Sportul, mai 1968 (Anul 24, nr. 170-198)

1968-05-03 / nr. 170

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. ONIȚI-VX ! MAREA DEMONSTRAŢIE A OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALA CU PRILEJUL ZILEI DE 1 MAI Cu optimism şi încredere nestrămutată in viitor, între­gul nostru popor a adus oma­giul său fierbinte primei zile de mai, acestei zile devenită nu numai o sărbătoare a primăve­rii, ci şi un simbol al înfrăţirii internaţionale a­ tuturor celor ce muncesc, al luptei pentru libertate, pace şi progres social. 1 Mai a prilejuit şi in acest an o nouă şi vibrantă afirmare a unităţii poporului în jurul partidului, a încrederii sale nestrămutate in politica sa în­ţeleaptă, a dragostei faţă de patria noastră — Republica So­cialistă România. La Bucureşti, demonstraţia oamenilor muncii s-a desfăşu­rat in Piaţa Aviatorilor — scen­a tradiţională a marilor sărbători populare. Peste 250 000 de bucureşteni au venit la demonstraţie cu flori, cu nu­­meroase grafice şi pancarte care ilustrează progresele pa­triei noastre socialiste, rezulta­tele transpunerii in viaţă a is­toricelor hotăriri ale Congresu­lui al IX-lea şi ale Conferinţei Naţionale a partidului. Piaţa Aviatorilor a îmbrăcat haină festivă. Deasupra tribu­nei centrale se află un mare glob pămintesc şi un steag roşu cu data festivă — 1 Mai. Pe o eşarfă purpurie ce înconjoară globul este înscrisă chemarea: „Proletari din toate ţările, uni­­ţi-vă“, iar dedesubt urarea­­ Trăiască 1 Mai, ziua solidari­tăţii internaţionale a celor ce muncesc, ziua frăţiei muncito­rilor de pretutindeni!“. Sunt de asemenea, înscrise urările: „Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al poporului, inspiratorul și organizatorul victoriilor noas­tre !", „Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Re­publica Socialistă România !". De cealaltă parte a pieţei, deasupra tribunei se înalţă un mare medalion cu portretele dascălilor proletariatului: Marx, Engels, Lenin, iar dedesubt u­­rarea: „Trăiască unitatea ţări­lor socialiste, a mişcării comu­niste şi muncitoreşti interna­ţionale“. Medalionul este înca­drat cu urările: „Trăiască po­porul român, constructor al so­cialismului !“, „Trăiască pacea şi prietenia intre popoare!“. Sute de drapele roşii şi tri­colore flutură deasupra mulţi­mii aflate în piaţă pentru a lua parte la miting. Oamenii mun­cii poartă stema partidului şi a ţării, portretele membrilor Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. Ora 9 — Miile de oameni ai muncii aflaţi in piaţă salută cu aplauze şi urale îndelungi sosi­rea conducătorilor partidului şi statului nostru. In tribuna centrală iau loc tovarăşii: Nicolae Ceauşescu, Ion Gheorghe Maurer, Gheor­­ghe Apostol, Emil Bodnaraş, Paul Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeţ, Maxim Berghianu, Florian Dănălache, Constantin Drăgan, Janos Fa­zekas, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Vasile Vilcu, Ştefan Voitec, membrii suple­anţi ai Comitetului Executiv şi secretarii C.C. al P.C.R., vice­preşedinţii Consiliului de Stat şi ai Consiliului de Miniştri. In tribună iau loc, de asemenea, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat şi ai guver­nului. Sunt prezenţi conducă­tori ai instituţiilor centrale şi organizaţiilor obşteşti, reprezen­tanţi ai întreprinderilor şi in­stituţiilor bucureştene, munci­tori fruntaşi in producţie, aca­demicieni şi alţi oameni de ştiinţă şi cultură, generali şi o­­fiţeri superiori, ziarişti. La demonstraţie asistă şefi (Continuare în pag. a 2-a) Coloane de oameni ai muncii in Piaţa Aviatorilor Foto : T­­ROIBU Lucrările celui de al XXXII-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale a Presei Sportive Marţi dimineaţă s-au deschis in Capitală lucrările celui de-al XXXII-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale a Presei Spor­tive (A.I.P.S.). La actuala ediţie a Congresului sunt prezenţi re­prezentanţi ai asociaţiilor naţionale de presă sportivă din peste 30 de ţări. La şedinţa de deschidere a Congresului au luat parte Ion Iliescu, ministru pentru pro­blemele tineretului, Nestor Ignat, preşedintele Uniunii Zia­riştilor, Anghel Alexe, preşe­dintele C.N.E.F.S., Nicolae Boz­­ilog, preşedintele O.N.T., re­prezentanţi ai­­Ministerului Afacerilor Externe, Comitetu­lui de Stat pentru Cultură şi Artă, ai I.R.R.C.S. şi ai unor organizaţii obşteşti, membri ai Asociaţiei presei sportive din România, redactori şefi şi zia­rişti de sport, sportivi frun­taşi. In rindurile oaspeţilor de peste hotare se află membrii comitetului director al A.I.P.S. Felix Levitan (Franţa), preşe­dinte, Piotr Sobolev (U.R.S.S.), prim vicepreşedinte, Jan H. M. Cottaar (Olanda), Ramon Mel­­con (Spania), Stig Häggblom (Finlanda), Salvador Gonzales Ruz (Mexic), vicepreşedinţi Antoine Herbauts (Belgia), se­cretar general, şi István Szom­­bathy (Ungaria), secretar gene­ral adjunct. După cuvintul introductiv rostit de AUREL NEAGU, pre­şedintele Asociaţiei presei sportive din România, preşe­dintele Uniunii Ziariştilor. NESTOR IGNAT a adresat participanţilor un salut cole­gial din partea Uniunii şi a gazetarilor din România . (Continuare în pag. a 4-a) Aspect de la deschiderea Congresului A.I.P.S. Foto : A. NEAGU 2AO/*e Concurs de schi pe Valea Albă ! Vizita unor baschetbaliste iugoslave LA VOLEI: Duminică dimineaţa se va disputa pe Valea Albă din Bucegi tradiţionalul con­curs de schi „Cupa Valea Albă“, între­cerea va consta dintr-o cursă­ de slalom special şi va fi organizată de comisia de specialitate a judeţului Prahova. A doua etapă a campionatului republican de viteză in coastă­­ Etapa a doua a campionatului repu-­­ blican de viteză în coastă se va desfă-­­ şura duminică dimineaţa, începînd de la ora 10, la Oituz. (D. N. 11). La start vor fi prezenţi peste 80 de automobilişti. Traseul măsoară 4,800 km, cu 26 de vi­raje, unele dintre ele de mare dificul-­­ tate. În ţara noastră întilnind in­tr-o partidă amicală echipa iugoslavă Topolceanka Bacica Topolo, for­maţia feminină de baschet Universitatea Timişoara a obţinut victoria cu scorul de 55—49 (27—20). Meciul a oferit publicului timişorean o întrecere pasionantă. (P­AR­CAN — coresp. principal). ★ In continuarea turneului pe care-1 în­treprinde în tara noastră, echipa Topol­ceanka Bacica Topolo a jucat la Oradea, cu Crişul, fiind învinsă cu 56—39 (29—19). Cele mai bune jucătoare: Ghiţă şi Hor­vath de la Crişul, respectiv Hajnal şi Stan­­kovici. (I. GHIŞA — coresp. principal). STEAUA - SELECŢIONATA ARMATEI FRANCEZE 3-0 (5,3,11) Ieri, în sala Floreasca, s-a disputat partida internaţională amicală de volei , dintre formaţia campioană a ţării noas-­­ tre, Steaua, şi Selecţionata Armatei fran­ceze. Jucătorii români au terminat vic­torioşi cu scorul de 3-0 (5, 3, 11), după­­ un joc în care oaspeţii au opus o slabă­­ rezistenţă, mai ales în primele două se- , turi. Abia în ■ ^ezii I au pornit mai curajos, reuşind să con-­­ ducă cu 4—0 şi 5—3. In continuare, ei nu au rezistat atacurilor eficace ale ste-­­ liştilor, care au preluat conducerea şi­­ n-au mai cedat-o pînă la sfîrşit. Re-­­ marcaţi: Rauh şi Poroşnicu, respectiv Testin şi Mesard. A arbitrat bine M.­­ Oancea. (C. Pufu — coresp.). 1 România întrece spectaculos Danemarca: 4-1 .,şi se califică în turul doi al „Cupei Davis“ Primul derbi al etapei inaugurale in întrecerea care va desemna pe cele două echipe campioane in zona europeană a „Cupei Davis“ s-a încheiat marti seara în Capitală cu un succes deplin al tenismanilor noştri : România—Danemarca 4—1. Un scor categoric, care vorbeşte despre nivelul ridicat al tenisului românesc, in disputa sa cu reprezentanţii unei ţări aflate în primul eşalon al ierarhiei continentale. Păşim în turul doi al competiţiei, cu perspective frumoase de a ne menţine mai îndelungat prezenţa, la ediţia actuală, pe ta­bloul confruntării celor mai bune rachete europene. Patruzeci de ani şi mai bine s-au scurs de la prima intenire de tenis între români şi danezi. Atunci, la debutul nostru in „Cupa Davis“, am fost învinşi cu 1-4. Iată-ne acum cunoscind satisfacţia unei victorii obţinute la scor identic, deci o revanşă completă in faţa vechilor noştri prieteni de pe terenurile de tenis, acreditaţi cu o bogată tradiţie în spor­tul alb. Ultima zi a întrecerilor, care a definitivat succesul re­prezentanţilor noştri, a fost o încununare şi pe planul vir­tuţilor tenisului. Jocuri frumoase, disputate cu deosebită ar­doare, dar niciodată încâlcind limitele adevăratei sportivităţi, au entuziasmat pur şi simplu pe spectatorii­­ din tribune sau pe cei rămaşi acasă în faţa televizoarelor. Fair-play-ul a fost onorat din plin și nu o dată am văzut pe cei doi adversari retuşînd spontan o decizie de arbitraj , — imperfectă datorită vitezei jocului — chiar cu renunțarea la punctul înscris, sau aplaudind cu căldură pe adversarul dovedit mai bun într-o epică înfruntare la fileu sau dincolo de liniile albe. Calificarea echipei României —-------------------------------------­a fost asigurată chiar din pri­ma partidă de pe programul zilei. Autorul punctului deci­siv — maestrul emerit al spor­tului Ion Țiriac. Luptind cu dirzenia care-l caracterizează atunci cind este in cumpănă soarta echipei, el a acţionat extrem de hotărît în meciul cu Torben Ulrich, pe care l-a învins in trei seturi : 6—1, 6—3, 6—1. Echipa noastră obţinuse Radu VUIA Neagoe MARDAN (Continuare In pag. a 7-a) Tenismanii noştri evoluează in Italia Tenismanii re­prezentativei ţării iau parte, in aces­te zile, la impor­tante concursuri in Italia. Ion Ti­riac şi Ilie Năsta­­se evoluează in cadrul turneului internaţional de la Reggio Calabria, iar, incepind de luni, ei vor concu­ra — împreună cu Sever Dron - la campionatele in­ternaţionale de te­nis ale Italiei, la Roma. Jucătorii noştri vor fi înso­ţiţi de antrenorul Gh. Cobzuc. ION ŢIRIAC ILIE NASTASE V 1 Alegorie­­ olimpică,­­ portivilor le revine cinstea de ■ a încheia totdeauna marile­ de­­j monstrafii prin care aniversăm­­ sărbători scumpe poporului ■ român. Tradiţia a căpătat o­­ forţă de simbol. Revărsării ■ multicolore de entuziasm şi ■ bucurie, coloanelor ornate cu florile­­ primăverii, le ia locul, o dată cu sem­nalul binecunoscut al trompeţilor, sime- I­tria desăvîrşită şi cadenţa.­­ In mai puţin de o oră, mii de tineri şi tinere prezintă un program de sin- I teză, condensat, în care fiecare minut, I fiecare clipă sint folosite pentru a­­ exprima un gînd, o năzuinţă Prezenţa I exerciţiului fizic în vasta Piaţă a Avia-­­Ş torilor, cu prilejul sărbătoririi zilei de­­1­­1 Mai, şi în toate oraşele patriei unde I au avut loc manifestări asemănătoare, depăşeşte, desigur, simpla intenţie de ■ a orna plastic o paradă, exprimă ţ. plenar locul ferm pe care sportul l-a *­ cucerit în viaţa cotidiană a populaţiei ■ de toate vîrstele. * Pe traseul ascendent a 24 de ani,­­ de cînd 1 Mai se sărbătoreşte liber în fara noastră, festivalurile sportivilor au­­ fost şi ele ascendente ca anvergură şi­­ măiestrie demonstrată. Fiindcă în acest­ răstimp istoric, mai mult decit o gene- » raţie, prin faţa tribunelor festive ale­­ lui I Mai s-au perindat multe eşaloane­­ de sportivi, glorii trecute şi prezente ale ■ stadionului. I. Este practic imposibil ca în aceste­­ scurte consemnări să fie amintită măcar­­ şi o minusculă parte a celor care ani I şi ani i-au desfătat pe privitori cu abi- V litatea şi curajul gimnasticii efectuate,­­ sus, la aparate, în iureşul motociclete- !■ lor, care au înscris cu trupurile lor iniţiale ce ne sunt nepreţuit de scumpe, *, care au montat baletul graţios al eşar- I felor, dansul cercurilor sau al marga­retelor. Cluburile sportive bucureştene I au reuşit totdeauna, în această zi, să se afle la înălţimea aşteptărilor şi a exigenţelor. Institutul de cultură fizică I a transmis, cu nestinsă convingere,­­ acelaşi mesaj de vigoare, iar elevii şcolilor sportive şi ai Clubului sportiv I şcolar (care aniversează un deceniu­­ de rodnică activitate), au prefaţat în voioşia şi jocurile lor, performanţele pe I care le visează şi le vizează.­­ Unul dintre frumoasele care din co­ . Ioană ne-a apropiat de un eveniment I aşteptat cu nerăbdare şi emoţie pe I toate meridianele globului. CEA DE-A - XIX-A EDIŢIE A JOCURILOR OLIMPICE li DE VARĂ. . 41 Prin intermediul unei sugestive ale­ •­ gorii asistenţa a urmărit drumul peste I mapamond al flăcării olimpice, a re- * trăit amintirile biruinţelor româneşti la ■ trecutele Olimpiade şi a întrezărit spe- I ranţe noi clădite, prin angajament­­ ferm, pe temeliile trainice ale pregă- t­­irii, seriozităţii şi dorinţei de victorie. | Flotila de aur a caiacului şi canoei, * condusă de amiralii ei, echipele de | floretă, cu iscusiţii lor muşchetari,­­ luptătorii, boxerii, trăgătorii, atleţi şi * atlete, ca şi alţi sportivi însetaţi de I glorie se află în faza acumulărilor de- I cisive pentru marele examen din Ţara * aztecilor La Olimpiadă se poate pre- I vedea de pe acum o luptă sportivă * de dimensiuni gigantice, cum n-au mai cunoscut, probabil, pînă acum strove- I chile jocuri. Aurul, argintul şi bronzul , vor fi disputate cu o ardoare fără egal. * Aşadar, oricine îşi depune candidatura­­ pentru un paşaport olimpic îşi asumă I deliberat o mare responsabilitate. Cam­ *­pionii care au defilat miercuri, în Bucu- I reşti şi în alte oraşe ale ţârii, cupele * admirate în strălucirea soarelui de • primăvară, medaliile zărite pe piepturile­­ tinere, dar mai presus de toate aces­tea dorinţa de consacrare şi autodepă- I şire a tineretului românesc lasă des- • chise căile speranţei şi ale optimis-­­ mului. I Fie ca această alegorie de Armindeni să prindă viaţă în toamna olimpică I mexicană 1 I. MITROFAN I S în meciul de fotbal Austria — România 1-0 PENTRU NOI, PÎNĂ ÎN MINUTUL 85 ...şi un rezultat final de 7-7 mai aproape de adevăr Citiţi în pag. a 3-a relatările trimisului nostru special la Linz, Marius POPESCU Barbu, stiloul apărării noastre, încearcă să stăvilească atacul impetuos al austriacului Sibtr Telefoto : AGERPRES

Next