Sportul, martie 1969 (Anul 25, nr. 470-500)

1969-03-01 / 470. numărul

Anul XXV — Nr. 1 470 (5904) % PROLETART Dm TOATE ȚĂRILE. UNITI­ VAI Redactia si admiritratia : tir. .Vasile Conta nr. 16, tel. 11.10.05, irtttrarbon 72 si 286. Telex __ iportrom buc. 180 A ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA Sl SPORT Simbătă 1 martie 1969 Entuziasta adunare electorală din Capitală -A.­­ Intîlnirea tovarăşului Nicolae Ceauşescu cu alegătorii Campania electorală,­­care a dominat timp de două luni întreaga viaţă politică a ţării, a culminat vineri cu o mare adunare electo­rală în cadrul căreia tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general aCp.Jg. al P.C.R., preşedintele Consiliului de Stat,*"candidat al Frontului U­nităţii Socialiste în circumscripţia electorală nr. 1 l/ 23 August, pentru alegerile de deputaţi în Marea Adunare Naţională, a rostit o amplă cuvîntare. In după-amiaza acestei zile, zeci şi zeci de mii de cetăţeni se îndreptau spre Piaţa Pa­latului Republicai din inima Capitalei, pen­tru a lua parte la impresionanta întrunire electorală. Treptat, întreaga piaţă devine ne­încăpătoare : pe Calea Victoriei, pînă spre Palatul Telefoanelor, şi spre străzile care con­verg spre acest loc, numărul cetăţenilor creşte necontenit. In Sala Palatului sunt prezenţi metalurgişti, constructori de­­maşiini şi textilişti, muncitori, ingineri, şi tehnicieni­ din marile întreprinderi industriale de pe teritoriul circumscripţiei electorale 23 August şi de la alte mari uzine bucureştene, oameni de ştiinţă, artă şi cul­tură, cadre didactice, studenţi, militari ai forţelor noastră armate, reprezentanţi ai cultelor. La adunare iau parte membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat şi ai Guvernu­lui, ai Consiliului Naţional al Frontului Unităţii Socialiste, conducători ai organiza­ţiilor de masă, economice şi obşteşti, repre­zentanţi ai consiliilor naţionalităţilor conlo­cuitoare, ziarişti români şi străini. Cu vii şi îndelungi aplauze şi urale sunt în­­­tîmpinaţi, la sosirea în sală, tovarăşii: Nicolae Ceauşescu, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraş, Chivu Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeţ, Constantin Drăgan, Janos Fa­zekas, Petre Lupu, Manea Mănescu, Gheorghe Radulescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ştefan Voitec, Petre Blajovici, Dumitru Col­iu, Emil Drăgănescu, Mih­ai Gere, Dumitru Popa, Dumitru Popescu, Vasile Patilineţ, în numele Consiliului Municipal al Fron­tului Unităţii Socialiste, adunarea a fost des­chisă de tovarăşul Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului Munici­pal București al P.C.R., primarul general al Capitalei. Au luat cuvintul Nicolae Popa, secretarul Comitetului de partid al Fabricii de maşini­­unelte şi agregate, Marian Avram, muncitor la uzinele „23 August“, academicianul Nicolae Teodorescu, Ruxandra Răşcanu, stu­dentă la Facultatea de filozofie a Universi­tăţii Bucureşti, şi Traian Hulubescu, pen­sionar, membru al Partidului Comunist Ro­mân din ilegalitate. Primit cu deosebită căldură de către asis­tenţă, care se ridică şi-l întîmpină cu puter­nice aclamaţii şi urale, a luat cuvintul tova­răşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, preşedintele Consiliului de Stat, pre­şedintele Consiliului Naţional al Frontului Unităţii Socialiste. Cuvîntarea secretarului general al C.C. al P.C.R a fost subliniată in repetate rînduri de cei prezenţi în sală cu puternice aplauze şi ovaţii al căror ecou se transmite şi este reluat de zecile de mii de cetăţeni care ascultă cu profund interes cuvintele rostite de tova­răşul Nicolae Ceauşescu prin megafoanele din marea piaţă, întregind firul interesului una­nim faţă de ideile programatice, profund mo­bilizatoare expuse de secretarul general al C.C. al partidului, milioane de oameni de pe întreg cuprinsul ţării urmăresc în acelaşi timp pe micile ecrane şi în transmisiunile directe ale posturilor de radio această grandioasă ma­nifestare politică din Capitala ţării, care mar­chează încheierea campaniei electorale. Adunarea ia sfîrşit într-o atmosferă de pu­ternică însufleţire. Asistenţa ovaţionează pu­ternic pentru Partidul Comunist Român, pen­tru Comitetul Central, scandează numele to­varăşului Nicolae Ceauşescu, a cărui contri­buţie personală în elaborarea politicii interne şi externe a ţării noastre şi în întreaga acti­vitate îndreptată în direcţia înfăptuirii aces­teia este­­cunoscută şi unanim preţuită de popor. (Agerpres) Etapă agitată în campionatul republican de baschet DOUA PUNCTE CI­ ROATA CARULUI PENTRU LC.H.F. In meciul cu Universitatea Cluj, jucătorii de la I.C.H.F. au luptat cu ardoare, realizind un succes — 62—60 (30—28) — ex­trem de preţios. Scorul a alter­nat în permanenţă, iar in final, cind Ruhring a ieşit pentru 5 greşeli personale, cvintetul oas­peţilor a slăbit, formaţia bucu­­reşteană obţinind victoria. (S. FILOTI, coresp.). STEAUA NU A AVUT PROBLEME Intîlnind pe ultima clasată (Politehnica Iaşi), Steaua a ju­cat relaxat şi a cîştigat la scor­­ 87-60 (39-31). Ca de obicei, No­­sievici a fost animatorul echi­pei bucureştene, care s-a impus net mai ales după pauză. Pe linia ultimelor evoluţii, ieşenii nu s-au ridicat peste un nivel modest. O rază de lumină — tînărul Moisescu, care a făcut din nou dovada frumoaselor sale calităţi. (D. BĂNICĂ, co­respondent.). farul Învinsa la CONSTANTA ! Deşi au avut la pauză un a­vans de 8 puncte, constănţenii au părăsit terenul învinşi, fapt care le micşorează simţitor şansele de a rămîne in prima divizie. Baschetbaliştii de la Rapid au jucat foarte bine in repriza secundă, cîştigînd cu 73—69 (30-38). Cei mai buni ju­cători : Popovici (20), Ivan (16) de la învingători, respectiv Cîndea (22) de la învinşi. (P­­ENACHE, coresp.) CAMPIONII AU FOST DIN NOU PE MUCHIE DE CUŢIT La Braşov, în partida cu Po­litehnica, echipa Dinamo Bucu­reşti conducea la pauză cu 41—29. In continuare, insă, cam­pionii şi-au subapreciat adver­sarii. Braşovenii au profitat de acest lucru, au atacat cu multă ambiţie, reuşind să ajungă la un pas de victorie. In final, di­­namoviştii au trebuit să depună eforturi serioase pentru a cîşti­­ga la limită : 63-64 (41-29). Principalii realizatori : Birsao 21, Dikai 20, Deaki 11 de la Universitatea Timişoara a fost superioară şi, profitînd de jocul dezorganizat al bas­­chetbaliştilor de la I.E.F.S., a cîştigat la o diferenţă comodă : 76-55 (34-23). (P.­ARCAN, co­respondent principal), gazde şi Novak 18, Albu 17, Cernea 14 de la oaspeţi. (C. GRUIA, coresp. principal) . VICTORIE CLARA A TIMIŞORENILOR Imagine d­in partida Steaua — Politehnica Iaşi. Bucureşteanul Czmor ur­măreşte balonul sub pri­virile atente ale adversari­lor săi. Foto : V. BAGEAC in pag. a 3-a Ancheta noastră:­­A. înaintea returului diviziei A de fotbal ÎNTRECERILE PATINATORILOR Azi încep la patinoarul Flo­­reasca întrecerile fazei finale a campionatului republican de pa­tinaj artistic. Participă peste 90 de patinatori din Bucureşti, Bra­şov, Cluj şi Miercurea Ciuc. A­­fluenţa de participanţi d in spe­cial la categoriile celor mai ti­neri concurenţi — certifică in­teresul sporit de care este în­conjurată cea mai importantă competiţie internă a patinajului artistic. , In prima zi a Întrecerii, întră pe gheaţă categoriile de începă­tori, copii I (băieţi), juniori II (băieţi) şi perechi. Dimineaţa — de la ora 8.30 — se dispută fi­gurile obligatorii. Iar după amia­ză are loc proba de libere, de la ora 15. Întrecerile continuă luni, cinci se vor prezenta şi concurenţi din provincie, urmînd să ia sfirşit duminica viitoare. • Cu cîteva zile în urmă, s-au desfăşurat pe patinoarul din Po­iana Braşov întrecerile fazei mu­nicipale a campionatului repu­blican de patinaj artistic. Titluri­le de campioni al Braşovului au revenit următorilor, in ordinea categoriilor : Daniela Olaru (Di­namo) — începătoare ; Alina Da­vid (Dinamo) — copil I ; Oltea Stoian (Petrolul) — Junioare­­ ; Marianna Kloeckner (Petrolul) —• Junioare I I Dezideriu Czel­­czner (Petrolul) seniori­­ Ma­rinele Ciubucă — Carol Hertl (Petrolul) — perechi seniori,­­V. GROSS — corespj • ' Iri 11 ■jj.nis * Agenda campionatelor europene de box pag. a 2-a ÎN CAMPIONATELE NAŢIONALE DE SCHI (PROBE ALPINE) ASALTUL TINERILOR CONTINUĂ CU SUCCES POIANA BRAŞOV, 28 (prin telefon). — Joi, în slalomul special, tinăra generaţie a lui Dan Cristea se dezlănţuise fără menajamente, ocupînd, la ca­pătul unei lupte acerbe, pri­mele locuri în clasamentul fi­nal. Iată că şi în slalomul u­­riaş, disputat vineri pe Sulinar, aceiaşi tineri, cu obrajii înflă­căraţi de dorinţa de afirmare, a lor şi a schiului nostru al­pin, au reuşit să cîştige, domi­­nînd cu autoritate o cursă ex­trem de disputată. Pîrtia, măsurind 1700 m, la o diferenţă de nivel de 550 m şi excelent marcată cu 68 de porţi de prof. Ion Matei, a be­neficiat de o zăpadă excelentă. Ea a solicitat la maximum po­tenţialul schiorilor şi, îndeosebi, ceea ce caracterizează mai mult tehnica modernă — eficacitate, simplitate tehnică şi combativi­tate. Ne face plăcere să re­marcăm că o veche carenţă a schiului nostru alpin, aceea de a fi deficitar în pregătirea teh­nică, nu mai e de actualitate. Tinăra generaţie stăpîneşte o tehnică modernă, specific de cursă ; ea nu se deosebeşte prea mult de alura aşilor. Ne-am putut întări, totodată, convin­gerea că pentru creşterea valo­rică pînă la nivel internaţional a schiului alpin românesc e ne­cesar să se asigure, în conti­nuare, ridicarea capacităţii de antrenament, în condiţiile piste­lor cit mai diferite, de viteză, cu dominanta pe volum de lu­cru şi număr mare de con­cursuri, precum şi cu asigura­rea unor materiale de calitate. Dacă în probele masculine ştafeta a fost preluată de ti­neri, care marchează şi pro­grese însemnate, în cele femi­nine se menţine mediocritatea. Poate chiar victoria clară a Ilonei Miklós după o întreru­pere îndelungată, constituie o dovadă în acest sens. Trebuie făcut, urgent, tot ce este posi­bil pentru a se remedia situa­ţia. Sîmbătă vor avea loc probele de coborîre, cea feminină pe pîrtia Sulinar, cea masculină pe Pîrtia Lupului, prof. Ion BERINDEI antrenor federal Rezultate tehnice: slalom u­­riaş, masculin : 1. Dan Cristea (Ci. Sp. Sinaia) 2:21,88 — cam­pion naţional pe anul 1969 ; 2. C. Tăbăraş (Ci. Sp. Sinaia) 2:24,38 ; 3. V. Brenci (A.S.A. Braşov) 2:25,28 ; 4.­­ Gh. Vulpe (Ci. Sp. Sinaia) 2:26,16 ; 5. C. Văideanu (A.S.A. Braşov) 2:27,86 ; 6. K. Gohn (Dinamo Braşov) 2:28,08 ; feminin (1 000 m lungime, 350 m diferenţă de nivel, 44 de porţi) : 1. Ilona Mi­klós (A.S.A. Braşov) 2:16,08 — campioană naţională pe anul 1969 ; 2—3. Judith Tömöri şi Gisela Morres (I.E.F.S.) 2:20,02; 4. Mihaela Sandu (Dinamo Bra­şov) 2:21,02, Dan Cristea — dublu (deocamdată...) campion pe anul 1969 Foto : A. NEAGU MÎINE LA VOT! 2 MARTIE Macheta viitoarei săli a sporturilor din Bacău V _ V VERTICALA SPORTULUI BACAUAN Cu greu am putea ad­mite — avîn­d în vedere singurul domeniu în care se practica sportul — exis­tenţa unei tradiţii sportive în judeţul Bacău. Undeva, la periferia oraşului, pe lingă podul pe care local­nicii îl numesc Paloşanu, în curtea unei crîşme mi­zere, era amenajată o are­nă de popice. Acolo se a­­dunau băcăuanii — atîţia cîţi aveau cu ce să plăteas­că intrarea — pentru a face sport. Popicele erau, aşadar, singurul joc sportiv. Iar cu cele şase piste ale arenei, oficialităţile se lăudau chiar şi în discursurile electora­­le. Aflăm din coloanele unui ziar al anului 1936 : „Dom­nul avocat I.S. s-a întîl­­nit ieri seară cu onorabilii cetăţeni de la care aşteap­tă încrezător să-i acorde voturile. Rugat de un tînăr profesor de educaţie fizică să spună ce va întreprinde pentru dezvoltarea sportu­lui, domnul avocat a răs­puns : nu se va mai între­prinde nimic. Am amena­jat o arenă de popice în curtea domnului proprie­tar al bodegii. Acolo se practică cel mai frumos sport“. Pentru cercetătorul de astăzi al sportului băcăuan — mai ales dacă cunoaşte realităţile dinainte de 1944 — situaţia apare de un con­trast izbitor. — Sportul a devenit în­­tr-atît o preocupare de zi cu zi a populaţiei, incit sun­tem­ permanent solicitaţi pentru noi discipline şi noi baze — ne spune prof. Mi­­hai Grigoraş, preşedintele Consiliului judeţean pen­tru educaţie fizică şi sport... Părăsim biroul interlocu­torului nostru și facem o Ion GAVRILESCU (Continuare in pag. a 2-a) ANUL XXV PITEŞTI La început, pe cîmpul Oarjei se ridică Uzina chi­mică negru de fum, aducind ceva din suflul Copşei, al Mediaşului, dar ci­nci, pe o sută de hectare, i se alătură Combinatul petrochimic cu turnurile acelea argintii flancate de scări, cu micile platforme amintind cafasu­rile corăbiilor, cu pădurile de ţevi dispuse intr-un re­bus spaţial, se schiţează aici, în coasta Piteştiului, un pei­saj care evocă cetăţile chi­miei de pe Trotuş. Dar în rapoartele despre creşterea oraşului nu sunt vehiculaţi numai termeni noi ca polipropilena, etileno-gli­­colul, ierbicidele triazinice, căci în Negru Vodă şi Gă­­vana se impune o termino­logie textilo-bio-alimentară (sunt fabrici de stofă, de bere, de pline, de preparate de carne) şi numai berea produsă aici ar putea oferi în anul ce vine cite patru­zeci de sticle fiecărui locui­tor al ţării. Dar Bascovul, Copşa, Gă­­vana, Papuceştii nu pot ri­valiza cu Colibaşii — nu nu­mai datorită Uzinei de piese auto a cărei cea mai moder­nă secţie „Estafette“ va pro­duce cutii de viteză perfec­ţionate — dar Uzinei de au­toturisme care a şi livrat aproape 3 000 de „Dacia 1100" şi care a lansat, în premieră, termenul de e­­seturi pentru „încercătorii“­­autoturismelor. Construirea acestor „plat­forme industriale" a impus Piteştiului o adevărată ex­plozie demografică : 67 000 de locuitori în '67, 100 000 în '68. Cartierele Traian, Ca­lea Bucureşti, Piteşti-sud, Piteşti-nord, Trivale — 3 700 de apartamente in '66—’68, 6 450 in '69—’70. Iar dacă ar trebui să dăm un singur exemplu conclu- Camil BACIU (C­ontinuare in pag. a 2-a) afl pagini 30 bani SPORTIVI SI SPORTIVE! La 2 martie votaţi candidaţii Frontului Unităţii Socialiste! PORTIE LIBERĂ ATLETISMULUIS­ tatisticile privind dinamica performanţelor realizate de atleţii români în 1968 au arătat specialiştilor dimensiunile reale ale unui progres pe care opinia publică sportivă l-a înregistrat cu aceeaşi satisfacţie, atribuindu-i va­lori identice. Din rezultatele unor investigaţii ale anului 1968, ancheta ziarului „Sportul" privitoare la cei mai buni sportivi ro­mâni ai anului clasează pe locul I pe Viorica Viscopoleanu, iar pe locul II pe Lia Manoliu ; ancheta revistei „Sport", cu o multitudine de întrebări, clasează atletismul pe locul I printre sporturile preferate ale cititorilor, cu 50 la sută din voturi, apoi fotbalul cu 40 la sută etc. În proporţie de 80 la sută atle­tismul este definit ca ramura sportivă care ne-a adus cele mai mari satis­facţii. Iată, deci, că o serie de sondaje de opinie pun atletismul pe primul plan al interesului cititorilor şi al iubitorilor de sport din România. Interesul mereu crescînd faţă de acest sport a fost întărit şi de tele-universi­­tatea atletică transmisă în direct, timp de 8 zile, de la Ciudad de Mexico, cu acele întreceri de neuitat, în care 4 atlete românce s-au acoperit de glorie. Numele lor au devenit sinonime cu cele mai reprezentative figuri ale sportului contemporan. Dacă vom privi mai atent, vom constata că la ultimele 3 ediții ale Jocurilor Olimpice, din totalul de 9 medalii „de aur cucerite de sportivii români, atleţilor le-au revenit 5. îmbucu­rător este şi faptul că după Jocurile Olimpice a apărut — în întreaga ţară — un suflu înnoitor pentru atletism, creîndu-se chiar de la început de an o atmosferă de entuziasm, care cu­prinde un număr tot mai mare de tineri. La o primă „şarjă" a anului 1969 am asistat cu prilejul concursurilor de sală, cînd am avut satisfacţia că noi atleţi şi-au făcut loc în galeria valorilor in­ternaţionale. Şerban Ioan şi Carol Corbu au devenit nume cu rezonanţă mon­dială. Virginia Bonei revine spre vîrful piramidei, după „duşul" mexican. Ni­colae Perja şi Dan Hidioşanu se apro­pie de cele mai bune performanţe mondiale. Dinu Piştaru începe sezonul cu un rezultat de peste 5 m. Juniorul Csaba Dósa se anunţă atlet cu fru­moase perspective, ca şi Tamas Szabó, Mircea Voinea, Marian Chira, Veronica Anghel, Elena Mîrza, Cornelia Popescu, Alina Popescu, Marghiolita Matei, Vio­rica Brad. în curînd vor intra în focul concursurilor alergătorii de cros, apoi va începe marele sezon în aer liber. Va trebui să continuăm, aşadar, pe acest drum ! Cu cît numărul de atleţi angrenaţi într-o activitate organizată va creşte, cu atît „sita" selecţiei va putea cerne mai mulţi atlefi de valoare. Nicolae MARASESCU S Elisabeta Polihroniade a ciştigat turneul feminin de şah Aseară s-a încheiat turneul de verificare a lotului feminin de şah. Continuînd ascensiunea din ultimele runde, maestra in­ternaţională Elisabeta Polihro­niade termină pe primul loc al clasamentului, cu 7 puncte (din 10 posibile). In plină desfăşurare se află turneul maeştrilor. După trei runde conduce Th. Ghiţescu cu 2­/a P, avînd o victorie la Cio­­cîltea, în continuarea clasamen­tului : D. Drimer şi Ch. Miti­­telu 2 p, Em. Ungureanu şi A. Urzică ll/2 (1) p, C. Botez, V. Ciociltea, C. Radovici şi S. Se­gal 1 Va­n etc.

Next