Sportul, noiembrie 1969 (Anul 25, nr. 712-741)

1969-11-01 / nr. 712

Redacţia ti administraţia: str. Vasile Conta nr. 16,„lei. 11.10.05, m­icrurbon 72 ti 286,. Telex sportroli buc. 180. Anul XXV­I­IStr. 712 (6146) PROLETAR! DIS TOATE ŢĂRILE. VNIŢI-VAI E1 pagini 30 bani ZIAR AL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU EDUCAŢIE FIZICĂ §1 SPORT Simbătă 1 noiembrie 1969 Mîine—etapa a X-a a diviziei A la fotbal (Amănunte despre pre­gătirile echipelor, în pag. a 3-a). Cu excepţia lui Radu Nunweiller, r­econtractor, zimbitor, toţi cei­lalţi diţiamovişti forţează nota la antrenament. Secvenţă de ro pre­gătirile de vineri ale elevilor lui Nicuşor. Foto : B. VASILE Pavel Nedelcea debutează la „pană" In cadrul turneului pe cate­gorii de greutate, care va continua, începînd de luni, la Brăila, finalistul campionate­lor naţionale de la categoria cocoşi, re­şiţeanul Pavel Ne­delcea, îşi va face debutul la categoria pană. Cîntarul oficial şi tragerea la sorti vor avea loc luni dimineața, în­cepând de la ora 8, prima gală fiind programata la ora 18. Un stadion moare la Brăila! (pag. a 2-a) TOAMNA, SEZONUL BASCHETULUI DINAMO BUCUREŞTI - UNIVERSITATEA CLUJ 85-65 (39-31) Restanţă din prima etapă a campionatului de baschet, partida dintre Dinamo şi Universitatea Cluj, desfăşu­rată aseară în sala din şo­seaua Ştefan cel Mare, a avut aspectul unui meci de antrenament, în care parte­nerele se cunosc perfect şi, ca atare, surprizele erau ca şi excluse. Ambele formaţii s-au prezentat cu loturi in­complete : Dinamo, fără No­vac (fractură la mina stingă şi entorsă la genunchi), Cer­nea (entorsă), Chivulescu (sciatică), iar Universitatea fără Illihring şi Vizi (acci­dentaţi). In aceste condiţii, întrecerea a fost, în general, echilibrată şi de un nivel tehnic şi spectacular satisfă­cător. Dinamoviştii au obţi­nut o victorie scontată cu 85—65 (39—31). Antrenorul Dan Niculescu a folosit tot lotul avut la dispoziţie, iar Albu şi Diaconescu au jucat doar o repriză. Dintre bas­­chetbaliştii care au evoluat, o formă bună au manifestat Giurgiu (care a jucat un meci întreg după aproape 3 ani), Săuca şi Hancu de la Dinamo, respectiv Demian (cu acţiuni excelente în a­­tac), Kun şi Bogdan de la Universitatea. Arbitrii Petre Marin şi Mircea Rizea au a­­vut o misiune uşoară, de care s-au achitat foarte bine. Azi, derby-ul feminin Rapid - Politehnica La numai o­ săptămînă după disputarea meciului Rapid — I.E.F.S., de mare importanţă pentru stabili­rea ierarhiei finale a celor mai bune echipe feminine de baschet din România, iată că are loc o nouă partidă decisivă. Mai pre­cis, este vorba de tradiţio­nalul derby in care se in­­tîlnesc actuala campioană a ţării, Rapid, şi fosta de­ţinătoare a titlului, Poli­tehnica Bucureşti. Avind în componenţă multe din membrele lotului republi­can, amîndouă fiind în­dreptăţite pretendente la titlu, aceste formaţii pro­mit şi de astă-dată o în­trecere care să satisfacă şi cele mai exigente gusturi. P. Iv. Duel aerian, sub panoul clujenilor, între Demian şi Săuca. Foto: V. BAGEAC Congresul Comitetului european de atletism @ Romar gazda ediţiei a XI-a a C. E. din 1974 . Din 1970 se vor organiza oficial cam­pionatele europene de said Congresul Comitetului euro­pean de atletism ale cărui lu­crări au început ieri în Capi­tală a avut o ordine de zi destul de bogată care a nece­sitat­­ două şedinţe de mai multe ore. Iată cîteva din ho­­tăririle luate cu acest prilej : • Grupa preliminară masculină din cadrul Cupei Europei — 1970, programată la 20—21 iu­nie (Portugalia, Austria, Bul­garia, Luxemburg, Iugoslavia) se va desfăşura la Viena şi nu la Lisabona • La Viena, la 14—15 martie va avea loc pri­ma ediţie oficială a campiona­telor europene de atletism în sală. Următoarea ediţie, Sofia — 1971 • C. E. din 1971 de la Heleink­, vor­­a­v­­ea joc între 16 şi 15 august • Ediţia a XI-a a C. E. a fost încredinţată spre organizare capitalei Italiei • Au fost omologate mai mul­te recorduri europene a căror listă o vom publica intr-un număr viitor. Lucrările Congresului, conti­nuă astăzi. „Mai înainte chiar de a se încheia lucrările acestui Con­gres, ne-a declarat dl. A­­driaan Paulen, preşedintele Comitetului european din ca­drul I.A.A.F., părerea mea este formată. Organizarea a­­sigurată de Federaţia română de atletism este de-a dreptul excepţională. Dacă vreţi un singur amănunt, cit se poate de edificator : pentru prima oară la o astfel de reuniune s-a folosit o instalaţie de tra­ducere simultană in mai mul­te limbi, fapt care a uşurat enorm desfăşurarea lucrărilor. Am spus celorlalţi delegaţi : majoritatea venim din ţări in care iarna a început să bată la uşă. In capitala României mai găsim soare. Hai să facem un efort, să terminăm mai ra­pid lucrurile noastre nenim a putea vedea şi cunoaşte acest frumos oraş strălucind în ra­zele soarelui. Sunt a doua oară in România şi vă mărturisesc că mă simt aici foarte, foarte bine. E păcat să nu profităm de aceste cîteva zile pentru a cunoaşte Bucureştiul, oa­menii săi minunaţi, extrem de primitori şi de prietenoşi.” ★ Tov. Ion Cosma, primvice­­preşedinte al Comitetului exe­cutiv al Consiliului popular al municipiului Bucureşti, a pri­mit ieri la amiază pe participanţii la Con­gresul Comitetului european de atletism. Au fost de faţă tov. Mihail Florescu, pre­şedintele F.R.A., pre­cum şi membri ai Consiliului popular al municipiului Bucu­reşti şi al Federaţiei române de atletism. Seara, tov. Anghel Alexe, preşedintele C.N.E.F.S. şi al Co­mitetului Olimpic Român, a oferit un dineu în onoarea membrilor Comitetu­lui european din ca­drul I.A.A.F. UNII ABSOLVENŢI I.E.F.S. CAD LA EXAMENUL PREZENTĂRII LA POSTURI... — Ce facultate ai terminat, Gal Nistor 7 — Institutul pentru educa­ţie fizică ţi sport, promoţia 1966.. . — Ce facultate ai terminat, Mihai Chiciu 7 — Institutul pentru educa­ţie fizică ţi sport, promoţia 1966.. . — Şi ce-aţi făcut de atunci 7 Unde lucraţi 7 La ce şcoală, la ce institut, la ce club 7 Cei doi interlocutori şi-au prăvălit privirile — până atunci cuminţi, senine — spre duşu­mea. Adevărul, tristul adevăr, e că nu aveau ce să răspun­dă... Şi dacă ar fi acceptat s-o facă, cuvintele lor ar fi părut stranii, vecine cu incre­dibilul... Unul ar fi spus labo­rant, iar celălalt hidrogeolog... Reportajul de faţă — în­­tr-un fel promis cititorilor noştri dintr-un număr mai vechi al ziarului — s-a născut într-o seară, în „stalul" sălii Floreasca. Pe parchetul de cu­loarea clorofilei evoluau bas­­chetbaliștii de la I.C.H.F. și, deodată, pe cînd unul dintre jucătorii In albastru s-a ridi­cat spre panou, undeva, în dreapta mea a izbucnit o voce. Scurtă, ca o flacără : — Nu te lăsa, profesore ! Instinctiv, m-am Întrebat • Durerosul drum de la catedră la... foraje # Oare baschetul compensează totul? • ,,Ştiu eu, poate vom pleca..." # Elevii vă aşteaptă încă, tovarăşi profesori, dar şi răbdarea lor are, probabil, o limită­ ce­ ar putea căuta un profesor într-o echipă a unei între­prinderi de Construcţii Hidro­tehnice şi Foraj... Apropierea celor doi termeni mi s-a părut — şi încă mi se mai pare — nefirească, stranie. M-ar fi întrebat atunci — şi întrebarea continuă să mă ur­mărească și acum, ca o obse­sie — cum este posibil ca, in cadrul unei economii planifi­cate, cum este cea a României noastre, un om destinat spor­tului, un om care a consumat energii şi materie pentru a se pregăti Intr-un anumit dome­niu — şi care, neîndoios, urma să acopere un loc bine stabilit intr-un angrenaj social — să se ocupe de altceva, fără nici o tangenţă cu sectorul In care şi pentru care a fost educat Ovidiu IOANIŢOAIA (Qotntriwrt d­a pag. c t-a) SPIRITUL DE ECHIPĂ cum cîţiva ani, trebuind sa scrim un reportaj cu eroii pri­mului meci România — An­glia şi neştiind unde sa-l gă­­sim pe Pavlovici, cunoscutul portar al Ripensiei, am fost îndrum­aţi spre coechipierii sai de alunei, azi sexagenarii timişoreni De­­heleanu şi Bindea. „Au rămas, in ciuda deceniilor care şi-au cernut cenuşa ui­tării, aceiaşi buni prieteni" — mi s-a spus, cu convingerea că-l vom găsi pe unul, prin celalalt. Am­­ apelat la acest exemplu pentru a sublinia, în special, perenitatea sen­timentului de prietenie, a spiritului de scnipă, condiţie sine qua non pentru a echipa. Şi cum fotbalul, care în po­fida rolului solistic al vedetei, rămîne, prin excelenţă, un joc colectiv, are ne­voie de acest liant moral. Am regăsit acest nobil sentiment, că­lit la incandescenţa răspunderii, prin­tre echipierii naţionalei noastre, cea mai tînâră, din istoria ultimelor dece­nii, reprezentativă, de fapt, a unei generaţii. Este generaţia lui lucescu, Radu Nunweiller, Dembrovschi, Delea­­nu, Sătmăreanu, Dobrin, Dinu şi Du­­mitrache, chiar dacă ultimii trei, abia depăşind vîrsta celor 20 de primăveri, sînt cu un an-doi mai tineri. Şi ştiam mai de mult că Lucescu este prieten cu Radu Nunweiller, cu Dinu si Dumitra­­che, coechipierii săi de club. Si mai ştiam, de pildă, că Sătmăreanu este prieten foarte bun cu Boc, in ciuda faptului că adeseori se aflau în teren faţă în faţă. L-am văzut chiar cu la­crimi în ochi, in orele de cumpănă ale lui Boc. lată, deci, că „secretul" omogenităţii sufleteşti, al tonusului moral cu care tricolorii noştri au ştiut să treacă neaş­teptat pentru mulţi, peste obstacolele unui dificil sezon internaţional, era la rîndul său un „secret", prietenia din­colo de stadion, spiritul de echipă. Prietenia, spiritul de echipă, coeziunea morală, pot armoniza talentele cele mai diverse şi capricioase, tempera­mente diferite, veleităţi aparent con­tradictorii. Cine a avut privilegiul de a fi fost martorul ultimului minut al în­călzirii echipei noastre înaintea par­tidei decisive cu Portugalia, i-a putut vedea pe cei 11 băieţi strînşi în jurul căpitanului de echipă, la fel ca îna­intea meciului de la Londra, de la Atena, de la Lausanne. Nimeni însă n-a aflat, concret, ce s-a spus şi ce nu... Dar s-a putut vedea apoi, în te­ren, manifestarea concretă a spiritului de echipă, cînd fiecare dintre cei 11 jucători şi-a autoreglat capacitatea de luptă în funcţie de randamentul co­echipierilor, cînd toţi pentru unul şi unul pentru toţi au luptat pentru cu ro­­ţile patriei. Vorbim adeseori de pregătirea psi­hologică a sportivilor, care concură, alături de cea tehnico-tactică, la atin­gerea performanţei. Şi nu de puţine ori invocăm lipsa unui psiholog cu di­plomă, uitînd însă să declanşăm, în prealabil, cele mai simple, dar şi cele mai preţioase, resorturi ale colectivu­lui. Paul SIAVESCU 4 CAMPIONATUL NATIONAL DE HOCHEI CLASAMENTUL SE LIMPEZESC APELE, după 3 etapa 1. STEAUA 2. DINAMO 3. AGRONOMIA 4. AVINTUL 5. I.P.G.G. 6. TIRNAVA In pagina a 2-a, comentariul „REPETITIA" ARBITRILOR PROGRAMUL DE AZI Tîrnava — Steaua I.P.G.G. — Avintul Dinamo — Agronomia BRAȘOV, 31 (prin telefon). — După trei etape, In care s-au pri­vit reciproc, pline de curiozitate, in care s-au suspectat, spre a desluşi găurile din platoşa tehnică sau tactică a adversarilor, după primele schimburi de focuri, transformate pe alocuri In ambu­scade, echipele de hochei şi-au cîştigat dreptul unei zile de odih­nă. Deşi s-ar putea să fie prea de­vreme, avem totuşi senzaţia că apele încep să se limpezească, că valorile sigure ale hocheiului în­cep să se aşeze în straturi, prefi­­gurînd clasamentul final. STEAUA s-a impus încă din start, jucînd deschis, constructiv, cu faze de o logică simplă şi e­­ficace, colective şi personale, de­rutante, perpendiculare pe poar­tă, clare ca geometria însăşi. Steaua pare că şi-a găsit caden­ţa, echilibrul şi încrederea în sine, sentimente care o fac să abordeze fiecare meci cu convin­gere şi decizie. Uneori, chiar, printre arabescurile desenate de patrie se pare că desluşim arhi­tectura solidă şi în acelaşi timp rafinată a victoriei sale finale în campionat, în mod cert Steaua poate să dea mai mult decit ne-a arătat in partidele jucate şi de aceea, ca şi alţi simpli spectatori, ne-a venit să spunem : „Daţi-i Stelei un adversar pe măsură !*‘ DINAMO, după o recentă „pri­ză de singe“ prin care a pierdut şase jucători ce evoluează în e­­chipe adverse, se străduieşte să rămână la altitudinea valorică cu­noscută care o recomanda a pri­ori ca principala adversară a Ste­lei şi candidată la titlu. Dar, fără două sau trei linii de schimb de o valoare egală sau apropiată, care să-i permită atacuri in trom­bă, izvorite din încredere şi or­­goliu, Dinamo joacă economic, tactic, viclean, parind prin aglo­merare potecile spre poarta lui Dumitraş şi din încîlceala în care îi leagă pe înaintaşii adverşi ţîş­­neşte în contraatacuri periculoase, perforante, cu care punctează plasa. AVINTUL Miercurea duc, plm­păind pulsul campionatului şi su­­praveghindu-şi eternii rivali, Stea­ua şi Dinamo, simte că se apro­pie — dacă n-a venit cumva, ora satisfacţiilor, pe care în mod lău­dabil le cultivă echipa, antrenorii şi toţi cetăţenii din Miercurea Ciuc. Dacă ieri în meciul său cheie n-a putut trece de Dinamo, aceasta s-a datorat în primul rind­ precipitării, nerăbdării cu care dorea echipa să încheie conturile. Fără îndoială, Avintul a avut joi, o „inimă“ prea mare, care ar fi trebuit temperată printr-un joc variat, amplu, pe toată gheaţa, cu o urzeală de oase prin care să fi fost tociţi nervii dinamovişti­­lor. Dar n-a fost aşa. Poate, un retur... Am putea face primele aprecieri şi asupra celorlalte trei echipe. Vă rugăm,­ totuşi, să le mai obser­văm în cîteva jocuri spre a ne edifica deplin dacă prezenţa lor înseamnă doar o luptă disperată pentru existenţă sau — dimpotrivă — ele au intr-adevăr de spus un cuvint tare, răspicat, în acest campionat. Mihai BIRA 3 3 0 0 23— 8 6 3 3­0­0 15— 5­6 3 111 IS—14 3 3102 13—15 2 3­0­1­2­7—19 1 3­0­0 3­1—18 0 ★ BOLIZII PE PATRU ROŢI NU AU ODIHNĂ... Charlie Glotzbach e plin de noroc... A derapat, s-a ciocnit de instalaţiile de pro­tejare a tribunelor şi maşina a luat foc, dar pi­lotul a izbutit să stingă focul şi să scape nevătămat. Ce e drept, n-a mai reuşit şi să termine cursa de „stock“... Sezonul automobilistic din S.U.A. Continuă Cu noi întreceri „de specialitate" Amănunte în pa­­gina a 4-a _ , PANORAMIC . ECHIPELE DE VOLEI DINAMO BUCUREŞTI AU PLECAT LA PRAGA Ieri au părăsit Capitala, cu destinaţia Praga, echipele de volei (masculină şi femi­nină) ale clubului Dinamo Bucureşti, care vor parti­cipa, între 3 şi 10 noiem­brie, la o tradiţională con­fruntare voleibalistica : Di­namoviada. balcaniada de juniori la atletism in 1970 Delegaţii ţărilor balcanice la Congresul de calendar al Comitetului european de atletism, s-au întrunit ieri după-amiază sub preşedinţia prof. V. Firea — secretarul permanent al Jocurilor Balcanice, şi au stabilit că priori ediţie a mitingului balcanic de atletism pentru juniori şi junioare se v desfăşura anul viitor le Atena in zilele de 25 si 26 iulie.

Next