Sportul, mai 1969 (Anul 25, nr. 531-560)

1969-05-01 / nr. 531

. •/, i*.- ‚ ‚■` . Redacția _*i administrația : ttr Vajife Conta nr. 16.,tel. 11.10.05 (intrrurban 72 ii 284. Telex _____sportrom buc. 180. ftnuí XXV - ISjiy 531 J5965) 30 Personalităţi ale sportului internaţional îşi spun părerea despre sportul amator prof. Virgil MAZILU Amatorismul şi înalta performanţă sportivă După turneele „open” rezer­vate atit jucătorilor profesio­nişti cit şi celor amatori, Fede­raţia Internaţională de Tenis, ingenioasă in formulări, a găsit de cuviinţă că „înregistrarea“ jucătorilor amatori poate oferi, cel puţin pentru moment, o so­luţie, în atît de dezbătută pro­blemă a amatorismului. Făcind abstracţie de termen, care nu ştiu dacă este cel mai potrivit, ideea de a încerca o rezolvare merită să fie subliniată pentru că starea lucrurilor demonstrea­ză că amatorismul are nevoie de o reconsiderare. Abordind problema în mod dialectic, trebuie să recunoaştem că lupta a fost şi este deschisă pentru că a existat întotdeauna o inegalitate de condiţii mate­riale printre cei capabili să realizeze performanţe înalte. In profesionism, sportul a devenit un scop în sine. In a­­matorism, el trebuie să rămînă un mijloc de întărire a sănătă­ţii, pusă in slujba individului şi a societăţii, o metodă de îm­bunătăţire a standardului bio­logic uman. Sportul amator tre­buie să ducă la mutaţii în do­meniul moral, intelectual, afec­tiv etc, cu efecte de ordin so­cial, atribute fără de care el pierde raţiunea de a mai figura printre manifestările capabile să înalţe fiinţa umană­ Ceea ce contribuie la spiri­tualizarea sportului, spunea re­gretatul profesor C. Kiriţescu, este „îndrumarea lui spre ţeluri care trec de el, îmbogăţind gindirea cu o serie de calităţi ce nu pot fi cîştigate în egală măsură din celelalte domenii de activitate“. Pierre de Coubertin, iniţia­torul Jocurilor Olimpice moder­ne, are merite de necontestat in indicarea climatului moral în care trebuie să se desfă­şoare întrecerea sportivă. In vremea aceea, însă, perfor­manţa era cu mult mai la în­ sportul CONTINUĂ DEZBATEREA PUBLICĂ ÎN JURUL CONDIŢIEI SOCIALE A SPORTIVULUI MODERN de mîna amatorilor de glorie decît astăzi şi nu avea semnifi­caţia şi implicaţiile pe care le au marile performanţe sportive din zilele noastre. Performanţă, în fond, este şi faptul că un oarecare sare 4 m la lungime cu elan şi tot per­formanţă este şi săritura lui Bob Beamon de 8,90 m, care a uluit şi pe cunoscătorii, şi pe necunoscătorii în materie. Prima poate fi realizată de mi­lioane de oameni, fără o pre­gătire specială, pe cită vreme cea de a doua nu s-a putut și nu se va putea realiza decit după un imens volum de muncă, de pregătire. Prima nu spune nimic deosebit, pe cită vreme cea de a doua demonstrează gradul de dezvol­(continuare in pag. a 2-a) Viitoarele intilniri internaţionale ale halterofililor români • Joi 8 mai, echipa de ju­niori a României va întîlni se­lecţionata similară a Poloniei. • La 21 iunie, la Viena, re­prezentativa de seniori a Româ­niei va susţine un meci (la 7 categorii) cu selecţionata Aus­triei. MECI DIVIZIONAR DE HANDBAL LA LUGOJ LUGOJ 30 (prin telefon). — în localitate a avut loc marţi partida de handbal masculin din cadrul diviziei A dintre e­­chipele Timişul Lugoj şi Poli­tehnica Galaţi. După un joc de slabă factură tehnică, cu multe durităţi, gălăţenii au învins cu 27—14 (14—4). Au condus slab, cu scăpări I. Mihăilescu și C. Păcuraru (Craiova). I. LEȘ — corespondent UN MECI BELGIA-ROMÂNIA? Este posibil ca la 10 mai, în drum spre Haarlem, unde va avea loc turneul de calificare pentru campionatul european, echipa masculină de baschet a României să susţină un ultim m­eci de verificare, la Bru­xelles, în compania reprezentati­vei Belgiei. . PROLETART­STII TOATE TARILE, VNTTVAL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU EDUCAŢIE FIZICĂ §1 SPORT ZIAR AL T­RĂIASCĂ 1 MĂI! ÎNTÎLNIRE DE MARE ATRACŢIE LA TENIS: ROMÂNIA - UNGARIA­­ Suita întîlnirilor inter­naţionale de tenis pe care le găzduieşte Bucureştiul în această primăvară, con­tinuă de la finele acestei săptămini, cu un eveni­ment sportiv de mare a­­tracţie. Se întilnesc, în meci amical, reprezentati­vele României şi Ungariei, întrecere deosebit de in­teresantă, avînd ca scop verificarea potenţialului de joc al celor două echipe în pregătire pentru meciu­rile din primul tur al „Cu­pei Davis“. In echipa oaspe, care a sosit aseară în Capitală, figurează ca prim titular multiplul campion ma­ghiar István Gulyas, cîşti­gător a numeroase turnee internaţionale. Au mai fă­cut deplasarea jucătorii Szőke, Baranyi şi Machan, însoţiţi de căpitanul de e­­chipă Jakfalvi. Echipa României cuprinde pe Ilie Năstase, campionul ţării, Petre Mărmureanu şi Sever Dron. Se va juca după sistemul „Cupei Davis“, timp de trei zile. Primele două meciuri de simplu sunt programate mîine, pe terenul central de la Progresul, începînd de la ora 14.30. DE MiINEt LA PROGRESUL % Aseară, la Parc des Princes FRAKJA - ROMINA 1-0... după 82 de minute de scor alb # Arbitrul a anulat un gol marcat de Dan cu 4 minute înainte de final­a PARIS. 30 (prin telefon). Aseară, binecunoscutul sta­dion Parc des Princes a găz­duit, la lumina reflectoarelor, Intîlnirea amicală de fotbal Franţa—România. După un meci foarte disputat, gazdele au terminat învingătoare cu 1–0 (0—0), graţie golului în­scris de Michel, în min. 82, la capătul unei acţiuni iniţiate de Loubet, şi continuată de Reveli. Patru minute mai tîrziu, echipa română a egalat prin Dan, dar arbitrul Marchi a anulat punctul pentru motiv de ofsaid. „ După cum ne-a relatat la telefon antrenorul Angelo Ni­­culescu, partida din capitala Franţei a prilejuit o utilă ve­rificare a jucătorilor români, care au evoluat mulţumitor, pe ansamblu, înaintaşii fiind însă cei care au greşit — din nou — mult în fazele de fina­lizare. Meciul a fost urmărit de peste 10 000 de spectatori. La fluierul arbitrului italian Marchi s-au aliniat următoa­rele formaţii : ROMANIA : Răducanu — Lupescu, Hălmăgeanu, Dan, Deleanu, Ghergheli (din mini. 43 Nunweiller VI), Dinu Năs­­turescu, Dembrovschi, Dumi­­tr­ache, Lucescu. FRANȚA : Chauveau — Djorkaeff, Novi, Lemerre, Rostagni, Michel, Broissard, Loubet, Reveli, Horlaville (din min. 46 Beretta), Bras. DINU LUPTĂTORI ROMÂNI LA TURNEUL DIN IRAN Un mare turneu internaţional de lupte libere va avea loc la începutul săptămînii viitoare (6—9 mai) la Teheran , „Cupa Ar­amei“. Competiţia, de­venită tradiţională, se anunţă deosebit de dificilă deoarece la startul acesteia au fost invitaţi spor­tivi fruntaşi în arena internaţională. Vor participa luptători din Japonia, U.R.S.S., Bulgaria, Pakistan, România şi R. P. Mongolă. Federaţia iraniană va alinia cîte patru luptători la fiecare categorie. Lotul sportivilor români, format din N. Giurgiu (cat. 57 kg), P. Coman (62 kg), P. Poalelungi şi V. Albu (68 kg), L. Ambruş (74 kg) şi V. Iorga (82 kg), însoţit de antrenorul Ion Bătrin, va pleca vineri la Teheran. ,,Cupa oraşului Bucureşti“-un test important al reprezentativei noastre de baschet Interviu-fulger cu prof. Alexandru Popescu Cu numai două zile înaintea turneului internaţional de baschet masculin dotat cu „Cupa oraşului­­ Bucureşti“, considerăm că un interviu-ful­ger cu prof. Alexandru Po­pescu, antrenorul echipei noa­stre naţionale, este util şi in­teresant. La concret, prima întrebare : — Urmăriţi ceva in mod deosebit la această întrecere, despre care se ştie că este o verificare a lotului ce se pre­găteşte să participe la turneul de calificare pentru campio­natul european ? — Nu. Competiţia are drept scop omogenizarea diferitelor formule de formaţii şi aplica­rea, cit mai aproape de inten­ţia tactică, a sistemelor de apărare şi atac. — Ţelul turneului — veri­ficarea — poate diminua po­sibilităţile de clasare a re­prezentativei noastre pe pri­mul loc la această a treia e­­diţie a „Cupei“ ? — Bineînţeles că nu. Cîşti­­garea disputei constituie ea insă,, o verificare a potenţia­lului baschetbaliştilor noştri, deoarece meciurile ce le vor susţine nu sînt jocuri-şcoală, ci intîlniri internaţionale în care este angrenat prestigiul baschetului nostru. în plus, componenţii lotului au înţeles că fiecare partidă internaţio­nală constituie un examen nu numai asupra capacităţii teh­­nice şi tactice, ci şi asupra combativităţii. — In speranţa că echipa noastră naţională va trece peste „hopul“ de la Haarlem, aveţi în vedere o eventuală remaniere a lotului ? — In principiu, da. Totul depinde de comportarea ju­cătorilor la dificilul turneu din Olanda. S-ar putea ca lo­tul să rămînă neschimbat, dar la fel de posibil este să intervină modificări şi, pen­tru a nu rămîne descoperiţi, am trimis din vreme, celor vizaţi să fie selecţionaţi în­­tr-un viitor apropiat, progra­me speciale de pregătire. d. st. Zbor spre coş. Executant —recheli echipier de bază al naţionalei române. Foto : V. BAGEAC Premiul municipiului Braşov la automobilism O viteză Duminică, de la ora 10, în centrul oraşului Braşov se va desfăşura prima etapă a campionatului naţional de viteză pentru automobile dotat cu „PREMIUL MUNICIPIULUI BRAŞOV“. Şi-au anunţat participa­rea piloţi din numeroase localităţi printre care Bucu­reşti, Timişoara, Sibiu, Oradea, Ploieşti, Piteşti şi Braşov. Concurenţii vor parcurge traseul din jurul Parcului Central, în deschidere un interesant concurs de carting. SABRERII DE LA STEAUA II C.C.E. Aseară a părăsit Capitala îndrep­­tindu-se spre Budapesta echipa de sabie a clubului Steaua care va re­prezenta ţara noastră în competiţia continentală „Cupa campionilor eu­ropeni“. Echipa, condusă de antreno­rul D. Mustaţă cuprinde pe O. Vinti­­lă, H. Bădescu, N. Constantin, Gh. Culcea și Gh. Alexe. DEBUT ’69 AL ILENEI SILAI Medaliata cu argint la J.O. de la Ciudad de Me­xico, atleta clujeană ILEANA SILAI, abordează din nou distanţa de 800 m, cu prilejul primei etape a campionatului republican de atletism pe echipe. După operaţia de apendicită din iarnă, eleva antrenorului GH. BIRO se simte bine şi este gata pentru asaltul marilor performanţe. Foto : A. NEAGU ! IDELE1. LUI­­ MAI I­ oate că acest Intii Mai n-ar fi fost atît de el'îîrtsuși/jdacă iarna care — aproape —'s-a înche­iat n-ar fi fost formată din trei­zeci sau patruzeci de ierni amestecate cu toamne tîrzii, dacă totul nu s-ar fi înecat luni de-a rîndul în lapovițe, iar paralela 45° n-ar fi pornit, pe nesimţite, către paralela 60°. Şi poate că n-ar fi fost atît de el în­­­­suşi dacă n-ar fi existat cîteva zile înso­rite care să-l anunţe şi încă vreo trei sau patru după-amieze în care şorturile şi tricourile să inunde şoseaua în preajma locurilor pregătind pasul de defilare. Pentru că ne-am obişnuit să legăm idele lunii mai de plutoanele de sportivi care inundă parcurile marginale ale oraşelor, chicotind şi rîzînd spre disperarea in­structorilor şi care sfîrşesc prin a se în­colona în sunetele fanfarei purtînd stea­gurile asociaţiilor, fluturînd panglici co­lorate şi coroniţe de flori. Picioarele fetelor sînt puţin prea albe, braţele băieţilor par firave, bronzate nu­mai de la coate în jos — dar media de vîrstă a acestor coloane care încheie demonstraţia e mult sub douăzeci de ani şi asta e o metaforă vie a primăve­rii, d­eşteptînd profunde nostalgii în ini­mile privitorilor.­­ Şi trec aşa, în fiecare an, purtînd stea­guri foarte mari şi grele, trec purtînd planoare, caiace, boxînd pe ringuri im­provizate şi nimic, nici o lozincă, nici un vers, nici o melodie, nu ne poate convinge mai bine decît însăşi prezenţa lor, nimic, nici o inscripţie, nici o expli­caţie, nu ne poate sugera mai bine de­cit înseşi chipurile lor, zîmbetele şi vo­ioşia lor, că Intîi Mai e, totodată, şi ajunul Zilei Tineretului. Nimic nu o poa­te spune mai bine decît ei înşişi — toate plotorarmele de elevi, de studenţi, de uce­nici — şi apoi, şirurile colorate de spor­tivi, cu braţele, cu picioarele încă prea albe (la 23 August vor părea proaspăt întorşi din tabere de antrenament) parcă prea subţire îmbrăcaţi, silindu-se să nu greşească ritmul şi pregătindu-se ca după aceea să fugă la iarbă verde, să bată mingea pe marginea lacului — dacă nu se strică vremea — dar, ori­cum, pregătindu-se să defileze, cu multe zile înainte, trecînd prin oraşul încă ce­nuşiu, în tenişi, în voaluri, în maiouri, anunțînd începutul lunii mai. Şi mă gîndeam, văzîndu-i, nu numai la Ziua Tineretului şi la implicaţiile pri­măverii, mă gîndeam, şi ne gîndeam, poate, mai mulţi, nu numai la demonstra­ţia din faţa tribunelor, pe care o pre­găteau, şi nu numai la braţele lor albe — dar la numărul lor, pentru că în zi­lele acestea apar la lumină zeci de mii de sportivi — nu campioni, bineînţeles, şi nu cu veleităţi, dar totuşi zeci de mii de tineri sportivi care, după aceea, după ce înapoiază pancartele şi coroniţele de flori, sînt uitaţi luni de-a rîndul cu toate că de-abia aşteaptă să umple stadioa­nele şi, mă gîndeam, ne gîndeam, poa­te, mai mulţi, ce bine ar fi ca şi după aceea să-i vedem trecînd prin oraş în tricouri sau măcar în treninguri — du­­cîndu-se la antrenamente, la fel de mulţi ca în ultimele zile ale lunii aprilie. Şi, de fapt, în acest sens, calendarul poate fi modificat, idele lunii mai pre­­lungindu-se pînă în iunie şi iulie, pînă în septembrie şi octombrie — fără ca această explozie de energie tinerească să supere pe nimeni şi fără să schimbe consecuţia anotimpurilor. Camil BACIU : 4 pagini bsm Joi 1 mai 1969 LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI SPANIA - IUGOSLAVIA 2 - 0 Aseară, la Barcelona, s-a desfășurat una din cele mai importante partide din grupa a Vl-a a preliminariilor C.M. de fotbal. Echipa Spaniei a întîlnit reprezentativa Iugoslaviei de care a dispus cu scorul de 2-0. După acest meci, pe primul joc în grupă se află echipa Belgiei cu 9 puncte și, in­diferent de rezultatele ulterioare, ea este calificată în turneul final al C.M. ★ • In meci amical la Ankara : Turcia — Polonia 1—3 (0—2). ECHIPA R. F. A GERMANIEI PENTRU „EUROPENELE" DE BOX Federaţia de box amator din R.F. a Ger­maniei a stabilit lotul de boxeri care va participa la campionatele europene pe care le găzduieşte ţara noastră. In ordi­nea categoriilor (exceptînd „semimusca“, unde R.F.G. nu va fi reprezentată) vor boxa la Bucureşti : Schubert, Pillarz, Prause, Schwede, Puzicha, Meier (sau Scheibner), Spitzenberg, Horing, Waida şi Bussing. In perioada care a mai rămas pînă la primul sunet de gong al întrecerilor pen­tru titlurile continentale, un lot de pugi­­lişti vest-germani, printre care şi o parte din cei de mai sus, va întreprinde un turneu în S.U.A. Turneul de baschet de la Sofia In turneul internaţional masculin de baschet, „Marele premiu al oraşului So­fia“, Atena — Berlin 74—71 (37—43), Sofia — Cairo 120—90 (62—45). Pentru turneul final s-au calificat echipele ora­şelor Sofia, Ankara, Atena şi Havana.

Next