Sportul, iunie 1980 (Anul 36, nr. 9489-9513)

1980-06-02 / nr. 9489

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORI I ANUL XXXVI­­ Nr. 9489­­­4 PAGINI - 30 BANI |________ luni 2 iunie 1980________| Infirmînd toate pronosticurile, ieri, pe stadionul ,,23 August“ POLITEHNICA TIMIŞOARA A CUCERIT „CUPA ROMÂNIEI“ LA FOTBAL După 120 de minuu­e de joc: 2-1 cu steaua, care din minutul 23 a rămas in 10 jucători Lotul câștigătoarei Cupei României, de la stingă la dreapta (rin­­dul de sus) , antrenorul principal Ion V. Ionescu, Roşea, Pălti­­nişan, Nedelcu II, Suciu, Manea, Dembrovschi, C. Turcu (vice­preşedintele clubului), antrenorul secund Tom­a Dobîndă, medicul echipei P. Manciu, Nucă, Şunda, (rindu­ de jos) , T. Nicolae, Şerbănoiu, Vişan, Nadu, Cotec, Anghel Foto , Dragoş NEAGU O finală de 120 de minute, ieri, pe stadionul ,,23 August“. Cine se aştepta? Şi încheiată, pe deasupra, cu victoria outsi­­derului Politehnica Timişoara! Nimic n-a rezistat, calcule, palmares, în faţa impondera­bililor, decisivi şi de această, dată în materie de „Cupă“. Nici palmaresul mai vechi al celor două echipe, nef favo­­rabil bucureştenilor, cu ale lor 13 cupe adjudecate, faţă de una singură a lui „Poli“, ca să ne referim doar la compe­tiţia k.o­ Nici rezultatele proas­pete, şi anume dubla victorie repurtată de Steaua în dauna campioanei Universitatea Cra­iova, cel de-al doilea succes fiind obtinut nu mai departe de miercuri, in ziua in care „Poli“ o egala, in min. 90, pe Rapid cu concursul acesteia, calificîndu-se apoi prin penal­­ty-uri. Nici chiar golul lui Stoica, Înscris, ieri, în min. 25, nu avea să netezească Stelei drumul spre cucerirea trofeu­lui pe care-l obţinuse şi anul trecut pe acelaşi teren. Cum spuneam, nimic n-a „ţinut“... „Poli“, învinsa Stelei cu 19­ 71, nu de mult un campio­nat, avea să-şi ia o preţioasă revanşă, mini-victoria de ieri Gheorghe NICOLAESCU (Continuare in pag. 2—3) O întrebare de actualitate : CINE VOR FI NOII CAMPIONI DE GIMNASTICĂ AI ŢÂRII? Incepînd de astăzi, la Constanţa, candidaţii olimpici susţin ultimul concurs public înaintea J.O. O finală de campionat re­publican este, prin ea însăşi, un eveniment sportiv deosebit, a cărui semnificaţie sporeşte considerabil in actualul context al pregătirilor olimpice. Este cazul concursului de gimnasti­că masculină de la Constanţa, în cadrul căruia cei mai buni gimnaşti ai ţării îşi dispută, de astăzi şi pină miercuri, titlurile de campioni naţionali pe 1980. Fireşte, suntem­ interesaţi să vedem cum îşi vor apăra po­ziţiile de lideri campionii ab­soluţi ai ţării pe anul trecut, Dan Grecu şi Kurt Szilier, dar într-o măsură şi mai mare ne va preocupa forma competiţio­­nală pe care au atins-o toţi componenţii lotului nostru o­­limpic. Se ştie, finala campio­natului masculin este ultimul concurs public al gimnaşlilor noştri înaintea greului examen olimpic de la Moscova. „Tri­unghiularul“ desfăşurat cu mai bine de două săptămîni in urmă la Tîrgovişte, în care au fost angajate reprezentativele României, Cubei şi Poloniei, a arătat că gimnaştii noştri frun­taşi au încă destule rezerve nevalorificate şi va fi intere­sant să-i vedem concurînd cu dîrzenie şi ambiţie, atît pentru a obţine selecţia în echipa care se va deplasa la Moscova, cit şi pentru a se prezenta, într-un concurs cu exerciţii impuse şi liber alese, la cel mai înalt nivel posibil. Antrenorii Adrian Stoica, Gheorghe Condovici, Vasile Coşariu şi Iosif Hidi au con­dus un scurt stagiu de pregă­tire chiar in Sala sporturilor din Constanţa şi ne-au anun­ţat că aşteaptă evoluţii bune din partea participanţilor. Prin­tre ei, Dan Grecu, Kurt Szilier, Sorin Cepoi, Aurelian Georges­­cu, Nicolae Oprescu, Romulus Bucuroiu, Gabriel Popescu, Ra­du Branea, Valentin Grecu. Azi, de la ora 17, sunt pro­gramate exerciţiile impuse. Ediţia a XXVI-a a campionatelor internaţionale de atletism LA HAMENULPREOLIMPBUCHET DE PERFORMANŢE REMARCABILE 5 noi recorduri ale competiţiei . La aruncări, îndeosebi, rezultate valoroase La cea de a XXVI-a ediţie a tradiţionalelor campionate internaţionale de atletism des­făşurate, la sfirşitul săptăminii trecute, pe Stadionul Republi­cii au fost prezenţi atleţi şi atlete din Algeria, Anglia, Ce­hoslovacia, Cuba, Finlanda, R.D. Germană, R.F. Germania, Grecia, Iran, Iugoslavia, Po­lonia, Suedia, Turcia, Ungaria, Uniunea Sovietică şi, bineînţe­les, România. Competiţia a oferit, la citeva probe, întreceri spectaculoase şi de un ridicat nivel valo­ric. Avem in vedere, in mod special, probele de aruncări la care au fost obţinute citeva rezultate deosebite. Cu acest prilej au fost îmbunătăţite re­cordurile competiţiei la 5 probe. De asemenea, au fost înregistrate 2 noi recorduri ale Cubei, 3 recorduri de seniori ale României şi 1 la junioare mari. PE PLOAIE, PROTEASA -NOU RECORD LA ÎNĂLŢIME ! Sâmbătă, în prima zi a cam­pionatelor internaţionale de atletism, ploaia­­ apărută pe a­­ripi d­e furtună a „stricat“ des­fășurarea citorva probe, dar in rest timpul a fost bun. Una dintre aceste probe a fost Romeo VILARA Vladimir MORARI/ (Continuare in pag. a 1-a) Adrian Proteasa in momentul săriturii record ROMÂNIA - ANGLIA 195,85-183,65 p. LA GIMNASTICĂ FEMININĂ Emilia EBerli, învingătoare la individual compus In continuarea pregătirilor p­e care le efectuează în ve­derea Jocurilor Olimpice de la Moscova, lotul naţional femi­nin de gimnastică a susţinut simbătă, la Deva, o nouă în­­tilnire internaţională. Este vorba despre concursul desfă­şurat în compania echipei si­milare a Angliei. Reprezentan­tele ţării noastre, pregătite de antrenorii Mariba şi Béla Ka­roly, s-au detaşat şi de aceas­tă dată prin precizia, eleganţa şi dificultatea execuţiilor lor. Cum era normal, In aceste condiţii, victoria pe echipe a revenit lotului român, cu 195,85—183,65 p. Iată şi aspec­tul primei părţi a clasamentu­lui, la individual compus : 1. Emilia Eberle 39,40 p, 2. Eca­­terina Szabó 39,20 p, 3. Melita Ruhn 39,10 p,­ 4. Dumitriţa Turner 39,0 p, 5. Rodica Dunca 38,85 p, 6. Lavinia Agachi 38,30 p, 7. Denise Jones (Anglia) 37,60 p. De remarcat exigența deosebită a brigăzii de arbitre, condusă de Maria Simionescu, care n-a acordat nici o notă maximă. Ioan SIMION — coresp. ECHIPA DE HANDBAL A ROMÂNIEI, NEÎNVINSĂ, CÂŞTIGĂ CEA DE A 19-a EDIJIE A „TROFEULUI CARPAJI“ In ultimele două partide, formaţia ţării noastre a întrecut reprezentativele R. D. Germane cu 19-14 şi R. F. Germania cu 17-15 ORADEA, 1 (prin telefon). Sâmbăta şi duminică s-au des­făşurat în ospitaliera Sală a sporturilor din localitate ulti­mele două runde ale celei de a XlX-a ediţii a „Trofeului Carpaţi“ la handbal masculin. Victoria finală a revenit re­prezentativei României, net su­perioară In această competiţie prestigioaselor sale partenere. Este un succes meritat, la baza căruia se află intensa activitate de pregătire a întregului lot, dorinţa fermă a tricolorilor de a reinălţa handbalul românesc in fruntea ierarhiei mondiale. Reuşita a fost fundamentată pe o creştere reală a valorii şi potenţialului de luptă, pe rea­lizarea unei perfecte omogeni­tăţi, pe îmbogăţirea repertoriu­lui tehnic. Handbaliştii noştri şi antrenorii lor , Ioan Kunst- Ghermănescu, Nicolae Nedef şi Lascăr Pană, merită sincere fe­licitări pentru prestaţia supe­rioară din această Întrecere cu un profund caracter de verifi­care a forţelor Înaintea Olim­piadei. Iată acum citeva detalii de la partidele desfăşurate in ul­timele două zile. Derby-ul competiţiei l-a con­stituit meciul dintre primele echipe ale României şi R.D. Germane, disputat simbătă. O partidă de mare luptă, aspră, dar cu un nivel de joc ridicat, care i-a entuziasmat pe cei peste 3000 de spectatori pre­zenţi in tribune. Echipa noastră s-a detaşat încă din start (5—1 în min. 9) şi a condus, in per­manenţă, chiar cu 6 goluri di­ferenţă (16—10 in min. 43, 19—13 in min. 58), graţie unui joc în permanentă mişcare, deosebit de mobil In apărare. Dealtfel, defensiva a fost momentul forte al evoluţiei tricolorilor, ei reuşind să destrame In perma­nenţă ofensiva adversă, sa-i de­ruteze pe partenerii lor printr-o permanentă intimpinare a omului cu mingea, să-i oblige să-şi iro­sească posibilităţile de a înscria. Nicolae Munteanu, în excelen­tă formă, s-a opus — in ulti­mă instanţă — şuturilor de pa semicerc sau de la distanţă. Atacul echipei noastre benefi­ciază din ce in ca mai mult de forţa, precizia şi măiestria tehnică a lui Vasile Stingă, de iscusinţa lui Măricel Voi­nea şi — un ansamblu — de varietatea şi rapiditatea Întregii echipe, de strădaniile ei de a pune te valoare pe cel ce are şanse de a înscrie. Decalajul valoric dro- Hristoche NAUM Călin ANTONESCU (Continuare In pag. a 1-a) (Continuare In pag. 2-3) CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE DE LA MANGALIA-NORD­ .. UNANIM ELOGIATE CA O MARE REUŞITĂ A SPORTULUI ROMÂNESC La cea de-a XIII-a ediţie a Campionatelor mondiale de popice, care s-au încheiat zi­lele trecute la Mangalia-Nord (staţiunea Neptun), s-au pro­dus evenimente care au po­larizat atenţia iubitorilor aces­tui sport de pretutindeni. Cu excepţia titlului suprem pe care reprezentativa masculină a României şi l-a menţinut, celelalte medalii de aur au intrat în posesia altor prota­gonişti decit cei precedenţi (din 1978) ; au fost doborîte 4 recorduri mondiale pe piste din plastic, iar toţi medaliaţii au fost cunoscuţi în urma u­­nei lupte foarte interesante, după ultimele lovituri. Precum se ştie, sportivii români au avut o comportare excelentă la această confruntare mondia­lă, cîştigînd 3 medalii de aur (pe echipe, fete şi băieţi, şi la individual prin Margareta Că­­tineanu) şi 2 de argint. Iată citeva declaraţii, culese la încheierea competiţiei: GÜNTER STIELIKE (R. F. Germania), vicepreşedinte al Federaţiei internaţionale de popice : „Din momentul in care am ajuns la Mangalia- Nord, am observat cu cită hăr­nicie s-a muncit pentru pre­gătirea competiţiei. Campiona­tele mondiale s-au desfăşurat in conditii excelente, respec­­tindu-se pe deplin spiritul re­gulamentului. Totul a funcţio­nat perfect, incepînd cu omo­logarea sălii de joc şi term­i­nînd cu ultimul buletin infor­mativ emis de secretariatul C.M. Mi-am dat seama încă o dată că jocul de popice este sprijinit de organele mişcării sportive din ţara dumneavoas­tră şi am convingerea că re­prezentanta României vor ob­ţine succese şi mai mari in viitor“. JOSEF SCHILLEIN (Aus­tria), preşedintele Secţiei as­falt din F.I.Q. : „Organizare de primă clasă, mari favoriţi care au vrut să se autodepăşească­ întreceri inegalabile din puna de vedere tehnic şi spectacular şi o atmosferă de caldă ospi­­talitate — iată impresiile cu care plec din frumoasa staţiu­ne de pe moralul romănesc­ BELA CSANYI (Ungaria), noul campion al lumii (tehni­cian electronist la o Întreprin­dere din Budapesta, 30 de ani

Next