Sportul, mai 1980 (Anul 36, nr. 9464-9488)

1980-05-03 / nr. 9464

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FiZICA Sl SPORT | ANUL XXXVI - Nr. 9464 | 4 PAGINI - 30 BANI | Simboltă 3 mai 1980 | * ^L v' ■ ■ L CALDE Şl VIBRANTE MANIFESTĂRI DE DRAGOSTE Şl STIMĂ AIE ÎNTREGULUI POPOR FAŢĂ DE PARTID Şl SECRETARUL SĂU GENERAL, TOVARĂŞI NICOLAE CEAUŞESCU „Ziua de 1 Mai a devenit un simbol al uriaşei energii revoluţionare a clasei muncitoare, al hotă­­rîrii sale de a lichida exploatarea şi asuprirea omului de către om, de a clădi o societate nouă, a egalităţii şi dreptăţii sociale, a bunăstării şi fe­ricirii celor ce muncesc, de a asigura o lume mai dreaptă şi mai bună, fără războaie, o lume a pă­cii şi frăţiei". NICOLAE CEAUŞESCU In prezenţa tovarăşului NICOLAE CEAU­ŞESCU, a celorlalţi tovarăşi din conducerea partidului şi statului, a avut loc in Capitală MAREA ADUNARE CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, tovarăşa Elena Ceauşescu, cei­lalţi tovarăşi din conducerea partidului şi statului au parti­cipat, miercuri, la marea adu­nare din Capitală consacrată zi­lei de 1 Mai, ziua solidarităţii internaţionale a celor ce mun­cesc — eveniment omagiat as­tăzi sub semnul împlinirii a 90 de ani de la sărbătorirea pen­tru prima dată in România a acestei zile cu profunde semni­ficaţii în conştiinţa oamenilor muncii din ţara noastră. Adunarea a avut loc la Pa­latul Sporturilor şi Culturii. Sărbătorirea în acest an a zilei frăţiei muncitorilor din întreaga lume se desfăşoară în climatul de puternică eferves­cenţă creatoare in care întregul nostru popor, strîns unit in ju­rul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, îşi mobilizează toată energia pen­tru înfăptuirea istoricelor ho­­tărîri ale celui de-al XII-lea forum al comuniştilor, ce a ja­lonat cu clarviziune calea dez­voltării multilaterale, în ritm accelerat, a României socialiste, însufleţirea cu care oamenii muncii din ţara noastră — români, maghiari, germani şi de alte naţionalităţi —, răspun­­zînd chemării partidului, au desfăşurat larg întrecerea so­cialistă în cinstea zilei de 1 Mai in toate sectoarele econo­miei naţionale, precum şi suc­cesele obţinute in această în­trecere ilustrează concludent inalta conştiinţă revoluţionară a celor ce muncesc, hotărirea lor de a asigura înflorirea con­tinuă a patriei, ridicarea ei pe noi trepte de progres şi civi­lizaţie. Rezultatele înregistra­te atestă în acelaşi timp con­vingerea clasei noastre munci­toare, a întregului popor că, ac­­ţionînd­ cu hotărire şi perseve­renţă pentru dezvoltarea con­tinuă a României, contribuie concret la întărirea forţelor progresului şi păcii din lumea *9*5e.®£ä, la afirmarea superio­rităţii orînduirii socialiste. Ziua de 1 Mai este sărbătorită în ţara noastră ca o zi a frăţiei şi solidarităţii cu oamenii mun­cii din­ toate ţările, cu toate forţele înaintate ale lumii con­temporane, în lupta pentru pace, destindere, independenţă, colaborare şi înţelegere intre naţiuni, pentru dezarmare, pen­tru oprirea deteriorării situaţiei internaţionale, pentru triumful idealurilor de progres şi bună­stare ale întregii omeniri. Atmosfera sărbătorească, pli­nă de entuziasm şi optimism, specifică întîiului de Mai, a a­­tins intensitatea maximă in momentul sosirii în Parcul Ti­neretului a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, căruia miile de ce­tăţeni aflaţi aici i-au făcut o călduroasă primire. Veselia cîn­­tecului şi jocului, emoţionantele urări care l-au însoţit pe secretarul general al partidului pînă la Palatul Sporturilor şi Culturii, unde a avut Ioc adu­narea populară organizată de Comitetul municipal Bucureşti al P.C.R., s-au constituit intr-o vibrantă expresie a sentimente­lor de dragoste şi preţuire ale intregii naţiuni faţă de cel mai iubit fiu al său, conducătorul stimat al partidului şi al ţării La Intrarea in sală, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tovarăşa Elena Ceauşescu, ceilalţi to­varăşi din conducerea partidu­lui şi statului sunt salutaţi cu nesfîrşite aplauze şi puternice urale. Cei prezenţi în sală scandează îndelung numele partidului şi secretarului său general, nume cu valoare de simbol in conştiinţa întregului nostru popor. Ora 16, împreună cu secre­tarul general al partidului, to­varăşul NICOLAE CEAUŞESCU, in prezidiul adunării iau loc tovarăşa Elena Ceauşescu, to­varăşii Ilie Verdeţ, Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Ion Coman, Nicolae Constantin, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Janos Fazekas, Ludovic Fazekas, Cor­nelia Filipaş, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Păţan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Aneta Spornic, Virgil Trofin, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ion Ioniţă, Ana Mure­­şan, Elena Nae, Marin Rădoi, Ion Ursu, Richard Winter, Ilie Rădulescu, Marin Vasile. In deschiderea adunării se Intonează Imnul de stat al Re­publicii Socialiste România. Adunarea a fost deschisă de tovarășul Gheorghe Pană, mem­bru al Comitetului Politic Exe­cutiv al C.C. al P.C.R., prim­­secretar al Comitetului munici­pal București al P.C.R., prima­rul general al Capitalei Despre semnificaţia zilei de 1 Mai a vorbit tovarăşul Ilie Verdeţ, membru al Comitetului Politic Executiv al C-C. al (Continuare In pap 2-3) 1 MAI - CEAUŞESCU ŞI POPORUL Am trăit cu toată puterea sufletelor noas­tre Marea Sărbătoare. Al 90-lea intii de mai sărbătorit in Româ­nia şi al 35-lea 1 Mai liber in tara noastră. Muncind ca niciodată pină acum — mai bine, mai mult, mai cu spor, mai fericit — poporul român nu-şi uită nici o clipă isto­ria sa de luptă şi cuceriri, ci şi-o aşează mereu in faţa ochilor şi şi-o cinsteşte, me­reu, prin noi cuceriri care-i onorează fiinţa milenară. Vocaţia de muncă, de dreptate, de liber­tate a poporului nostru se împlineşte acum mai mult ca oricind. Acum înseamnă un prezent pe care-l trăim de 15 ani la cea mai inaltă tensiune patriotică, la cea mai inaltă forţă patriotică, urmind in faptă şi gindire pe unul dintre cei mai mari bărbaţi politici ai lumii. Acest bărbat este un mare român, adunînd in fiinţa sa strălucitele vir­tuţi şi înţelepciunea marilor români din is­toria neamului care trăiesc, prin flacăra lor nestinsă, in inimile noastre şi vor rămine de-a pururea nemuritori. Noi, românii de astăzi, avem marea şansă să trăim in ANII CEAUŞESCU. Ani care ne-au adus din întreaga lume numai stimă şi respect. Ani care pentru noi, aici, acasă, in spa­ţiul nostru străbun carpato-dunărean, în­seamnă muncă mai mult ca oricind, dar în­seamnă şi împliniri şi bucurii mai mult ca oricind. Trăim, conduşi de marele român Nicolae Ceauşescu, de partidul nostru, cei mai fru­moşi ani ai patriei. Sărbătoarea de Arminden a găsit poporul nostru in plin avint, în plină efervescentă creatoare, in PLINA MUNCA. Ştim cu tofii că preţul nostru, primul nostru praf, este preţul muncii noastre De aceea muncim mereu mai bine, mereu mai mult, avind in faţa ochilor şi a conştiinţelor noastre imaginea impresionant pilduitoare a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, cel pe ca­re-l vedem şi-l ştim că munceşte — pen­tru România, pentru poporul român — din zi pină în zi! Am păşit in luna florilor cu încredere şi mulţumire. Cu încredere in munca noastră şi în viaţa noastră pe acest pămint pentru a cărui pace CEAUŞESCU şi POPORUL au luptat şi vor lupta mereu cu aceeaşi sin­ceră vocaţie de prietenie dintotdeauna a românului. Cu încredere în viitorul nostru care stă in mîinile noastre. Cu mulţumire pentru chipul luminos, de azi, al patriei în­floritoare şi al poporului nostru aflat in­tr-un extraordinar elan creator. Sintem un popor liber. Sintem un popor drept. Sintem un popor muncitor. Vom munci neobosit. Ne vom cinsti prin muncă neamul şi glia. Vom face totul — şi mai mult decit atît ! — pentru propăşirea scumpei noastre patrii, România ! Marius POPESCU Ziua tineretului, zi de sărbătoare w ———”- 1 —M—a—o» OMAGIUL FIERBINTE AL SPORTIVILOR A doua zi a lunii mai este, conform tradiţiei, Ziua tinere­tului din Republica Socialistă România. în prezenţa a peste 30 000 de tineri, pe Stadionul Republicii s-a derulat un variat­­ program cultural-sportiv care a consti­tuit o revelatoare expresie a sentimentului de profundă dra­goste şi devotament al tinerei generaţii din România faţă de Partidul Comunist Român, faţă de patrie şi popor. La această acţiune au fost de faţă tovarăşii Constantin Dăscălescu, membru al Comi­tetului Politic Executiv, secre­tar al C.C. al P.C.R., Gheor­ghe Pană, membru al Comite­tului Politic Executiv al C.C. al P C.R., prim-secretar al Comi­tetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, Ilie Rădulescu, se­cretar al C.C. al P.C.R., Cons­tantin Olteanu, ministrul apă­rării naţionale, reprezentanţi ai Consiliului Naţional pentru E­­ducaţie Fizică şi Sport. Au participat, de asemenea, membri ai secretariatului Co­mitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, ai loi­(Continuare in pag. a 1-a) Aspect din timpul desfășurării finalei Complexului aplicativ „Pentru Apărarea Patriei“

Next