Sportul, februarie 1980 (Anul 36, nr. 9387-9411)

1980-02-01 / nr. 9387

EDIŢIA DE IARNĂ A „DACIADEI" (Urmare din pap !) Aceste idei au fost explicate şi argumentate clar încă o dată la mijlocul lui ianuarie cînd, la consfătuirea cu cei 160 de Instructori din judeţ, s-a fă­cut analiza activităţii din anul trecut şi s-au expus obiecti­vele anului 1960. Cei mai mulţi au înţeles. Dar cei care AU ÎNŢELES PRIMII rostul miş­cării la orice vîrstă au fost N. Cosma şi N. Boeru (Mînăs­­tirea Caşin), D. Cotescu (Cer­dac), C. Roman (Dărmăneşti) N. Burciu, V. lonescu şi A Bărn­ă (Bacău), C. Neneei (Moineşti), P. Doruc (Pîrgă­­neşti), Z. Pintescu (Buhuşi), C. Nichita şi V. Văcâraşu (Comă­­neşti), cei mai mulţi dintre ei fiind profesori la şcolile din localităţile respective. „Veniţi la noi şi vă veţi convinge cum stau lucrurile acum, cînd e vremea patinelor, schiurilor, săniuţelor" — ar putea spune oricare dintre ei. Şi, dind curs Invitaţiei, oricine se poate con­vinge cu adevărat de zarva de pe cele 50 de patinoare natu­rale existente pe Valea Caşi­­nului (pentru a da cel mai semnificativ exemplu), cea care a şi cîştigat două locuri întîi acolo, pe muntele Tabla, la faza judeţeană. Ultima gală a lotului olimpic de box EXPLICAŢIILE UNOR SURPRIZE Numărul mare de meciuri pro­gramate la cea de-a doua reu­niune de selecţie a pugiliştilor fruntaşi, disputată miercuri sea­ra, to Sala sporturilor din Con­stanţa, a impus terminarea galei tîrziu, aproape de închiderea e­­diţiei, astfel că n-am putut oferi cititorilor amănunte interesante de la unele partide. O facem la cele ce urmează. Menţionam în numărul nostru de joi, în cîteva cuvinte, faptul că ploieşteanul Leontin Sandu a realizat o nouă surpriză, de data aceasta depăşindu-l la puncte pe campionul categoriei dinamovis­­tul Dragomir file. Pentru cei care au urmărit întîlnirea, sur­priza a fost progresul evident realizat în ultima vreme de L. Sandu. Fără să se mai lase pă­călit de eschivele şi deplasările derutante ale dinamovistului, plo­­ieşteanul a atacat prudent, pre­­gătindu-şi bine toate acţiunile o­­fensive Făcînd dovada că şi-a însuşit bine tehnica luptei de a­­proape (el practica un stil bazat mai mult pe lupta de la distan­ţă), Leontin Sandu a măcinat forţele adversarului cu lovituri de jos, în disputa corp la corp Beneficiind şi de mai multe re­surse fizice. L. Sandu l-a depă­şit clar pe campion. In lipsa lui Ion Buduşan (ab­sent nemotivat de la pregătirile lotului), dinamovistul Constantin Ghindăoanu a cîştigat ambele partide de selecţie la .,semimij­­locie“. De data aceasta, el l-a întrecut la puncte, datorită unui plus de tehnicitate, pe timişo­reanul Mihai Ciubotaru, care a făcut un meci foarte bun la Constanţa. Mult schimbat în bine faţă de ultima sa evoluţie, cea de la Ga­laţi, cind a cedat prin k.o. in faţa lui Marinică Ouatu, pierzînd posibilitatea de a participa la C­M. de juniori. Vasile Gligaru (Steaua) și-a luat de data aceasta revanșa, învingîndu-1 categoric pe băcăuan. El a boxat mai cu prudentă, s-a apărat atent, con­tra­at­acind în momentele cele mai potrivite. In cealaltă partidă a categoriei mijlocie mică s-a dic­tat una dintre putinele decizii eronate, dinamovistul Gheorghe Simion fiind declarat învingător în dauna lui Marcel Strba. Cra­­ioveanul a atacat mai mult, şi-a pistonat în permanenţă adversa­rul cu directe de stînga, şi un­­doi­uri, el fiind după părerea noastră adevăratul învingător. Intr-un real progres (fizic şi tehnic) s-a prezentat şi Valentin Silaghi (Dinamo), în meciul cu tîrgovişteanul Vasile Bizău (un băiat voinic şi curajos, dar lipsit de suficiente cunoştinţe tehnice), ca şi în cel cu Gh. Butnaru (Steaua). Silaghi s-a deplasat frumos, a lovit rapid şi precis, dovedind o bună formă sportivă. Semigreul Georgică Donici, tî­­năr dotat cu o excepţională pu­tere de luptă, a început să facă progresul tehnic de care avea nevoie pentru a se putea impune, în meciul cu muscel­ea­nul Du­­ru Văleanu, boxer foarte puter­nic. Don­ici a boxat mult mai bine decît în alte partide anteri­oare, făcînd apel şi la armele tehnicii. Cu o surpriză s-a încheiat me­ciul greilor Ion Cernat (Steaua) şi Viorel Vasile (Rapid), ambii componenţi ai lotului. După două minute de luptă echilibra­tă, în care campionul se arăta puţin superior, rapidis­tul i-a pla­sat acestuia o puternică lovitura în zona ficatului, punîndu-1 în imposibilitatea de a mai relua lupta. Este adevărat că V. Vasile se află într-un real progres, care ar putea explica succesul său, dar acest accident trebuie să-i dea de gîndit și lui I. Cernat, în timpul pregătirii viitoare. Mihai TRANCA PERFORMANTE, PERFORMERI... (Urmare din paa I) „cîntecul lebedei“. Medalia de argint la C 2 — 1 000 m va fi însă singura cu care se întorc canoiștii noștri de la Montreal... Declinul lui Danilov îl fa­ce pe Gicu să se gîndească la alt partener. Nu trebuie să caute prea departe, 11 gă­sește ...chiar in familie. Fra­tele mai mic, Torna, adus de doi ani la Steaua, în grupa antrenorului Nicolae Nava,­şart, începea să devină şi el un nume în Ierarhia In­ternă. Torna, mai mic cu cinci ani, dar mai înalt cu patru centimetri şi mai voi­nic, cîştigase in toamna de după Olimpiadă ambele pro­be de simplu (500 şi 1 000 m) la „criteriul speranţelor“ de la Zigoneni, întrecîndu-l, printre alţii, şi pe Lipat Va­­rabiev. De fapt, prîslea vi­sase să ajungă caiacist, pre­cum unchiul Nicolae Arti­­mov (campion european in 1969 la caiac dublu 500 m cu Andrei Conţolenco). In vara lui 1970, cînd Dunărea revărsată inundase uliţele Caraormanului, Tom­a „navi­ga“ — însoţit de chicotele sătenilor — într-un caiac de tablă, pe care îl construise singur, şi care nu prea se­măna cu ce văzuse el la te­levizor. Abia în 1975, după alţi cinci ani, Toma va ţine în mină o pagae şi va ur­ca, la îndemnul fratelui mai mare, într-o canoe adevă­rată. Aşadar, în vara lui 1977, cu numai cîteva săptămini Înaintea campionatelor mon­diale de la Pancearevo, cei doi fraţi alcătuiesc un echi­paj. Ciştigă selecţia la 500 m, dar timpul e prea scurt, şi la ,,mondiale" ocupă doar locul patru. In schimb, in 1973, la Belgrad, titulari la toate cele trei probe de du­blu, ciştigă­­două medalii de argint (1000 m și fond) și una de bronz (500 m). In 1979, la Duisburg, se clasea­ză pe locul trei la C 2 — 1 000 m, plătind tribut cu­loarului nefavorabil și vin­­tului potrivnic. Singura a­­mintire frumoasă a sezonu­lui rămîne victoria clară, cu o barcă, asupra sovieticilor Iurcenko — Lobanov (cam­pionii de la Duisburg) la „Memorialul Iulia Riabcin­­skaia", pe pista olimpică de la Krîlatskoe. Și tot a­­colo, în concursul din cadrul Snartarhiadei po­poarelor din U.R.S.S., ca­noiştii noştri i-au condus pe actualii campioni ai lumii pînă la ultimii 50 m, cînd Gicu a scăpat pagaia in val, accident unic în carieră. Ce va fi în vară, la Olim­piadă ? Fraţii Simionov răspund : „Sigur, o medalie la canoe dublu 1 000 m. Iar dacă via­tul va sufla din spate, în­drăznim să spunem că va fi de aur, pentru că avem cel mai ridicat stroc". Iar Gicu adaugă : „Cu vînt din spate am cîștigat întotdeauna". • PE PATINOARUL artifi­cial Tractorul din Braşov a avut loc, zilele trecute, un reuşit carnaval pe gheaţă, la care au fost prezentate nu mai puţin de 156 de „măşti“, multe foarte Ingenioase. Au fost acordate, de către Consi­liul judeţean al sindicatelor, SO de premii. • PATRU FOŞTI FOTBALIŞTI gălăţeni — M. Olteanuu, P. Valean, D. Cemega şi T. Adam — au ab­solvit cursul de antrenori, or­ganizat de FJt.F. şi I.E.F.S. • ASOCIAŢIILE SPORTIVE băimârene Ştiinţa, Votata şi Chemarea munţilor au orga­nizat la Izvoarele o mare în­trecere de orientare pe schi­uri, la care au participat 150 de schiori din şase judeţe şi de la Kőbányád Lombik Buda­pesta. Trofeul pus In Josi a revenit sportivilor din Judeţul Maramureş, iar pe locurile 1-3 s-au situat Judeţele Sălaj şi Harghita. Printre învingă­tori, la probele Individuale, au figurat : Rodica Pop (Che­marea munţilor), neana Jel­er (Voinţa), L Popa (Chemarea munţilor) şi F. Valkonyi (Bu­dapesta). a ECHIPA FEMINI­NA DE POPICE Textila Azu­­ga, care activează In campio­natul de calificare, a cîştigat anul trecut toate Competiţiile organizate de C.J.E.F.S. Pra­hova si Consiliul Judeţean al sindicatelor , la finala pe ţară a „Cupei comerţului", echipa Textila a ocupat locul 1. An­­trenoarea formaţiei este o fostă polisportivă prahoveană, maestra sportului Maria Her­­meneanu.­­ TIRUL CU AR­CUL a început să fie practi­cat şi la şcolile generale din oraşul Sebeş. Tinerii arcaşi au şi participat la prima lor întrecere. In compania trăgă­torilor de la Minerul Zlatna. La concursul retur, de la Zlatna, ei au cîştigat probele de 15 m băieţi — S. Popescu (Şc. gen 2) şi 16 m fete — Liliana Solomon (Şc. gen. 3). Restul probelor au revenit lo­calnicilor — Marcela Stînea (15 m), Emilia Floarea şi Ho­­ria Fleşer (20 m). © IN­F­TAPA desfăşurată in munici­piul Gheorghe Gheorghiu-Dej a campionatului republican de lupte libere pentru echipe de juniori şi şcolari, a cîştigat formaţia C.S. Oneşti (5,­ urmată in clasament de Uni­rea Iaşi (46 p) şi Nicolina Iaşi (36 p). © IN CAMPIO­NATUL de calificare la şah pe echipe mixte. Ierarhia Ju­deţului Ilfov se prezintă ast­fel : L Unirea Tricolor Bucu­reşti, 2. Comerţul Buftea, S. S.N. Olteniţa. © „CUPA UNI­RII", competiţie sportivă des­făşurată la cadrul „Daciadei" a prilejuit la Drobeta Tr. Seve­rin organizarea unor frumoa­se Concursuri la mai multe ramuri sportive. In postură de ctştigători au terminat : Lavinia Popescu (Ştiinţa) şi Nicolae Simion (C.F.R.) — la şah, Mirela Lazăr (C.S.M.) şi Virgil Tecu (C.S.M.) — la te- mos de masă, Rozalia Giura (Viitorul) şi Nicolae Andrei (Viitorul) — la popice.­­ IN SALA I.M.F. din Tg. Mureş, in organizarea asociaţiilor sportive I.R.A. şi I.M.F., a în­ceput tradiţionala competiţie de minifotbal, dotată cu „Cu­pa 16 Februarie“, in cadrul căreia evoluează opt echipe împărţite in două serii. Iată şi primele rezultate : Viitorul — Lemnarul 8—C. U.J.C.C. — Metalotehnica 3—3. « PINA IN LUNA MARTIE se fac o serie de renovări şi reamena- tari la stadionul Delta din Tulcea şi, tot pină atunci, va fi gata si hangarul pentru ambarcaţiuni de la lacul Ciu­perca al Clubului sportiv şco­lar. RELATEAZĂ : C. Gruia, T. Siriopov, A. Crişan, D. Mora­ru, I. Filipescu, G. Granzu, N. Branciu, R. Mircea, I. Păuş şi P. Comşa. «CAMPIONATE » COMPETIŢII » CAMPIONATE • COMPETIŢII TURNEUL PE HOCHEI „CROSA DE ARGINT“ Astăzi, patinoarul artificial aco­perit din Galaţi găzduieşte pri­mele jocuri de hochei din ca­drul unei noi ediţii a turneului „Crosa de argint“, tradiţionala întrecere organizată de forul nos­tru de specialitate. La actuala ediţie iau parte echipele S. C. Miercurea Ciuc, Dinamo Bucu­reşti, Unirea Sf. Gheorghe şi Dunărea Galaţi. în prima zi a întrecerii au loc jocurile : S. C Miercurea Ciuc — Dinamo şi Unirea Sf. Gheorghe — Dunărea Galaţi. Aflat în plină perioadă de pre­gătire pentru apropiata ediţie a campionatului european de ju­niori, lotul reprezentativ va sus­ţine, la începutul lunii februarie, cîteva partide internaţionale de verificare. Astfel, în zilele de 4 şi 5 februarie, pe patinoarul „23 August“ din Capitală, echipa noastră de juniori va întîlni echi­pa similară a Ungariei, iar între 7 şi 12 februarie, la Galaţi, va evolua în compania formaţiei Cehoslovaciei. Mîine şi duminică are loc, pe inelul de gheaţă naturală de la Miercurea Ciuc, finala campiona­tului naţional de patinaj la pro­bele de sprint, pentru seniori şi senioare. La start vor fi puţini concurenţi, deoare­ce actualul re­gulament nu permite participarea juniorilor. Vor lipsi, fireşte, şi POIANA BRAŞOV, 31 (prin te­lefon) joi s-au încheiat, în Poia­na Mică a Braşovului, întrecerile de schi fond dotate cu „Cupa Steagul roşu“. Probele indivi­duale ale senioarelor şi seniorilor au contat şi în „Cupa României“. Cursele au fost dinamice, iar ză­pada moale a pus destule pro­bleme la ceruirea schiurilor. De remarcat evoluţia bună a unor junioare care au participat în proba senioarelor, reuşind să depăşească multe dintre schioa­­rele consacrate. REZULTATE TEHNICE, seniori, 15 km : 1. Ion Moise (AS­A) 53:40, 2. Gheorghe Găvenea (Dinamo) 54:39, 3. An­(Urmare din pag. Is­tăzi), a fost „bărată" cu pi­cioarele de către arbitri şi mi­litari, aşa cum se proceda cu decenii în urmă ! întrecerea propriu-zisă n-a fost foarte interesantă pentru că n-a existat nici un semn de întrebare asupra învingăto­rului. Chiar din prima manşă, Ion Cavaşi a confirmat încă o dată forma bună în acest se­zon, instalîndu-se în fruntea clasamentului intermediar cu două secunde avans faţă de ur­mătorul clasat, ceea ce într-o cursă de slalom special în­seamnă o diferenţă aproape de nerefăcut. Cum în manşa a doua Cavaşi a interpus între el şi colegii de Întrecere Încă o secundă, sportivul dinamo­­vist a cîştigat fără istorie o întrecere aproape la discreţia lui El reuşeşte astfel să câş­­tige, cu o excepţie, toate cursele actualului sezon. Ocu­pantul locului 2 a fost din nou Alexandru Manta, ca la slalom uriaş. Vili Podaru (lo­cul 3) a reuşit să salte sub­stanţial un clasament faţă de evoluţia neconcludentă din ziua precedentă. In fine, sovieticul cei trei candidaţi olimpici. In programul întrecerilor figurează două probe de viteză : 500 şi 100 m, fiecare în două manşe. Reamintim numele­ actualilor campioni la viteză (sprint) — Ag­nes Rusz şi Mircea Vrînceanu — ambii de la I.E.F.S. Bucureşti. drei Perciog (Dinamo) 51:58. 4. Gheorghe Strop (ASA) 55:47, 5. Gheorghe Pelin (Dinamo) 55:58, 6. Eleonor Cercel (ASA) 56:04 ; senioare, 5 km : 1. Elena Tişcă (Tractorul) 20:41, 2. Elena Coposu (Dinamo) 21:09, 3. Elena Urs (Tractorul) 21:24, 4. Emilia Raus (L.P.) 21:29, 5. Camelia Corfariu (Sibiu) 21:41, 6. Li­via Arsu (Trac­torul) 21:58 ; juniori, 3X10 km : 1. Liceul Predeal 1h 59:58, 2. C.S.Şc. Sibiu 2h 04:25, 3. C.S.Şc. Gheor­gheni 7h 06:11 ; junioare, 3X3 km: 1. Dinamo 56:43, 2. C.S.Sc. Topliţa I 57:07, 3. C.S.Şc. Brașovia I 59:22. (Carol GRUIA — coresp.). Andrei Baliabin n-a mai ratat ca în întrecerea de la uriaş şi­ foarte decis şi curajos pe tot traseul s-a clasat al patrulea la numai două sutimi de Po­daru. Să consemnăm cifra mare de neprezentaţi, abandonaţi şi descalificaţi — 12 din 31 de concurenţi — aspect îngrijoră­tor la adresa nivelului de pre­gătire fizică şi tehnică a schio­rilor noştri seniori. Juniorul sovietic Tahir Na­­sibulin n-a avut nici el pro­bleme în ocuparea locului I la categoria sa. Cu execuţii tehnice curate, atacînd din timp jaloanele, mai ales în partea a doua a traseului, foarte strînsă, el a demonstrat calităţi de apreciat la slalom, deşi an­trenorii săi nu l-au prezentat ca un foarte bun... coborîtor. Daniela Uncrop n-a mai ra­tat victoria la senioare, în timp ce invingătoarea „uriaşului" Li­rica Stroe a abandonat în pri­ma manşă. REZULTATE TEH­NICE, seniori : 1. Ion Cavasi (Dinamo) 1:44,15, 2. Alexandru Manta (A.S.A.) 1:47,41, 3. Vili Podaru (Dinamo) 1:47,54, 4. An­drei Baliabin (U.R.S.S.) 1:47,56, 5. Alin Năstase (C.S.U. Pitești) 1:47,82, 6. Csaba Portik (Di­namo) 1:48,16; senioare: 1. Daniela Uncrop (Dinamo) 1:42,92, 2. Csilla Petres (M. Ciuc) 1:45,40, 3. Nela Simion (C.S.U. Brasov) 1:45,89, 4. Ma­na Balazs (M. Ciuc) 1:48,42, 5. Mariana Axinte (L. P.) 1:48,53, 6. Carmen Gasma (M. Ciuc) 1:50,07 ; juniori: 1. Ta­hir Nasibulin (U.R.S.S.) 1:53,04, 2. Cristinel Bucur (Sinaia) 1:58,67, 3. Dan Iliescu (Dina­mo) 1:58,95. CAMPIONATUL NATIONAL DE PATINAJ VITEZA PENTRU SPRINTERI ,CUPA STEAGUL ROSU" LA SCHI FOND ,CUPA DINAMO" LA SCHI ALPIN .CUPA F.R.P." INAUGUREAZĂ ANUL COMPETIŢIONAL LA POPICE Mîine. La Ploieşti, începe noul an competiţional la popice, odată cu prima cupă a „Cupei Federa­ţiei române de popice“, aflată la a Vl-a ediţie. Ca şi cu prilejul ediţiilor precedente ale competi­ţiei, la ,,Cupa F.R.P.“ participă 20 de jucătoare şi tot atîţia jucă­tori din echipele divizionare, in­clusiv componenţii loturilor na­ţionale. Primele trei etape ale în­trecerilor (cele din 2 şi 16 februa­rie şi 23 martie) vor constitui şi un test pentru definitivarea echi­pelor naţionale pentru campiona­tele mondiale din luna mai, găz­duite de ţara noastră. Printre participanţii, la ediţia ’80 a „Cupei F.R.P.“ se află : Ana Petrescu, Margareta Cătineanu, Elena An­dre­es­cu, Elena Pană, Elisabeta Albert — cîştigătoarea ediţiei tre­cute. Silv­a Raiciu, Mariana Con­stantin, Vasilica Pintea, silvia Berinde, Iosif Tismanar — cîşti­­gătorul cupei în 1979, Gheorghe Silvestru, Ilie Hosu, Gheorghe Dumitrescu Alexandru Naszódi şi Iiie Băian. Etapa inaugurală RQ desfăşoară la arena Voinţa din Ploieşti. ,CUPA FEDERAŢIEI" LA B03 ŞI SANIE (Urmare din pap. I­­ tului olimpic — Ion Apostol şi Cristinel Ciorea — au realizat în prima manşă cel mai bun timp al zilei — 1:03,20 — dar accidentarea lui Ciorea (din fe­ricire, fără urmări de durată) la ieşirea din virajul Carai­­man (8) a descompletat echipa­jul pentru manşa secundă. In aceste condiţii, victoria a re­venit cuplului Gheorghe Durai­­trescu — Dumitru Ardeleanu, detaşat — ca timpi — in am­bele manşe faţă de următorii clasaţi. CLASAMENTE : bob — 4 : 1. Lot olimpic II (Iancu — Francu — Duminicel — Obreja) 4:19,17; 2. Lot olimpic I (Panaitescu — Cristudor — Androne — Li­­xandru) 4:19,52 ; 3. A. S­ Po­iana Cimpina (Chiţu — Apos­tol — Toma — Bocşa) 4:22,07 ; 4. Teleferic Braşov 4:24,96 ; 5. Voinţa Sinaia 4:25,64 ; 6. C.S.O. Sinaia 4:26,48 ; sanie dublu : 1. A.S.A. Braşov (Dumitrescu — Ardeleanu) 2:12,20 ; 2. Carpaţi Sinaia (Neneiu — Radu) 2:13,85; 3. Tractorul Braşov (Florea — Covaci) 2:15,68 ; 4. C.S.Şc. Pe­troşani 2:16,86 ; 5. C.S.Sc. Si­naia 2:17,44; 6. Tractorul Bra­şov 2:17,48. FLORET­IST­ELE AU PĂŞIT CU DREPTULI SABRERII CU STINCUL... (Urmare din pap. I) care le-au întîlnit floretistele noastre în sala Floreasca din Capitală fiind inferioară celei pe care au avut-o candidaţii la podiumul sabrerilor de la Mos­cova. Cînd vezi însă că pe lo­cul 3 s-a clasat in concursul sabrerilor echipa R.D.G., care acum doi-trei ani nu se putea compara cu cvartetul român, te încearcă, totuşi, un sentiment de nesiguranţă. La Bucureşti, floretistele din prima garnitură şi-au verificat cel mai bine stadiul de pregătire în com­pania... echipei secunde a ţării noastre, Cuba şi Anglia (singu­rele care au deplasat la această ediţie a „internaţionalelor" for­maţii reprezentative) aflîndu-se evident, la această oră, sub ni­velul lotului olimpic român. Vorbim în acest caz de lot, căci toate cele opt floretiste care-l compun : Marcela Mol­dovan, Viorica Țurcan, Suzana Ardeleanu, Magda Chezan, E­­caterina Stahl (care au alcă­tuit prima echipă), Adriana Dragomir, Aurora Dan, Ga­briela Betuker (care au făcut parte din cea secundă) au a­­juns pină în ultimele faze ale probei individuale, iar finala pe echipe s-a disputat tot in­tre ele. Si trebuie să spunem că n-a fost de fel o „agapă" in familie, ci o luptă fără me­najamente. In care fiecare a vrut să demonstreze cît a mun­cit și ce poate. Concursul a fost, deci, în pofida unei necon­­vingătoare participări de peste hotare, un prilej deosebit de util de verificare după o pe­rioadă de aproape două luni fără competiţii. Am văzut in sala Floreasca primele roade ale pregătirii unui tot lărgit şi tot mai apropiat valoric, in care spiritul de competitivitate este un motor, incertitudinea titularizării un prilej de neli­nişte pozitivă, iar asaltul ti­nereţii un cadru înviorător (un „amănunt" grăitor : echipa de junioare a României — Guz­­ganu, Hochdorfer, Chelaru, Beca, Popa, media de vîrstă 14 ani — a învins Anglia, una din primele 3 echipe la ultimul C.M.). Din această cauză şi starea de spirit este propice cultivării unui stil de luptă o­­fensiv. Un început pozitiv, deci, cu Viorica Ţurcan con­stantă valoric, cu Marcela Mol­dovan foarte bună la indivi­dual, dar apatică la echipe, lăsînd greul pe spinarea co­echipierelor (la o altă mare competiţie aşa ceva „se plă­teşte" greu), cu Ecaterina Stahl care a ajuns la conclu­zia că trebuie să-şi Îmbunătă­ţească forţa trenului inferior. Dar şi cu „alintul" Gabrielei Betuker care crede că la 17 ani îşi poate permite să se tocmească cu antrenorul. Tînăra floretistă din Satu Mare tre­buie să Înţeleagă acum, clnd se află la primii paşi in per­formanţă, că talentul nu poate Înlocui un certificat de bună purtare. Or, ea ştie bine, ca şcolăriţă, că dacă n-ai notă de trecere la purtare... CE N-A ÎNŢELES MIHAI GHINDA... O iniţiativă lăudabilă, orga­nizarea „Festivalului şahului vîlcean“, anul acesta, la a doua ediţie, de factură inter­naţională (la start , trei mari maeştri internaţionali şi alţi aproape 20 de maeştri inter­naţionali) a fost umbrită. In finalul ei, de un gest greu de înţeles şi mai ales de expli­cat... Premiat pentru una dintre cele mai frumoase partide re­alizate în cadrul turneului open de la Călim­ăneşti-Co­­zia, şahistul Mihai Ghindă, incontestabil unul dintre cei mai talentaţi sportivi români la această disciplină, cum a dovedit-o şi acolo, s-a în­dreptat către directoratul de concurs, a mulţumit pentru atenţia acordată, pentru ca apoi, la scurt timp după a­­ceea, să revină în sala în care avea loc festivitatea şi să adreseze injurii celor care l-au premiat­­ Sala hotelului „Oltul“ (unde a avut loc această întimplare­, plină de concurent­ şi de spectatori. Oameni ai muncii veniţi la odihnă sau la tra­tament, dar mai ales copii, pionieri şi şcolari care, în zi­lele festivalului, i-au înconju­rat pe şahişti cu interes, cu multă afecţiune, au rămas pur şi simplu uluiţi in faţa acestei „ieşiri“ penibile şi de-a drep­tul stranie. N-am înţeles, într-adevăr, atitudinea şahistului Mihai Ghindă. N-am înţeles-o nici prin prisma posturii sale de sportiv fruntaş — maestru in­ternaţional I — şi nici, mai ales, printr-o altă calitate, mai importantă, mai angajantă, a­­ceea de antrenor, de educator al tinerei generaţii, calitate pe care o deţine în cadrul clu­bului sportiv Universitatea Bucureşti. Printr-un singur gest, printr-o singura atitudi­ne, Mihai Ghindă a reuşit o dublă ...„performanţă“ : să-şi umbrească şi calitatea de sportiv şi pe aceea de antre­nor. Ambele presupun o ţinu­tă demnă, disciplinată, care a lipsit celui în cauză. Mihai Ghindă formula, în principal, o nemulţumire le­gată de valoarea premiului acordat. Or, se ştie, iniţial or­ganizatorii nu prevăzuseră fonduri pentru premierea unor partide, fie ele chiar ieşite din comun prin valoare, prin spectaculozitate. Ar fi fost, deci, firesc, ca iniţiatorilor premierii să li se mulţumeas­că (cum a făcut-o, iniţial, chiar Mihai Ghindă) şi nu să fie obligaţi să suporte insulte. Iată ce n-a înţeles Mihai Ghindă, spre dezamăgirii tu­turor celor care s-au aflat la acest puţin aşteptat şi deza­greabil „spectacol“. Tiberiu STAMA PE MICUL ECRAN SIMBATA 2 FEBRUARIE, ora 13, în cadrul emisiunii „De la A la infinit“; campio­natele europene de bob 2 per­soane şi de patimaj artistic (selecţiuni înregistrate de la St Moritz şi Göteborg) ; un film despre pregătirile lotului olimpic de gimnastică femini­nă ; ora 17.05 : handbal fe­minin, Confecţia Bucureşti — Trandbj­erg (Danemarca), transmisie directă a reprizei a I-a, de la Palatul sportu­rilor şi culturii (Comentator — Cornel Pumnea). DUMINICA 3 FEBRUARIE, ora 16,35 : „Şah“, rubrică pre­zentată de maestra Interna­ţională Elisabeta Polihroniade, ora 16,45 , Anul sportiv 1979 (partea a V-a, emisiune re­trospectivă realizată de Cris­tian Ţopescu). In cuprins : campionatele mondiale de ca­­iac-canoe, turneul de tenis de la Wimbledon, campionatele balcanice de gimnastică, ulti­mul mare premiu automobi­listic, „Trofeul Carpaţi“ la handbal feminin. „Cupa Mon­dială“ la atletism , ora 19.30 (programul II) , „Telerama sport“ (emisiune de Dumitru Tănăsescu). LUNI 4 FEBRUARIE, ora 15 (programul II), MARŢI 5 FEBRUARIE, ora 16 şi MIERCURI 6 FEBRUARIE, ora 15 (programul I) , tenis. Iugoslavia — România, în „Cupa Davis“ (transmisie di­rectă de la Zagreb ; comen­tator Sorin Satmari). ȘTIRI DIN RUGBY • Prima etapă a returului Di­vizar A a rugby va avea loc la 2 martie. In eșalonul secund, cele dintii partide se vor disputa la 11 martie iar întrecerea juniori­lor se reia la 16 aprilie. o Divizionara A Vulcan Bucu­rești va aborda noul sezon sub conducerea unui singur antrenor, Gheorghe Bârbâlău, celălalt teh­nician de pînă acum al metalur­­giştilor bucureşteni, Alexandru Caraabel, urmînd a trece la cen­trul de juniori şi copil al clu­bului Olimpia, unde mai există o noutate , mai tînărul tehnician Emanail Ene. ‘­LOTO PRONOSPORT ÎNFORMEAZĂ © PENTRU AMATORII DE PRO­NOSTICURI. Concursul Prono­sport de duminică 3 februarie constituie un nou şi­ bun prilej de frumoase satisfacţii pentru a­­matorii de pronosticuri sportive. In sprijinul participanţilor la a­­cest concurs, redăm pronosticu­rile făcute de Mircea M. Ionescu, redactor de specialitate la ziarul „Sportul“ : 1. Ascoli — Pescara 1 ; 2. Avellino — Catanzaro X ; 3. Cagliari — Adipese 1 ; 4. Flo­rentina — Torino 1, X ; 5. In­ter — Bologna 1, X ; 6. Juventus — Milan 1, X, 2 ; 7. Perugia — Lazio X ; 8. Roma -- Napoli 1, X ; 9. Atalanta — Bari­l ; io. Lecce — Palermo 2 , li. Sampdo­­ria — Lanerossi X . 12. Tern an a — Como X ; 13. Verona — Cese­­na 1, X. CISTIGURILE TRAGERII LATTO DIN 35 IANUARIE 15S0. Cat. 1 : 7 variante 25% — autotu­risme Dacia 1300 ; cat. 2 : lfl va­riante 25% a 6.076 lei ; cat. 3 : 15 variante a 7.292 lei ; cat. 4 : 28,75 a 3.800 lei cat. 5 : 178,50 a 613 lei ; cat. 6 : 293,56 a 373 lei; cat. 5 : 1.963 a 100 lei Report la cat. : 30.004 lei. Autoturis­mele Dacia 1300 au fost câştigate de următorii participanţi : LIVIU CRIŞAN din Aleşd — Bihor ; VA­­SILE MARUNTU din Oradea; GHEORGHE NISTOR din Con­stanţa ; ŞTEFAN STANESCU din Ploieşti ■ KOVÁCS ANDREI din Jimbolis ; MIHAI HOLAVENCIUC din Bucureşti ; NICOLAE ARSENE din Bucureşti. 0 TRAGEREA LOTO de astăzi, 1 februarie, se televizează în di­rect, începînd de la ora 18:25. Re­zultatele tragerii urmează a fi transmise şi la radio, In cursul serii. la reluarea activitâţii, printre divizionarele A­POlITIUCA IAŞI­ CU ROMILĂII „LIBERO" ŞI CORAŞ ÎN LINIA DE MIJLOC? In fine, după nu ştiu cîte În­ceputuri de an competiţional, a­­vem­ şi noi întregul lot în pregă­tire Pînă acum, cel puţin cinci accidentaţi Lipseau de la acest moment decisiv pentru desfăşu­rarea întregului sezon. Acum — în afara lui C­­onescu, oprit temporar de medici de la antre­nament — lucrăm cu toţi jucătorii de care dispunem“­. Cu aceste cu­vinte ne-a primit antrenorul prin­cipal al echipei Politehnica Iaşi, Leonid Antohi, tînărul tehnician care conduce — împreună cu alt ambiţios antrenor, Kurt Gross — pregătirea formaţiei moldo­vene La Sinaia. Şi, ca să nu vă încercăm prea mult răbdarea, iată acest lot : Bucu, Naşte, Iliuşca (venit de la echipa de juniori) — portari : Munteanu, Ciocîrlan, Anton, Romilă EL, Ursu, Anghelim, Enache (de la Trac­torul Braşov) Antoche (19 ani — de la Juniori) — fundaşi ; Ké­részi (19 ani — de la Juniori), Florean, Coraş, Popescu (revenit de la Constructorul Iaşi), Simio­­naş, C. lonescu — mijlocaşi ; D. lonescu, Nemţeanu, Cioacă, Cos­­tea, Dănilă, Cernescu, Sachelarie — atacanţi. Remarcaţi masivul grup care a venit de la Juniori, remarcaţi ridicatul număr de a­­părători şi atacanţi din acest lot. Observînd aceste două lucruri, aţi depistat­­chiar dv.. Înainte de a vă mai spune noi, că Politehnica Iaşi luptă pentru întinerire — ca idee generală — iar ca obiectiv imediat pentru fortificarea celor două linii (cu destule sinuozităţi în comportare) : apărarea imedia­tă şi atacul. Antrenorii — care sunt ajutaţi cu multă tragere de inimă de med­icul Emil Alex­an­dres­cu şi de masorul Mihai Tá­rtta — acordă, chiar în aceste zile de obicei dedicate factorului fi­zic, egală atenţie rezolvărilor ce­lor mai fericite în privinţa sem­nelor de Întrebare, alcătuirii efi­ciente a compartimentelor echi­pei. Apărarea, căreia i se repro­şează multe erori individuale, va putea conta pe titulari veritabili şi utili. Ea va avea o faţă aproape total nouă prin deplina retragere a lui Romilă II în rolul de „li­bero“ (şi in­terna­ţio­nalul ieşean se arată plin de ambiţie de a intra în rindul primilor specialişti ai postului de la noi), prin probabila reintrare a lui Ciocîrlan (vinde­cat de pe urma unei grave acci­dentări printr-o aproape miracu­loasă intervenţie chirurgicală), a- Ifituri de Anton, Ursu, Muntean­u­. Linia de mijloc ridică serioasa problemă a acoperirii locului lui Simionaş (Îşi va satisface stagiul militar). In aceste condiţii, aici vom întîlni o interesantă posi­bilă variantă, folosirea ex-arădea­nul­ui Coraş, alături de ceilalţi candidaţi : Kérészi, un tinăr des­pre care se spun multe lucruri bune: Florean, Popescu, C. Io­­nescu. In fine, atacul ; ei bine, aici găsim o situaţie asemănă­toare cu cea din hochei : două linii, foarte apropiate ca valoare, pot da un veritabil concurs pen­tru titularizare : Costea — Dănilă — Cernescu contra D. Ionescu — Nemţeanu — Cioacă. Sigur că poate fi vorba, mai mult, de o tentantă comparaţie pentru re­porter. Dar faptul care rămine, realitatea actuală din lotul ieşean îţi arată că şase înaintaşi cu multe calităţi — unii dintre ei purtind şi obligaţia unei reapa­riţii,­­ca randament, la nivelul de mult aşteptat de la ei (primul vizat, Nemţeanu) — vor declanşa o pozitivă, se speră, competiţie pentru ajungerea, de fiecare dată, la cel mai bun „trio“ de a­­tac al momentului Preocupaţi, deci, de aceste multe şi delicate „enigme“ ale primă­verii, antrenorii Antohi şi Gross conduc — zilnic — un program de ridicat ritm, din care nu lip­sesc crosurile pe splendidele pante ce pleacă din Sinaia şi „cruntele“ şedinţe de pregătire de sală, unde un circuit d­e 11 ateliere, de o solicitare maximă, urmăreşte să amelioreze calităţile de bază a­­tît de necesare în complement cu cele tehnice. Tinerii — cu fru­moasa lor neistovire — îi pro­voacă permanent pe „bătrîni“, care răspund neîncetat acestei constructive dispute, între, timp. Jocurile de antrena­ment se desfăşoară tot mai des. Notăm — ca foarte intere­santă — i­deea ca jucătorii care nu sunt incluşi in­formaţia de bază (plus rezervele) pentru un joc­ să rămînâ la Sinaia pentru programul obişnuit de pregătire. La următoarea partidă, grupul rămas ese utilizat iar cei ce au evoluat In precedenta Infin­ir­e le teu locul pe pîrtii si în sala de forţă. Prin această conştiincioasă, cu multe elemente inedite, pre­gătite, cu jocuri, multe jocuri de antrenament, Politehnica Iaşi crede într-un retur cu totul altul decit ciclul din toamnă. Ce mai puternic argument : prezentarea lotului complet la startul de pri­măvară. Eftimie IONESCU ANTRENORUL - PARAVANUL INJURIILOR ? Scenă penib­ilă la Slânicul Moldovei. Pe terenul staţiunii balneare evoluau două echipe ale clubului Unirea Focşani. Jucau de aproape două ore, perturbînd astfel programul de pregătire al divizionarei A. S. C. Bacău. Rugaţi să înche­ie jocul, cei de la Unirea au început să parlamenteze. Pînă la urmă, antrenorul Vasile Stan­cu a ac­ceptat, dar n-a fost de acord unul dintre Jucători. Exact, unul dintre Ju­cători ! Acest... ambasador al echipei și-a îndemnat coechi­pierii să nu părăsească tere­nul, apoi văzînd că nu are încotro a început să înjure în gura mare pe toată lumea, pe jucătorii băcăuani, pe antre­nori, pe unii dintre coechi­pierii plecaţi spre hotel... »Mai tare, mă, că nu se aude ptnă la 1 bis !* — l-a strigat un glumeţ din grupul celor cî­teva sute de spectatori, „1 bis“ fiind un izvor aflat toc­mai în partea cealaltă a sta­ţiunii. Şi pentru a-l asculta, furiosul de la Unirea a ridi­cat cu cîteva octave tonul înjurăturilor. Am vrut să aflăm cine este posesorul unui atît de bogat şi colorat bagaj de Injurii şi cum era firesc, l-am întrebat pe antrenorul Stancu. Ei bi­ne, ce credeţi că ne-a răs­puns ? __ — Ce vrei dom’le,­­ lasă-mă în pace ! ■j Nu vreau să spun, e bine ? Zicem că nu e bine. Şi mai zicem că ar fi bine altceva. Adică să intervină, aşa cum trebuie, conducerea clubului Unirea. Mai întîi cu o sanc­ţiune drastică pentru jucăto­rul huligan (unul dintre jucă­tori a pronunţat atunci nu­mele lui Borş) şi apoi cu una la fel de severă pentru antre­norul care-şi înţelege greşit menirea de pedagog. In sfîr­­şit, zicem că bine ar fi să fim şi informaţi operativ de mă­surile luate. Laurenţiu DUMITRESCU TURNEE INTERNATIONALE • STEAUA a început turneul in R.P. Chineză, jucînd la Kun­ming, în fața a 35 000 de spec­tatori, cu echipa locală a arma­tei populare chineze de eliberare. Partida, de un bun nivel tehnic și viu disputată, s-a terminat la egalitate, 1.L, după ce la pauză oaspeții au avut avantaj. • CAMPIOANA OLIMPICA, formaţia R. D. Germane, va par­ticipa la un turneu organizat la Cluj-Napoca, în perioada 6—10 februarie. Au mai fost invitate Slovan Bratislava şi U.T.A. A patra echipă va fi, fireşte, „U“ Cuj-Napoca. Meciurile se vor desfăşura după sistemul turneu (fiecare cu fiecare) în zilele de 6, 8 și 10 februarie. © LOTUL DE JUNIORI UEFA — SC. SPORTIVA TIMIŞOARA 4—1 (2—1). Meciul s-a disputat miercuri Au marcat: Bolba, Fi­­şic, Ciordaş şi Mateci, respectiv, Strop. © LOTUL DE JUNIORI UEFA — U.M.T. (juniori) 4—0 (1—0). Partida s-a disputat joi după-a­­miază. Gourile au fost înscrise de: Bolba (2), Boeriu şi Niţă. (C. CREŢU — coresp.). © PETROLUL PLOIEŞTI — DI­NAMO 1—1 (1—1). Meci frumos, disputat în prezenţa a aproxima­tiv 10.000 de spectatori. Au mar­cat: Angelescu, respectiv Ţălnar. Dinamo a folosit următoarea for­maţie: Ştefan — Marginearau, Cheran, G. Sandu, Stănescu — L Marin (Ioniţă), Penov, Augustin — Ţălnar, Apostol, Custov. (I. CORNEA — coresp.). 0 UNIVERSITATEA CRAIOVA — F.C. SCORNICEŞTI 1—0 (0—0). MECIURI AMICALE A înscris Gîrleşteanu. In min. 15, Marcu a ratat o lovitură de la 0­E. Cele două divizionare A au folosit următorii jucători: Univer­sitatea : Boldici (Lung) — I. Po­pescu, Voica, Vlăduţ, Purima­­*■ Beldeanu, Donose (Ad. Popescu), Gîrleşteanu — Crişan Cîrţu, Mar­cu; F. C. Scorniceşti : Nedea — C. Mincu, Martinescu, Pană, A. Mincu — Şoarece, P. Petre, Ba­dea — Prepeliţă, Ciobanu, Piţur­că. Au mai jucat: Anghel, Co­man­di, Fl. Dumitrescu, Stanciu şi Voiculeţ. (Şt. GURGUI — coresp.). 9 CORVINUL HUNEDOARA — POLITEHNICA TIMIŞOARA 0—0. Ambele echipe au fost deficitare la finalizare. Politehnica a folosit formaţia : Gatona — Nadu, Parti­­nişan, Vişan, Barna — Roş C­­­erbandiu, La­ţa — Anghel, Ne­­elcu, Nucă. Au mai juca­t: Dem­­brovschi, Sihofschi, Manea şi Suba. (I. VLAD — coresp.). a A.S.A. TG MUREŞ — F. C. ŞOIMII SIBIU 2—0 (1—0). Ambele goluri au fost marcate de Fanici. A.S.A. a aliniat­ formaţia: Biro­n — Kört­esi, Unchiaş, Ispir Jenei — Pîslaru, Hajnal, Both II — Mun­tean, Fanici, Marion Au mai evo­luat: Káposzta, Székely, Stoica şi Baroti. (C. ALBU — coresp.). • MINERUL LUPENI — JIUL PETROŞANI 2—0 (0—0). Au mar­cat: Leca şi Tudor. Jiul a pre­zentat „ii“-le : Moise — P. Gri­­gore, Rusu Bă­din, Miculescu — Varga, Ciupitu, Stoica — Bu­cur­escu, Sălăjan, Stoichiţă. După pauză, fiul a rulat numeroşi ju­cători : Bed­o, Popa, Poc­şan, Cio­băni­cu, Vînătoru, Lixandru, E­­nescu, Lasconi şi Colceag­ (L COTESCU — coresp.). Ne lipsesc înaintaşii care să... marcheze goluri EXISTĂ O OPTICĂ FALIMENTARĂ: „ACASĂ CÎŞTIGĂM ORICUM, ÎN DEPLASARE­­ NU!“ Astăzi participă la dezbaterea noastră arbitrul internaţional CONSTANTIN DINULESCU — Stimate Constantin Dinul­escu, sînteţi un­ul dintre cei mai buni arbitri. Noi însă vom discuta des­pre oamenii de gol, pentru că aţi fost şi un atacant foarte apreciat. — Mă bucur că nu am fost ui­tat şi ca înaintaş, chiar dacă nu am ajuns niciodată golgeter. Era gata, gata să se intîmple şi acest lucru, in 1955, cînd înaintea ulti­mei etape, eu cu Ozon şi Drăgan aveam 18 goluri in clasamentul golgeterilor. Noi, timişorenii, ju­cam acasă cu Dinamo Braşov, cei doi „progresişti“­ evoluau tot a­­casă, într-un meci mai greu, cu Petrolul. Credeam că voi deveni golgeter, dar după trei bare, am înţeles că sunt un ghinionist şi a­­tunci am început sâ-i pasez lui Ciosescu, ca să cîştigăm partida. Iar la sfîrşitul etapei cine credeţi că a fost „încoronat“ gulgeterul ediţiei ? Ciosescu î Care înaintea ultimului joc avea numai 13 go­luri înscrise . Era un titlu meri­tat, pentru că fostul meu coleg Ciosescu era făcut parcă numai pentru a marca. Dar într-o cola­borare perfectă cu ceilalţi coechi­pieri. Dincolo de „laureatul“ ace­lui campionat, merită reţinută, cred frumoasa luptă în trei pen­tru titlul de cel mai productiv înaintaş. La care s-a adăugat al patrulea. Astăzi, din nefericire, au cam dispărut asemenea spectacu­loase turniruri... — Asta voiam să vă întrebăm. De ce credeţi că au dispărut oa­menii de gol ? — Sunt mai multe cauze care explică această criză. l) Lipsa de valoare a majorităţii atacanţilor, sărăcia procedeelor tehnice. Iar hiba aceasta porneşte de la baza fotbalului, de la pregătirea copii­lor, care vin la echipele mari fără să posede elementele de bază. De vină sunt antrenorii, dar şi con­diţiile improprii in care se pre­gătesc mulţi. Pentru că copiii joacă astăzi mai ales pe piatră, pe zgură, ceea ce este altceva decit fotbalul pe gazon. 2) Lipsa de responsabilitate, teama de a greşi definesc astăzi mulţi dintre atacanţii primului eşalon. A dis­părut curajul celor din faţă, au dispărut oamenii care... treceau prin zid, cum erau Alexandrescu, Ene­a, Andrei Rădulescu. Şi fără curaj, fără bărbăţie, cum să înscrii ? !. 3) Comoditatea şi su­perficialitatea în pregătiri repre­zintă o altă explicaţie a penuriei de jucători de gol. Pregătirea a devenit mai mult o „corvoadă“, dispărînd dăruirea şi pasiunea pentru gol, fervoarea cu care un Petschovschi, un Baratky, Bazil Marian, Ozon, Constantin lucrau la fiecare antrenament şi după el, pentru îmbunătăţirea tehnicii spe­cifice, pentru acea minunată clipă a golului. — Nu credeţi că şi maniera de arbitraj contribuie la lipsa de cu­raj a atacanţilor de care amin­teaţi ? — Eu cred ca ponderea erorilor de arbitraj este infimă în raport cu cauzele amimite şi faţă de ra­tările nu lanţ­ate actualilor înain­taşi. Personal, consider că manie­ra mai liberă de arbitraj, apre­cierea cu consecvenţă a legii a­­vantajului poate contribui la sti­mularea jocului ofensiv. înaintaşii trebuie lăsaţi să joace, nu opriţi prin acordarea unor lovituri libe­re la cea mai mică atingere a ad­versarului. Dar mai cred că prin­cipala sursă a depăşirii crizei tot jucătorii o reprezintă. De ce ? Pentru câ apărările de astăzi sînt — zic eu — mult mai blinde de­cît cele de pe vremea mea. Dacă, noi, înaintaşii de ieri am fi jucat ca actualii, am fi fost călcaţi in picioare de fundaşii adverşi. — Afirmaţia e valabilă şi pen­­tru echipele gazdă care se... tem atita de dv. ? — Aici cred câ se află factorul esenţial al actualei stări pe lu­cruri : optica greşită, falimen­tară, aş zice, a jucătorilor, an­trenorilor, conducătorilor, în vir­tutea căreia acasă se ciştigă ori­cum, iar in deplasare nu ! De aici şi scăderea valorică a me­ciurilor, a înaintaşilor. — Ce-i de făcut ? — Un singur lucru : să se mim, ceaşcă cu curaj, cu simţul reali­tăţii, cu ambiţia devenirii con­tinue, să se stimuleze mai mult golul. La acest capitol consider că şi spectatorii au un mare cuvînt de spus. Ei trebuie să fie primii care să oblige actorii din arenă să joace fotbal, să înscrie cît mai multe goluri. Cum ? — veţi spune. Participind la un meci ca la un spectacol de teatru, unde să fi© aplaudată orice replică, orice gol* al gazdelor, dar şi al oaspeţilor. La Leeds, am auzit că golul lui Beldeanu a fost mult aplaudat de spectatorii englezi . — Un gol ovaţionat de un sta­dion întreg, dar un gol care te vede la zece ani cum scria presa engleză ! — Presa noastră trebuie să e-‘­duce mai susţinut publicul la spiritul fair-play-ului total. Clnd atacanţii vor fi aplaudaţi şi în deplasare pentru goluri, atunci, cu siguranţă, se vor bate mai mult ca să înscrie. Publicul tre­buie să aplaude un gol ca pe o replică la teatru. — Am reţinut propunerea pe care am şi lansat-o marelui pu­blic. Il aşteptăm să fie obiectiv, cald, civilizat, ca la teatru. Să nu uităm Insă nici marile obligaţii ale jucătorilor, antrenorilor şi conducătorilor. Pentru că orice piesă de Shakesp­eare sau Cara­­giale nu va face sală plină la Teatrul Naţional dacă va fi In­terpretată de o trupă prea mo­destă. Vă imaginaţi însă ce în­seamnă o distribuţie cu Radu Beligan, Ion Caramitru, Ştefan Bănică, Ştefan Iordache, Dim. Rădulescu, Ştefan Mihăilescu- Brăila şi alţi actori de frunte. Vă imaginaţi cu alte cuvinte, că o­­bligaţiile principale sunt ale „ve­detelor“ de astăzi din fotbalul nostru : Dudu Georg­escu, Radu II, Marcel Răducanu, Fanici, Că­mătarii, Terheş Mircea Sandu şi alţii. Cu siguranţă ca atunci cînd imul dintre ei (sau toţi ?) va înscrie un gol ca al lui Beldeanu. La Leeds, publicul va aplauda,­ oriunde, oric­ind ! Mircea M. IONESCU F.C. CONSTANŢA, HOTĂRÎTA SA CONTINUE LUPTA PÎNĂ LA CAPĂT în iarna aceasta, F.C. Constan­ţa a început pregătirile pentru retur la Cimpina şi le continuă, de miercuri, acasă, unde va ră­mîne pe toată durata etapei pre­­competiţionale, avtnd programa­te o serie de jocuri de verifica­re. Din lotul, condus în continu­are de antrenorii Ilie Oana şi E. Tovescu, fac parte următorii ju­cători : Ştefănescu, Cristea, Stan­cu — portari Mustafa, Bădilaş, Borati, Nistor, Turcu, Petcu, Bâ­­losu, Antonescu — fundaşi ; Ig­nat, Drogeanu, Livciuc, Purcurca, I. Moldovan, Constantin, Coren­­dea — mijlocaşi ; Tararache, Bu­­duru, Peniu — înaintaşi. După cum se poate observa, faţă de efectivul din toamna anului tre­cut, constănţenii l-au pierdut pe Dorel Zamfir — transferat la Di­namo, primindu-i, în schimb, pe­­ Moldovan şi Bădilaş. De ase­menea, au revenit, de la Şoimii Cernavodă, „veteranii“ Antonescu şi ştefănescu, pe a căror mare experienţă se contează la primă­vară. Cum privesc returul antre­norii I. Oană şi C. Tilvescu ? Aşa cum stau lucrurile în prezent, se apreciază, evident, că prima şan­să o are F.C.M. Braşov. Dar bu­­na pregătire efectuată în această perioadă şi posibilităţile reale, mai bine valorificate, ale lotului constănţean îi oferă acestuia per­spectiva de a continua­­ disputa pentru promovare chiar şi cu un handicap de şase puncte ! «A-1i vrea, spunea antrenorul I. Oană, ca până la urmă să hotărască valoarea şi fair-play-ul. In ce ne priveşte, ne vom apăra pină la capăt, în mod corect, şansele, iar în cazul câ nu vom reuşi anul acesta, vom relua, în vară, cu şi mai multă ambiţie -i hotărî­re. Înota pentru revenirea în prima divizie, obiectiv către care con­verg aspiraţi'iîe tuturor îubitu-i­or fotbalului din Constanţa“. (M.I)

Next