamo Băneasa), Ion Dediu, Dumitru Brabieru, Vasile Tu­­dorancea, Marin Radu, Con­stantin Lupşeneanu, Gheorghe Stanciu, Gheorghe Drâghici (Asoc. Sp. C.P.R.), POPICE Aurel Socatu, lise Sch­midt (Flacăra), Ecaterina Damo (Voinţa Tg. Mureş), Stela Mărgineanu (Voinţa Braşov), Margareta Kelemen (Voinţa Cluj), HOCHEI Constantin Dumitraş, Zol­tan Făgăraş, Ion Başa (Dina­mo), Valentin ştefanov (Steaua), Iulian Florescu (Di­namo), Gheorghe Valeriu K.O. I Aşa se pare. Dar, cum in baschet nu este posibil acest lucru, el a ajuns In această poziţie In urma unei lent» făcută de Radu Diaconescu. Foto : Aural Neagu Cuvîntarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al C. C. al P. C. R., preşedintele Consiliului de Stat, rostită la posturile de radio şi televiziune cu prilejul Anului Nou DRAGI TOVARĂŞI ŞI PRIE­TENI, CETĂŢENI Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, încheiem încă un an de muncă rodnică, de creaţie avîntată pentru ridicarea edifi­ciului luminos al socialismului pe pămîntul României. Anul 1967 a fost pentru poporul ro­mân un an de mari victorii în toate domeniile vieţii sociale , îndeplinindu-se cu succes pre­vederile planului de stat, for­ţele de producţie ale ţârii au continuat să sporească, econo­mia naţională s-a dezvoltat în ritm susţinut, au fost obţinute noi realizări remarcabile în ştiinţă, cultură şi artă, în în­florirea multilaterală a socie­tăţii noastre socialiste. Toate acestea au creat condiţii pen­tru adoptarea în cursul anului care a trecut a unor noi şi importante măsuri pentru ri­dicarea nivelului de trai al oamenilor muncii de la oraşe şi sate. Sărbătorind două decenii de la instaurarea Republicii — împlinirea uneia din cele mai arzătoare aspiraţii ale forţelor progresiste din istoria modernă a României — poporul a fă­cut bilanţul epocii glorioase a socialismului. Mîndru de ceea ce a înfăptuit cu mintea şi cu braţele sale, el priveşte îna­inte cu optimism, scrutează cu încredere şi entuziasm ziua de mîine, şi ,mai măreaţă, a pa­triei noastre socialiste. Conferinţa Naţională a Parti­dului Comunist Român a pus în faţa tuturor cetăţenilor sar­cini de cea mai mare însemnă­tate pentru progresul orîndui­­rii socialiste, a deschis noi ori­zonturi operei de construcţie socială ce se înfăptuieşte în ţara noastră. Concretizînd u­­nele din măsurile preconizate de Conferinţă, Marea Adunare Naţională — forul suprem al ţârii — a adoptat o serie de legi a căror aplicare va exer­­cita o influenţă deosebit de pozitivă asupra mersului îna­inte al economiei şi culturii ţâ­rii, va contribui la dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a democraţiei noastre socialiste. Suntem­ convinşi că în anul care vine clasa muncitoare, ţă­rănimea, intelectualitatea, toţi oamenii muncii, fără deosebire de naţionalitate, îşi vor consa­cra energia şi forţa creatoare realizării sarcinilor măreţe tra­sate de Conferinţa Naţională, cauzei socialismului în patria noastră, îmbunătăţirii continue a vieţii materiale şi spirituale a întregului popor, asigurării prosperităţii ţării, viitorului fe­ricit al naţiunii noastre socia­liste. Anul care a trecut a marcat, de asemenea, noi victorii în lupta forţelor înaintate ale omenirii contemporane pentru socialism, pentru progres so­cial şi pace. În acelaşi timp, viaţa internaţională a cunoscut noi acte agresive ale imperia­lismului : continuarea şi inten­sificarea războiului din Viet­nam, conflictul militar din O­­rientul Apropiat, alte focare de încordare şi primejdie pentru pacea popoarelor. Pătrunsă de spirit de răspundere faţă de interesele majore ale omenirii, România a desfăşurat în cursul anului 1967 o intensă ac­tivitate politică internaţională ; ea şi-a adus din plin contri­buţia la lupta împotriva poli­ticii agresive a cercurilor im­perialiste, pentru apărarea pă­cii, pentru promovarea princi­piilor de încredere şi colabo­rare între popoare, pentru ega­­lituire şi drepturi şi ruiper. faţă de independenţa şi suverani­tatea fiecărei ţâri, faţă de dreptul fiecărei naţiuni de a urma nestînjenita calea de dezvoltare pe care o doreşte. Partidul şi guvernul, întregul popor român vor milita şi în viitor, din toate puterile, pen­tru înfăptuirea obiectivelor fundamentale ale politicii noas­tre­ externe : întărirea priete­niei şi colaborării frăţeşti cu toate ţările socialiste, dezvol­tarea colaborării şi cooperării internaţionale cu toate statele, indiferent de orînduirea socia­lă, consolidarea unităţii miş­cării comuniste şi muncitoreşti internaţionale — de care de­pinde forţa şi coeziunea între­gului front antiimperialist. In eforturile pe care le depunem suntem­ animaţi de convingerea că forţele socialismului, demo­craţiei şi progresului social vor obţine noi succese în lupta împotriva imperialismului, a reacţiunii, pentru încetarea răz­boiului din Vietnam, pentru restabilirea păcii în Orientul Apropiat, pentru apărarea pă­cii în lume. îngăduiţi-mi, dragi tovarăşi, cu prilejul Anului Nou, să vă felicit călduros în numele Co­mitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliu­lui de Stat şi al guvernului şi să vă urez din toată inima, dumneavoastră , muncitorilor, ţăranilor, intelectualilor, tutu­ror cetăţenilor Republicii So­cialiste România, noi succese în activitatea socială şi în viaţa personală, sănătate, satisfacţii şi bucurii depline, înfăptuirea tuturor năzuinţelor de mai bine. Să ridicăm paharul pentru prosperitatea patriei, pentru bunăstarea şi fericirea poporu­lui român, pentru Partidul Co­munist — conducătorul încer­cat al naţiunii noastre socia­liste — pentru rom­anism, pen­tru pace şi prietenie între po­poare ! La mulţi ani ! ARBITRI ROMÂNI SOLICITAŢI DE A.I.B.A. Ca urmare a prestigiului de care se bucură pe plan internaţional, arbitrii români sunt tot mai des solicitaţi de A.I.B.A. să conducă me­ciuri oficiale. Astfel, unele dintre partidele din cadrul „Cupei Europei" vor fi con­duse de oficiali din ţara noastră, după cum urmea­ză : Irlanda — Iugoslavia şi Bulgaria — Polonia (ION BOAMFA) — R. D. Germană — Ţara Galilor, Iugoslavia — U.R.S.S. (PETRE EPUREA­­NU) , Bulgaria — R. D. Germană (CONSTANTIN CHIRIAC). Moş Gerilă dă interviuri Noul an — 1068 — a trecut ,linia de sosire“ a timpului In prafiile puternice ale tuturor sportivilor din ţară. Micuţul... sprit,Ier '68 a fost primit după tradiţie, cu paharele pline, ri­dicate cu optimism, cu şarje de cintece şi veselie. S-a toastat — In jurul sărbătorescului pom de iarnă, al meselor Îmbelşu­gate , pentru frumoasele realizări obţinute în anul care a trecut, pentru noile succese în muncă şi în sport din 1968, pentru cît mai multe medalii la Mexic, pentru sutele de in­­tîlniri sportive, programate în acest an, pentru pace, pentru Enumerarea ar putea continua. Cabanele aflate la mai mare înălţime, vilele cochete din lo­calităţile ce se înşiruie de-a lungul Văii Prahovei, iată doar cîteva din cele aproape 400 de „puncte d In care s-a organizat (Continuare In pag. a 3-a) Sub tupola somptuoasei Săli a Expoziţiii s-a desfăşurat masele Carnaval al tineretului din Capitală, Im tarl au participat fi numeroși sportivi. PE VALEA PRAHOVEI... La Sinaia, Buștani, Predeal şi la numeroase cabane, mai apropiate sau mai Îndepărtate din Bucegi a sosit, în preajma Anului Nou, o familie care, după aprecierea tovarăşului Dumitrache Stoian, director coordonator al întreprinderii climaterice Predeal, număra a­­proape... 10000 de membrii Aţi ghicit că nu putea 11 vorba de­cit de familia... sportivilor, a celor care au dorit să Inttmpine noul an pe crestele munţilor in decorul minunat — şi de nee­galat — pe care 11 oferă Valea Prahovei. Ce poate retranscrie repor­terul din recile da Însemnări făcute intr-o noapte de neuitat? • Iată numele cîtorva cabane unde, ca urmare a strădaniilor I.C.P., gazdă ospitalieră şi plină de Iniţiativă, excursioniştii au sărbătorit un Revelion, de neui­tat! Behiorii Clăbucet, Piriul Re­­ce, Girbova, Diham, Mălăieşti. PREDEALUL DE IERI VORBEŞTE CELUI DE MÎINE La Predeal pot creşte viitorii noştri campioni de schi. Această întrebare a figurat in discuţiile „mesei rotunde" cu vechii aşi ai schiului predelean in pagina a 2-a Miercuri 3 ianuarie 1968 ■ HMM­MM 4 pagini 31 bani I Retrospectivă,­i­­ perspectivă­­ I I I I I I I­­ I I I I I I­­ I l­­a 28 decembrie 1967, Marea Adunare Na­ţională a votat Legea cu privire la dezvol­tarea activităţii de educaţie fizică şi sport. Evenimentul se în­­scrie în domeniul remarcabilu­lui. Este pentru prima dată cînd sportul românesc capătă, în mod oficial, învestitura ce­lui mai înalt for al ţării, cînd vasta sa problematică este dezbătută pe larg, punct cu punct, în marele sfat ales de popor ca să conducă desti­nele patriei. Nici un parlament din tre­cut nu şi-a îndreptat vreodată atenţia către stadion, spre via­ţa sa, nu şi-a plecat urechile la nevoile lui. Şi nu numai pentru că în vechea Românie existau foarte puţine stadioa­ne, deşi trebuiau foarte multe. Nici unul dintre deputaţii de altă dată, aceia cu moşii dar fără sufragii, nu s-a gîndit că această naţiune, pe care ei, de fapt, n-o reprezentau, este dornică de mişcare, de sănă­tate, de bucurie. La vot se pu­neau cu totul alte lucruri, se legiferau afaceri necurate, se mușamalizau panamale. Spor­tul se rezuma la partidele de golf, la reuniunile de curse sau de automobilism, la schimburile de mingi pe courts-uri cu bla­zon, ca remediu împotriva obe­zităţii. Noţiunea de educaţie fi­zică producea grimase, iar pro­fesorul de gimnastică era me­reu un pariu al cancelariei. Ne-am amintit toate acestea tocmai pentru a putea aprecia la adevărata valoare legea a­­doptată recent, sensurile şi semnificaţiile ei profunde, în România socialistă sportul a depăşit cadrul restrîns al unor cifre de recorduri, devenind o problemă de stat pusă — îna­inte de toate — în slujba con­solidării sănătăţii poporului, a vigoarei lui. Iată recunoaşterea deplină a virtuţilor nenumărate ale educaţiei fizice dar, în a­­celaşi timp, înscrierea în textul­­ laconic al celor 26 de articole a obligaţiilor majore care re­vin acestei activităţi şi celor I însărcinaţi să o dirijeze.­­ ...La revedere 1967, bine ai­­venit 1968 ! lată-ne în anul o-I­limpic. Printre frămîntări şi gîn­­duri se nasc speranţe şi corinţi. în faţa sportivilor noştri, care ne vor reprezenta la Grenoble şi la Ciudad de Mexico, se ridică înalte responsabilităţi. Tradiţia olimpică românească a început în 1924 la Paris. ( Doisprezece ani mai tîrziu,tri­colorii cuceresc o preţioasă­­ medalie de argint, care a avut I o strălucire cu totul deosebită, dacă vom ține seama de con­t_______________________ diţiile dificile_ pe care le cu-­ noştea atunci sportul nostru. I Din 1952, de la Helsinki, România sportivă este nelipsită I de pe tabelul _de onoare al­­ aurului olimpic. Afirmarea sportului nostru la competiţia I supremă a fost, de la o ediţie I la alta a J.O., tot mai vi­guroasă. Şi iată-ne acum prezentîn-­ du-ne în faţa unui nou atestat olimpic cu următorul bilanţ: I­Il MEDALII DE AUR I 10 MEDALII DE ARGINT 20 MEDALII DE BRONZ. 11 putem îmbogăţi, trebuie­­ să-l îmbogăţim ! Pregătirie au intrat acum în I faza sintezei. Acumulările fă-­ cute pe parcursul a patru ani, dacă ^ nu chiar mai mult, sei află în stadiul logic al saltu-­ lui de calitate. De bună sea­mă că va fi mai greu ca ori- I cînd. Sportul a căpătat pe | toate meridianele o anvergură pe care părinţii noştri nici n-ar I fi visat-o. La alcătuirea progra-­­ melor drastice ale pregătirii sportive de astăzi sunt consul-­ tate în mod curent maşinile­­ electronice, în arsenalul inves­tigaţiilor şi-au făcut loc izo-­­ topii. Cabinetul de consultaţii I medico-sportive dispune de o­­ aparatură care rivalizează cu I aceea a celei mai moderne £ săli de operaţii cardio-vascu­­lare. S-a născut o ştiinţă nouă, I a recordului, a performanţei £ dusă la limitele ei maxime, lată de ce este mereu mai greu.­­ Dar iată de ce este, în ace-­­­laşi timp, mereu mai frumos. Valoarea unei victorii olimpicei s-a înzecit, pentru că s-a în- £ sutit volumul de muncă nece­sar obţinerii ei.­­ Cunoscînd resursele sportului­­ românesc, sprijinul nelimitat de care se bucură, putem afirma­­ că şi în aceste condiţii de di- I ficultate, sporită în mod obiec- * tiv, există toate condiţiile ca­­ participarea noastră la Olim- I piadele de iarnă și de vară * să fie încununată de succesul­­ dorit. In sporturi ca bob, I biatlon, caiac-canoe, tir, polo ■ pe apă, volei, box, lupte, seri­ g­mă, unele probe atletice, Romă- g nia se numără printre naţiu- * nile fruntaşe, şi-a creat o şcoa- • lă proprie, însuşită de mp' : al- J ţii, deţine un palmares d­i- * chţîijiat. Sporim, aşadar,­­ c - comportare la înălţime­a aş-­ teptărilor, a pregătirii minuţi- » oase care s-a făcut şi care se _ va face cu forţe sporite, acum­­ cînd s-a intrat în linia dreaptă * □ pistei olimpice. . Ne gîndim că în confrunta-­­ rea cu goliafii sportului mon-­ dial, puterea de mobilizare a­­ reprezentanţilor noştri, patosul­­ patriotic, setea de victorie, le v­­or da puterea să se afirme din nou, să defileze cu frun- J tea sus la festivitatea de în-­ chidere a Jocurilor Olimpice ale anului 1968. Valeriu CHIOSE­N­ I L Suee&s© al© handbaliştllor români Selecţionata studenţească a cîştigat turneul internaţional masculin, fulger, din Berlinul occidental BERLINUL OCCIDENTAL 2 (Agerpres).­­ Selecţionata studenţească de handbal a Ro­mâniei, evoluînd sub denumi­rea de echipa oraşului Bucu­reşti, a cîştigat turneul inter­naţional masculin fulger des­făşurat in Berlinul occidental. Handbaliştii români au învins cu 12—0 (4—0) echipa oraşului Göteborg, cu 7—6 (6—4) o for­maţie din Berlinul occidental şi au terminat la egalitate 8—8 (4-3) cu echipa oraşului Mosco­va. Pe locul doi s-a clasat e­­chipa oraşului Moscova, cu acelaşi număr de puncte, însă cu un golaveraj inferior. ★ Formaţia Steaua, campioana de handbal masculin a Româ­niei, a susţinut trei meciuri in R. F. a Germaniei. In primul joc, handbaliştii români au în­vins cu scorul de 24—15 o se­lecţionată a oraşului Neunkir­­chen, apoi au întrecut cu 22—11 (12—7) o combinată din Sarre­­bruck, meci în care Gruia a înscris 9 puncte. ★ In prezenţa a numeroşi spec­tatori, la Hassloch echipa Steaua Bucureşti a intîlnit for­maţia Palatinat. Slandbaliştii români au terminat învingători cu scorul de 22—13 (10—6). Gruia a fost cel mai bun ju­cător de pe teren, marcînd 10 puncte. |

Next