Sportul, aprilie 1969 (Anul 25, nr. 501-530)

1969-04-01 / nr. 501

Kb­. 501 (5935) „Cupa Şcolii sportive nr. 2“ la tenis de masă a revenit organizatorilor . De curînd, Baia Republicii a găzduit a doua ediţie a con­cursului da tenis de masă do­tat cu „Cupa Şcolii sportive nr. 2“. Au luat parte 83 de concurenţi, numai elevi, re­­prezentînd locomotiva (9), Spartac (13), Cutezătorii (8), Voinţa (9), Progresul Prefa­bricate (7), Progresul (3), Şc. sp. 2 (34). întrecerile s-au dis­putat pe trei categorii de vîrstă, fete şi băieţi. Iată cişti­­gatorii I categoria ptnă la 10 ani, fete ! Lăcrămioara Ne­­goiescu (Şc. sp. 2), băieţi­i Dan Nicolau (Şc. sp. 2), cat. 11—12 ani, fete: Mirela Mîtcă (Spartac), băieţi­­ Alexandru Buzescu (Locomotiva), cat. 13—14 ani, fete: Gabriela Tul­­cea (Voinţa), băieţi­i Gheor­­ghe Dicu (Şe. sp­ 2). Trofeul a revenit, prin adi­­ţiune de puncte, organizato­rilor, Şcoala sportivă nr. 2 cu 113 p, urmată de Spartac 38 p, Locomotiva 38 p, Voinţa 22 p, Cutezătorii 18 p. Primii patru clasaţi la fie­care categorie au fost distinşi cu plachete şi diplome. S-a mai acordat cite un premiu şi celor mai tineri sportivi­­ Stela Axinte (Şc. sp. 2) — 7 ani şi Gabriel Andronache (Şc. sp. 2) — 8 ani. încep întîlnirile de baraj şi cele din „Cupa României“ flul de campioană (din cele şase întîlniri ale campionatu­lui Steaua a cîştigat cinci !), are prilejul de a-şi lua revan­şa şi de a dovedi că, în ciuda insuccesului amintit, rămîne totuşi o formaţie de frunte a hocheiului nostru. Fireşte că lucrurile nu vor fi chiar aşa de simple. Steaua, aşa cum ne-a declarat antrenorul Z. Czaka, doreşte să realizeze „e­ventul“ campionat-cupă, ceea ce i-ar conferi titlul de au­tentică echipă-fanion a hoche­iului românesc. Deci, o dispu­tă interesantă în perspectivă, cu atît mai mult cu cît in lupta acestor două formaţii se intercalează şi un al treilea concurent, de loc de neglijat ! Avintul Miercurea Ciuc. Cea de a doua competiţie, ale cărei meciuri se vor juca cuplate cu cele din „Cupa României“, este turneul de baraj pentru un loc în cam­pionatul diviziei A. Un sin­gur loc şi două pretendente: Petrol Gelogie Bucureşti (ul­tima clasată în campionatul diviziei A) şi Tîrnava Odor­­heiul Secuiesc (cîştigătoarea campionatului diviziei B). Iată programul acestor în­treceri : MARŢI, ora 9,30: Petrol Geologie Bucureşti — Tîrnava Odorheiul Secuiesc (primul meci de baraj); ora 17 : Steaua — Dinamo („Cupa României*) ; MIERCURI, ora 9,30 : Tîrnava Odorheiul Se­cuiesc —­­ Petrol Geologie București (al doilea meci de baraj); ora 17 : Avîntul M. Ciuc — Steaua („Cupa Româ­niei“) ; JOI, ora 17: Dinamo — Avîntul M. Ciuc (Cupa României“), Tr. IOANIŢESCU POIANA BRAŞOV 81 (prin telefon, de la trimisul nos­tru). Nu s-ar putea spune că noul patinoar artificial con­struit în această pitorească Staţiune duce lipsă de activi­tate. Cu toate că instalaţiile anexe nu sunt încă puse la punct (cit trebuie să mai aş­teptăm pentru a fi rezolvată această problemă ?), noua bază sportivă găzduieşte în ultima perioadă de timp, a­­proape zilnic, jocuri de hochei in cadrul celor mai importan­te competiţii interne. Abia s-a terminat campio­natul naţional şi iată că azi începe a doua ediţie a Cupei României. Competiţia se anunţă fru­moasă, mai ales prin faptul că Dinamo Bucureşti, după ce a pierdut fără drept de ap­el t­-In turneul final al campiona­tului de juniori s-au înregistrat următoarele rezultate : Şcoala Sportivă Gheorghieni — Flacăra Suceava 12—3 (5—0, 5—2, 2—1) şi Steaua — Avîntul Miercurea Ciuc 5-0 (1-0, 2-0, 2-0). CAMPIONII NAŢIONALI LA COBORIRE JUNIORI Campionatele naţionale de coborire pentru juniori, des­făşurate in Postăvar, pe Pîrtia Lupului, s-au încheiat cu ur­mătoarele rezultate : Juniori I : 1. P. Ivănescu (Şcoala sportivă Braşov) 44,4 ; 2. AI. Bogdan (Cf. sp. Sinaia) 44,5 ; 3. R. Cer­nat (Şc. sp. Braşov) 44,6 ; 4. V. Mihuţ (Şc. sp. Petroşeni) 44,9 ; 5. S. Cojocaru (Şc. sp. Braşov) 45,0 ;­­3-7. I. Tirea (Steagul roşu Braşov) şi Gh. Văideanu (Şc. sp. Braşov) 46,5 ; Juniori II : 1. M. Bălan (A.S.A. Braşov) 42,9 ; 2. J. Trochy (Di­namo Braşov) 43,9 ; 3. O. Ţu­­ţurea (Şc. sp. Braşov) 44,7 ; junioare I : 1. Daniela Mun­­teanu (A.S.A. Braşov) 57,4 ; 2. Minodora Zerman (Şc. sp. Pre­deal) 1:14,8 ; 3. Dorina Muntea­­nu (Şc. sp. Braşov) 1:37,2 ; junioare II : 1. Maria Roşculeţ (Şc. sp. Predeal) 1:03,5 ; 2. A­­driana Furnică (Şc. sp. Braşov) 1:15,6 ; 3. Crista Dobric (Şc. sp. Braşov) 2:36,8. Primele opţiuni pentru „europenele“ de juniori (Urmare din pag. 1) Intr-o grupă imediat urmă­toare a unor tineri cu certe calităţi, dar cu o vîrstă mai mică s-ar afla Anca Mihăescu, Anca Georgescu, Gheorghe Lupu şi Liliana Dan. Ei au marcat un salt spectaculos în acest început de sezon com­­petiţional şi se află pe o curbă ascendentă. Prezenţa lor însă în lotul pentru „eu­ropene” va fi condiţionată de câteva haremuri absolut obli­gatorii : cifre în jurul a 1:20,0 pentru cele două brasiste, re­zultate de 1:06,0 şi 2:25,0 pen­tru spatistul Lupu şi o per­formanţă de 1:05,0 pentru mi­cuţa craulistă Liliana Dan. La această primă selecţie am fi dorit (şi ar fi fost nor­mal ca ea să fie expusă mai pe larg) părerea antrenorului federal A. Urmuzescu. Nu de altceva, dar competiţia de la Viena, la care cu siguranţă vor evolua toat­e speranţele ţărilor europene în vederea J.O. de la München, consti­tuie și pentru tinerii înotători români obiectivul nr. I din acest an, iar o părerea auto­rizată a antrenorului federal ar fi fost binevenită acum, cu 4 luni înaintea acestor între­ceri. Din păcate însă nu pu­tem să v-o oferim. Prof. A. Urmuzescu a preferat în mod cu totul de neînţeles, să se deplaseze în aceste zile la Cluj pentru o serie de pro­bleme organizatorice privind apropiatele campionate inter­naţionale ale ţării (şi acest lucru nu era de domeniul funcţiei sale) şi pentru a ur­mări acomodarea (căci nu poate fi vorba de altceva) cî­­torva dintre înotătorii noştri fruntaşi cu bazinul de 50 m în care vor evolua peste ci­­teva zile. Faptul In sine ne scuteşte de orice alt comen­tariu... In încheierea acestor rin­­duri sîntem nevoiţi să readu­cem în discuţie, pe care am dori-o cît mai largă chiar în coloanele ziarului nostru, fe­nomenul asupra căruia am mai atras atenţia şi în sezo­nul trecut, şi care, de data a­­ceasta, a fost cît se poate de vizibil . PERFORMANŢELE CELOR MAI BUNI COPII DEPĂŞESC DE REGULA RE­ZULTATELE JUNIORILOR MICI­­ Cazul de faţă prezintă două alernative­­ ori saltul grupelor de vîrstă este impresionant, şi atunci nu am avea decit motive de satisfacţie, ori tine­rii aflaţi în primii ani de ju­niorat au început, din diverse motive, să bată pasul pe loc. O părere definitivă este deo­camdată mai greu de formu­lat. Oricum insă problema sub toate aspectele ei, meri­tă cea mai mare atenție. sportál Post-scriptum la etapa a XX-a încă o etapă, a XX-a, care a încheiat cea de-a doua trei­me a întrecerii, a intrat în arhiva federaţiei de speciali­tate între coperţile dosarului nr. 1, campionatul diviziei A. Deşi previzibile în bună mă­sură, rezultatele episodului scris duminică pe şapte sta­dioane ale ţării mai întreţin comentariile. Lucru firesc ! iată pe U.T.A., liderul autoritar al competi­ţiei, a pierdut primul joc de la 17 noiembrie ; iată pe Uni­versitatea Craiova, pînă du­minică eternul secund, a pă­răsit din nou terenul învinsă la Bucureşti; iată pe Vagonul risipindu-şi, acasă, şi ultimele speranţe la supravieţuire in prima divizie a ţării; iată, în sfîrşit, pe Rapid rămînînd singura echipă neînvinsă In retur... Cu 9 puncte (din 10 posibile) realizate pînă în prezent, Ra­pidul este, intr-adevăr, reve­laţia acestui început de sezon. Este drept, a şi plecat cu vi­teza I din prima staţie, Plo­ieşti (ceea ce contează enorm), dar a şi mers regulat in me­ciurile următoare, demonstrînd prin aceasta că startul puter­­nic a fost atent pregătit în grelele luni ale iernii. Saltul valoric, efectuat de feroviari între cele două sezoane, se reflectă şi un clasamenti de la locul 14 (cu 13 puncte) la sfîrşitul turului, la poziţia a 6-a (cu 22 p.), la numai 1 punct de ocupanta locului 2. Şi totuşi, cea mai preţioasă victorie repurtată de giuleş­­teni după primele cinci etape ale turului este de o cu totul altă natură. Din cei trei mari „nervoşi“, Răducanu, Dan şi Năsturescu, antrenorii Marin Bărbulescu şi Cristescu au reuşit să facă un scurt timp trei oameni de lot. Ba mai mult, trei componenţi ai „ll“-lui cu care naţionala noastră va aborda miercuri jocul de verificare la Istan­bul­. Aşadar, miercuri verificare cu Fenerbahce, peste două săptămîni meciul cu Grecia, în preliminariile campionatu­lui mondial. Este, fără îndoia­lă, o sarcină dificilă a selec­ţionerilor şi selecţionabililor noştri, îngreuiată şi de timpul potrivnic desfăşurării meciu­rilor în bune condiţiuni. Ast­fel stînd lucrurile, cineva pro­punea, nu de mult, ca lotul reprezentativ să-şi desăvîr­şească pregătirile peste hota­re sub forma unor jocuri de verificare şi de omogenizare. Ar fi fost o soluţie fericită? Nu credem. Mai ales că ea ar fi antrenat, desigur, şi în­treruperea campionatului di­viziei A. Şi apoi, ce alt crite­riu mai bun de pregătire (şi verificare, fireşte) a selecţio­nabililor decit aceste meciuri cu miză, de luptă, disputate în cea mai importantă compe­tiţie a fotbalului nostru ? (Chiar în condiţiile unor te­renuri mai puţin practicabi­le). Ne-a dovedit-o aceasta, cu prisosinţa, derbyul Dina­mo Bucureşti — Steaua (dis­putat săptămîna trecută) care a demonstrat mai bine ca orice altceva adevărata forţă de joc IN MOMENTUL DE FATA a lui Dumitrache, Dinu, Sătmăreanu, Hălmăgeanu, Du­mitru Nicolae etc., etc. Şi trecînd de la dificil la uşor, de la incomod la co­mod, s-ar putea ca la Atena, în ziua de 16 aprilie, să le fie MAI BINE tricolorilor ro­mâni. Oricum, un prim indiciu în ceea ce priveşte potenţialul echipei naţionale ni-l va a­­duce partida de mîine, cu Fe­nerbahce. ★ După cum se poate citi în relatarea trimisului nostru la Istanbul, selecţionerii Eme­­rich Vogi şi Angelo Niculescu au alcătuit în principiu for­maţia care evoluează la Istan­bul ! RADUCANU (GORNEA) — SATMAREANU, BOC, DAN (HĂLMĂGEANU), DE­­LEANU — ANCA, DOMIDE, DINU — NĂSTURESCU, DU­MITRACHE, LUCESCU. In linii mari, un „schelet" (8 jucători din 11­­ Sătmărea­nu, Boc, Deleanu, Anca, Dinu, Domide, Dumitrache, Lucescu) al echipei care a reuşit egalul cu Anglia, pe Wembley. Reţin atenţia, totuşi, cîteva modificări, de structură, dic­tate de indisponibilitatea lui Radu Nunweiller. Şi anume ’. Boc va face de astă-dată cuplu ca fundaș central cu Dan sau cu Hălmă­geanu , la mijlocul terenului, alături de Anca şi Domide va evolua Dinu Se vor dovedi eficiente a­­ceste modificări efectuate pe axul central al echipei . Iată o Întrebare al cărei prim răspuns îl vom putea avea miercuri seara la sfîrşitul jo­cului de verificare cu Fener­bahce. G. NICOLAESCU • RAPID - REVELAȚIA ÎNCEPUTULUI DE SEZON • DE LA DIFICIL LA UŞOR • MODIFICĂRI PE AXUL ECHIPEI NAȚIONALE Pa­jm­a S­ a Miercuri, la Brăila Lotul de tineret - Progresul Brăila In vederea meciului cu re­prezentativa de tineret a R.D. Germane, care va avea loc în ziua de 10 aprilie, la Ploieşti, luni dimineaţa a fost convocat, la Bucureşti, lotul similar al ţării noastre, pentru o pregă­tire In comun. In program figu­rează ca miercuri, la Brăila, lotul de tineret să susţină un joc de verificare in compania echipei locale Progresul. Antrenorul federal Dincă Schileru a convocat următorii jucători : RAMUREANU, MOL­DOVAN - portari, CREŢU, N. IONESCU, STOICESCU, VIGU, POPOVICI, CODREA - fun­daşi, DINCUŢA, DUMITRU, ANGELESCU, SALCEANU - mijlocaşi, PANTEA, UIFALEA­­NU, OPREA, LUPULESCU, MOŢ, PETRESCU - înaintaşi. Tătaru II, fiind accidentat, nu ia parte la pregătirea din a­­ceastă săptămînă. DE LA F.R.F. • Se aduce la cunoştinţă secţiilor de fotbal cu echipe in diviziile A, B şi C, că şedinţele comisiei de competiţii şi disci­plină în care se vor analiza contestaţiile introduse la jocuri, diferitele incidente şi abaterile săvîrşite de jucători, vor avea loc in fiecare săptămînă, joi, începind de la ora 17,30. Sînt invitaţi din oficiu la şe­dinţele comisiei delegaţii e­­chipelor care au introdus con­testaţii şi cei ai echipelor care au fost contestate, precum şi jucătorii eliminaţi din joc de către arbitri. • Jocurile de divizia A, din 6 aprilie 1969, vor începe la ora 16,30. • Jocul de divizia C. T.U.G. București-Autobuzul București, care nu s-a disputat sîmbătă 29 martie din cauza terenului impracticabil, a fost reprogra­fiat pentru miercuri, 2 aprilie ora 16. ETAPA A XIX-a A DIVIZIEI C SERIA I Letea Bacău — Rarăul Cîmpulung 2—1 (1—0) ; Pe­trolul Moineşti — Ştiinţa Ba­cău 0—0; Fulgerul Dorohoi — Nicolina Iaşi 2—1 (0—1) ; Mi­nerul Gura Humorului — Fo­­resta Fălticeni 0—1 (0—1) ; Foresta Ciurea — Victoria Roman 2—1 (0—0) ; Minobrad V. Dornei — Cimentul Bicaz 3—0 (1—0) ; Penicilina Iaşi — Textila Buhuşi 2—1 (1—0) ; Textila Botoşani — Unirea Negreşti 3—0 (Unirea Negreşti fiind eliminată din campio­nat). (Corespondenţi: I. Ilie, Al. Stoianovici, I. Mandache, D. Bolohan, L. Negru, P. Spac, I. Leizeruc). 1. Ştiinţa Bc. 19 14 3 2 41— 9 21 2. Foresta Fălticeni 19 12 5 2 35—12 29 3. Tex. Botoş. 19 10 4 5 38—21 24 4. Tex. Buhuşi 19 10 3 6 39—22 23 5. Nicolina Iaşi 19 8 6 5 28—23 22 6. Vict. Roman 19 9 3 7 32—24 21 7. Minerul Gura Humorului 19 8 5 6 28—21 21 8. Minobrad V. Dornei 19 8 5 6 29—26 21 9. Petrolul Moineşti 19 8 2 9 37—32 18 10. Pen. Iaşi 19 7 4 8 24—24 18 II. Rarăul Cîmpulung 19­­ 4 9 24—31 16 12. Letea Bc. 19 6 4 9 17—32 16 13. Foresta Ciurea 19 7 1 11 23—32 13 14. dm. Bicaz 19 5 4 10 18—33 14 15. Fulgerul Dorohoi 19 5 4 10 24—42 14 18. Unirea Negrești 19­­ 1 18 9—62 1 ETAPA VIITOARE : Foresta Fălticeni — cimentul Bicaz, Vic­toria Roman — Rarăul Câmpu­­lung, Ştiinţa Bacău — Nicolina Iaşi, Penicilina Iaşi — Petrolul Moineşti, Fulgerul Dorohoi — Le­tea Bacău, Textila Buhuşi — Mi­nerul Gura Humorului, Textila Botoşani — Minobrad V. Dornei. SERIA a II-a Petrolul Berea — Metalul Buzău 1—1 (0—0); Şoimii Bu­zău — Metalul Brăila 2—1 (0—0) ; Petrolistul Boldeşti — Chimia Dr. Gh. Gheorghiu-Dej 3—2 (0—2) ; Unirea Focşani — Rulmentul Bîrlad 2—1 (1—1); Gloria Tecuci — Chi­mia Mărăşeşti 1—0 (0—0) ; S.U.T. Galaţi — Gloria C.F.R. Galaţi 0—1 (0—1) ; Delta Tul­­cea — Metalul Plopeni 2—0 (1—0) ; Ancora Galaţi — Fla­mura roşie Tecuci 3—1 (1—0). (Corespondenţi: M. Plope­­şanu, D. Marin, M. Dincă, A. Axente, C. Filiţă, Gh. Arsto­oie, N. Gavrilă, şi V. Ştefă­­nescu). 1. Met. Plopeni 19 11 6 2 34—13 28 2. Unirea Foc. 19 11 5 3 35—16 27 3. Şoimii Buzău 19 9 3 7 30—23 21 4. Gloria CFR Galaţi 19 10 1 8 26—25 21 5. Petrolistul Boldești 19 9 3 7 25—26 21 6. Ancora Gl. 19 8 4 7 27—24 20 7. Delta Tuicea 19 7 5 7 19—13 19 8. Chimia Dr. Gh. Gheorghiu-Dej 19 5 9 5 26—25 19 9. Met. Buzău 19 6 6 7 28—25 18 10. Petrolul Berea 19 7 4 8 30—31 18 11. Met. Brăila 19 5 6 8 23 —27 16 12. SUT Galaţi 18 4 8 6 20—25 16 13. Rulmentul Birlad 18 6 5 8 15—18 15 14. Fl.­r. Tecuci 19 6 3 10 23—35 15 15. Chimia Mărăşeşti 19 6 2 11 26—36 14 16. Gloria Tecuci 17 5 2 10 14—39 13 In clasament a fost calculat şi rezultatul meciului restanţă Del­ta Tulcea — Gloria Tecuci 6—0. etapa viitoare : Rulmentul Birlad — Chimia Dr. Gh. Gheor­ghiu-Dej, Metalul Plopeni — Pe­trolul Berea, Metalul Buzău — SUT Galaţi, Gloria C.F.R. Galaţi — Gloria Tecuci, FI. roşie Tecuci — Şoimii Buzău, Metalul Brăila — Unirea Focşani, Petrolistul Bol­deşti — Ancora Galaţi, Delta Tul­cea — Chimia Mărăşeşti. SERIA a lîl-a S. N. Olteniţa — Aurora Ur­­ziceni 2—0 (0—0) ; I.T.C. Con­stanţa — Petrolul Videle 2—0 (1—0) ; Olimpia Giurgiu — Ci­mentul Medgidia 2—0 (0—0) ; Celuloza Călăraşi — Marina Mangalia 2—2 (1—0) ; Unirea Mănăstirea — Ideal Cernavo­dă 2—0 (1—0) ; I.M.U. Medgi­dia — Electrica Constanţa 2—1 (0—0) ; Flacăra roşie Buc. — Sirena Buc. 1—1 (0—1) . T.U.G. Buc. — Autobuzul Buc. — amînat (din cauza te­renului impracticabil, pentru 2.IV.). (Corespondenți: M. Voicu, C. Popa, Tr. Barbălată, I. Achim, G. Turcea, Al. Marnea, A. Păpădie, D. Diaconescu). 1. I.M.U. Med. 19 13 6 0 40— 8 32 2. T.U.G Buc. 18 10 5 3 33— 8 25 3. S.N. Olten. 19 11 2 6 42—15 24 4. Cimentul Medgidia 19 8 6 5 31—25 22 5. Autob. Buc. 18 7 7 4 26—19 21 6. F. I. BUC. 19 7 7 5 24—23 21 10. Ideal Cernavodă 19­­ 7 7 21—34 17 11. I.T.C. c-ţa 19 4 8 7 13—23 16 12. Celuloza Călărași 19 6 4 9 13—39 16 13. Sirena Buc. 19 5 4 10 25—33 14 14. Unirea Mănăstirea 18 6 1 10 12—25 14 19 5 4 10 20—37 14 16. Aurora Urziceni 18 2 5 11 16—38 8 Meciul Aurora Urziceni — Uni­rea Mănăstirea, în care ultima e­­chipă nu s-a prezentat din moti­ve obiective, a fost reprogramat pentru 23 aprilie. ETAPA VIITOARE : Sirena Buc. — Olimpia Giurgiu. Electrica Con­stanţa -- Flacăra roşie Bucureşti, Unirea Mănăstirea — S.N. Olteni­ţa, Celuloza Călăraşi — Ideal Cer­navodă, Cimentul Medgidia — IT. Constanţa, Autobuzul Bucu­reşti — I.M.U. Medgidia, Aurora Urziceni — Petrolul Videle, Ma­rina Mangalia — T.U.G. Bucureşti. SERIA a IV-a Minerul Cîmpulung Muscel — C.I.L. Rm. Vîlcea 0—0 ; Prahova Ploieşti — Metalul Tîrgovişte 1—2 (1—1); Pro­gresul Balş — Comerţul Ale­xandria 1—2 (0—2); Tehno­­metal Buc. — Voinţa Buc. 2—2 (2—1) ; I.R A. Cimpina — Unirea Drăgăşani 1—0 (1—0); Caraiman Buşteni — Muscelul Cîmpulung 5—1 (3—1) ; Progresul Corabia — Chimia Tr. Măgurele 1—1 (0—0) ; Maşini unelte Buc. — Carpaţi Sinaia 0—1 (0—0). (Corespondenţi : D. Rădu­­lescu, C. Averchi, D. Paras­­chiv, Fl. Sandu, E. Stroe, V. Zbarcea, C. Filip şi O. An­­dronic). 1. Met. Tîrg. 19 12 6 1 51—19 30 2. Carpaţi Sin. 19 12 3 4 29—20 27 3. Comerţul Alexandria 4. Caraiman Bușteni 19 9 5 5 32—19 23 5. Prah. Pr. 19 18 2 7 33—21 22 6. Voința Buc. 19 9 3 7 49—24 21 7. Progresul Corabia 19 8 5 6 21—18 21 8. I.R.A. Cîmp. 19 8 4 7 29—18 20 9. Chim. Tr. M. 19 8 4 7 25—29 20 10. Teh. Buc. 19 7 5 7 30—30 19 11. Mașini unelte Buc. 19 5 6 8 25—24 16 12. Muscelul Cîmpulung 19 5 4 11 14—38 14 13. C.I.L. Rm. Vilcea 19 5 3 11 16—38 13 14. Progr. Balş 19 5 3 11 20—45 13 15. Unirea Drăgăşani 19 4 3 12 12—37 11 16. Minerul Cîmpulung 19 2 6 11 14—32 10 ETAPA VIITOARE : Metalul Tîrgovişte — I.R.A. Cîmpina, Chi­mia Tr. Măgurele — Comerţul A-­­­lexandria. c.I.L. Rm. Vilcea — Unirea Drăgăşani, Prahova Plo­ieşti — Progresul Balş, Carpaţi Sinaia — Minerul Cîmpulung, Progresul Corabia — Maşini unel­te Bucureşti, Muscelul Cîmpulung — Tehnometal Bucureşti, Voinţa Bucureşti, — Caraiman Buşteni. SERIA a V-a Minerul Lupeni — Autorapid Craiova 1—0 (0-0) Minerul Motru — Steagul roşu Pleniţa 1-0 (0-0) Dunărea Calafat — Voinţa Lu­goj 2-1 (1-0) Progresul Strehaia — Victoria Caransebeş 0-0 Minerul Anina — Şoimii Ti­mişoara 3-1 (2-0) U. M. Timişoara — Victoria Tg. Jiu 2-0 (1-0) Minerul Bocşa — Metalul To­­pleţ 8-0 (4-0) Furnirul Deta - Energetica Tr. Severin 1-2 (0-2) (Corespondenţi : I. Cotescu, A. Jiroveanu, St. Zvignea, C. Băr­boi, Gh. Crăciunel, R. Plăiaşu, T. Isac). 1. Min. Anina 19 12 4 3 39— 7 28 2. Min. Lupeni 19 10 4 5 26—13 24 3. Victoria Caransebeş 19 9 5 5 20—16 23 4. Voinţa Lugoj 19 9 3 7 21—21 21 5. Met. Topleţ 19 10 1 8 34—42 21 6 UM Timiş. 19 7 5 7 38-24 19 7. Furnirul Deta 19 9 1 9 25—25 19 8. Progr. Strehaia 19 7 5 7 24-32 19 9. Min. Motru 19 7 1 8 24—26 18 10. Dunărea Calafat 19 8 2 9 28-35 18 11. Mun. Bocşa 19 8 2 9 29 - 37 18 12. St­­r. Pleniţa 19 7 2 10 25-28 16 14. Victoria Tg. Jiu 19 5 5 9 26—22 15 15. Şoimii Tim. 19 5 5 9 16—26 15 16. Autorapid Craiova 19 4 6 9 14-31 1. ETAPA VIITOARE : Minerul Bocşa — Victoria Tg. Jiu, Voinţa Lugoj — Minerul Lupeni, Dună­rea calafat — Progresul Strehaia, Metalul Topleţ — Furnirul Deta, Steagul roşu Pleniţa — Minerul Anina, Victoria Caransebeş — Minerul Motru, Autorapid Craio­va — Energetica Tr. Severin Şoi­mii Timişoara — U.M. Timişoara. SERIA a VI-a Ştiinţa Petroşeni — A.S.A. Sibiu 3-0 (2-0) Arieşul Cîmpia Turzii - Mu­reşul Luduş 1—1 (1-0) Soda Ocna Mureş — Minerul Ghelar 5-0 (2-0) Metalul Aiud — Metalul Copşa Mică 2-2 (2-2) Victoria Călan — Mureşul Deva 1—0 (1-0) Progresul Sibiu — Aurul Zlatna 2-2 (0-1) Aurul Brad — Minerul Baia de Arieş 1-0 (0-0) Tehnofrig Cluj — Arieşul Turda 1-0 (0-0) (Corespondenţi : T. Cornea, P. Ţonea, E. Tirnăveanu, A. Cri­­şan, A. Gunther, I. Hie, M. Susan). 1. Şt. Petroşeni 19 9 7 3 29—13 25 2. Met. C. M. 19 8 8 3 34—21 24 3. Aurul Zlatna 19 10 4 5 31—21 24 4. Vict. Călan 19 10 2 7 35—27 22 5. Aurul Brad 19 9 3 7 24—28 21 6. ASA Sibiu 19 8 4 7 25—20 20 7. Arieşul C. T. 19 7 6 6 21—19 20 8. Mureșul Deva 18. Soda Ocna Mureș 19 7 4 8 33—30 18 11. Met. Aiud 19 7 3 9 31—32 17 12. Tehnofrig Cluj 13 7 2 10 25—25 16 14. Minerul Bala de Arieş 19 6 4 9 23—34 16 15. Progr. Sibiu 19 5 3 11 14—31 13 16. Mureş. Luduş 19 4 5 10 17—35 13 ETAPA VIITOARE : Mureşul Deva — Tehniofrig Cluj, Aurul Zlatna — Soda Ocna Mureş, Arie­şul Turda — Ştiinţa Petroşeni, Metalul Aiud — Arieşul Cîmpia Turzii, Minerul Bala de Arieş — Victoria Călan, Aurul Brad — Me­talul Copşa Mică, A.S.A. Sibiu — Mureşul Luduş, Minerul Ghelar — Progresul Sibiu. SERIA a Vil-a Minerul Baia Sprie — Olim­pia Satu Mare 1—2 (0-2) Topitorul Baia Mare — Dina­mo Oradea 1-0 (0-0) Someşul Satu Mare — C.I.L. Gherla 1-0 (1-0) Unirea Dej - Victoria Cărei 0-1 (0-1) Gloria Bistriţa — Bradul Vişeu 2-0 (0-0) Dacia Oradea — Unirea I.A.S. Oradea 0-0 Metalul Salointa — Constructo­rul Baia Mare 1-0 (1-0) Bihoreana Marghita - C.I.L. Sighetul Marmaţiei 1-0 (1-0) (Corespondenţi : Al. Domuţa, V. Sâsăraru, A. Verba, A. Kon­tra­, I. Toma, Al. Jilău, Gh. Cotr­u și A. Paşcalău). 1. Olimpia Satu Mare 19 8 1 10 10—26 15 14. Din. Oradea 19 6 2 11 17—22 14 15. Bradul Vişeu 19 6 1 12 15—41 13 16. Min. Baia Sprie 19 5 2 12 22-42 12 ETAPA VIITOARE: Victoria Ca­rei — Olimpia Satu Mare, Dacia Oradea — C.I.L. Gherla, Con­structorul Baia Mare — Unirea Dej, Metalul Salonta — Dinamo Oradea, Unirea I A.S. Oradea — Minerul Baia Sprie, Bihoreana Marghita — Topitorul Baia Mare, C.I.L. Sighetul Marmaţiei — Bra­dul Vişeu, Someşul Satu Mare — Gloria Bistriţa. SERIA a VIII-a Chimia Oraşul Victoria - Vo­inţa Tîmnăveni 3-0 (0—0) Chimica Tîrnăveni - Medicina Tg. Mureş 2-1 (2-0) Vitrometan Mediaş — Lemna­rul Odorheiul Secuiesc 2-1 (1-1) C.F.R. Sighişoara­­ — Colorom Codlea 3-0 (2-0) Chimia Făgăraş — Torpedo Zărneşti 2-0 (0-0) Carpaţi Braşov - Minerul Bă­lan 1-1 (0—0). S-a jucat la Fă­găraş. Oltul Sf. Gheorghe — Tracto­rul Braşov 1-0 (0-0) Unirea Cristuru Secuiesc — A­­vintul Reghin 3-1 (2-1) (Corespondenţi : E. Aslan, I. Duran, Z. Rîşnoveanu, I. Turjan, T. Laurea, I. Traian Gh. Bridlă şi L. Ventzel.) 1. Chim. Făg. 19 15 1 3 '5—13 31 2. Chim. Tint. 19 11 2 6 41—21 4 3. Oltul Sf. Gh. 19 9 6 4 31—20 24 4. Tract. Bv. 19 8 5 6 35—14 21 5. Lemnarul Odorhei 19 9 3 7 35-26 21 7. Torpedo Zărnești 19 7 5 7 25-25 19 8. Carpați Bv. 19 6 7 6 32—24 19 9. Univ. Cristor 19 7 4 8 30—23 18 10. Medicina Tg. Mureș 19 5 8 6 22-19 18 11. Color. Cod. 19 7 4 8 24—32 18 12. Vitro. Mediaș 19 7 3 9 19—30 17 13. Chimia Or. Victoria 19 6 5 8 19—38 17 14. C.F.R. Sighişoara 19 6 3 10 18—38 15 15. Voinţa Tirnăveni 19 5 2 12 19—38 12 16. Mun. Bălan 19 3 4 12 25—42 16 ETAPA VIITOARE : Avuntul Re­ghin — Minerul Bălan, Vitrometan Mediaş — Colorom Codlea, Trac­torul Braşov - Carpaţi Braşov, Oltul Sf. Gheorghe — Medicina Tg. Mureş, Chimica Tîrnăveni — Voinţa Tîrnăveni, C.F.R. Sighi­şoara — Chimia Făgăraş, Chimia Or. Victoria — Unirea Cristuru Secuiesc, Torpedo Zărneşti — Lemnarul Odorheiul Secuiesc 7. Electrica Constanţa 8. Marina Mangalia 9. Olimpia Giurgiu 15. Petrolul Videle 19 8 4 7 32—22 2* 19 5­­ 6 24—25 18 19 4 5 8 31—30 17 13. Energetica Tr. Severin 19 7 2 10 25—29 16 13. Arieşul Turda 6. Avîntul Reghin 19 6 4 9 26—26 16 19 9 2 8 23—40 20 Portarul echipei Carpaţi Sinaia intervine prompt la ult atac al echipei bucureştene Maşini unelte (Maşini unelte Buc. — Carpaţi Sinaia 0—1) Foto : AL. DAVID 19 10 4 5 33—21 24 19 8 4 7 20—21 20 9. Mun. Ghelar 19 9 1 9 27—32 19 19 14 4 1 36— 8 82 2. Vict. Cărei 19 14 2 3 49- 9 30 3. Unirea Dej 19 12 2 5 54—16 26 4. CIL Gherla 19 16 0 9 30—25 20 5. Topitorul Baia Mare 19 9 2 8 26-39 20 6. Unirea Or. 19 8 3 8 20—26 19 7. Gloria Bistriţa 19 7 4 8 26—20 18 8. Someș. S. M. 19 8 2 9 31—31 18 9. Met. Salonta 19 8 2 9 20—24 16 10. CIL Sighet 19 6 5 8 13—29 17 11. Constr. B. M. 19 6 4 9 23-28 16 12. Dacia Or. 19 6 4 9 22-28 16 13. Bihor, Marghita LOTO - PRONOSPORT Premiile concursului exceptional Pronoexpres din 23 martie 1969 Categoria 1: 4 autoturisme DACIA 1100­­ 1. Mihail loan — Arad, 2. Cara Toader — Brăila, 3. Zincă Gheorghe — Văleni de Munte, 4. Cîrpaci Petru — Caransebeș ; catego­ria a II-a: 2 autoturisme MOSKVICI 408 cu 4 faruri şi radio­­ 1. Simionescu Paul — Bucureşti, 2. Rusu Ioan — Ploieşti; categoria a IlI-a : 5 autoturisme SKODA 1000 M.B.­­ 1. Medve Emeric — com Voivoz, jud. Bihor­, ,2. Dăscăloiu Mărgărit — Brăila, 3. Grecu Gheorghe — Bucu­reşti, 4. Călin Neculai — Foc­şani, 5. Iancu Gheorghe — Bucureşti ; categoria a IV-a : 2 autoturisme TRABANT 601­­ 1. Bucherţ Iosif — Bucureşti, 2. Potinteu Constantin — corn. Criscior jud. Hunedoara ; ca­tegoria a V-a : 438 variante din care 1­5 autoturisme şi 50 excursii în Austria prin tra­gere la sorţi şi 383 variante a 1 620 lei ; categoria a VI-a: 10 831 variante a 50 lei, plus 5 autoturisme prin tragere la sorti. Cîştigătorii de autoturisme şi excursii de la categoriile a V-a şi a Vl-a vor fi cunoscuţi mîine (miercuri 2 aprilie a.c.) la ora 17:30. Tragerile la sorţi vor avea loc la Bucureşti in sala Clubului Finanţe Bănci din strada Doamnei nr. 2. • Rezultatele complete ale concursului suplimentar Pro­nosport — hochei nr. 2 i 11 Cehoslovacia — Suedia 0—2 2; 11 I Canada — Suedia 1—5 2 ; III I Cehoslovacia — U.R.S.S. 2—0 1­­ IV I Finlanda — S.U.A. 4—3 1­­ VI Finlanda — Suedia 3—5 2 ; VI I Cana­da — Cehoslovacia 2—3 2 ;­­VII I Suedia — U.R.S.S. 2—3 2; VIII I S.U.A. — Canada 1 0— 1 2; IX I Suedia — Ca­nada 4—2 1 ; X I U.R.S.S. — I Cehoslovacia 3—4 2; XI­­ I S.U.A. — Finlanda 3—7 2; XII I Suedia — Cehoslovacia I 1— 0 1 ; XIII I Canada — I U.R.S.S. 2—4 2. Fond de pre­mii I 50 396 lei. Plata premiilor la concursul­­ suplimentar Pronosport — hochei nr. 2 se va face astfel­­ I în Bucureşti, începînd de­­ luni 7 aprilie 1969, prin casie­riile proprii Loto-Pronosport; I în ţară, începînd aproxima- | tiv de joi 10 aprilie 1969, prin casieriile proprii Loto-Prono- I sport şi prin mandate poştale. I • Trei zile au mai rămas la dispoziţia participanţilor în I care mai au posibilitatea să-şi I procure biletele pentru trage­rea specială Loto a Primăve- I rii din 4 aprilie la care se a- I tribuie­­ autoturisme un nu­măr NELIMITAT, autoturis- I me și excursii în Italia, Iu- I goslavia și Ungaria prin tra­gere la sorţi şi premii fixe în I bani. I Cu numai 15 lei puteţi par­ticipa la toate cele trei faze I la care se extrag 34 de nu- I mere. Procuraţi-vă din vreme bi- I letele. I NOI PREMII MARI , LA PRONOEXPRES Premiile concursului Pronoex- I pres nr. 13 din 26 martie 1969. EXTRAGEREA I : Categoria I: . 1 variantă a 153.226 Iei; categoria I a n-a : 147,5 a 1.038 lei; categoria I a in-a : 3223,5 a 47 lei. EXTRAGEREA a n-a : A 7 1 va-­­ riantă a 124.156 lei; B : 272 a 456 I lei; C: 4901 a 25 lei. Premiul de categoria I a fost obţinut de participantul BLANAR I LÁSZLÓ din Vlahiţa, jud. Hara­­­ghita. Iar la categoria A premiul I a fost obținut de VASILE VOICU din Craiova.

Next