Sportul, martie 1980 (Anul 36, nr. 9412-9437)

1980-03-01 / nr. 9412

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU IN MARE UNITĂŢI ECONOMICE DIN CAPITALĂ Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, s-a aflat din nou, în cursul zi­lei de vineri, în mijlocul oa­menilor muncii dintr-o serie de mari întreprinderi bucureş­­tene, de pe platforma indus­trială din zona de sud a muni­cipiului, unităţi de frunte ale economiei noastre, a căror acti­vitate este semnificativă pen­­tru evoluţia în ritmuri înalte a întregii industrii româneşti în ultimii ani. Secretarul general al parti­dului a fost însoţit de tovară­şii Constantin­­ Dascălescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană şi Ilie Rădulescu, înscriindu-se in dialogul per­manent pe care tovarăşul Nicolae Ceauşescu îl poartă cu făuritorii istoriei noastre con­temporane, această nouă etapă a vizitei de lucru in Capitală a prilejuit o rodnică analiză, la faţa locului, a stadiului în care se află îndeplinirea sarci­nilor de plan pe acest ultim an al cincinalului revoluţiei teh­­nico-ştiinţifice, modul in care se acţionează pe linia h­otăriri­­lor Congresului al XII-lea al partidului, constituindu-se in­tr-un cadru deosebit de favo­rabil pentru găsirea unor solu­ţii eficiente şi originale de op­timizare a producţiei. în acest sens, noul dialog de lucru al tovarăşului Nicolae Ceauşescu cu harnicele colective de aici, cu factorii de răspundere din centrale şi ministere, a condus la stabilirea unor măsuri con­crete vizind valorificarea co­respunzătoare a potenţialului material şi uman al fiecărei unităţi, asigurarea unei calităţi noi, superioare în întreaga ac­tivitate economică. Noua intilnire a tovarăşului Nicolae Ceauşescu cu reprezen­tanţi ai clasei muncitoare din Capitală se înscrie, totodată, ca un eveniment de o însem­nătate deosebită în cronica po­litică a patriei, desfăşurindu­-se în atmosfera de intensă activi­tate în care întregul nostru popor, strîns unit în jurul se­cretarului general al partidului, în fiiul fiu al naţiunii noastre socialiste, întîmpină alegerile de deputaţi de la 9 martie. Este o atmosferă de entuziasm, de mobilizare tonică, pe măsura timpului eroic pe care il trăieş­te România socialistă, în care, urmind înalta pildă de înţe­lepciune şi dăruire revoluţio­nară a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, toţi fiii patriei, fără deosebire de naţionalitate, vîrstă sau profesie, adaugă noi şi preţioase valori de civilizaţie zestrei de fericire şi progres a patriei. Pretutindeni pe parcursul vi­zitei, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a fost intimpinat cu expresia de nestinsă dragoste, stimă şi recunoştinţă de către miile de bucureşteni care au dat glas, şi cu acest prilej, prin puternice aplauze şi ova­ţii, voinţei lor ferme de a-i ur­ma şi pe mai departe in no­bila misiune pe care l-au incredinţat-o partidul şi po­porul, de a transpune în viaţă istoricul Program al partidului Atît la obiectivele propriu-zise, cît şi de-a lungul întregului traseu al vizitei, oamenii mun­cii au exprimat călduros bucu­ria de a-l avea din nou ca oas­pete pe secretarul general al partidului, oferindu-i, din prea­plinul inimii lor, frumoase bu­chete de flori, adresindu-i u­­rări de viaţă lungă, sănătate şi fericire eminentului bărbat de stat care conduce destinul României, dind glas legămîn­­tului lor de a-şi dib­ui şi pe mai departe priceperea şi e­­nergiile creatoare cauzei inde­pendenţei şi propăşirii patriei. Dialogul de lucru din cea de-a doua zi a vizitei in Capi­tală a început la întreprin­derea mecanică de utilaj chimic — unitate modernă, profilată pe realizarea de instalaţii com­plexe, de înaltă tehnicitate, în majoritate unicate. La sosirea secretarului gene­ral al partidului un mare nu­măr de oameni ai muncii şi locuitori din cartierul Berceni dau glas prin puternice şi vii urale sentimentelor de cea mai profundă dragoste ce i se poar­tă ) se aclamă „Ceauşescu — P.C.R. !", „Ceauşescu şi po­porul !“. Un detaşament al găr­zilor patriotice şi al formaţiu­nilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei prezintă onorul. Tineri muncitori şi muncitoare oferă buchete de flori. In principalele secţii ale în­treprinderii, tovarăşului Nicolae Ceauşescu îi sunt prezentate o gamă variată de utilaje şi Instalaţii tehnologice aflate in diferite stadii de execuţie şi destinate echipării noilor capa­cităţi aflate în construcţie la combinatele chimice şi petro­chimice de la Brazi, Borzeşti, Midia-Năvodari, Teleajen, Brăi­la, Săvineşti sau unor unităţi cu acest profil, construite de România in cooperare, in diver­se ţări ale lumii. In Încheierea vizitei, tovarăşul Nicolae Ceauşescu analizează împreună cu conducerea minis­terului de resort, cu cadrele din conducerea centralei industriale şi Întreprinderii perspectivele de dezvoltare a unității. Se vizitează, in continuare. (Continuare in pag. a 8-a) LIA MANO LI U (Mexicor 1968) „AM PRIVIT FLACĂRA OLIMPICĂ ÎN PATRU CONTINENTE“ Lia Manoliu este mai mult decit o campioană olimpică. Ea reprezintă simbolul dragos­tei pentru sport. De șase ori participantă la Olimpiadă, de trei ori pe podium, Lia Mano­im a fost în febră olimpică ",m. Pe peste douăzeci de ani, fara întrerupere. Această per­­formanţa fără egal trebuie ex­plicată. Deci... Care ar fi secretul, Lia Manuim ? — Cred că la baza acestei longevităţi, concretizate (sau întărite) prin trei medalii olim­pice, dintre care una de aur, se află o dorinţă permanentă de autodepăşire, care s-a aflat în centrul... obsesiei mele, mult înainte de „concursul cu cei­lalţi“. Dacă vum­eşti de la a­­ceastă premisă, totul devine simplu. Aşa se face că eu am depus un volum de muncă egal cu cel al atleţilor de astăzi, deşi în vremea aceea nici nu putea fi vorba de aşa ceva. Din dragoste pentru atletism am in­ventat, aş spune, noţiunea nor­melor de control, intr-o vreme in care ele nu făceau parte din arsenalul metodic al atleţilor noştri. Astăzi e modernă invio­­rarea-mic antrenament. Acum treizeci de ani, eu îmi comple­tam zilnic pregătirea in cele treizeci de minute furate som­nului de dimineaţă. Ţin minte că făceam flotări în baie şi genuflexiuni, nenumărate, spun­ loan CHIRILA (Continuare in pag. a 2-a) La Cimpeni, în Ţara moţilor „PROFESOARA NOASTRĂ DE SPORT, CANDIDATA NOASTRĂ, UN EXEMPLU PENTRU NOI“ O mină de femeie, 1,53 m, plus o căciulă „mai mare ca ea“. Privim din spatele gardu­lui care imprejmuieşte curtea şcolii geometria precisă în ca­re se desfăşoară ora de educa­ţie fizică condusă de profesoa­ra Ana Curticiu. „Atenţie, co­manda la mine...“. Trei sfer­turi din clasă îşi domină prin statură profesoara, dar nu văd un elev care să facă măcar o jumătate de pas greşit faţă de comenzile primite. întreg an­samblul clasei funcţionează cu precizie de ceasornic. E preci­zie, dar e şi multă armonie in desenul gimnastic pe care ele­vii il compun ritmic pe asfal­tul curţii. Am uitat să vă spun că afară e un frig zdravăn, un „frig de-al nostru, moţesc“, dar de frig au uitat cu toţii, şi pro­fesoara, şi elevii, şi reporte­rul...­­..Aşadar, Cimpeni, sfîrşit de februarie, înainte de a apuca­­ să vorbesc cu profesoara de e­­ducaţie fizică Ana Curticiu, aud. Marius POPESCU (Continuare in pag. a 6-a) Elevii şcolii generale din Cimpeni au pornit la lecţia de schi, pe pirtta de la pădurea Poduri PROLETAR» DIN TOATE ȚĂRILE, M­jji-Va I ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PEN­TRU EDUCATIE FIZICA SI SPORT ANUL XXXVI­­ Nr. 9412 8 PAGINI - 30 BANI Simbata 1 martie 1980 Miine - reluarea Diviziei A de fotbal STARTUL IIT PRIMĂVARĂ, LANSAT PE DRUMUL CALITĂŢII După avanpremiera de du­minica trecută — optimile „Cu­pei României“ — iată-ne acum în faţa premierei acestui nou CLASAMENTUL sezon fotbalistic: reluarea cam­pionatului Diviziei A. O pre­mieră inedită într-un ciclu care părea că se repetă de la an la an fără a adăuga nimic nou, acest început de martie aducind pe stadioane fotbaliş­tii primei scene şi devotaţii săi spectatori nu pentru debu-­ tul returului, ca de obicei, ci pentru reînnodarea acestuia. (Continuare in pag . 2­ a) ----------------- PROGRAMUL MECIURILOR ----------------­Tg. Mureş : A S.A. F.C. ARGEŞ laşi : POLITEHNICA­­ „U" CLUJ-NAPOCA (repriza a doua va fi televizată) Rm. Vilcea : CHIMIA - GLORIA BUZĂU Bucureşti : SPORTUL STUDENŢESC - DINAMO (Stadionul Republicii) Craiova : UNIVERSITATEA­­ „POLI“ TIMIŞOARA Tîrgovişte : CLUBUL SPORTIV - F.C. OLT Petroşani : JIUL - STEAUA Satu Mare : OLIMPIA - F.C.M GALAŢI Baia Mare : FOTBAL CLUB - S.C. BACĂU Partidele sunt programate la 15,30, cu excepţia meciului de la Satu Mare care va începe la ora 15. 1. STEAUA 19 11 5 3 44-20 27 2. „U“ Craiova 19 11 3 5 42-20 25 3. Dinamo 19 9 5 5 31-20 23 4. F.C. Argeş 19 10 3 6 27-20 23 5. F.C. B. Mare 19 10 2 7 32-25 22 6. Jiul 19 10 2 7 16-20 22 7. A.S.A. Tg. M. 19 9 2 8 21-24 20 8. S.C. Bacău 19 6 8 5 24-27 20 9. Chimia Rm. V. 19 8 3 8 24-24 19 10. F.CJVf. Galati 19 7 5 7 27-34 19 11. Sportul stud'. 19 8 2 9 19-19 18 12. F.C. Olt 19 7 3 9 25-31 17 13. „Poli“ Tim. 19 7 2 10 26-26 16 14. Polit. Iași 19 7 2 10 24-28 16 15. C.S. T­viste 19 6 4 9 20-30 16 16. „U“ Clu­j­.Nap. 19 7 1 11 21-26 15 17. Olimpia S. M. 19 4 6 9 17-29 14 18. Gloria Buzău 19 4 2 13 14-31 10 Astăzi, în Palatul sporturilor şi culturii CONFECŢIA­­ ISKRA PARTIZANSKE în semifinalele „Cupei cupelor“ la handbal feminin Confecţia Bucureşti, câştigă­­toarea „Cupei României“ la handbal feminin, susţine astăzi un dificil examen de presti­giu : meciul tur, din cadrul semifinalelor „Cupei cupelor“, in compania formaţiei ceho­slovace Iskra Partizanske. Par­tida începe la ora 16,30 (în des­chidere, la ora 15, întîlnirea dintre formaţiile feminine Pro­gresul şi Selecţionata de tine­ret), in Palatul sporturilor şi culturii din Capitală, şi va fi condusă de arbitrii austrieci Helmuth Fuhring şi Oswald Jaki. Delegat al F.I.H. este cu­noscutul tehnician iugoslav Ivan Snoj. După ce a trecut de Admira Landhaus Viena (15—6 şi 25—4) şi de AIA Tranbjerg Aarhus (15—13 şi 15—13), Confecţia în­cearcă acum pasul decisiv spre finală, în meciul tur ea trebuie să-şi asigure o „zestre“ care să-i alunge emoţiile şi să-i dea posibilitatea de a acţiona dez­involt la 9 martie, în partida (Continuare în pag. a 8-a) Returul campionatului de rugby ŞTIINŢĂ BAIA MĂRE­FARUL CONSTANŢA, CAPUL DE AFIŞ AL ETAPEI INAUGURALE Astăzi reîncepe „marele dans“ al rugbyului, odată cu reluarea partidelor din returul celui de al 63-lea campionat naţional. între­cerea, care a debutat la 5 au­gust trecut, a fost copios domi­nată de XV-le Stelei, campion in exerciţiu. Un singur meci nul (0—0), în ultima zi a lui octombrie, la Baia Mare, atît (adică un punct) a cedat echipa rugbyştilor militari de-a lungul celor 13 etape consumate pmâ acum. Asta înseamnă că Steaua a reuşit să pună pe picioare o echipă cu adevărat solidă, per­­fect echilibrată pe ambele com­partimente (înaintare + trei­­sferturi) şi că a redevenit for­­maţia-fanion a rugbyului nostru, întreruptnd o anume dominare constănteană, manifestă in ulti­mii cinci-şase ani. Este de aceea greu de presupus că echipa din Ghencea va mai ceda în acest sezon poziţia sa fruntaşă, în urma sa, un pluton, destul de strins, format din patru şa­­langeri : R.C. Griviţa Roşie, Fa­rul, Dinamo şi Ştiinţa CEMIN Baia Mare. Comportarea tinerei formaţii griviţene (cu doar două înfringeri) este cu deosebire lăudabilă. După chipul lul Podu-Dimitrie CALLIMACHI (Continuare in pag. 4-5)

Next