Sportul, aprilie 1980 (Anul 36, nr. 9438-9463)

1980-04-01 / nr. 9438

Întreceri sub egida ,,Daciadei" LA SLATINA, DUMINICA, E CROS! • Mii de sportivi pe traseul unor concursuri viu dis­putate • Tinerii din Drăghiceni printre cei mai buni alergători din judeţul Olt Duminica, la Slatina, trebuie să fie un cros ! O alergare or­ganizată de o școală, de un club sportiv, de o întreprin­dere — trebuie să fie ceva ! Cînd, insă, întrecerea desem­nează campionii judeţului Olt, respectiv atleţii care vor lua startul în finalele pe ţară ale „Crosului pionierilor“ şi „Cro­sului tineretului“, în oraşul alu­miniului e sărbătoare sportivă. Vin la această tradiţională com­petiţie de primăvară campionii din Balş, Caracal, Scorniceşti, Verguleasa, Curtişoara, Drăghi­ceni, Potcoava — din peste 100 de localităţi ! Şi nu vin aşa, pentru o simplă alergare, vin ca la o adevărată întrecere atletică pentru care s-au pre­gătit încă din toamnă. Aşa a fost duminică, în municipiul Slatina, cu prilejul etapei pe judeţ a „Crosului pionierilor“ şi a „Crosului tineretului“, des­făşurate sub egida „Daciadei“. Conform regulamentului, pri­mii la start s-au aliniat nerăb­dătorii alergători de la catego­ria 11—12 ani. Traseul era a­­celaşi ca în urmă cu ani, a­­dică tot pe fostul deal golaş din apropierea vechii Slatini, acum modernul cartier Crişan LX. Se alerga, deci, pe sub bal­coane pline cu flori, prin faţa a mii de iubitori ai sportului, întrecerea a fost dârză, fru­moasă, profesorii de educaţie fizică trimiţînd la start spe­ranţele atletismului din jude­ţul Olt. La prima vedere, favoriţi păreau micii sportivi din Sla­tina. Aveau, cum am mai spus, multe crosuri la activul lor, ciştigaseră şi alte întreceri, dar nici „provincia“ nu bătuse pa­sul pe loc. Prof. Ion Vlădescu, din comuna Verguleasa, îşi se­lecţionase atleţii cu multă a­­tenţie, după lungi curse pe cimpul Floarei, prin pădurea Pogăneanca, iar acum lotul său cuprindea şi sportivi cu expe­rienţă — unii finalişti pe ţară —, dar şi un „nou val“, capa­bil să răstoarne multe pro­nosticuri . Da, „Slatina“ era tare, evolua pe „teren propriu“, însă tânărul profesor Eugen Grigore din Drăghiceni luase... măsuri su­plimentare în vederea acestei importante finale pe județ. Toată vara grupa crasiştilor făcuse înot pe balta Drăghiceni, iar din toamnă „fortlock“, adică folosise mijloace de pregătire fizică variate, mai pe româ­neşte, alergase pe dealuri şi pe văile din apropierea comu­nei, iar în răstimpuri micii sportivi răspunseseră in scris şi la cîteva teste psihologice. Aşadar, primii s-au întrecut pionierii de la categoria 11—12 ani. După o dispută pasionantă, a cîştigat locul I şi dreptul de a reprezenta judeţul Olt la fin­alele pe ţară ale acestor două mari crosuri I­ariana Brincoveanu, de la Şcoala ge­nerală nr. 3 din Caracal, şi Ovidiu Nica, de la Şcoala ge­nerală nr. 5 din Slatina. Ai­­bana Stancu, eleva prof. Eu­gen Grigore, din Drăghiceni, şi-a adjudecat locul I la cate­goria 13—14 ani. Locuri frun­taşe au ocupat şi sportivii din Verguleasa, Scorniceşti, Drăgă­­neşti-Olt etc., dar numai pri­mii clasaţi vor evolua la a­­propiata finală pe ţară. A fost un cros viu disputat, o finală bine pregătită şi or­ganizată, o întrecere care a re­zumat atîtea alte zeci de în­treceri duminicale de cros, nu numai în oraşul-gazdă, dar şi in întreg judeţul Olt. Vasile TOFAN In „Cupa primăverii" la tir I. PETRU - 560 , LA PISTOL LIBER ALEXANDRIA, 31 (prin tele­fon). Pe poligonul din localitate au continuat întrecerile „Cupei primăverii“ la tir concurs rezer­vat trăgătorilor pentru arme cu glonț. In această a doua zi de concurs, o singură probă a luat silisi­, conform programului Ini­ţial al organizatorilor, F.R. Tir şi C.J.E.F.S. Teleorman, cea de pis­tol liber. După executarea a 60 de focuri, primul loc a revenit Iul Iile Petru (Olimpia Bucureşti), cu 560 p, rezultat ce constituie record personal egalat. Această cifră poate fi considerată drept bună, dacă luăm în consideraţie faptul că „Cupa primăverii" este primul concurs din actualul se­zon în aer Uiber. Dealtfel şi ci­frele celorlalţi trăgători sunt mul­ţumitoare, primii 5 clasaţi reuşind peste 550 p. De semnalat reapa­riţia lui Dan Iuga (locul 3, cu 553 p, după un an de întrerupere a activităţii competiţionale) şi cele 545 p ale juniorului Constan­tin Trifoiu. REZULTATE TEHNICE, pistol Uber, 60 f, seniori: 1. nie Petru (OUmi__a) 560 p. 2. Lauren­ţiu Pop (Dinamo) 557 p. 3. Dan Iuga 553 p. 4. Marinica Truşcă (Stea­ua) 552 p. 5. Iulian Neagu (Di­namo) 552 p. 6. Constantin Tri­foiu (Steaua) 545 p. Mihai bizon — coresp. PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI VA I ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORI | ANUL XXXVI - Nr. 9438 |_______4 PAGINI - 30 SANI | Marţi | aprilie 1960 | „CUPA F.R.C-O MARE REUŞITĂ A CICLISMULUI NOSTRU Cea de a 23-a ediţie a „Cu­pei F. R. Ciclism“, disputată între 23 şi 30 martie pe şo­selele din împrejurimile Con­stanţei, a fost — fără îndoială — cea mai valoroasă din în­delungata istorie a acestei com­petiţii. La startul ei s-au ali­niat peste 100 de rutieri, din­tre care mai mult de jumă­tate vor participa la marile întreceri ale sezonului, cota va­lorică a disputei fiind ridicată nu numai de campionii mon­diali şi olimpici, de cîştigătorii Mircea Romaşcanu, prota­gonistul ultimelor etape „Cursei Păcii” şi ai altor mari întreceri internaţionale, ci şi de o seamă de ciclişti tineri, deo­sebit de talentaţi, combativi, curajoşi. Mulţi dintre alergători se aflau în plin sezon compe­­tiţional, startul in întreceri fi­ind luat încă de la începutul lunii februarie. In „Turul Cu­bei“ sau în dispute organizate in ţări cu climă caldă, ei s-au şi pus în formă, fiind gata acum să realizeze performanţe deo­sebite. Nu este de mirare, în­­trucît, în afară de faptul că şi ciclismul şi-a micşorat la maximum perioada hivernală de relache, 1980 este an olim­pic şi preparativele cunosc un ritm febril. Dintre oaspeţi ne-au impre­sionat în mod deosebit alergă­torii din Uniunea Sovietică (prin forţa lor gigantică), R.D. Germană (care ştiu să fructi­fice orice împrejurare, care ju­decă întrecerea pînă la amă­nunt, creindu-şi astfel poziţii favorabile) şi Cehoslovacia (sprinteri de clasă). Deşi pri­mele 5 etape ale cursei s-au desfăşurat pe o vreme total neprielnică şi în condiţii grele (frig, ploaie, vînt, şosea u­­medă, acoperită cu mîzgă), mediile orare au fost, totuşi, foarte ridicate tocmai pentru că alergătorii din aceste e­­chipe şi, fireşte, o parte din componenţii formaţiilor Bulga­riei, Ungariei şi Poloniei au depus eforturi uriaşe. Este ne- Hristache NAUM (Continuare in pag. a 4-a) Campionatele balcanice de schi ELENA LAGUSIS - CÎŞTIGĂTOARE IN PROBA DE 5 km FOND In prima zi, sportivii români au cucerit 5 medalii POIANA BRAŞOV, 31 (prin telefon). Azi (n.r. — Ieri) au început întrecerile celei de a 12-a ediţii a campionatelor bal­canice de schi. In cunoscuta noastră staţiune sunt prezenţi sportivi din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia şi România. In pri­ma zi a competiţiei, au avut loc cursele individuale de fond şi proba de slalom special. De­oarece traseele de fond din Poiana Mică deveniseră inuti­lizabile din lipsă de zăpadă, or­ganizatorii au mutat locul de desfăşurare la Fundata, unde stratul de nea a permis dis­putarea întrecerilor în condiţii optime. La ora 9, cînd a pornit în cursă deschizătorul de pîrtie, peste Fundata ningea din bel­şug. Acest lucru a pus serioa­se probleme la ceruitul schiu­­rilor. Cu toată zăpada căzută, care a îngreunat evident alu­necarea, fondiştii români au avut comportări onorabile, in special la categoria junioare­lor. Trio-ul alcătuit din Elena Lagusis, Iuliana Popoiu şi Emi­lia Raus a imprimat cursei un ritm susţinut şi, în ciuda con­traatacurilor adversarelor din Iugoslavia şi Bulgaria, sporti­vele românce au­ obţinut un frumos succes, situindu-se pe primele 3 locuri ale clasamen­tului. Pentru această remarca­bilă reuşită, atît ele cit şi an­trenorii lor Ion şi Nicolae Du­­du, merită felicitări, întrecere extrem de intere­santă şi în disputa juniorilor. Dintre concurenţii români, loa Lungociu — care rămine, in ciuda unor scăderi, speranţa numărul 1 în proba de seid fond — s-a aflat chiar în lupta pentru primele locuri. Dar, cu toate eforturile depuse, spor­tivul nostru a trebuit să se mulţumească cu locul 2, el fi­ind întrecut de bulgarul Ata­­nas Simitciev, care devine ast­fel campion balcanic. Horia Oros, plecat din start cu un număr nefavorabil (3), după ce şi-a ajuns şi depăşit adversa­rii cu numerele 1 şi 2, a tre­buit să-şi deschidă pur şi sim­plu pîrtie prin zăpada căzută. Acest fapt l-a supus, normal, la mari eforturi. In aceste con­diţii, a fost nevoit să se mul­ţumească cu un meritoriu loc 6. întrecerea seniorilor pe 15 kilometri nu a avut, din pă- Paul IOVAN (Continuare In pag a 4-a) Ieri, la sosirea echipei de fotbal a R. D. Germane ANTRENORUL BUSCHNER: „SPER SA FIE UN MECI UTIL PENTRU AMBELE FORMAŢII“ Ieri după-amiază, pe aero­portul Otopeni a sosit prima reprezentativă de fotbal a R. D. Germane, care, după cum se ştie, va susţine miercuri, la Bucureşti, un meci amical cu selecţionata ţării noastre. La sosire, pe aeroport, conducăto­rul delegaţiei, Karl-Heinz Be­­nedix — vicepreşedintele fede­raţiei de specialitate din R. D. Gem­ană —a declarat că meciul de miercuri va constitui un bun prilej de verificare a for­­m­ei celor două echipe, în ve­derea conturării loturilor pen­tru preliminariile campionatu­lui mondial. Asistind la discu­ţie, antrenorul principal al lo­tului, Georg Buschner, a adău­gat : „Am deplasat la Bucu­reşti cea mai bună formaţie, tocmai pentru a vedea pe care dintre cei tineri sau vîrstnici ne putem baza in viitor. Sper să fie un joc util pentru am­bele formaţii“. Din relatările ziariştilor am mai aflat că în etapa de slm­­bătă un singur jucător din lot a devenit indisponibil. Este vorba de fundaşul Weise şi în locul lui a fost introdus „bă­­trînul” Kurbjuweit. Vorbind despre forma jucătorilor, inter­locutorii noştri au subliniat fap­tul că în etapa de sîmbătă nici unul dintre înaintaşii prezenţi aici nu a înscris nici un gol Iată şi lotul complet care a fă­cut deplasarea şi care. ime­diat după sosire, a efectuat un uşor antrenament pe Stadionul Republicii. PORTARI: Grapenthin, Croy. FUNDAŞI : Dörncr, Kische, Kurbjuweit, Schmuck, Ullrich. MIJLOCAŞI : Haefner, Pom­­merenke, Lindemann, Weber. ÎNAINTAŞI : Rotte, Streich, Hoffmann, Riediger, Krostitz. în încheiere, l-am rugat pe antrenorul principal Buschner să numească şi echipa proba­bilă. „De acord, cu mici re­zerve, în funcţie de dispozi­ţia de moment a unora. Vom începe cu următorul ..11" Gra­­penthin — Kische, Dörner, Schmuck, Kurbruweit — Haef­ner, Pommerenke, Lindemann — Kotte, Streich, Hoffmann. Rezerve : Weber (pentru Lin­demann) şi Riediger (pentru Streich). Nu este exclus să în­cerc cu acest prilej pe tinerii Ulrich și Krostitz, care vor de­buta. In prima reprezentativă“. Ion OCHSENFELD (Continuare in pop 2-3) in pregătirea meciului de „Cupa Davis“ cu echipa Angliei ANTRENAMENTE SI ÎNTÎLNIRI CU ADVERSARI REDOTABILI interviu cu antrenorul emerit GHEORGHE VIZIRU, căpi­tanul nejucător al reprezentativei României Cind apar aceste rinduri, componenţii echipei de „Cupa Davis“ a României (Uli Năs­­tase îşi urmează programul său de turnee) se află în focul întrecerilor la cîteva competi­ţii internaţionale : Florin Se­gărceanu şi Andrei Dirzu — in Italia, Dumitru Hărădău — in R. F. Germania (iar Lau­­renţiu Bucur, Liviu Maneaş şi Silvan Niculescu fiind abia re­veniţi din India). — Acum, ne spunea antre­norul emerit Gheorghe Viziru, căpitanul-nejucător al reprezen­tativei, „urgenţa nr. 1“ pe a­­genda noastră este pregătirea intilnirii cu echipa Angliei. — Vă rugăm să explicaţi ur­genţa de care vorbeaţi­— încep cu Florin Segăr­­ceanu. Lucrăm intens ca să-i ameliorăm lovitura de servi­ciu, mai ales cea de a doua. El a dovedit unele insuficienţe in această privinţă în con­fruntarea cu formaţia Austriei, mai puţine in meciul cu Hans Kary şi mai evidente in dis­puta cu Robert Reininger... — Susţineaţi, într-o altă dis­cuţie, că orice execuţie teh­nică se perfecţionează cu pre­cădere in meciuri cu adversari redutabili. — Şi imi menţin opinia. A­­cesta este şi scopul includerii lui Florin Segărceanu in cir­cuitul italian de turnee. Cu toate acestea, nu vom neglija antrenamentele propriu-zise. Dimineţile, înaintea meciurilor, vom lucra exerciţii cu temă, pentru că numai împletirea ar­monioasă a evoluţiei in medi oficial cu munca intensă la an­trenamente poate da rezultatele dorite. — Deşi s-ar părea că pînă în iunie mai este destul timp, sintem­ siguri că aveţi un pro­gram pe termen lung întocmit pentru întreaga echipă. „ La sfirşitul celei de a doua decade a lunii aprilie, toţi jucătorii se vor întoarce in ţară in vederea meciurilor din cadrul campionatului na­ţional pe echipe. Apoi, Florin Segărceanu va juca in faza ca­lificărilor la Foro Italico şi la Roland Garros. Dacă vom a­­vea, insă, posibilitatea, vom participa la un circuit de tur­nee in Anglia, începînd de la 20 mai, şi atunci va trebui să renunţăm la campionatele in­ternaţionale ale Franţei. Ori­cum, vom fi prezent! la Bristol Ion GAVRILESCU Antrenorul Gheorghe Viziru şi componenţii echipei noastre de „Cupa Davis“ Foto : Vasile BAGEAC

Next