Sportul, august 1968 (Anul 24, nr. 260-290)

1968-08-01 / nr. 260

Redact.a­b fl -administratia : str. Vasile Conta nr. 16, tel. 11.10.05 i­icrurban 72 si 286. Telex sportrom buc. 180. Anul XXIV Nr. 260 (5694) (­IX) SPRE CALAFAT Pornim de la Ostrovul Mare, duminică dimineaţa, cu gtndul de a Înnopta la Cetatea. Există In această parte a Dunării por­turi pe care nici nu le bănuiam, legate de satele purtînd acelaşi nume — Cetatea, Gruia — Şi care se află la cdţiva kilometri In adîncime pe uscat. E duminică. Tineretul din Ostrovul Mare a plecat la Go­goşui, la festival. Dar festivalu­rile se ţin lanţ pe ambele ma­luri, le auzim tarafurile cântind melodii asemănătoare şi chiuitu­rile răsună şi din dreapta şi din stingă noastră. Trecem pe sub danele portului Gruia cu un sfert de oră mai devreme decit ne-am­ propus şi în clipa aceea ne vine ideea de a forţa puţin ritmul. Foarte puţin. Cine a tras la rame ştie ce înseamnă asta. Ajunge să ac­celerezi sfîrşitul mişcării, traiec­toria lină incheindu-se cu o zvlcnitură şi viteza ambarca­ţiunii creşte numaidecit. Poate am putea ajunge astfel Înainte de a se înnopta la Cala­fat. Sunt şaptezeci şi şapte de kilometri plnă acolo. Dacă avansăm cu şapte kilometri la oră, avem nevoie de unsprezece ore. E senin, nu prea cald. Pentru prima oară uităm să mai pri­vim malurile. Cronometrăm. Ne numărăm mişcările. Ajungem ^ Corni! BACIU (Continuare in pag. a 2-a) JP­G V. Mărdărăscu a fost numit antrenor federal Vintilă Mărdărăscu, „necores­punzător” la Farul, a fost reabi­litat. F.R. Fotbal a decis numi­rea sa în funcţia de antrenor federal. Gil Mărdărăscu se va ocupa, împreună cu Dincă Schi­­leru, de problemele de perspec­tivă ale fotbalului nostru, pre­cum și de pregătirea echipei re­prezentativa de tineret. CONCURS INTERNATIONAL DE CĂLĂRIE IA LUGOJ Intre 2 şi 4 august, pe baza hi­pică din Lugoj, va avea loc un concurs internaţional de călărie, la care vor participa sportivi (ju­niori şi seniori) din Iugoslavia, Bulgaria, Ungaria şi România. Concursul cuprinde 8 probe de obstacole şi o probă pe echipe rezervată seniorilor, care se va desfăşura după sistemul „Pre­miului Naţiunilor" La acest concurs ţara noastră va fi repre­zentată, printre alţii, de Gh. Langa V. Bărbuceanu, O. Recer, E. Boiangiu, D. Velea, A. Bozan (seniori) şi Merlan Simion, Ga­briela Ionescu (­ Cornel Dines­­cu (juniori). CASSIUS CLAY LUPTA PENTRU A SUPRAVIEȚUI • Muhamed Aii —un aprig luptător împotriva segregației rasiale • „Voi reintra cu plăcere pe ring“ # „Clay este totuși campionul lumii“ # Joe Louis noul său antrenor # Joe Frazier • și Jimmy Ellis - primii adversari In perspectivă A trecut mai bine de un an de cind celebrul Cassius Clay nu mai apare pe rin­gurile de box. Refuzînd să se supună ordinului de în­corporare în armata S.U.A., deoarece nu este de acord cu războiul pe care Statele Unite îl duc în Vietnam, pugilistul de culoare s-a vă­zut privat de centura u­e campion al lumii la toate ca­tegoriile şi dat apoi în ju­decată pentru neprezentare la serviciul militar. El a fost condamnat la 5 ani închisoare şi amendat cu 10 000 de dolari, dar sen­tinţa nu a fost pusă în apli­Eu sunt cel mai mare, eu sunt campionul mon­dial la toate ca­tegoriile­­ care în urma recursului fă­cut de inculpat la tribunalul din Houston. Acestea sunt faptele. Ce face acum Cas­sius Clay (pe numele său a­­devărat Muhamed Aii), ce perspective are de a reveni pe ringurile de box ? „In prezent, principala pre­ocupare a lui Clay — scrie­­revista „SPORT ILLUSTRI­ERTE" din München — este lupta împotriva segregaţiei rasiale“. Cassius Clay se bu­cură de o enormă simpatie nu numai în rîndul popu­laţiei de culoare, ci şi în rîndul tuturor oamenilor de bună credinţă din S.U.A. înzestrat cu ta­lent oratoric Mohamed Aii este ascultat cu mult in­teres în diferite mitinguri, în care cuvîntul lui slujeşte pa­cea, democraţia şi drepturi­le populaţiei de culoare. Deseori, Muhamed Aii este văzut cu o servietă mare, care cuprinde o serie de cu­­vîntări, cărţi, benzi de mag­netofon cu imprimări ale discursurilor fruntaşilor ne­gri, militanţi activi pentru pace. „Acestea sunt acum mănuşile mele" — spune cu mîndrie Cassius Clay. Recent, într-o piaţă din San Francisco, în faţa a 12 000 de auditori, Muhamed ‘Aii a spus: „Pentru noi, problema rasială constituie una dintre cele mai arzătoa­re chestiuni, care trebuie re­zolvată printr-o luptă per­severentă împotriva tuturor segregaţioniştilor*. In cadrul unei conferinţe Ion OCHSENFELD (Continuare in pag. a 4-a) tme&mssv&mmssBBS­­,­"" “ IN sportul DE M llNE „MAREA BUCLA", MAREA AVENTURĂ... Continuarea reportajului din „Tour de France* în care tri­misul nostru special Hristache NAUM vă prezintă caravana pro­­priu-zisâ. Cicliştii străbat drumul spre Sallanctaes pe şoseaua înţesată de spectatori Cele 8 minuni ale fotbalului CONTINUAREA SERIALULUI NOSTRU (pag. a 3-a) Dr. Jules Rimet luminează „zeița* lui Fritz Walter, căpitanul echipei R.F.G. HALTEROFILI JUNIORI LA BUDAPESTA Vineri, sâmbătă şi duminică, ca­pitala Ungariei va găzdui „Cupa Dunării" la juniori. La această im­portantă , Întrecere România va fi reprezentată de următorii haltero­fili (în ordinea categoriilor) : T. Apostol, A. Miuţ, A. Holter, I. Palinkas, T. Petrişor, L. Opreanu și O. Pop. „Expo“ Dinamo In holul clubului Dina­mo din şoseaua Ştefan cel Mare nr. 9 s-a deschis o expoziţie închinată ani­versării a 20 de ani de e -» A — - ' - ' - T •* -o activitate a acestui club. Expoziţia este deschisă in fiecare joi, intre orele 17,30—20,30. Campionatul de tenis al Capitalei Pe terenul Progresul se dispută campionatul de tenis al oraşului Bucu­reşti­­Competiţia se des­făşoară zilnic de la ora 16 şi se încheie dumini­că. Participă cei mai buni jucători din Capitală, cu excepţia lui Ţiriac şi Di­­bar, aflaţi peste hotare. Ilie Năstase concurează numai la probele de dublu. ÎNTĂI INTERNAŢIONALE ALE FOTBALIŞTILOR ROMÂNI Fină la deschiderea oficială a sezonului au mai rămas puţine zile. Echipele, de toate cate­goriile, îşi intensifică pregătirile şi susţin utile jocuri de verificare. Unele dintre ele au avut ca partenere formaţii de peste hotare. Iată cîteva re­zultate cu care s-au terminat partidele: Farul - Kovostroj Decin (Cehoslovacia) 3-0 (1-0) F. C. Argeş - Beerschoot (Belgia) 0-1 (0-0) Metalul Hunedoara - Proletar Zrenjanin 0-2 (0-2) Textila Buhuşi — Radnicki Kragujevac 0-2 (0-1) Citiţi amănunte în pag. a 3-a Dobrin (F. C. Argeş) se pre­găteşte să Intre In teren Foto: T.­ROIBU 5 noiembrie, la Bucureşti România—Suedia, la tenis de masă De curînd a fost publicat programul complet al etapelor celei de a doua ediţii a „Ligii europene“ de tenis de masă. Iată acum şi datele la care re­prezentativa României va susţine par­tidele : 5 noiembrie — cu Suedia, la Bucureşti; 13 noiembrie — cu U.R.S.S., la Moscova; 21 decembrie (probabil) — cu Cehoslovacia, la București; 21 fe­bruarie 1969 — cu Anglia, la Londra ; 25 martie (probabil) — cu Ungaria, la București. Intilnirea R.F. a Germaniei — România, programată in ultima eta­pă, se va desfășura, după toate proba­bilitățile, primăvara viitoare. începe campionatul feminin de handbal Mai devreme decit în anii precedenţi (datorită campiona­tului mondial din Uniunea So­vietică), campionatul naţional feminin va începe mîine, cu des­făşurarea primului turneu în aer liber. Această ediţie a campio­natului se va disputa după o nouă formulă menită să asigure o perioadă competiţională ofi­cială mai lungă, incluzîrnd şi se­zonul de iarnă. Ţinînd seama de activitatea internaţională a reprezentativei noastre, campionatul se va des­­desfăşura astfel : turul I — trei turnee în aer liber (la Bucureşti, Timişoara şi Sibiu). In cursul lu­nii august; turul II — în sală, cu etape săptămînale (12 ianuarie — 9 martie 1969); turul III — în aer liber, cu etape săptămînale (13 aprilie — 1 iunie 1969). Jocurile programate in Bucu­reşti vor avea loc pe stadionul Dinamo, cu începere de la ora 10, după următorul program : vineri 1 august! Liceul nr. 4 Timişoara — Universitatea Timişoara, Rul­mentul Braşov — Textila Buhuşi, Progresul Bucureşti — Universi­tatea Bucureşti, Rapid Bucureşti — Voinţa Odorhei, Confecţia Bucu­reşti — Constructorul Timişoara ; sâmbătă 3 august ! Constructorul Timişoara — Liceul nr. 4 Timi­şoara, Universitatea Timişoara — Rulmentul Braşov, Voinţa Odorhei — Confecţia Bucureşti, Progresul Bucureşti — Textila Buhuşi, Uni­versitatea Bucuri — Rapid Bucu­reşti , duminică 4 august , Liceul nr. 4 Timişoara — Voinţa Odor­hei, Rulmentul Braşov — Con­structorul Timişoara, Textila Bu­huşi — Universitatea Timişoara, Progresul Bucureşti — Rapid Bucureşti, Confecţia Bucureşti —­ Universitatea Bucureşti. Turneele echipelor de handbal Ózd Kohász (Ungaria) In primul joc al turneului pe care-l întreprinde în ţara noas­tră, echipa masculină de hand­bal Ózd Kohász, din divizia A a campionatului Ungariei, a în­vins cu 31—16 (15-7) formaţia Ştiinţa Palatul culturii din Plo­ieşti. De remarcat că din echipa oaspe face parte I. Marosi, de 65 de ori internaţional şi com­ponent al selecţionatei lumii care va juca cu campioana mon­dială, Cehoslovacia. Următorul meci al handbaliştilor unguri are loc astăzi, în compania Ra­finăriei Teleajen. (M. SIMA — corespondent). . ★ In continuarea turneului pe care il efectuează în România, handbalistele de la Ózd Kohász au fost Întrecute de echipa I.C.F. cu scorul de 13—11 (8—5). întrecerea a fost viu disputată, In »pecial In repriza secundă cind oaspetele au reuflt (A e­­galeze de trei ori. S. GHEORGHIU Cei mai tineri înotători ai ţării pe blocstarturi • Meciul România — R. F. a Germaniei aşteptat cu mare Interes Astăzi — primele starturi In cel de al 4-lea campionat na­ţional al copiilor, care se des­­fâşoară paralel cu Intimnirea Internaţională dintre repre­zentativele României şi R.F. a Germaniei, întrecerile din serii sunt programate dimi­neaţa în piscina Dinamo, de la ora 10, iar finalele (prece­­date de deschiderea festivă de la ora 18) după amiază, de la ora 18,30. Oaspeţii au deplasat pentru acest concurs un lot extrem de puternic în care figurează 28 de tineri Înotători selecţio­naţi din cei peste 400 de copii aflaţi în vederile antrenorului Horst Planert pentru J O. din 1972, fapt care măreşte consi­derabil atracţia faţă de a­­ceastă adevărată sărbătoare a nataţiei româneşti. Se uită sau se neglijează temelia l­ u mici şi (probabil) justificate rezerve, sunt un adept al spor­tului de performanţă. Şi eu tremur la jocurile Universităţii­ Cluj, urmăresc cu satisfacţie prodigioasa activi­tate a lui Ţiriac, aştept în continuare minuni de la pista de tartan, prăjina din fibre elastice şi talentele excep­ţionale , cred în miracolul fotbalului brazilian şi sper în victorii de aur ale celor ce ne vor reprezenta în Mexic. Cunosc sportivi străluciţi din vîrful piramidei şi admir fără rezerve pe Ion Moina, Gh. Zîmbreşteanu, Ga­briel Cherebeţiu, Eduard Derzei, Mircea Rusu, Radu Demian şi alţii pe­­care recordurile, titlurile şi gloria nu i-au înstrăinat unor noţiuni fundamentale ca : modestie, simplitate, cultură. Dar nu despre aceasta vreau să vorbesc, ci tocmai de faptul că poate se spune şi se vorbeşte prea mult des­pre vîrf şi prea puţin despre bază. Poate că se neglijează încă şi în vorbă şi în scris şi în faptă primele trepte, iniţierea, abecedarul, acel aspect atît de important al creării primelor deprinderi, obişnuinţe, calităţi, care se dovedesc decisive. Aşteptăm recorduri şi afirmări internaţionale, medalii şi locuri fruntaşe. Lucrăm mult la finisa­rea clădirii şi uităm sau neglijăm te­melia. Nu spun un lucru nou cînd afirm că în clasele I—IV educaţia fizică se predă la un nivel, în general, nesatis­făcător. Dar în clasele următoare ? E ştiut doar faptul că în multe şcoli educaţia fizică e predată de nespecia­­lişti sau că în ora de educaţie fizică se învaţă alte materii. E o anomalie, nu ? Privind listele cu rezultatele campio­natelor universitare ale Statelor Unite (iar cu ei ne comparăm — vor zice unii î) rămînem cu adevărat uimiţi. Şi ne gîndim cu tristeţe la cei mai mulţi dintre studenţii noştri din anul I, care sar la lungime cu bătaie pe două pi­cioare sau la studentele noastre pentru care 200 m plat este o cursă de ma­raton. E o anomalie, trebuie să recunoaştem. Dar faptul că din toţi elevii noştri sunt puţini acei care au pus schiurile în picioare, că nici jumătate nu ştiu să înoate sau că mulţi, foarte mulţi nu ştiu să meargă cu bicicleta, sau (nu rîdeţi) să deosebească o minge de volei de una de handbal, toate acestea nu sunt anomalii ? Se construiesc şcoli noi, minunate şcoli în cartiere verzi, aerate, şcoli spaţioase cu ferestre mari, sere şi labo­ratoare. Se construiesc sute de şcoli, pentru mii de elevi. Şi multe din ele fără săli de gimnastică. Faptul nu mai trebuie comentat. Acum cîteva săptămtni, treceam prin­­tr-un cartier nou. Undeva, alături de nişte blocuri lamă, masive, un mic teren plat şi curat era populat cu zeci de puşti. Era marcat şi se desfăşura un meci de fotbal. Nu afecta integritatea geamurilor şi nici sensibilitatea unor urechi fine. Am mai trecut pe acolo şi de fiecare dată locul fremăta de clocotitoare energii dezlănţuite. Odată m-a impresionat faptul că micuţii au organizat un joc de handbal (pasiune sau divertisment într-o pauză de fotbal — faptul e remarcabil). De vreo două zile, trecînd din nou pe acolo am găsit locul arat. Se aşternuse peste el o linişte nefi­rească. Prietenul cu care eram, mi-a spus cu tristeţe: aş scrie un articol cu titlul „tovarăşi, de ce le luaţi maida­nele — pînă nu le daţi stadioane ?* Găsind ideea admirabil formulată, am încercat să-i realizez intenţia. Dorin ALMAŞAN­ U

Next