Sportul, martie 1968 (Anul 24, nr. 109-139)

1968-03-01 / nr. 109

☆ te And XXJV Mn« 309 (5543) 13 echipe feminine de flore­tă iau astăzi startul tn .Cupa campionilor europeni*. Printre acestea se află şi campioana României, formaţia Steaua Bucureşti. In continuarea Întrecerilor pentru „C.C.E.“, In zilele de 2 şi 3 martie, se va desfăşura — tot la Torino — tradiţiona­lul concurs internaţional de floretă lete, dotat cu­­Cupa Martini“. Vor lua parte peste 200 de sportive din aproape toate ţările continentului. Rea­mintim că la ultima ediţie a acestui concurs, una din flore­­tistele României, Ileana Drîm­­bă, a reuşit să se claseze pe locul 2, după reputata trăgă­toare, Antonella Ragno. LA TORINO, O NOUĂ EDIŢIE A „C.C.E.“ LA FLORETĂ FETE Echipa Steaua aspiri - ca fi in anii precedenţi - la un loc fruntaş PROLETARI Piti TÖRTÉ !AklLSIVm?­Mt. Spadasinul Anton Pongrat (dreapta) — una din speranţele noastre la „internaţionalele“ de spadă care încep astăzi în sala Floreasca „INTERNAŢIONALELE“ DE SPADĂ ALE ROMÂNIEI Aşadar, de astăzi şi până du­minici inclusiv, In sala Flo­reasca, pe 6 pl­anşe concomi­tent, vor avea loc Întrecerile de spadă din cadrul „Interna­ţionalelor“ României. Plasat in plin sezon competitions, con­cursul de spadă de la Bucu­reşti este, deosebit de important pentru toate loturile ţărilor par­ticipante, In principal, fiindcă este vorba de un excelent pri­lej de verificare a posibilităţi­lor In vederea principalului examen sportiv al anului — J.O. din Mexic. Aceasta expli­că şi făptui că In capitala tării noastre au făcut deplasarea o serie de sportivi dintre cei mai reputaţi. In ce-i priveşte pe sportivii noştri, el vor căuta să forţeze — şi cu acest prilej — „porţile” arenei internaţionale. In prima zi vor avea loc a­­salturile din cadrul turneului individual. Dimineaţa, de la ora 9, sunt programate întrecerile pentru turul I. In jurul orei 11,30, cei rămaşi In competiţie vor trage in turul II. După amiază — de la ora 17,30 — vor fi cunoscuţi finaliştii. Mline de la ora 10 se va tra­ge finala probei individuale, cu participarea primilor 8 trăgători. Apoi, dupi-amiază, vor intra in competiţie şi echipele ( turul I de la ora 16,30 şi turul II da la ora 18,30. In fine, duminică se vor des­făşura ultimele tururi la echi­pe (turul III de la ora 9, turul IV de la ora 11 şi turul V de la ora 17). La internaţionale* este cer­tă participarea spadasinilor care au Întreprins un turneu in Cuba (Pongrat, Al, Istrate, Dubu). Ei se vor Înapoia in Ca­pitală, astăzi in jurul orei 17. Fază din meciul Agronomia Cluj — Petrol-Geologie Bucureşti, atac la poarta bucureştenilor Foto: F. BRANDRUR Rezultate IERI, LA PATINOARUL „23 AUGUST“ normale în campionatul de hochei ăst Aseară, două meciuri interesante Turul trei al Campionatului republican de hochei pe gheaţă a programat joi, pe patinoarul „23 August“ din Capitală, o nouă etapă. Iată o scurtă trecere In revistă a celor I jocuri, DOAR CITE O REPRIZA După ce In Intllnire* anterioa­ră cu Dinamo Bucureşti, ho­­cheiştii de la Petrol-Geologie Bucureşti au acţionat doar o singură repriză de la egal cu va­loroşii lor adversari. Ieri ei au repetat figura şi In partida cu Agronomia Cluj. Astfel, „geolo­gii* au început promiţător, au combinat frumos, terminînd pri­ma repriză în avantaj (1-0) ca, in continuare, să cedeze pasul, lăsindu-i pe clujeni să-şi facă la gr3l%­ipsur Agrotoomia a alf­u­gat la un scor net şi datorită plusului da cunoştinţe tehnice care le-au permis să organizeze numeroase atacuri clare. Rezul­tatul : 12-1 (0-1, 7-0, 6-0) pentru Agronomia. Au marcat: G. Co­­zan (3), A. Cozan (2), Ötvös (2), Gall, Erős, Gödri, Bartha, Naghi şi, respectiv, Nuţu. NICI UN ELIMINAT DINTRE DINAMOVIŞTI Partida dintre Dinamo şi Târ­nava Odorheiul Secuiesc, desfă­şurată după-amiază, s-a termi­nat — după cum era de aştep­tat — cu victoria bucureştenilor. Jocul a plăcut doar în prima re­priză, cind ambele echipe au ac­ţionat cu tot arsenalul cunoştin­ţelor de care dispun, în conti­­nuare. Insă*­ am asistat la un joc oarecum de studiu, in care dinamoviştii au reuşit să înscrie aproape cind au vrut, lăsîndu-ne impresia că adversarii lor se menajează pentru meciurile gre­le din etapele următoare. De altfel, în teren s-au rulat cam aceiaşi jucători, liniile „de elită“ fiind mai puţin folosite. Un fapt care merită a fi con­semnat: dinamoviştii nu au avut nici un eliminat, iar adversarii lor au fost penalizaţi doar 4 mi­nute de „odihnă". Rezultatul final de 12—2 (2—1, 6—1, 4—0) a fost realizat de Moiş (2), Boldescu (2), Texe (2), Huţanu (2), Başa, Papp, Pană, Tr. IOANIŢESCU (Conţinut«­in gat | Fotó : VASILE BAGEAC Noul bazin de înot completează arhitectura incintătoare a Clujului şi vine să umple un gol în viaţa sportivă a pra­­fului de pe Someş. Fo­losirea mai raţională (şi mai intensă !) a a­­cestei baze sportive mo­derne va da fără îndo­ială impuls notaţiei clu­jene. Foto I A, TRAND­AFIRESCU DAN CRISTEA ŞI MIHAELA SANDU - CAMPIONI NAŢIONALI LA SLALOM SPECIAL La 16 ani distanţă, juniorul Cristea l-a imitat pe juniorul Tăbăraş... POIANA BRAŞOV, 23 (prin telefon, de la tri­misul nostru). — Noul campion de seniori al României la slalom special este juniorul Dan Cristea. Performan­ţa sa nu constituie o surpriză, rezultatele an­terioare anunţînd că tînărul reprezentant al Clubului sportiv Sinaia (de fapt, a învăţat şi a practicat schiul la Buş­teni, dar, întrucît aso­ciaţia sportivă locală Caraimanul nu are la inimă acest sport...) va fi capabil să cucerească supremaţia în schiul ro­mânesc. A făcut acest lucru cu brio astăzi (n.r. ieri) pe pirtia din Kantzel, întrecînd de o manieră categorică pe toţi seniorii, mulţi cu veleităţi la titlu. Intere­sant este că­­faptul s-a petrecut la 10 ani după cîştigarea aceleiaşi pro­be de către juniorul Cornel Tăbăraş. Acum, multiplul nostru cam­pion, deşi a concurat excelent, mai ales in manşa secundă, a trebuit să cedeze în faţa repre­zentantului noii gene­raţii. Nu i-a fost uşor, dar amintirea satisfacţiei avute in condiţii ase­mănătoare acum un de­ceniu (rivali­­i erau Bilă, Cristoloveanu şi Pandrea) şi, desigur, spiritul de sportivitate care-l caracterizează, l-au făcut să fie primul care să-l felicite pa Dan Cristea. Remar­cabil s-a comportat şi Gheorghe Bălan, clasat pe locul III, in ciuda faptului că... bocancii săi au Împlinit al 8-lea an de concurs, iar schiu­­rile nu au fost nici ele dintre cele mai bune. Proba — desfăşuraţi în manşa întîi pe o vre­me frumoasă, dar într-a doua pe o ceaţă în va­luri care a stînjenit mai mult sau mai puţin pe unii concu­renţi, şi pe o zăpadă îngheţată — nu a avut momente mult ieşite din comun. Cristea a obţi­nut cel mai bun timp în manşa I (marcată de antrenorul Ion Caşa) fă­­cînd o cursă într-un ritm impresionant. Sur­priza în această manşă a produs-o Mircea Ene (al doilea timp), care ne-a reamintit că acum cîţiva ani era conside­rat o mare speranţă, în manşa a II-a (marcată de antrenorul federal Ion Berindei) Tăbăraş şi Bălan au aruncat în lup­tă toată capacitatea lor tehnică, tactică şi fi­zică au obţinut timpuri bune, dar... zadarnic. Imbatabil, Cristea a şerpuit cu mai multă eficacitate printre porţi şi a smuls şi de această Gheorghe Cincu şi Marcela Leampă — campioni national! (Citit­ in pagina a 2-a cronicile şi re­zultatele probelor de fond ale campionate­lor naţionale de schi), dată cîteva zecimi de secundă, acumulînd în final avansul necesar victoriei. în rest, nimic deosebit, In afara des­calificării (pentru porţi ,lăsate“) a doi dintre favoriţi, Gohn şi Mun­­teanu. La fete, Mihaela Sandu a fost detaşat superioa­ră, dar o impresie plă­cută ne-a lăsat şi Ioana Belu, care prin locul se­cund a obţinut un re­zultat remarcabil. Vineri, pe pîrtia Su­­linar, se dispută pro­bele masculină şi fe­minină de slalom uriaş. D. STANCULESCU Rezultate tehnice SENIORI — 1. Dan Cris­tea (Clubul sportiv Si­naia) 74,60 (37,56+37,04 — campion naţional pe 1968; 2. Cornel Tăbăraş (Clubul sportiv Sinaia) 75,56 (38,31+37,25); 3. Gheorghe Bălan (A.S.A. Braşov) 76,90 (39,42+ 37,48); 4. Mircea Ene (Steagul roşu Braşov) 17.84; 5. Gheorghe Vul­pe­­ (Clubul sportiv (Continuare in pag. a 2-a) GH. CINCU CLASAMENTELE CNOR MAI BUNI JUCĂTORI EUROPENI DE TENIS DE MASĂ Conform tradiţiei, cu două luni Înaintea campionatelor con­tinentale, Uniunea Europeană de Tenis de Masă a făcut cu­noscute clasamentele individuale (femei şi bărbaţi) pe baza că­rora vor fi stabiliţi favoriţii (ca­pii de serii) la tragerea la sorţi fixată pentru simbătă 23 mar­tie, la Lyon. Forul de conducere al tenisului de masă din Europa a anunţat, totodată, că pină atunci, in aceste clasamente pe care le publicăm, s-ar mai pu­tea opera unele modificări, In funcţie de competiţiile care vor mai avea loc. Femei : 1. Rudnova, 2. ALE­XANDRU, 3. Grinberg, 4. Wright, 5. Luzova, 6. Geissler, 7. Jurik, 8. Simon, 9. Koczian, 10. Ressler, 11. Bucholz, 12. MIHALCA, 13. Karlikova, 14. Pire, 15. Hove­stadt, 16. Vostova ; bărbaţi : 1. Gomoskov, 2. Schöler, 3. Stanek, 4. Johansson, 5. Miko, 6. Belez­­nai, 7. Neale, 8. Alser, 9. Kolla­­rovicz, 10. Amelin, 11. Surbek, 12. GIURGIUCA, 13. Korpa, 14. Sarkhojan, 15. Rózsás, 16. Bör­zei. Este pentru prima oară cind, în istoria acestui gen de clasa­mente, deţinătorii titlurilor de campioni — în speţă Maria Alexandru şi Kjell Johansson — nu ocupă, automat, locul I. Rezultate din „C.C.E.“, mas­culin , sferturi de finală : Sol­vesborgs (Suedia) — Post Augs­burg (RFG) 5—0, Olympia Lju­bljana — Vasutas Budapesta 5—1 ; femei, sferturi de finală : Keiserberg (RFG)­- Novi Sad 5-2. Liga europeană: Ungaria cu Aus­tria 7—0, Olanda 7—0, Anglia 4— 3, U.R.S.S. cu Ungaria 6-2, Olanda 7—0, R.F. a Germaniei 5— 2, Anglia cu Olanda 7—0, Austria 6-1, R.F. a Germaniei 6— 1, Austria — Olanda 7—0, Cehoslovacia cu Anglia 5—2, O­landa 7—0, Austria 7—0, Ungaria 4—3. In clasament conduce Ce­hoslovacia cu 8 p., urmată de U.R.S.S. (6 p), Anglia (6 p), Un­garia (6 p), Austria (2 p), R.F. a GvsbmbM Ifi sfi SS*»* Ah PATINATORI DE VITEZĂ ROMÂNI PESTE HOTARE Confruntările internaţionale ale­ patinatori­lor de viteză continuă. Ieri au părăsit Capi­tala, cu destinaţia Berlin, sportivii Maria Taş­­nadi, Crista Tracher, Dan Lăzărescu, Ion Roşea, Andrei Okos, Victor Sotirescu şi Horia Timiş pentru a participa la |jiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiimmiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimmiiiiiiiiiimiiiiiimii concursul dotat cu „Patina de­­ aur“. Patinatorii noştri sunt ln- = «. . . . A , soţiţi de antrenorii Z. Szekely § (citiţi ---- III 011111­1 şi E. Ulrich. = 1 „CUPA DE IARNĂ" LA HANDBAL Competiţia de handbal a şcolilor profesionale — „Cupa de iarnă* — a pro­gramat dumincă şase în­tâlniri, în general foarte echilibrate după cum do­vedesc înseşi rezultatele înregistrate : Vulcan — Electromagnetica 17—17 ; Electroaparatat — Gri­­viţa roşie 21—14 ; I.R.A. — „23 August* 17—16 ; Constructorul — Autobu­zul 14—14 ; U.M.E.B. — Prefabricate 20—11; Se­mănătoarea — Șc. profe­sională nr. 2 16—14. „CUPA F.R.N." LA POLO La Cluj au continuat întrece­rile de polo din cadrul „Cupei F.R.N.“. Iată rezultatele înregis­trate : Oradea II — București juniori 7—6 (0-1, 1-2, 2-2, 4-1) ; Cluj II — Oradea 4—1 (2-1, 1-0, 1-0, 0-0). f. BA**VANI —. coreap. d­ in spor­till 1 • Confesiunile uneia dintre cele mai mari stele­­ ale atletismului mondial.­­ Un film sportiv declanșează o carieră fără I precedent. • Zece ani de victorii pe toate stadioanele I lumii. =i • Ultima ștachetă cade întotdeauna, uuiiimmuiiiiiiiii *mitmmiiimmiimimitim!iimitimmimiii":r,!>!r,::,h':t:;ii!;m!i!;m!s;:;â::im!!»miimii»iiii!tHimmmmiiiiiiiimmiiimiiic Vineri î martie 1968? ) SECJIA N­ODEL n evidența federaţiei noastre d® atletism figurează înscrise^ la ca­pitolul :afilieri* mai bin® d® 1 300 de secjii din cluburi­­ şi asociaţii. Dar abordînd în orie® discujie această chestiune, fie­care dintre activiştii F.R.A. îţi va spune că, de fapt, doar vreo 50 dintre acestea pot fi considerate ca avînd o activi­tate cît de cit mulțumitoare. Procentul este total nesatisfăcător pentru situa­­ția actuală a atletismului nostru, pentru perspectivele sale imediate și viitoare, cu atît mai mult cu cît, cel puțin pînă la ora actuală, noi nu avem încă mă­car o singură secție-model de atletism. Printr-o secție-model înțelegem un colectiv de muncă complex, cu atleţi clasificaţi în categoriile I,­a, Il-a, a ll l-a, cu un mare număr de juniori mari şi mici, cu grupe de copii, cu sportivi la toate cele 36 de probe, cu antrenori pe specialităţi, cu medici etc. Din acest punct de vedere trebuie să recunoaştem că nici Dinamo, Steaua, Rapid sau I.C.F., considerate drept cele mai pu­ternice colective atletice, nu răspund acestor cerinţe. Cu cîţiva ani în urmă se încercase la Timişoara, prin con­stituirea clubului atletic Banatul, crea­rea unei asemenea asociaţii, dar clubul a fost desfiinţat şi fărîmiţat în nici nu ştim cîte alte unităţi mici încă înainte de a se culege roadele muncii. O asemenea secţie se încearcă a se înfiinţa acum în Capitală, prin consti­tuirea Clubului atletic universitar, care ar urma să-i reunească pe cei mai buni atleţi studenţi de la institutele şi facul­tăţile bucureştene. Trecîndu-se peste greutăţile inerente începutului de drum şi avînd mai multă răbdare (aceasta nu exclude perseverenţa în căutarea continuă), avem convingerea că activi­tatea noului club, în fapt a noii secţii, va fi în final încununată de succes. In altă ordine de idei, vorbind des­pre secţii, despre cele considerate ca avînd, cît de cît, o activitate con­cretă, vom constata că acestea nu pot şi nu vor putea depăşi un anu­mit plafon valoric datorită unei situaţii complexe­­din punct de vedere organi­zatoric, administrativ şi tehnic), caracte­rizată prin dispersarea forţelor, risipi­rea eforturilor, fărâmiţarea preocupă­rilor, ceea ce înseamnă de cpre mai multe ori şi în cele mai multe cazuri, o muncă lipsită de perspectivă. Căci, aşa cum este astăzi organizat atletis­mul nostru, în special la nivelul unor localităţi, nu există premisele saltului de calitate, pe toate planurile, pe care-l aşteptăm de atîţia ani, dificie d­e activitate din ce în­­ce mai bune create — în ultima vreme — atletismului, apare limpede (deşi con­tradictoriu) că menţinîndu-se formele organizatorice existente nu se vor putea înregistra progresele dorite. Cîteva exemple în această direcţie. La Cluj, nu cu prea multă vreme în urmă o citadelă a atletismului nostru, fiinţează astăzi mai multe secţii de atle­tism : C.S.M. (2 antrenori cu normă întreagă şi alţi 3 cu cîte o jumătate de normă), Universitatea (2 şi, respec­tiv­­), Şcoala sportivă (2, 3), Liceul Ni­­colae Bălcescu, cu program de educaţie fizică (3, 0), Politehnica (1, 0), I.M.F. (1, 0), Agronomia (1, 0), dar şi încă altele, fiecare cu o activitate oare­care. In medie, există 30 de atleţi legi­timaţi pentru fiecare secţie, ceea ce — evident — este foarte, foarte puţin. Dacă în locul atîtor secţii cu efective subţiri s-ar constitui doar UNA, ce forţă atletică s-ar naşte la Cluj, cu cei peste 300 de atleţi, cu mai mult de 15 antrenori care ar lucra exclusiv în specialitatea proprie, cu medici, cu personal de întreţinere a bazelor spor­tive etc. Situaţia este identică şi la Oradea, Constanţa, Ploieşti, Timişoara, Braşov, Craiova, ca şi în unele dintre nume­roasele a­cţii atletice din Bucureşti. Comasarea acestor secţii şi crearea altora, puternice în adevăratul sens al cuvîntului, nu este, desigur, o ope­raţie ce poate fi realizată printr-o simplă trăsătură de condei, dar nici o acţiune imposibil de realizat. Cu o singură condiţie : această grupare de energii şi de preocupări să se facă cu tot simţul de răspundere, cu dorinţa sinceră ca atletismul să fie slujit cu toate forţele, cu ambiţie şi seriozitate, aşa cum i se cuvine. Procedîndu-se astfel, avem convingerea că rezultatele bune nu vor întîrzia să apară. Ceea ce, de fapt, dorim cu toţii. Romeo VILARA

Next